к. е. н., доц., Ковтун Е. О., Студзинська О. Ю. УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

УДК 339.564

 

УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

к. е. н., доц., Ковтун Е. О., Студзинська О. Ю., студ.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Вінниця, Соборна 87, 21100

У статті досліджено розвиток теоретичних, методологічних підходів та побудова сприятливих моделей управління експортними операціями, сформовано схема розробки та реалізації експортної стратегії підприємства. Оцінена доцільність удосконалення організації експортних операцій в сучасних ринкових умовах господарювання.

Ключові слова: експорт, експортні операції, дослідження, удосконалення, зовнішньоекономічна діяльність.

 

к. э.н., доц., Ковтун Э. А., Студзинская О. Ю. УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ НА ПРЕДПРЕЯТИИ/

Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Винница, Соборная 87, 21100

В статье исследовано развитие теоретических, методологических подходов и построение благоприятных моделей управления экспортными операциями, сформирована схема разработки и реализации экспортной стратегии предприятия. Оценена целесообразность совершенствования организации экспортных операций в современных рыночных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: экспорт, экспортные операции, исследования, усовершенствования, внешнеэкономическая деятельность.

 

Ph.D., Assoc., Kovtun E. O.  Studzynska O. U. MANAGEMENT FOR ENTERPRISE EXPORT OPERATIONS/Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU, Vinnitsa, Cathedral 87, 21100

The article examines the development of theoretical, methodological approaches and build favorable export operations management models, the scheme design and implementation of export strategy. Evaluated the feasibility of improving the organization of export transactions in the current market conditions.

Keywords: export, exports, research, improvement, foreign «economic activity.

 

Введення. У наш час інтенсивного запровадження новітніх технологій, надзвичайно швидкого розвитку суспільства в цілому та в умовах глобалізації міжнародних ринків, відбувається велика кількість процесів, що безпосередньо чи опосередковано впливають на діяльність підприємства. Такий швидкий темп дає різноманітність можливостей і шляхів для розвитку бізнесу, проте, також виступає головною проблемою сучасної підприємницької діяльності. Збільшується ступінь невизначеності майбутнього розвитку, складність вибору способів і шляхів ведення підприємством успішної діяльності та досягнення поставлених цілей.

Дослідження особливостей управління експортною діяльністю підприємств на міжнародних ринках є досить актуальною проблемою, оскільки у період зростання міжнародної конкуренції, система управління вітчизняних підприємств повинна переорієнтовуватися на сучасні системи менеджменту, що дозволить підвищити рівень їх конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З різних боків вивчали відомі зарубіжні вчені аспекти міжнародної торгівлі. Зокрема аналіз зовнішньоторговельної діяльності зустрічається у працях представників класичної школи політекономії – А.Сміт, Д.Рікардо. Питанням розвитку та удосконалення методів аналізу і оцінки експортної діяльності як країни в цілому, так і підприємств присвячені роботи провідних вітчизняних і зарубіжних вчених: М. Белопольського, С. Дзюби, В. Сударєва, Н. Шлапак, Ю. Макогона, Ю. Василенко, О. Кириченка, О. Кредісова, Т. Міролюбової, В. Іноземцева, Дж. Деніелса. Проблеми, пов’язані з аналізом та оцінкою експортної діяльності підприємств, знайшли відображення в роботах А. Вічевич, Л. Стровського, А. Яковлєва, О. Муравйова, М. Захарова.

Невирішена раніше частина загальної проблеми. Невирішеними залишаються більшість питань щодо розробки та реалізації стратегії експорту, як одного з аспектів зовнішньоекономічної стратегії підприємства. Також недостатньо продуманими є шляхи впровадження даної стратегії на малих підприємствах, які мають свою специфіку діяльності. Сукупність таких проблем викликає необхідність дослідження цих питань для внесення пропозицій щодо їх вирішення, що, у свою чергу, зумовлює наукову та практичну актуальність обраної теми дослідження.

