Білоус Л. Й. РОЗВИТОК ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Білоус Л. Й.

 

викладач кафедри міжнародної економіки

 

Івано-Франківського інституту менеджменту

 

Тернопільського національного економічного університету

 

РОЗВИТОК ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Анотація

 

Досліджені проблеми та перспективи залучення інвестиційних ресурсів в харчову галузь, як першочергове завдання для розвитку інноваційного наповнення промисловості виробничими засобами, високопрофесійними робітничими та інженерно технічними кадрами,прогресивними технологіями,а також методами ефективного управління підготовкою спеціалістів. Важливою сферою, де необхідно залучати різні види інвестицій є сфери освіти, науки в кожній галузі харчової промисловості. Характеристика раціонального і оптимального використання інвестицій в даних напрямках складає основний зміст поставленої на вирішення проблеми.

 

 

 

L.J.Bilous

 

Lecturer at the Department of International Economics,

 

Ivano-Frankivsk Institute of Management

 

Ternopil National Economic University

 

Investment opportunity development

 

atenterprisesof food industry

 

Annotation

 

Thearticlefocusesontheproblemsandperspectivesofluringinvestmentsinfoodindustryastheprimarytaskforthedevelopmentofinnovativesupplyoftheindustrywith production stock, engineering and technical staffof high qualification, advanced technologies and efficient methods of management of employee training.Educationandscienceineverysectoroffoodindustryhavebecomethevitalspheresthatdemand different types of investments. The task of the article is to define the optimum employment of investments in these directions.

 

Ключові слова: інвестування, управління, кадрова підготовка, привабливі умови, оптимальний розвиток, робітничі професії, інтелект.

 

Постановка проблеми. Серед найважливіших чинників, які впливають на господарську діяльність підприємств в перехідний період реформування національної економіки, є активізація формування і залучення інвестицій у харчову промисловість. Як у попередні десятиріччя, так і на сьогоднішній день дефіцит державного бюджету не дає можливості вкладати необхідні інвестиційні ресурси у розвиток галузей народного господарства в тому числі харчову промисловість. В останні роки на господарсько-організаційному та на науковому рівні здійснюються пошуки залучення різних видів інвестицій в національну економіку держави з метою стабілізації виробництва і забезпечення оптимального розвитку всіх галузей народного господарства. Держава з допомогою різних законодавчих актів створює необхідні умови для залучення різних видів інвестицій, зокрема іноземних. Проте навіть створення пільгових умов для іноземного інвестування не призвело до високого рівня привабливості іноземного капіталу через ряд економічних і політичних питань, що склалися в Україні. В даний час виникає потреба удосконалення механізму державного регулювання інвестицій, який би забезпечив відповідний рівень інвестиційної привабливості в країні для досягнення достатнього потоку інвестиційних ресурсів.

 

Аналіз останніх досліджень Заслуговують уваги пропозиції щодо удосконалення механізму інвестування академіка Лукінова І., проф. Крупки Я. Д., Богиня Д.П.,Грішнової О.А.,Шмідта Г., Гайдуцького А. П. і ін.[3,4; 2, 229; 1,70]

 

Виклад основного матеріалу Загальновідомо, що процес планомірного і безперервного розвитку виробництва повинен базуватися на постійному відтворенні інвестиційного капіталу, залучення його в розвиток та відновлення наукового та технічного, а також професійного потенціалу кадрів в галузях національної економіки. В першу чергу це стосується розширеного відтворення. Тому підприємства постійно повинні нарощувати виробничі потужності шляхом вкладення інвестиційних ресурсів у виробництво, підготовку та перепідготовку робітничих та інженерно технічних кадрів. В останні роки, за спостереженнями науковців та фахівців, в Україні відбувається спад інвестиційних процесів, які ведуть до занепаду економічних відносин.

 

Джерела фінансування інноваційної діяльності Таблиця 1

 

 

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

державного бюджету

іноземних інвесторів

інші джерела

 

млн.грн.

2000

1757,1

1399,3

7,7

133,1

217,0

2001

1971,4

1654,0

55,8

58,5

203,1

2002

3013,8

2141,8

45,5

264,1

562,4

2003

3059,8

2148,4

93,0

130,0

688,4

2004

4534,6

3501,5

63,4

112,4

857,3

2005

5751,6

5045,4

28,1

157,9

520,2

2006

6160,0

5211,4

114,4

176,2

658,0

2007

10850,9

7999,6

144,8

321,8

2384,7

2008

11994,2

7264,0

336,9

115,4

4277,9

2009

7949,9

5169,4

127,0

1512,9

1140,6

2010

8045,5

4775,2

87,0

2411,4

771,9

2011

14333,9

7585,6

149,2

56,9

6542,2

 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах. Таблиця 2

 

