Чеботарьова Х. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Чеботарьова Х. В.

 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Актуальність дослідження. Відомо, що за умов інфляції будь-яка відстрочка платежу призводить до того, що підприємство-виробник реально одержує лише частину вартості реалізованої продукції. Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами і кредиторами.

Ці обставини і спричинили вибір теми дослідження, спрямованого на обгрунтування оптимального підходу до обліку витрат з метою визначення фінансового результату. Існує також нагальна потреба в розробці практичних рекомендацій щодо скорочення витрат за рахунок зменьшення дебіторської заборгованості та збільшення прибутку.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 237 від 8.10.1999 р., визначаються методологічні основи формування бухгалтерського обліку і розкриття у фінансовій звітності підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних організацій) інформації про дебіторську заборгованість. Дослідження впливу дебіторської заборгованості починається з ії аналізу. Завдання аналізу дебіторської заборгованості:

- установлення реальності дебіторської заборгованості та простроченої заборгованості (за якою минув строк позовної давності);

- аналіз правильності списання заборгованості, строк позовної давності якої минув;

- аналіз достовірності відображення в обліку дебіторської заборгованості залежно від прийнятого методу визначення реалізації;

- аналіз правильності та обгрунтованості списання заборгованості;

- дослідження правильності оформлення і відображення в обліку заборгованості за виданими авансами, пред’явленими претензіями.

Джерела інформації для аналізу дебіторської заборгованості:

- Реєстри синтетичного обліку і звітність (Баланс Ф-1, Головна книга).

- Реєстри синтетичного й аналітичного обліку розрахунків (журнал № 3 від 3.1-3.6 відповідних машинограм за автоматизованого обліку).

-Первинні документи з обліку розрахунків (накладні, рахунки-фактури, касові та банківські документи, договори).

Під час проведення аналізу з’ясовують, чи немає випадків приховування дебіторської заборгованості відображенням в балансі згорнутого сальдо замість розгорнутого. Під час вивчення цього питання розглядають такі рахунки: «Розрахунки з покупцями і замовниками», «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», тощо. Аналізується заборгованістьурозрізіокремихпокупців,замовниківідатвиникненнязаборгованості,термінутворенняякоїбільшероку.

Зростання дебіторської заборгованості завжди свідчить про нестабільний фінансовий стан. Тому дуже важливо дати достовірну оцінку такої заборгованості. За даними бухгалтерської звітності визначається цілий ряд показників, що характеризують стан заборгованості, наприклад частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі заборгованості, відсоток, оборотність дебіторської заборгованості, тощо.

Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і короткострокову.

Довгостроковою дебіторською заборгованістю визнається заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

У П(С)БО 2 «Баланс» дається визначення опе­раційного циклу - це проміжок часу між придбан­ням запасів для здійснення діяльності й отриман­ням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. Визначення нормально­го операційного циклу у стандартах немає, однак, використовуючи наведене вище визначення опера­ційного циклу, можна зробити висновок, що це операційний цикл у звичайних умовах діяльності. Звичайно операційний цикл не перевищує 12 місяців, але за деякими видами діяльності він може продовжуватися більше одного року. Незважаючи на це, заборгованість, що виникла в ході такого операційного циклу, все одно визнається не дов­гостроковою, а поточною. Якщо порівняти показники дебіторської заборгованості, можна зробити висновок щодо того, поліпшився чи погіршав стан розрахунків з покупцями проти минулого року. Якщо на підприємстві зросла сумнівна дебіторська заборгованість, а також загальна частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів, то можна зробити висновок про зниження ліквідності поточних активів у цілому, а отже, про погіршання фінансового стану підприємства. Важливим у процесі аналізу дебіторської заборгованості є контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.

Значне перевищення дебіторської заборгованості завжди загрожує фінансовій стійкості підприємства і потребує залучення додаткових джерел фінансування.

Як приклад, в таблиці 1 наведеноструктуру та динаміку дебіторської заборгованості по аналізуємому.