Мета статті. Мета дослідження полягає у визначенні управління експортними операціями підприємства в умовах впливу зовнішнього середовища, формування схеми розробки та реалізації стратегії експорту підприємства, надання пропозицій щодо вирішення проблеми впровадження експорту на підприємствах з метою забезпечення підвищення економічної ефективності експортної діяльності та зростання конкурентоспроможності.

Для будь-якого підприємства, яке має на меті вступити у міжнародні економічні відносини, першорядним завданням стає забезпечення успішного виходу на зовнішній ринок, який як правило, вже заповнений запропонованими товарами і послугами.

Важливим завданням в розвитку економічно-ефективних експортних операцій є об’єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльність в єдину, органічну, успішно функціонуючу систему. Для успішного здійснення зовнішньоекономічних операцій підприємство повинно: зміцнювати і нарощувати експортний потенціал, підвищувати конкурентоспроможність виробничо-господарської діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність буде найбільш успішною лише в тому випадку, якщо вихід підприємства на зовнішній ринок буде не тільки добре продуманий, всебічно обґрунтований, але й випливатиме з довгострокових цілей.

Експорт – продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.

Реекспорт – означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України.

Управління експортними операціями підприємства здійснюється з огляду на результати аналізу ринкової ситуації та тенденції її зміни, а також з урахуванням ймовірної реакції ринку на рішення, що приймаються керівництвом компанії [3,с.106].

У результаті аналізу управління експортними операціями підприємства необхідно розробити рекомендації щодо удосконалення експортної діяльності на базі дослідження основних напрямків розвитку з огляду на існуючий ресурсний потенціал підприємства.

Велика кількість стратегічних рішень, які приймаються менеджерами різних ланок, лежать в основі міжнародної діяльності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Ефективне управління експортною діяльністю підприємства передбачає виконання організацією ряду необхідних дій, зокрема:

- забезпечення виконання реалізації загальної стратегії таким чином, щоб на рівні поточної діяльності фірми забезпечувалося поетапне досягнення стратегічних цілей підприємства;

- орієнтація на успіх при реалізації експортної діяльності;

- забезпечення відповідності процесів, що відбуваються на підприємстві, його загальному стратегічному напрямку розвитку як ззовні, так і всередині організації;

- охоплення всіх ключових аспектів, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

У процесі розробки стратегії експорту виділяють наступні основні стадії: визначення місії та цілей підприємства, оцінка факторів зовнішнього та внутрішнього середовища з використанням відповідного інструментарію, оцінка потенціалу підприємства, розробка та оцінка альтернативних експортних стратегій, вибір експортної стратегії, реалізація експортної стратегії, аналіз і контроль реалізації експортної стратегії на зовнішньому ринку.

Управління експортними операціями передбачає розробку програми і планів діяльності підприємства для контролю за їх виконанням, аналізу, обліку та оцінки ефективності самої стратегії. Одним із завершальних етапів реалізації експорту є стратегічний контроль. Він покликаний виявляти помилки, сильні та слабкі сторони на різних етапах формування стратегії та координувати діяльність таким чином, щоб виправити ситуацію, яка не відповідає стратегічним орієнтирам підприємства. Таким чином, обов’язково необхідно здійснювати зворотній зв'язок.

Процес реалізації організації експортних операцій підприємства з експорту в Україні необхідно оптимізувати з метою покращення їхнього становища на іноземних та національному ринках.

Основними ланками при здійсненні експортних операцій є промислові підприємства, а також різні невиробничі організації

В окремих країнах, що розвиваються, створені урядові організації, які займаються експортом або імпортом окремих товарів, котрі виробляються на державних підприємствах або скуповуються в окремих приватних осіб.

Експортна операція являє собою діяльність, спрямовану на продаж і вивіз за кордон товарів для передачі їх у власність іноземному контрагенту. Для продавця не має значення, що буде робити з цим товаром покупець – пустить в переробку, реалізує на внутрішньому чи ринку перепродасть у третій країні. Для продавця і його країни в будь-якому випадку це буде експортна операція. Її основними ознаками є висновок контракту з іноземним контрагентом і перетинання товаром границі країни - експортера.

