Мартиненко М. Ю. КУЛЬТУРА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ: ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ АСПЕКТ

УДК 378.147.88.026.7.008:33

КУЛЬТУРА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ: ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ АСПЕКТ

Мартиненко М. Ю.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Україна, м. Кременчук, Першотравнева 20, 39600

У статтірозглянутопроцес формування культури самостійної роботи студентів економічного профілю. Визначено сукупність дидактичних і методологічних вимог і норм, що пред'являються до організації самостійної роботи студентів на засадах технологій дистанційного навчання, яка обумовлює формуваннякультури самостійної роботи в умовах вищого навчального закладу.

Ключові слова: самостійна робота студентів, технології дистанційного навчання, культура самостійної роботи.

Мартыненко М. Ю. Культура самостоятельной работы студентов економического профиля: организационный аспект

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

Украина, г. Кременчуг, Первомайская 20, 39600

В статье рассматривается процесс формирования культуры самостоятельной работы студентов экономического профиля. Определена совокупность дидактических и методологических требований и норморганизации самостоятельной работыстудентов с использованием технологий дистанционного обучения,которая приводит к формированию культуры самостоятельной работы студентов в условиях высшего учебного заведения.

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов,технологии дистанционного обучения, культурасамостоятельной работи.

Martynenko M. Y. Self-study Culture of Economics students: organization aspect

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine,

Kremenchuk, Pershotravneva 20, 39600

Theprocessofself-studycultureformationamong Economics students isdescribed in this article. We define the didactic and methodological demands and terms of students self-study organization by means of distance learning technologies that leads to students self-studycultureformation at Higher School.

Keywords: studentsself-study, distancelearningtechnologies, self-studyculture.

 

Формування особистості майбутнього спеціаліста, здатного самостійно і творчо працювати у нових економічних умовах, є головною метою педагогічного процесу в університетській освіті. Тому актуальним постає питання формування культури самостійної роботи студента. Цей факт зумовлений ще й спрямуванням вищої освіти України на реалізацію Болонської декларації, зміст якої полягає у необхідності приведення освітніх систем до одного стандарту. У цьому стандарті передбачається зменшення частки прямого, зовні заданого інформування, й організація навчального процесу на основі застосування нових інформаційних засобів, інтерактивних форм і методів роботи студентів як під керівництвом викладача так і повноцінної самостійної роботи [3, С.15].

В нашому дослідженні культура самостійної роботи (КСР) майбутніх економістів визначається як сукупність дидактичних і змістовно-методологічних вимог і норм, що пред'являються до самостійної роботи студентів (СРС), яка обумовлює формування і розвиток особистості майбутнього економіста, сприяє відображенню об'єктивних закономірностей, вимог, норм, умов, специфіки професійної діяльності суб'єктів культури в системі суб'єкт-суб'єктних і суб'єкт-об'єктних відносин. КСР визначає результат саморозвитку і самореалізації, самостійність студента економічного профілю в навчанні та в майбутній професійній діяльності.

  Рівень сформованості КСР студента економічного профілю залежить від ефективності процесу організації самостійної роботи студентів. Проблема організації самостійної роботи розглядається не лише науковцями, а й на державному рівні, так, МОНМС затвердило Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти. Принциповим моментом цього Положення є те, що вперше у вітчизняній практиці на рівні нормативного документу передбачено відведення на самостійну роботу студентів від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу [4]. Це доводить, що перед українськими педагогами постає завдання перегляду дидактичного підходу до організації СРС. Інновації в освіті, такі як технології та засоби дистанційного навчання, сприяють удосконаленню процесу організації СРС.

Проблема організації СРС посіла провідне місце у дослідженнях багатьох педагогів (С. Архангельського, Ю. Бабанського, В. Беспалька, В. Козакова, О. Мороза, П. Підкасистого, М. Смирнової, М. Гордієнко та ін.) та психологів (О. Леонтьєва, К. Платонова, С. Рубінштейна та ін.). Використання дистанційних, інформаційних, комп’ютерних технологій у навчальній роботі студентів досліджували Т. Поясок, С. Сисоєва, П. Стефаненко та ін. Однак проблема організації СРС з метою формування культури самостійної роботи з використанням технологій дистанційного навчання (ТДН) не була предметом спеціального дослідження.

