д. пед. н., д. фіз. вих., Корягін В. М., к. фіз. вих., Блавт О. З. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП ВНЗ

д. пед. н., д. фіз. вих. , проф. Корягін В. М.,

к. фіз. вих., доцент Блавт О. З.

Національний університет «Львівська політехніка»

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮУ ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП ВНЗ

Незадовільний фізичний стан студентів та наявність негативної тенденції до погіршення їхнього стану здоров’я, у зв’язку з чим спеціальні медичні групи постійно поповнюються, пояснюється неправильною постановкою навчального процесу з фізичного виховання у ВНЗ нашої країни. Сучасна організація фізичного виховання спеціальних медичних груп є недостатньо ефективною для підвищення рівня фізичної підготовленості та здоров’я значної кількості студентів [4]. Зростаючий рівень вимог вищої освіти потребує пошуку шляхів ефективного вирішення питань захворюваності студентів.Оздоровчий напрямок занять з фізичного виховання ставить низку вимог щодо грамотного підходу та вибору навчальної програми спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів, відповідно до стану здоров’я студентів, що займаються[5].Проте, на даний час, виникла суперечність між рівнем соціальних вимог і ефективністю фізичного виховання студентів з відхиленнями у стані здоров’я. Для вирішення цих суперечностей проведено досить багато різноманітних досліджень, за результатами яких пропонується покращити програмно-нормативне забезпечення на основі зміни системи оцінювання. Основна мета цих робіт полягає в оптимізації навчального процесу з фізичного виховання спеціальних медичних груп, в обґрунтуванні методики занять для розвитку провідних або недостатньо розвинутих фізичних якостей. Пошук методології оптимізації системи роботи в спеціальних медичних групах з метою досягнення максимального оздоровчого ефекту занять фізичним вихованням й зумовив напрямок дослідження.

Значні перспективи для оптимізації фізичного виховання у спеціальних медичних групах має диференційований підхід, який дає змогу кожному студентові працювати в оптимальному режимі та забезпечує найліпший оздоровчий ефект [2, 4]. Сьогодення вимагає розробки диференційованих програм оздоровлення, ефективних форм та методів їх поєднання та взаємодії для проведення занять і забезпечення корекційних, оздоровчо-реабілітаційних впливів на стан здоров’я студентів під час перебування у вищому навчальному закладі.

Впровадження диференційованого підходу у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп, аналіз його ефективності на основі визначення особливостей організації навчального процесу студентів цих груп, дають можливість реорганізувати діючу систему фізичного виховання студентів із послабленим станом здоров’я, враховуючи об’єктивні закономірності детерміновані наявністю захворювання в організмі, та удосконалити її організацію у вищих навчальних закладах України. Недостатність дослідження проблеми пошуку оптимальних критеріїв диференційованого підходу у фізичному вихованні студентів з послабленим станом здоров’я, співвідношення засобів, методів та форм навчання відповідно до морфофункціонального стану цих студентів й визначають актуальність дослідження цих питань.

На думку науковців [2-5] впровадження диференційованого підходу у фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп є визначальною ланкою та основним компонентом забезпечення правильності планування й удосконалення навчального процесу у цих групах. На сьогоднішній день існує багато підходів практичної реалізації цього. На основі цьоговеликої значущості набувають питання комплексної оцінки за станом фізичної підготовленості студентів з відхиленнями у стані здоров’я. Доведено, що успіх організації фізичного виховання нерозривно пов’язаний з діагностикою рівня фізичного здоров’я студентів [6]. Важливе значення для визначення його рівня має не тільки стан здоров’я – діагноз, форма і стан захворювання, але й функціональний стан та рівень фізичної підготовленості студентів.

Поточний контроль динаміки фізичної підготовленості студентів розглядається як компонент управління фізичним вихованням [1, 3, 6]. Визначено, що для досягнення необхідного результату необхідний постійний контроль змін фізичного стану. Це дасть змогу забезпечити правильність диференціації засобів впливу для відновлення стану здоров’я в ході курсу фізичного виховання спеціальних медичних груп.

Зважаючи на те, що проблема диференційованого підходу у роботі зі студентами спеціальних медичних груп залежить від організації контролю фізичного стану під час занять і беручи до уваги низький рівень фізичної підготовленості цих студентів, питання розробки та впровадження систем контролю динаміки фізичного стану залишаються надзвичайно актуальними і вимагають розв’язання шляхом модернізації сучасної системи фізичного виховання у спеціальних медичних групах за допомогою сучасних електронних засобів контролю [3, 5]. Водночас використання автоматизованих систем контролю відкриває нові можливості підвищення ефективності диференціації процесу фізичного виховання. У звязку з цим актуальним також слід вважати вивчення ефективності методик тестування у контексті сучасних електронних пристроїв.З огляду на це інтерес представляє розробка нових оздоровчих і інформаційних технологій, які базуються на комп’ютерізації навчального процесу: створення систем контролю за динамікою фізичної підготовленості студентів дозволить диференціювати процес фізичного виховання, надаючи йому характер стійкого цілеспрямованого та ефективного процесу покращання їхнього стану здоровя.Специфіка новітніх інформаційних технологій з фізичного виховання студентів з послабленим станом здоров’я передбачає методичне забезпечення занять у вигляді сучасних діагностичних систем. Такий підхід дає змогу систематизувати напрямок наукових досліджень та спрогнозувати можливі тенденції змін динаміки стану здоров’я студентів спеціальних медичних груп, що своєю чергою дозволить розробляти адекватні оздоровчі технології.

Все вищесказане стало основою для проведення нами комплексних досліджень для отримання об’єктивної інформації про рівень фізичної підготовленості студентів як до початку курсу занять так і по його закінчені. Своєю чергою, це зумовило необхідність розробляти, впроваджувати, раціонально та ефективно використовувати новітні технології у цьому напрямку, спрямованих на оптимізацію навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп.

Література:

  1. Благуш П. К теории тестирования двигательных способностей / П. Благуш. - М.:ФиС, 1982.-166 с.

  2. Блавт О. З. Програма диференціації рухового режиму студентів спеціальних медичних груп залежно від характеру і тяжкості захворювання : для студентів спеціальних медичних груп ВНЗ // О. З. Блавт. – Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 64 с.

  3. Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания : учеб. для студ. вузов физ. воспитания и спорта/Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 167 с.

  4. Корягин В. М. Методологические положення диференциации физического воспитания студентов специальных медицинских групп вузов / В. М. Корягин, О. З. Блавт // Теоретические и методологические проблемы современного образования : материалы ІХ Международной научно-практической конференции. – Москва, 2012. – С.87-89.

  5. Корягін В. М. Удосконалення структури та змісту фізичного виховання у спеціальних медичних групах ВНЗ / В. М. Корягин, О. З. Блавт // Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи : зб. наук. пр. ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. – Донецьк:, 2012. – С. 23-25.

  6. Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовлености: учебн. пос. / Б. Х. Ланда. – М. : Советский спорт, 2004. – 192 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.