Чмель В. В. ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Чмель Вікторія Володимирівна

Національний технічний університет України «КПІ»

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Сучасність пред’являє все більш високі вимоги до практичного володіння іноземними мовами,як у повсякденному житті, так і у професійній діяльностіспеціалістів. Процеси глобалізації в сферах науки і техніки потребують професійного міжкультурного спілкування фахівців технічних спеціальностей. Отже, надзвичайно важливого значення набуває формування у студентівнемовних спеціальностей іноземної мовної компетенції. Досягти цієї мети можливо тільки застосовуючи інноваційні технології навчання.

Важко уявити собі сучасну вищу освіту без використання інформаційних технологій. Це не тільки нові технічні засоби, але й нові форми та методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою навчання іноземній мові у немовних вищих навчальних закладах є формування та розвиток комунікативної культури студентів, навчання практичному оволодінню іноземною мовою.

Соціально-економічні умови, що склалися в Україні на сучасному етапі, вимагають від молодого покоління оволодіння науковими знаннями на високому рівні та уміння презентувати свої досягнення. Реформування змісту вищої освіти, її наближення до міжнародних стандартів забезпечує вирішення цього завдання.

Для більшості студентів вищих технічних навчальних закладів при вивчені іноземних мов найбільшими проблемами є недостатні знання та низька мотивація. Вирішувати ці проблеми покликані саме інтерактивні технології, що допомагають створити комфортні умови навчання, підвищити рівень володіння іноземною мовою, відчути свою успішність. В результаті такого навчання студенти обмінюються вже здобутими знаннями, вчаться один у одного, підтримують слабкіших студентів, оцінюють свої знання та знання інших.

Мотивація учбової діяльності залежить від багатьох факторів: індивідуальних особливостей, рівня розвитку, цінностей, інтересів та схильностей студентів. Окрім того, мотивація ще визначається самою системою освіти, навчальним закладом, особливостями викладача та специфікою предмета. Дуже важливим аспектом підвищення мотивації до вивчення іноземної мови є формування інтересу та позитивного ставлення студентів до предмету. Інтерес включає в роботу всі психічні процеси – сприйняття, пам'ять, мислення та спонукає до активної діяльності.

Не останню роль грають позитивні емоції та переживання, що виникають при спілкуванні, оскільки заняття з іноземної мови мають комунікативний характер. Тому, щоб підвищити ефективність процесу навчання, викладач має чітко уявляти собі роль та місце іноземної мови в житті та діяльності майбутнього спеціаліста, допомогти йому визначити для себе мету вивчення мови та розуміння навіщо вона йому потрібна.

Очевидно, що процес набуття знань має носити практичний характер. Саме для цього, окрім базових знань, студенти мають отримувати завдання творчого характеру (написати реферат іноземною мовою на тему по спеціальності та підготувати його презентацію). Така робота дає можливість продемонструвати не тільки знання іноземної мови, здобуті на заняттях, але й свої творчі здібності, рівень професійної комунікативної компетенції.

Для підготовки презентації студенти самостійно шукають джерела інформації, відбирають потрібний матеріал, систематизують його та готують доповідь, продумуючи формат та візуальну структуру. Фактично, вони досконало вивчають всі питання, що стосуються даної теми, оскільки завершальним етапом їхньої роботи завжди є обговорення піднятої проблеми. Також студент має знати структуру презентації: вступ, головна частина, в якій розвиваються основні положення, що логічно зв’язані між собою та висновки. Підготовка презентації це прекрасна можливість самовираження. У студентів є шанс продемонструвати не тільки свої знання іноземної мови, інформованість в питаннях дослідження, але й свої навички володіння комп’ютерними програмами. У мультимедійній презентації можна застосовувати комп’ютерну анімацію, графіку, відео, музику, звуковий ряд та творчо організувати все це в єдину інформаційну структуру. [1] Цей процес створює умови для розвитку мотивації до вивчення іноземної мови, розширює фонові знання студентів, їхній світогляд, а також розвиває інтелектуальні функції: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, формується логіка мислення.

Презентація результатів своєї роботи стає важливим етапом в процесі навчання та визначальним в процесі подальшої професійної діяльності майбутнього інженера. Публічні виступи з презентацією студентів на початковій стадії перед групою, потім на конференціях перед однокурсниками, а пізніше на університетських та міжнародних студентських конференціях, з одного боку, навчає майбутніх фахівців відстоювати свої ідеї та доводити їхню цінність та значимість, а з іншого, мотивує до поглибленого вивчення іноземної мови.

Наприклад, всі студенти немовних спеціальностей Національного технічного університету України «КПІ» вже з першого курсу заохочуються викладачами іноземної мови до участі у студентських науково-практичних конференціях, які проводяться англійською мовою на найактуальніші теми року, що минає. Починаючи з третього курсу двічі на рік студентам пропонується прийняти участь у науково-практичних конференціях під загальною назвою ‘Innovations in Science and Technology’зпублікацієютез доповіді у збірнику. Крім цього, кожного року студенти всіх курсів пишуть реферати на певні теми та готують презентації для захисту свого реферату.

Така ґрунтовна підготовка стимулює майбутніх фахівців до захисту бакалаврських та магістерських дипломів англійською мовою, оскільки вони вже мають досвід, як підготовки доповідей іноземною мовою та створення презентацій своїх досліджень, так і спілкування з аудиторією.

Отже, щоб сформувати комунікативну компетенцію важливо надати студенту можливість мислити, вирішувати задачі, проводити дослідження, яке стимулює мислення, а також акцентувати увагу на змісті свого висловлювання. В такій ситуації іноземна мова виступає у своїй прямій функції – формування та формулювання думки. Таким чином, метод презентації підвищує ефективність навчання іноземної мови, тому, що підвищує мотивацію студентів, сприяє формуванню у них комунікативної компетентності, орієнтації на формування професійних компетенцій, збільшує творчу активність та ініціативність, що згодом визначатиме успіх у професійній сфері.

Література:

1. Рубан В. А.Повышение мотивации к изучению иностранных языков студентами технических вузов посредством применения мультимедийных презентаций на занятиях по иностранному язику//МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: сборник научных трудовXIМеждународной научно-практической конференции / под ред. Н.А. Качалова. Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 313 с.
2.
Онал, И. О. К вопросу о мотивации студентов неязыковых вузов к изучению иностранных языков // Сибирский педагогический журнал. – 2007. – № 6.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.