Отже, мета нашої роботи – дослідити особливості процесу організації такої самостійної роботи майбутніх економістів на засадах технологій дистанційного навчання, яка б сприяла формуванню культури самостійної роботи студентів економічного профілю в умовах вищого навчального закладу.

Ми розглядаємо самостійну роботу як форму організації і засіб управління самостійною навчальною діяльністю студента, зміст якої полягає у вирішенні навчальних задач. Самостійність – є характерною рисою КСР і проявляється в процесі виконання завдань, рівень самостійності залежить від змісту та характеру завдань, які студент виконує в процесі СР.

Самостійна робота, яка організовується за допомогою дистанційних технологій – це ретельно організована навчальна діяльність студентів, яка спрямована на здобуття нових знань, вироблення та закріплення власних умінь і навичок практичної діяльності та здійснюється при опосередкованому керівництві викладачем засобами дистанційного навчання. Дистанційні технології спрямовані на те, щоб привчити студента працювати самостійно, так як саме ця якість дає можливість успішно адаптуватися в умовах швидкозмінного суспільства.

СРС, яка організована на засадах ТДН сприяє формуванню КСР студентів оскільки  має наступні характерні риси:

1)  дозволяє студентові повністю зрозуміти суть питання, яке вивчається;

2)  виробляє у студентів стійкі погляди та переконання;

3) формує у студентів такі якості, як організованість, працьовитість, ініціативність, дисциплінованість, творчий підхід та самостійність мислення.

4) збільшує культуру розумової праці, розвиває вміння самостійно отримувати та удосконалювати знання.

Процес організації СР з метою формування КСР студентів має наступні складові: мета, зміст, технології дистанційного навчання, об’єкт, суб’єкт, результат, контроль. Мета, зміст, форми та методи СР повинні відповідати особливостям технічних, програмних та технологічних засобів ДН.

Мета СРС: засвоєння знань, вмінь та навичок, які формуються у відповідності до моделі фахівця.

Зміст СРС у форматі конкретної дисципліни визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій [2]. Дистанційні технології СР: діяльність студентів, яка організована та опосередковано керується за допомогою педагогічних та інформаційних технологій ДН і відповідає змісту самостійної роботи.

Педагогічні технології дистанційного навчання – це технології опосередкованого активного спілкування викладачів зі студентами в процесі СР використанням телекомунікаційного зв’язку та методології самостійної роботи студентів зі структурованим навчальним матеріалом, представленим у електронному та паперовому вигляді. В якості таких педагогічних технологій ми виділяємо наступні: навчання у співробітництві, менторство, навчально-творчі задачі, метод проектів, проблемне та змішане навчання.

Інформаційні технології дистанційного навчання – це технології створення, передачі і збереження навчальних матеріалів для СРС, організації і супроводу самостійної роботи за допомогою телекомунікаційного зв'язку. До інформаційних технологій дистанційного навчання ми відносимо: Інтернет технологію, e-навчання, m-навчання, u-навчання, кейс технологію, телевізійну та поштову технології.

Об’єкт самостійної роботи: студенти ВЕНЗ.

Суб’єкт самостійної роботи: викладачі, які обізнані з дистанційними технологіями, для використання їх в організації та опосередкованим управлянням СР студентів та студенти, які мають можливість самоуправління власною СР засобами технологій дистанційного навчання.

 Результат самостійної роботи: 1) розвиток самостійності студента; 2) формування знань, вмінь та навичок з дисципліни та готовність студентів до їх використання в навчальній та професійній діяльності.

Одна з умов формування КСР майбутніх економістів є така організація СР, завдяки якій у студентів формується внутрішня вмотивована необхідність у засвоєнні знань, які відповідають професійній спрямованості навчання. Цього можна досягти при поступовому ускладненню процесу СР студентів економічного профілю в три етапи (рис.1):

 

Рис.1. Етапи організації самостійної роботи студентів

На першому етапі студент самостійно працює з навчальною та додатковою літературою з метою вилучення знань. На цьому етапі у студентів відбувається нагромадження фактичних знань з предмета, що вивчається. На другому етапі СРС набуває дослідницького характеру: робота з пошуковими системами, робота в електронній бібліотеці, перегляд, конспектування, рецензування навчального матеріалу у електронному та друкованому вигляді тощо. На третьому етапі відбувається інтенсифікації самостійної роботи: виконання курсових та дипломних робіт, розробка та реалізація проектних та дослідницьких тем, виступи з доповідями на конференціях (Інтернет конференціях), семінарах (вебінарах) та ін. Студент готується до інтерпретації наукового матеріалу шляхом його самостійного відбору та аналізу.

