Сологуб О. С. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Сологуб О. С.

Миколаївський міжрегіональний університет розвитку людини «Україна»

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Розширення та поглиблення ринкового середовища, розвиток акціонерних товариств викликає необхідність реформування обліку, що є основним джерелом, де акумулюється та систематизується необхідна інформація про фінансові інвести ції. Залучення додаткових інвестиційних ресурсів на вітчизняному і міжнародно- му ринках капіталу потребує адаптації обліку фінансових інвестицій до потреб компаній та в більш детальнішому розкритті публічної звітності.

Аналіз сучасного стану організації обліку фінансових інвестицій свідчить про відсутність системного підходу до створення інформаційного забезпечення, недосконалість методик, що діють, при формуванні інформації відповідно до пот реб потенційних інвесторів. Неузгодженість з міжнародною практикою не дозво ляють повною мірою здійснювати і удосконалювати оперативне, тактичне і стра тегічне управління фінансовими інвестиціями. Тому на сучасному етапі розвитку фінансового ринку виняткове значення мають вдосконалення методики обліку фінансових інвестицій, а також визначення їх вартості шляхом застосування всіх доступних підходів і методів оцінки

У розробку теоретичних і методичних питань обліку фінансових інвестицій значний внесок зробили українські вчені: С.Ф. Голов, Я.Д. Крупка, В.М. Пархоме- ко, В.С. Рудницький, В.В. Сопко та ін. Велику увагу приділили методам оцінки фінансових інвестицій такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, Ф.Ф. Бутинець, Дональд І. Кізо, Джеррі Ж. Вейгант, Террі Д. Уорфілд та ін.

Поняття фінансові інвестиції охоплює кілька економічних і юридичних сфер господарської діяльності зокрема: право, бухгалтерський облік, оподаткуван ня, планування, менеджмент, власність тощо. Усі зазначені напрямки є важливи -ми, в кожного з них є власна мета, цілі, завдання дослідження та принципи, що їх відокремлюють. У той же час, вони не можуть існувати відокремлено і їх розгляд відбувається у тісному взаємозв’язку – загальній системі інвестиційної діяльності.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»,

фінансові інвестиції – це активи, які отримуються підприємством з метою збіль-шення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу, або інших вигод для інвестора. В МСФЗ 25 «Облік інвестицій», звідки в основному було запозичене дане визначення фінансових інвестицій, існують обмеження, за якими інвестиціями не вважаються запаси і основні засоби. У вітчизняному стан- дарті таких обмежень не зроблено. Крім того міжнародні правила обліку інвестиці ями визнають лише вкладення в сторонні суб’єкти. Реальні вкладення коштів у розвиток власної матеріальної бази не вважають інвестицією. У вітчизняній прак тиці прийнято інший підхід, за яким спорудження чи придбання необоротних активів для власних потреб підприємства вважається капітальними інвестиціями, а вкладення в інші суб’єкти - фінансовими. Щодо класифікації, то П(С)БО 12 не дає чіткого уявлення про можливі види і класифікаційні ознаки інвестицій. Це сто сується, насамперед, поділу фінансових інвестицій на поточні та довгострокові.

Першим кроком у роботі з фінансовими інвестиціями є їх придбання, а в бухгалтерському обліку –їх первісна оцінка. Отже, відповідно до п. 4 П(С)БО 12 фінансові інвестиції первісно оцінюються за собівартістю, що не враховує суми ПДВ та комісійної винагороди.

Згідно з діючим Планом рахунків для обліку наявності та руху фінансових інвестицій передбачено рахунки 35 «Поточні фінансові інвестиції» та 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Але слід відзначити, що вони не дають повної інформації про фінансові інвестиції і не відповідають потребам користувачів, оскільки за ними інвестиції поділяють за терміном утримання, а не за їх економічним змістом. Тому доцільно окремо обліковувати корпоративні фінансові інвестиції за методом обліку участі у капіталі на субрахунку 141 „Корпоративні фінансові інвестиції за методом обліку участі у капіталі”, а інші корпоративні фінансові інвестиції - на субрахунку 142 „Інші корпоративні фінансові інвестиції”, боргові інвестиції на субрахунку 143 „Боргові фінансові інвестиції”. Що стосується діючої практики розкриття інформації про фінансові інвестиції в розрізі пов’язаних сторін, то для цього буде достатнім їх відокремлення у примітках до фінансової звітності. Зазначені рахунки дозволять підприємствам та організаціям формувати інформацію про фінансові інвестиції у розрізі видів, які цікавлять користувачів фінансової звітності та полегшать складання останньої.

Перспективним для розвитку інвестиційних відносин в Україні є впроваджен ня в Україні Глобальних стандартів результативності інвестування GIPS, тобто стандартів організації даних і подання звітності за підсумками інвестиційної діяль ності. Світова практика давно вже довела необхідність створення однакових пра вил підготовки і презентації звітів про результати інвестування.

Висновки. Досвід країн з розвиненою ринковою економікою, з високим рів нем соціальної забезпеченості населення свідчить про те, що найкоротшим шля хом піднесення на якісно новий рівень розвитку продуктивних сил будь-якої держави є оптимальне використання її інвестиційного потенціалу.

Література:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в України» від 16 липня 1999р. - №996-ХІV.

2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 08.09.91. - №1560-ХІІ.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції».

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інcтрументи»

5. Бойко Р.В. Облік і аналіз інвестицій.—К.: Львівська комерційна академія, 2006.

 

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.