Період

Питома вага підприємств, щовпроваджували інновації. %

Впроваджено нових технологічних процесів, процесів

у т.ч. маловідходні, ресурсозберігаючі

Освоєно виробництво іноваційних видів продукції,*найменувань

з них нові види техніки

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості, %

2000

14,8

1403

430

15323

631

 

2001

14,3

1421

469

19484

610

6,8

2002

14,6

1142

430

22847

520

7,0

2003

11,5

1482

606

7416

710

5,6

2004

10,0

1727

645

3978

769

5,8

2005

8,2

1808

690

3152

657

6,5

2006

10,0

1145

424

2408

786

6,7

2007

11,5

1419

634

2526

881

6,7

2008

10,8

1647

680

2446

758

5,9

2009

10,7

1893

753

2685

641

4,8

2010

11,5

2043

479

2408

663

3,8

2011

12,8

2510

517

3238

897

3,8

 

до 2003 року нових видів продукції 

 

Інноваційна активність Таблиця 3

 

 

П-ма вага підприємств,що впрова-джували інновації

Загальна сума витрат

У тому числі за напрямами

Дослідження тарозробки1

у тому числі

Придбання інших зовнішніх знань 2

Підготовка виробництва для впровадження інновацій3

Придбання машин обладнання та програмного забезпечення 4

Інші витрати

ВнутрішніНДР

Зовнішні НДР

 

%

млн.грн.

2000

18,0

1760,1

266,2

Х

Х

72,8

163,9

1074,5

182,7

2001

16,5

1979,4

171,4

Х

Х

125,0

183,8

1249,4

249,8

2002

18,0

3018,3

270,1

Х

Х

149,7

325,2

1865,6

407,7

2003

15,1

3059,8

312,9

Х

Х

95,9

527,3

1873,7

250,0

2004

13,7

4534,6

445,3

Х

Х

143,5

808,5

2717,5

419,8

2005

11,9

5751,6

612,3

Х

Х

243,4

991,7

3149,6

754,6

2006

11,2

6160,0

992,9

Х

Х

159,5

954,7

3489,2

563,7

2007

14,2

10850,9

986,5

793,6

192,9

328,4

Х

7471,1

2064,9

2008

13,0

11994,2

1243,6

958,8

284,8

421,8

Х

7664,8

2664,0

2009

12,8

7949,9

846,7

633,3

213,4

115,9

Х

4974,7

2012,6

2010

13,8

8045,5

996,4

818,5

177,9

141,6

Х

5051,7

1855,8

2011

16,2

14333,9

1079,9

833,3

246,6

324,7

Х

10489,1

2440,2

 

1 з 2007 року сума внутрішніх та зовнішніх НДР;

 

2 до 2007 року придбання нових технологій;

 

3 з 2007 року показник віднесено до інших витрат;

 

4 до 2007 року придбання машин та обладнання пов'язані з упровадженням інновацій

 

Як показують дані аналізу, вкладення інвестицій в основний капітал за досліджуваний період значно скоротилися ( на 45,3% ). Так, в 2000-2011 роках об`єктами інвестування були будівельно-монтажні роботи, житлове будівництво та об`єкти виробничого та невиробничого призначення. В 2000-2011 роках мало місце залучення інвестицій в житлове будівництво, будівельно-монтажні роботи і в будівельні підприємства, які працювали в умовах підряду. Інвестування за цей період скоротилося майже вдвоє по будівельно-монтажних роботах і об`єктах виробничого призначення, а вкладення в житлове будівництво зросло на 47%. Ситуація, яка має місце в даних розрахунках щодо скорочення інвестицій у виробничу сферу і збільшення їх у житлове будівництво пояснюється, що останні здійснюється в основному за рахунок особистих заощаджень населення. Приплив цих заощаджень на Україні в іноземній валюті і надходить від наших співвітчизників з-за кордону, які там працюють. За неофіційними джерелами щомісяця в Тернопільську область надходять кошти в розмірі 10 млн. доларів США, які в основному вкладаються у житлове будівництво.

 

Важливим елементом ефективного використання капітальних інвестицій є оптимальність елементно-технологічної структури. Згідно науково-обгрунтованих рекомендацій, більша частина коштів повинна бути зосереджена на придбання устаткування, інструменту та інвентаря. Наступним елементом за обсягом вкладених коштів мають бути інвестиції на будівельно-монтажні роботи і невеликий розмір коштів повинен бути використаний на інші роботи.

 

Елементно-технологічна структура не відповідає вище вказаним вимогам, так як більша частка виділених коштів використовується на будівельно-монтажні

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.