Здійснення експортних операцій в Україні регулюється Законами України; Указами Президента України; Декретами Кабінету Міністрів України; Положеннями Міністерства економіки України, Міністерства Зовнішньоекономічних Зв'язків, інших міністерств і відомств, що регулюють окремі питання тарифного і нетарифного характеру; угодами, укладеними Україною з іншими державами і іншими законодавчими актами України.

Перед здійсненням експортної операції необхідно вирішити питання про метод експорту.

Метод експорту – це спосіб здійснення експортної операції.

У міжнародній торговій практиці застосовуються два методи експорту:

Прямий експорт - здійснення операції безпосередньо між виробником і споживачем через власну зовнішньоторговельну фірму або відділ зовнішньоекономічних зв'язків.

Якщо фірма вибирає варіант прямого продажу, а не через посередника, їй необхідно створити діючу експортну службу.

Створення власних зовнішньоекономічних служб на підприємствах виправдано, якщо:

- частка експорту велика в загальному обігу;

- зовнішньоторговельні операції здійснюються регулярно;

- випускається продукція з високим рівнем конкурентоспроможності, бажано унікальна за своїми властивостями;

- невисокий рівень конкуренції на відповідному сегменті світового ринку;

- продукція не потребує серйозної адаптації до закордонних розумів використання;

- на підприємстві є необхідна кількість фахівців із зовнішньоекономічної діяльності.

На кожному підприємстві експортні операції виконують спеціалізовані підрозділи. У залежності від розміру підприємства і рівня його інтернаціоналізації можливі наступні формі організації експортної служби:

- відділ збуту - використовується підприємством, якщо обсяг його зовнішньоторговельних операцій незначний і основна частина продукції реалізується на внутрішньому ринку;

- експортний відділ - створюється при збільшенні обсягу експортних операцій;

- відділення закордонних операцій – створюється закордоном і підпорядковує усі відділення у даній країні;

- центральна контора - створюється дочірня експортна фірма;

- спільні збутові компанії;

Але незалежно від форми організації головною метою роботи експортної служби є експорт конкурентоспроможної продукції, що досягається шляхом виконання наступних функцій:

- збір на підприємстві інформації про продукцію, підготовленої і планованої на експорт;

- складання калькуляції цін на експортну продукцію;

- підготовка рекламних матеріалів;

- аналіз інформації про експорт за попередні періоди;

- аналіз відгуків про товари в кінцевих споживачів;

- складання попереднього списку потенційних споживачів;

- переписування з питань висновку контракту;

- переговори за контрактом і його висновок;

- пророблення і висновок угод з посередниками;

- забезпечення упакування і транспортування;

- виконання митних обов'язків;

- забезпечення одержання платежу;

- гарантійне і післягарантійне обслуговування.

Експортна діяльність в Україні - це діяльність, що побудована на взаєминах між суб'єктом господарювання України й іноземним суб'єктом господарської діяльності й може проводитися як на території України, так і за її межами.

На сьогоднішній день у чинність проведення активної міждержавної інтеграційної політики питання про легальне ведення бізнесу як усередині держави, так і за його межами має досить хиткий характер. Успішність ведення справи на 50% залежить від того, як до нього підготуватися [2,с.122].

Перед тим, як здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, потенційному менеджерові ЗЕД варто не тільки ознайомитися з географічним розташуванням тієї закордонної держави, з якою він планує налагодити партнерський контракт, але й досконало вивчити законодавство в сфері зовнішньоекономічних відносин такої держави [5]. Більш того, не менш важливо також проаналізувати ситуацію в Україні відносно здійснення операцій ЗЕД у тому сегменті господарювання, що його цікавить.

