д. е. н., проф. Бабенко С. Г, к. е. н., доц., Драбовський А. Г. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ

д. е. н., проф. Бабенко С. Г, к. е. н., доц., Драбовський А. Г.

Львівська комерційна академія

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ

Дослідження природи кооперативних систем набули особливої актуальності в період переходу України до ринкової економіки, адже трансформація національної кооперативної системи неодмінно повинна здійснюватися із урахуванням її генетичної природи. У сучасній економічній літературі викристалізувалося чотири інтерпретації природи кооперативних систем – капіталістична, соціалістична, організаційна та кооперативістська. Дослідники, які дотримуються організаційної концепції стверджують, що кооперативні системи – це специфічна форма організації господарської діяльності, породжена процесами диференціації та інтеграції праці, капіталу тощо. Природу кооперативної діяльності вони шука¬ють на боці такого об'єктивного еко¬номічного процесу, як інтеграція, чи кооперація господарської діяльності. Трактування кооперативних систем, яке дають прихильники організаційної концепції відповідає дійсності лише тоді, коли мова йде про найпростіші кооперативні системи, однак за їх межами воно є неспроможним, неповним, недосконалим, неточним.

Головною ознакою простих кооперативних систем є те, що в них слабо диференційована праця, а поняття власників і працівників повністю збігаються. А це, в остаточному підсумку, спричиняє те, що в простих кооперативних системах грошовий дохід є невіддиференційованим, у ньому не можна виокремити ні заробітної плати, ні ренти, ні процента, ні прибутку. Прості кооперативні системи є системами, в яких майже завжди відсутній надлишок економічного прибутку над його нормальною частиною. А це означає, що в таких системах чистий прибуток практично не формується. Цей факт дозволяє нам кваліфікувати такі чисті кооперативні системи як системи з нульовим чистим прибутком, або як системи з нормальним прибутком. Результативність економічного функціонування таких систем завжди дорівнює одиниці, тому їх можна назвати еко¬номічними системами з одиничною еко¬номічною ефективністю.

Другим типом кооперативних систем є складні кооперативні системи, для яких характерним є процес внутрішньої диференціації праці і капіталу: економічною основою їх функціонування виступає поділ праці, спеціалізація та інтеграція [1-6]. В складних кооперативних системах поняття власників і трудівників часто не збігаються, що є свідченням їх певної капіталізації. Якщо оцінювати складні кооперативні системи саме з цих позицій, то можна умовно виділити кілька їх характерних типів, а саме: некапіталістичні, квазікапіталістичні та гіперкапіталістичні. На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки ми спостерігаємо процес гіперкапіталізації перехідних кооперативних систем, що означає їх декооператизацію. Це ще раз свідчить про те, що істинні кооперативні системи – це лише прості кооперативні системи.

Складні кооперативні системи характеризуються не лише специфікою розвитку процесу диференціації праці і капіталу, а й особливостями формування грошових доходів [7-11]. В процесі переходу від простих до складних кооперативних систем і під впливом розвитку процесу диференціації праці та капіталу в складі загального грошового доходу будь-якої кооперативної структури також починають чітко віддиференційовуватися її різні складові, особливо така складова, як нормальний прибуток. Для складних систем характерно те, що загальний грошовий дохід є вже таким, який допускає формування не тільки нормального прибутку, а й наднормального як певного надлишку над ним, що має значні економічні наслідки для розвитку і функціонування цих систем. По-перше, вони вже можуть функціонувати як інтенсивні системи, витратна еластичність економічних результатів яких більша за одиницю. По-друге, такі інтенсивні складні кооперативні системи одночасно виступають як економічні системи з наднормальною економічною ефективністю. В них грошовий дохід є більшим за загальні грошові витрати на величину чистого прибутку, що, з одного боку, є свідченням певної капіталізації складних кооперативних систем, а з іншого – дає змогу провадити послідовну політику реінвестування, внаслідок чого стабілізується або й розширюється загально-колективна частка кооперативної власності, що відновлює і посилює власне кооперативну природу кооперативних систем.

Література:

1. Бабенко С. Г. Розвиток системи відносин споживчої кооперації України в умовах перехідної економіки: Дис. канд. екон. наук / Бабенко С. Г. – К.: КДУ, 1996. – 21 с.

2. Бабенко С. Г. Про типові деформації кооперативних систем в перехідних економіках / Бабенко С. Г. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Вип. 10. – Львів: ЛКА, 2001. – С. 226-236.

3. Бабенко С. Г. Трансформація кооперативних систем в перехідній економіці / Бабенко С. Г. – К.: Наукова думка, 2003. – 332 с.

4. Рехлецький Є. А. Про соціальну організацію системи споживчої кооперації / Рехлецький Є. А. // Інтеграція економічних інтересів споживчої кооперації в національно-державні інтереси України. – Львів: ЛКА, 1997. – С. 81-82.

5. Рехлецький Є. А. Кооперативний капітал в умовах переходу до ринку: Дис. канд. екон. наук / Рехлецький Є. А. – Львів: ЛКА, 2002. – 184 с.

6. Рехлецький Є. А. Основні особливості форм підприємництва у споживчій кооперації перехідного періоду / Рехлецький Є. А. // Вісник Львівської комерційної академії. – 1997. – Т. 2. – Ч. 2. – С. 66-71.

7. Башнянин Г. І., Копич І. М., Чупик І. О. Мікроекономічні ринкові системи: метрологічні проблеми аналізу ефективності функціонування / Башнянин Г. І., Копич І. М., Чупик І. О. – Львів: ЛКА, 2001. – 182 с.

8. Башнянин Г. И. О периодической матрице экономических систем / Башнянин Г. И. – Львов: ЛКА, 2004. – 159 с.

9. Башнянин Г. І. Метрологічні економічні системи: вступ у загальну теорію і методологію формування економічних параметрів / Башнянин Г. І. – Львів: Новий Світ – 2000, 2005. – 1083 с.

10. Башнянин Г. І. та ін. Економічні системи: Монографія. Т. 1 / За ред. Г. І. Башнянина. – Львів: ЛКА, 2006. – 484 с

11. Башнянин Г. І., Третяк Г. С. Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Башнянин Г. І., Третяк Г. С. – Львів: ЛКА, 2008. – 502 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.