Тюкіна М. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Тюкіна М. В.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

        На сучасному етапі розвитку банківської системи України постає завдання створення системи внутрішнього контролю банку, яка б охоплювала політику та процедури кожної банківської установи, сприяючи її успішній діяльності.

     Бухгалтерський облік є важ­ливим елементом структури внутрішнього контролю, сприяє під­вищенню його якості. Свою ефективність система бухгалтерсько­го обліку підтверджує за умов прибуткової, високорентабельної діяльності комерційного банку як господарюючого суб'єкта.

      Ефективність здійснення банківських операцій залежить від багатьох факторів. Найважливішим серед них виступає побудова оптимальної організаційної структури комерційного банку. При цьому треба обов'язково враховувати такі критерії, як розміри банку, види і масштабність операцій, участь в зовнішньоекономічній діяльності, наявність філіальної мережі, форма власності, стратегічні та тактичні пріоритети. У сучасній банківській практиці існують різні типові форми організаційних структур банківських установ, окремі елементи яких можуть коригуватись відповідно до змін напрямків діяльності банку.

Мета статті – дослідження організації бухгалтерського обліку діяльності комерційних банків на прикладі філії комерційного банку.

При дослідженні філії перш за все необхідно проаналізувати наказ про облікову політику. З нього буде зрозуміло, як побудовано облік в цілому по банку та по філії, яка досліджується.

Наступний крок - вивчення фінансової звітності, в обов’язковому порядку – річний звіт, з поясненнями та додатками. З нього буде зрозуміло, як спрацювала філія, які отримані прибутки та їх розподіл, як сформовано страховий резерв, кредитний портфель, інформацію про дебіторську та кредиторську заборгованість, залишки на рахунках клієнтів, кількість відкритих рахунків, інформацію про рух основних засобів, тощо. Після цього доцільно розпочати роботу з оборотно – сальдовими балансами.

Необхідно ретельно вивчити всі рахунки, які «задіяні» в роботі філії. Це надасть змогу уявити реальну картину діяльності філії. На цьому етапі в першу чергу доцільно звернути увагу на великі обороти. Уважно продивиться кореспонденцію рахунків.

В бухгалтерському обліку установи банків використовують «План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України», які затверджені постановою Правління НБУ від 17.06.2004 N 280, із змінами.

Починати дослідження необхідно з рахунків 1 класу. Звертається увага, які рахунки 1 класу кореспондують з кредитом рахунків 2 класу. Зокрема, по кредиту балансового рахунка 2650 відображаються операції з зарахування коштів для інших юридичних та фізичних осіб:

Кт 2650 - кошти на вимогу небанківських фінансово- кредитних установ.

Кт 2600 - кошти на вимогу

Продивляючи рахунки, на яких відображалися банківські операції, робиться висновок, які операції взагалі філією здійснювалися. На рахунках 3 класу ( за дебетом) відображаються нарахування :

Дт 3654 «нарахування відпускних»

Дт 3550 «аванси працівникам банку з відпускних»

Дт 3551 «аванси працівникам банку на господарські витрати»

При дослідженні вказаних операцій аналізуєтся правильність визначення податку з доходів фізичних осіб, своєчасність повернення сум, отриманих під звіт, тощо.

Витрати, що пов'язані з оформленням договору про фінансовий лізинг (оренду), включаються до вартості кредиту під час первісного визнання та амортизуються протягом строку лізингу (оренди). У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

дебет рахунку 2075 кредит рахунку 1200.

Використання прав на заставлене майно

Після реалізації заставленого майна через аукціон банк-заставодержатель здійснює в бухгалтерському обліку таки проведення:

дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650 кредит рахунків з обліку заборгованості за наданими кредитами.

Процентні доходи (інші доходи.

Вартість заставленого майна, що обліковувалося за позабалансовим рахунком 9500, списується і в бухгалтерському обліку здійснюється таке бухгалтерське проведення:

дебет рахунку групи 990 кредит рахунку 9500.

Якщо заставлене майно, на яке банком звернено стягнення відповідно до законодавства України, використовується банком або визнається необоротним активом банку, то в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

дебет рахунків 4300, 4400, 4500 - на суму справедливої вартості необоротних активів; кредит рахунків з обліку заборгованості за наданими кредитами (у тому числі проценти). Одночасно вартість заставленого майна, що обліковувалося за позабалансовим рахунком 9500, списується і в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

дебет рахунку групи 990 кредит рахунку 9500

Якщо банк набуває право власності на заставлене майно з метою подальшого продажу, то такі активи оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем. На дату придбання активів, призначених для подальшого продажу необхідно враховувати стан активу, у якому він перебуває, що дає змогу здійснити негайний продаж або є висока ступінь вірогідності його продажу протягом року. Амортизація на такі активи не нараховується. У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюються такі проведення:

дебет рахунку 3409 кредит рахунків з обліку заборгованості за наданими кредитами (у тому числі проценти).

Відображення в бухгалтерському обліку продажу цінних паперів за дорученням клієнта

Якщо згідно з договором доручення банк приймає від клієнта цінні папери для їх продажу, то в бухгалтерському обліку на номінальну суму цінних паперів здійснюється таке проведення:

дебет рахунку 9704 кредит рахунку групи 991.