Таблиця 1

№ з/п

Найменування показників

Форма звітності, код рядка

Станом на

01.01.2010

 

Станом на 31.12.2010

 

 

Станом на

31.12.2011

 

питома вага

 

Абсолютне відхилення

 

сума, тис.грн.

сума, тис.грн.

сума, тис.грн.

%

сума, тис.

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Довгострокова дебіторська заборгованість

ф.1 ряд. 050

0

0

0

0,00

0

2

Поточна дебіторська заборгованість, усього в тому числі:

ф.1 ряд. 150+160+170+180+ 190+200+210

114066

80756

130526

100,00

49770

2.1.

векселі одержані

ф.1 ряд. 150

0

0

0

0,00

0

2.2.

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість):

ф.1 ряд. 160

16878

10646

40078

30,70

29432

первісна вартість

ф.1 ряд. 161

16878

10646

40078

30,70

29432

у т.ч. заборгованість, за якою минув термін позовної давності

 

 

 

 

 

 

резерв сумнівних боргів

ф.1 ряд. 162

0

0

0

х

0

2.3.

за розрахунками з бюджетом

ф.1 ряд. 170

78075

57166

59827

45,84

2661

2.4.

за розрахунками за виданими авансами

ф.1 ряд. 180

0

0

0

0,00

0

2.5.

з нарахованих доходів

ф.1 ряд. 190

0

0

3

0,00

3

2.6.

Інша поточна дебіторська заборгованість

Ф.1 ряд.210

19113

12944

30618

23,46

17674

3.

Усього дебіторська заборгованість (ряд. 1 + ряд. 2)

 

114066

80756

130526

100,00

49770

 

 

Згідно даних фінансової звітності (форма 1 – Баланс) загальна дебіторська заборгованість підприємства станом на початок аналізуємого періоду (станом на 01.01.10) складала 114066,0 тис.грн., станом на кінець аналізуємого періоду (станом на 31.12.11) – 130526,0 тис.грн.

В структурі поточної дебіторської заборгованості станом на 01.01.10 найбільш питому вагу займає: поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 78075,0 тис.грн. або 68,45% від загальної структури поточної дебіторської заборгованості; інша поточна дебіторська заборгованість – 19113,0 тис.грн. або 16,75% в загальній структурі поточної дебіторської заборгованості; дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість) – 16878,0 тис.грн. або 14,8% в загальній структурі поточної дебіторської заборгованості.

В структурі поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.10 найбільш питому вагу займає: поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 57166,0 тис.грн. або 70,79% від загальної структури поточної дебіторської заборгованості; інша поточна дебіторська заборгованість – 12944,0 тис.грн. або 16,03% в загальній структурі поточної дебіторської заборгованості; дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість) – 10646,0 тис.грн. або 13,18% в загальній структурі поточної дебіторської заборгованості.

В структурі поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.11 найбільш питому вагу займає: поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 59827,0 тис.грн. або 45,84% від загальної структури поточної дебіторської заборгованості; інша поточна дебіторська заборгованість – 30618,0 тис.грн. або 23,46% в загальній структурі поточної дебіторської заборгованості; дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість) – 40078,0 тис.грн. або 30,70% в загальній структурі поточної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість (за наявності виправдовувальних документів) може бути віднесена до позареалізаційних витрат і списана на збитки як дебіторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, або за іншими боргами, нереальними до стягнення за рішенням інвентаризаційної комісії.

На підставі наказу генерального директора аналізуємого підприємства 25 грудня 2011 року за №1943/0 «Про результати інвентаризації дебіторської і кредиторської заборгованості по розрахунках з постачальниками, підрядчиками і іншими дебіторами і кредиторами за 2011 рік» та Протоколу засідання постійно діючої інвентаризаційної комісії підприємства встановлено:

Загальна сума заборгованості підтвердженої актами звірок підприємств складає:

- дебіторська заборгованість – 55 080 563,75 грн.;

- кредиторська заборгованість – 187 352 111,48 грн.

