Кавун О. В., к. е. н., доцент, Балахонова О. В. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Кавун О. В.,

науковий керівник - к. е. н., доцент, Балахонова О. В.

Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця (Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Основна діяльність підприємства торгівлі – операції купівлі – продажу товарів, оскільки вони є головною метою його створення і забезпечують основну частку доходу. Організацію обліку потрібно побудувати так, щоб обліково– аналітична інформація могла бути отримана в будь– який час за будь– яким напрямом управління продажами товарів.

Для формування цілісної облікової системи, яка б задовольняла потреби й вимоги користувачів з метою ефективного управління продажами товарів, потрібним є оптимальне поєднання комплексу умов та елементів облікового процесу.

Бухгалтерський облік товарів і їх реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпечує визначення і контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства – обсягу товарообороту та валового доходу торгівлі.

Облік операцій із продажу товарів на підприємствах досліджували такі науковці: Т.В. Крисенко, І.М. Шингур , Н.С. Гуляєв , Н.А. Новоселова та інші.

Метою даної статті є розробка пропозицій шляхів удосконалення обліку операцій з продажу товарів.

Торговельна діяльність – ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу споживчих товарів із метою одержання прибутку.

Торгівля є однією з головних галузей економічної діяльності держави, найрозвинутішою формою підприємництва. Під товаром розуміють матеріальну або нематеріальну власність, що реалізується на ринку [1,c.158].

Для раціональної побудови системи обліку необхідно визначити мету обліку в управлінні продажами товарів торговельного підприємства. Мета обліку визначає структуру облікової моделі, яка повинна забезпечити накопичення інформації для оцінювання та аналізу ефективності операцій з продажу товарів.

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів і вирахування із цих доходів використовують рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності". Синтетичний облік доходу від реалізації товарів ведуть на відокремленому рахунку 70 "Доходи від реалізації", який призначений для пооб'єктного обліку за окремими групами. Для цього відкривають такі субрахунки: 702 "Дохід від реалізації товарів", 704 "Вирахування з доходу".

За кредитом субрахунку 702 відображають загальну суму доходів і суму непрямих податків. За дебетом – списання у порядку закриття рахунку суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати" і належна до перерахування сума непрямих податків [2,c.207].

Сучасна методика обліку операцій продажу товарів не передбачає можливості цілісного відображення цього процесу, а проблема аналітичної деталізації показників продажу залишається актуальною. Аналітичний облік операцій з продажу товарів у системі управління має забезпечувати відображення інформації щодо отриманих доходів, здійснених витрат і фінансових результатів за кожним видом реалізованого товару [3,c.108].

Аналітичну деталізацію інформації щодо продажу товарів для визначення фінансових результатів на торговельних підприємствах необхідно здійснювати за такими критеріями:спрямованість інформаційних потоків , об'єкти аналітики, товарні групи, товарні позиції, брендові компанії, часова періодизація.

Аналітичній деталізації облікової інформації щодо висвітлення процесу продажу необхідно приділяти значну увагу адже вона є об'єктивною передумовою для забезпечення аналізу, планування та контролю [4,c.78].

Особливості обліку операцій з продажу товарів:

– у торгівлі немає витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, але є витрати, пов'язані зі зберіганням та реалізацією товарів. Ці витрати є витратами обігу і обліковуються на рахунках 93 «Витрати на збут» і 92 «Адміністративні витрати»;

–торгові підприємства купують товари за купівельними цінами, а продають дорожче – за цінами продажу [5, c.95].

Реалізація товарів у рамках договору купівлі – продажу може здійснюватися з відстроченням платежу. У податковому законодавстві виділено дві форми оформлення відносин, за яких покупець розраховується не відразу, а через певний час: надання товарного кредиту і здійснення торгівлі на виплат [1,c.164].

Отже, належно організований бухгалтерський облік реалізації товарів має важливе значення для підвищення ефективності роботи підприємств, для забезпечення своєчасних і повних розрахунків з бюджетом за податковими зобов'язаннями з податку на додану вартість. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки головною метою обліку є забезпечення управління продажами товарів і підприємства в цілому гнучкою інформаційною базою у вигляді проаналізованих аналітичних даних для прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень .

Література:

1.Бухгалтерський облік в галузях економіки / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась . –К. –МАУП , 2010. – 968 с.

2. Бухгалтерський облік в торгівлі : підручник для студ. вузів спец. 7.050106 "Облік і аудит" / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги]. – 2–ге вид., переробл. і доп. – Житомир : Рута, 2009. –576 с.

3. Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 416 с.

4.Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 578 с.

5. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: А.С.К., 2001. – 784 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.