У разі передавання цінних паперів покупцю, на їх номінальну суму здійснюється така бухгалтерське проведення:

дебет рахунку групи 991 кредит рахунку 9704.

У разі, коли цінні папери були продані за ціною, вищою, ніж доведена комітентом, та умовами договору на комісійне обслуговування передбачено, що сума такої винагороди або її частина належить банку-комісіонеру, такий дохід банк обліковує за рахунком 6113 Плану рахунків.

Відображення в бухгалтерському обліку інкасування векселів

Прийняття векселя на інкасо відображається в бухгалтерському обліку за номінальною вартістю таким проведенням:

дебет рахунку 9830 кредит рахунку групи 991.

Відсилання векселя на інкасо відображається в бухгалтерському обліку за номінальною вартістю такою проводкою: Дебет рахунку 9831 Кредит рахунку 9830.

Оплата векселя в установлений строк та надходження коштів для оплати векселя відображається в бухгалтерському обліку таким проведенням:

дебет рахунків «Кореспондентський рахунок», «поточний рахунок» кредит рахунку 2901.

Списання з позабалансових рахунків документів, що передані згідно з дорученням на інкасо, відображається в бухгалтерському обліку проведенням:

дебет рахунку групи 991 кредит рахунку 9831.

Якщо кошти перераховано клієнту на оплату векселя, то в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

дебет рахунку 2901 кредит рахунків «Кореспондентський рахунок, поточний рахунок».

Відображення в обліку доміциляції векселів

Оплата векселя банком як особливим платником (доміциліатом) здійснюється за рахунок коштів, перерахованих платником за векселем на рахунок 2901 Плану рахунків. У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється проведення:

дебет рахунків «Кореспондентський рахунок, поточний рахунок» кредит рахунку 2901.

У разі пред'явлення векселя до оплати, банк як особливий платник (доміциліат), здійснює платіж за векселем. У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється бухгалтерське проведення:

дебет рахунку 2901 кредит рахунків «Кореспондентський рахунок, поточний рахунок».

У разі повернення коштів на вимогу платника на його поточний рахунок у бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

дебет рахунку 2901 кредит рахунків «Кореспондентський рахунок, поточний рахунок»

Постановою НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 08.01.2013 р. № 3 внесено зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та до Інструкції про застосування цього Плану рахунків. У зв’язку з затвердженням вищезазначених змін банкам необхідно здійснити перерахування залишків із рахунків, що виключені, а саме:

з/п

З рахунку

На рахунок

1

1492 «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»

1490 «Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»

2

1493 «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1491 «Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

3

2072 «Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»,
2073 «Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання»,
2074 «Довгострокові кредити, що надані суб'єктам господарювання за участю кредитів Національного банку України»

інші рахунки з обліку кредитів за призначенням

4

3191 «Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж»

3190 «Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж»

5

3291 «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення»

3290 «Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення»

6

3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом»

5004 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом»

7

3811 «Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками»

3541 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку» (дебетові залишки)
або
3641 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку» (кредитові залишки)

 

Облік цінних паперів за позабалансовими рахунками

Дев'ятий клас призначений для відображення позабалансових операцій. Усі рахунки цього класу поділяються на групи: рахунки для обліку операцій, які пов'язані з різними ризиками для банку (зобов'язання та вимоги за всіма видами гарантій, зобов'язання з кредитування і за операціями з валютою та інші вимоги і зобов'язання, цінні папери та інші активи на зберіганні, рахунки для обліку цінностей та документів, контр-рахунки, які використовуються для подвійного запису операцій за позабалансовими рахунками та позабалансова позиція банку.

Отримані дозволи на випуск цінних паперів обліковуються за позабалансовим рахунком 9811 Плану рахунків за сумою емісії, зазначеною в дозволі (свідоцтві).

Бланки цінних паперів обліковуються за номінальною або умовною вартістю (1 гривня) за позабалансовим рахунком 9820 Плану рахунків.

Цінні папери, що є власністю банку і перебувають у банку в документарній формі, обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 Плану рахунків за номінальною вартістю.

Цінні папери, які внаслідок відповідних договірних відносин передають у заставу, обліковуються за позабалансовим рахунком 9510 Плану рахунків. Цінні папери, що прийняті банком як застава, обліковуються за позабалансовим рахунком 9500 Плану рахунків.

Цінні папери, що прийняті банком на зберігання від клієнтів, обліковуються за позабалансовим рахунком 9702 Плану рахунків.

Цінні папери, що перебувають у банку за договором доручення (комісії), обліковуються за позабалансовим рахунком 9704 Плану рахунків.

Векселі, що прийняті банком на інкасо, обліковуються за позабалансовим рахунком 9830 Плану рахунків. Векселі, що відіслані на інкасо, обліковуються за позабалансовим рахунком 9831 Плану рахунків.

Література:

1. Закон України «Про банки і банкіську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III із змінами.

2.Положення «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України», затв. Постановою Правління НБУ від 17.06.2004 N280, із змінами.

3. Положення «Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», затв. Постановою Правління НБУ від 30.12.98 р. № 566, із змінами.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.