Било В. І. ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА-ІМЕНІ КОНЦЕПТУ OFFER

Било Валентина Іванівна

 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА-ІМЕНІ КОНЦЕПТУ OFFER

На перший план мовознавчого пошуку в останні десятиліття висуваються когнітивна семантика, когнітивні категорії, когнітивна парадигма, когнітивні стратегії, когнітивні моделі. Центральне місце в сучасній парадигмі когнітивної лінгвістики посідають концепт і концептосфера – лінгвоментальні феномени, осмисленню яких присвячено праці цілої низки учених. Однак, найбільша увага в дослідженнях надається саме концепту, що зумовлює актуальність нашого дослідження. Метою нашого дослідження є дефініцій ний аналіз слова – імені концепту OFFER.

Дефініційний аналіз належить до традиційних методів семантичних досліджень. Він дозволяє співвідносити значення певних лексичних одиниць, використовуючи словникові тлумачення. Дослідження лексичного значення за словниковими дефініціями та лексикографічної його презентації дозволяє установити характер і типи значеннєвої структури слів, належних до різних семасіологічних підкласів і семантичних розрядів, іншими словами, здійснити розгляд лексичного значення слова в плані його епідигматики – семантичної похідності значення, що забезпечує історичну та синхронну тотожність слова [1].

Словникові дефініції розглядаються як достатньо повне та об’єктивне джерело формалізації змістової структури слова. Принцип дослідження словникових дефініцій, який висунув у свій час Ш.Баллі, передбачає, як відомо, вияв у тлумачних словниках ідентифікаторів певного змісту мовної одиниці.

Різноманітні типи тлумачних словників пропонують не однакові за характером та об’ємом дефініції, які характеризують узуальне значення слова. Характер і об’єм дефініції визначається й тим, яка частина мови і який її лексико-граматичний розряд фіксується. Конкретні схеми побудови лексикографічних дефініцій можуть бути достатньо різноманітними (за даними П.Н.Денисова, вони можуть нараховувати до 50-60 різновидів), однак за типом ці різновиди зводяться до трьох основних видів : 1) описова, 2) синонімічна і 3) відправна (дериваційна) [2].

В процесі нашого дослідження ми встановили, що словникові статті, які описують семантичну структуру слова-імені концепту OFFER, містять як однотипні, так і різнотипні дефініції, що представляють різні ЛСВ. Семантична структура іменника "offerописується на матеріалі шеститлумачних словниках сучасної англійської мови і виглядає таким чином:

ЛСВ1:the act of offering(6);

ЛСВ 2: something, such as a suggestion, proposal, bid, or recommendation, that is offered (6);

ЛСВ 3: an undertaking to do an act or give something on condition that the party to whom the proposal is made do some specified act or make a return promise (5);

ЛСВ 4: an amount of money that someone is willing to pay for something (4);

ЛСВ 5: a reduction of the price of something in a shop for a short time (3);

ЛСВ 6: a proposal of marriage (2);

ЛСВ 7: attempt, try (1);

ЛСВ 8: an action or movement indicating a purpose or intention (1);

ЛСВ 9: an expression of readiness to do or give something if desired (1).

Ієрархія ЛСВ у семантичній структурі іменника "offer” формується після визначення частотності певного визначення у вказаних словниках (цифра в дужках в кінці кожної дефініції показує цю частотність). Таким чином найчастотнішими ЛСВ є розуміння пропозиції як "акту власне пропозиції” (ЛСВ 1) та "рекомендації” (ЛСВ 2). Звідси можна зробити висновок, що в англійській мові пропозиція першочергово сприймається як діяльність. Перші два ЛСВ лежать в основі концепту OFFERі можуть підлягати подальшій спеціалізації чи генералізації за необхідності в ході аналізу.

Менш частотними, але тим не менш значущими у концептуалізації пропозиції носіями англійської мови є ЛСВ 3 "пропозиція на умовах договору, сторона, якій зробили певну пропозицію, повинна підписати документ або виконати умови за яких ця пропозиція буде реалізована” та ЛСВ 4 "сума грошей, яку готові заплатити на певний товар”. ЛСВ 3 дещо пов’язане з концептуалізацією пропозиції, як «власне пропозиції», позначаючи умову обміну, тоді як ЛСВ 4 втілює розуміння пропозиції, результат якої буде доступний лише шляхом обміну певного товару на гроші.

Відмітимо, що згідно теорії прототипів [3] ЛСВ 1 можна сприймати як прототипне значення, що першим приходить на думку, коли згадується іменник "offer”. Його концептуальна структура обумовлює структурацію концептуального змісту інших ЛСВ іменника, оскільки решта ЛСВ опосередковано пов’язані з процесом обміну, зазначеним в ЛСВ 1.

ЛСВ 5 пов’язане с ЛСВ 4, оскільки також передбачає певну плату за те, що пропонується – «зниження цін в магазині на короткий проміжок часу».

ЛСВ 6 характеризує пропозицію як міжособистісний зв’язок, оскільки передбачає «освідчення, пропозицію одружитися».

Наступні три ЛСВ були виявлені кожне в окремих словниках і означають відповідно «спробу», «дію, яка вказує на мету» та «готовність зробити щось при бажанні іншої людини».

Отже, словникові статті є джерелом формалізації змістової структури слів. Здійснивши дефініційний аналіз слова – імені концепту OFFERми можем зробити висновок, що словникові статті, які описують його семантичну структуру представляють різні ЛСВ, що містять однотипні і різнотипні дефініції. Найчастотнішими ЛСВ є розуміння пропозиції як "акту власне пропозиції” (ЛСВ 1) та "рекомендації” (ЛСВ 2).

Література:

  1. Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы / Уфимцева А. А. — М. : Изд-во АН ССС, 1962. — 287с.

  2. Денисов П.Н. Лексика русского языка и ее описания/ Денисов П.Н. — М.: Русский язык, 1980. — 253с.

  3. Rosh E. H. Cognitive representation of semantic categories/ Rosh E.H. Journal of Experimental Psychology. 1975. —Vol.104. —P. 192-233.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.