Українське законодавство характеризується швидкоплинними змінами відносно фіскальної політики. Як показує практика, в імпортерів і експортерів часто виникають питання відносно податків (наприклад, як ПДВ) у частині їхнього нарахування, сплати, стягнення, відшкодування.

Український експорт становить понад 50 відсотків валового національного продукту України.

На сьогоднішній день імпорт товарів в Україну перевищив експорт за одинадцять місяців минулого року на $13,776 млрд. Цей показник на $980 млн. гірший, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Імпорт в січні-листопаді 2012 року зріс на 2,9% майже до $76,9 млрд., експорт – на 1,9% до $63,1 млрд. грн.

У листопаді експорт товарів скоротився, в порівнянні з жовтнем, на 4,5%, імпорт – на 10% до $5,9 млрд. і $6,9 млрд. відповідно. Від’ємне сальдо в листопаді склало $999,9 млн.

Нагадаємо, в 2011 році зовнішньоторговельний “мінус” України перевищив $14,1 млрд., в 2010 р. склав $9,3 млрд., в 2009 – $5,7 млрд., в 2008 – $18,6 млрд. Останній раз сальдо зовнішньої торгівлі було позитивним в 2004 році, коли експорт товарів перевищив їх імпорт на $3,7 млрд.

Україна має потужний науково-промисловий потенціал, який, на відміну від більшості країн світу, не має відповідної інституційної та фінансової державної підтримки для просування на світові ринки, через що, незважаючи на наявні цінові та технічні переваги, не використовується повною мірою експортний потенціал високотехнологічних товарів українського виробництва на зовнішніх товарних ринках.

На сьогодні існує необхідність створення інституційної основи для запровадження державної підтримки упровадження фінансових інструментів розвитку експорту, що забезпечить подальший розвиток і нарощування вітчизняного економічного потенціалу та закріплення на традиційних і нових ринках збуту.

Висновок. Таким чином, при виході підприємств на зовнішній ринок і здійсненні експортних операцій необхідно розробляти та запроваджувати такі експортні операції, які дозволяли би отримувати прибуток від реалізації товарів на зовнішньому ринку або задоволення власних потреб підприємства в товарах/послугах. На рівні підприємства під економічною ефективністю експортних операцій – це в першу чергу збільшення доходів від цих операцій, зростання величини прибутку – як основної міри ефективності. Питання підвищення ефективності експортної діяльності фірми необхідно розглядати комплексно із визначенням основних стратегічних орієнтирів підприємства та оцінкою його можливостей при реалізації обраної експортної стратегії.

 

Література:

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91.

2. Аранчій В.І. Фінансова стратегія у системі управління підприємством [Текст] / В.І. Аранчій, О.П. Зоря // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Економіка. – 2010. – № 2. – С. 156-159.

3. Волкова І.А. Методика аналізу експортно-імпортних операцій в діяльності підприємств [Текст] / І.А. Волкова, І.В. Гірчук // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2010. – № 3 (53). – С. 53-55.

4. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 6-те вид., стер. . - К.: Знання, 2006. - 407 с. - (Вища освіта XXI століття)

5. Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, .2010. – 394 с.

References:

1. The Law of Ukraine "On Foreign Economic Activity" on 16/04/91.

2. VI Aranci Financial Strategy in enterprise management system [Text] / V. Aranci, AP Dawn / / Bulletin of Poltava State Agrarian Academy. Economy. –2010. - № 2. - 56-159.

3. Volkov, IA Methods of analysis of export-import operations of enterprises [Text] / IA Volkova, IV Hirchuk / / Bulletin ZSTU. Economics. - 2010. - № 3 (53). - 53-55.

4. Kozik V. International Economic Relations: Manual / V. Kozik, LA Pankov, NB Danilenko. - 6th ed., Sr. - K.: Knowledge, 2006. - 407 p. - (Higher Education XXI century)

5. VP Naumenko Customs Regulations Foreign Economic Activity: Teach. Guide. - 2nd ed., Revised. and add. - K.: Knowledge, 2010. - 394 p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.