Згідно зведеної відомості дебіторської і кредиторської заборгованості, яка підлягає списанню на результати господарської діяльності підприємства і складається із наступних сум: дебіторська заборгованість в сумі 107 939,13 грн. та кредиторська – 18 774 198,23 грн. Комісія вирішила запропонувати до списання на результати господарської діяльності підприємства за 2011 рік дебіторську і кредиторську заборгованості, дати виникнення яких перевищує 3 роки, а також на підставі визначення Арбітражного суду і постанови Господарського суду підлягає списанню на фінансові результати господарської діяльності підприємства на загальну суму:

- дебіторська заборгованість – 107 939,13 грн.;

- кредиторська заборгованість – 18 774 198,23 грн.

Зважаючи на те, що обліковою політикою підприємства не передбачено створення резерву сумнівних боргів відповідно до п. 11 П(С)БО 10 безнадійну дебіторську заборгованість списують з активів на інші операційні витрати.

Оскільки дебіторська заборгованість підприємства набула ознак безнадійної, то у бухгалтерському обліку її треба вилучити з активів підприємства (Резерв сумнівних боргів на підприємстві не створюється, тож безнадійну дебіторську заборгованість списують з активів на інші операційні витрати, а саме у дебет субрахунка 944 «Сумнівні та безнадійні борги» з кредитом субрахунка обліку розрахунків з покупцями. Якщо надалі сума раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості все-таки буде відшкодована, то вона включається до складу інших операційних доходів (субрахунок 716) у кореспонденції з рахунком, на якому оприбутковуються кошти або майно, що надійшло від боржника.

У податковому обліку при виникненні дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями така сума включається до доходів (сума без ПДВ) за датою відвантаження товарів чи надання послуг (виконання робіт). За загальним правилом, якщо заборгованість набула ознак безнадійної, то, відповідно до пп. 14.1.11 року Податкового кодексу України,  а точніше — після закінчення строку позовної давності, нестягнута сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків вважається безповоротною фінансовою допомогою відповідно до пп. 14.1.257 Податкового кодексу України. Підприємство фактично є надавачем допомоги, а не її отримувачем, і такі суми наданої безповоротної фінансової допомоги не включаються до складу витрат платника податку — надавача допомоги.  Тож у постачальника у податковому обліку за датою визнання дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями безнадійною жодних змін не відбувається.

Щодо дебіторської заборгованості за розрахунками з постачальниками, то підприємство має виходити з наступного. Постачальнику заплачено кошти, а натомість нічого не отримано. З 01.04.2011 року суми сплачених авансів не відображаються у витратах у податковому обліку відповідно до пп. 139.1.3 Податкового кодексу України. Це, своєю чергою, означає: сплачений аванс не було відображено у податковому обліку, тож при його списанні нічого не треба робити. Однак, якщо «неблагонадійний» постачальник все-таки поверне таку суму, а підприємство заборгованості вже списало, то «...сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості» визнається безповоротною фінансовою допомогою на підставі пп. 14.1.257 Податкового кодексу Україниі і відповідно відображається в інших доходах, що передбачено пп. 135.5.4 Податкового кодексу України. При цьому, не має значення, що попередньо цю суму підприємство не відносило до податкових витрат.

Підприємству, як вихід з такої ситуації, можно запропонувати поки є ймовірність повернення коштів від постачальника, не списувати заборгованість з балансу або вимагати все-таки постачання товарів чи послуг (робіт) в обмін на здійснену попередню оплату. У бухгалтерському обліку підприємство повинно здійснити такі самі проведення, як і при списанні безнадійної дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями.

Розглядаючи питання дебіторської заборгованості (розрахунку з покупцями й замовниками), доцільно підприємству застосувати один із методів розрахунку з покупцями, що широко використовується в країнах з розвинутими ринковими відносинами, - метод надання знижок за дострокової оплати. Тому підприємству інколи вигідніше зробити знижку на реалізований товар за умови швидкої оплати рахунка (наприклад, у десятиденний строк), ніж втратити більшу суму в результаті інфляції.

Література:

1. ПодатковийкодексУкраїни)// Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» //В редакції закону N1829-ІІІ від 22.червня 2000 року, ВВР, 2000, N46, ст.391

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.