Процес формування КСР майбутніх економістів засобами ТДН повинен супроводжуватися наявністю певних дидактичних та організаційних умов (табл.1):

Таблиця 1

Умови формування КСР засобами ТДН

 

Дидактичні

Організаційні

наявність інструкції та програми виконання СР

наявність матеріально-технічного забезпечення

виокремлення основних етапів виконання СР

використання сучасних інформаційних та педагогічних ТДН

поділ етапу чи всього завдання

підготовка викладачів ВНЗ до використання ТДН

систематичний контроль і облік викладачами виконаного завдання

підготовка студентів до застосування використання ТДН

надання своєчасної допомоги:  on/off-line консультації

організація самостійної роботи як системи

 

Основними умовами щодо ефективного формування навчальних завдань для СРС можна виділити наступні: відповідність психологічним особливостям мислення професіоналів економічного профілю; створення мотивації самостійного пошуку знань: зв'язок змісту завдань з навчальною чи науковою проблемою, яка мала місце в змісті лекції; виконання при плануванні змісту завдань дидактичного принципу посильності навчання. За результатами опитувань студентів більшість із них (майже 60%) вважають цікавими самостійні завдання, які потребують відповідних зусиль для виконання. Важливо щоб навчальні завдання для СР відповідали системі цілей навчання, у зв’язку з тим, що, по-перше, знаючи цілі навчання, викладач впорядковує їх, визначає першочергові, базові, порядок і перспективу подальшої роботи; по-друге, знання викладачем конкретних цілей дає можливість пояснити студентам орієнтири в їх СР; по-третє, чітке формулювання цілей, які виражені через результати діяльності, піддаються надійній і об´єктивній оцінці. Цілі навчання мають бути виражені через елементи таксономії Блума [1]: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінка. Конкретизація цілей навчального предмету на основі даної таксономії проводиться у два етапи. На першому етапі виділяють цілі навчального курсу, на другому — цілі на рівні конкретної теми (модуля).

Варто зазначити, що формування КСР неможливе без правильної постановки контролю СРС, так як облік якості знань є важливим засобом регулювання багатьох показників навчального процесу і одночасно є засобом управління якістю самостійного навчання. Потрібно відзначити, що в системі контролю знань, умінь та навичок студентів є багато недосконалого, того що не відповідає сучасним вимогам освіти вищої школи. Основних недоліків традиційного контролю можна вказати два: репродуктивний характер контролю та суб’єктивність в оцінюванні.

Розв’язати проблеми, щодо організації контролю можна застосовуючи принципи індивідуалізації та диференціації, оскільки СР завжди має індивідуальний характер і кожний студент використовує джерело інформації навчального матеріалу в залежності від своїх потреб і можливостей, щоб прийти до необхідного результату засвоєння знань, умінь і навичок. Контроль якості самостійного засвоєння навчального матеріалу студентами забезпечує виконання контролюючої, навчаючої, організаційної функцій. До того ж, він дозволяє встановити оптимальний зворотний зв’язок між учасниками навчального процесу.

Впровадження ТДН, а саме методик тестового та комп’ютерного контролю сприятиме подоланню недоліків традиційного контролю. Педагогічний тест варто розуміти як систему завдань специфічної форми і певного змісту, розташовану у порядку зростаючих труднощів, та створену з метою об’єктивної оцінки структури і виміру рівня підготовленості студентів. Так, тестовий комп’ютерний контроль дозволяє більш точне вимірювання знань; оцінка, що виставляється за результатами тестування, відрізняється об’єктивністю. Тестування як метод контролю СР студентів має свої обмеження:  за допомогою педагогічного тесту можливо перевірити ступінь оволодіння студентами навчальним матеріалом дисципліни, перевірка ж глибини розуміння предмета, володіння стилем мислення у цьому випадку досить ускладнена. Отже, можна зробити висновок, що очікуваний ефект дає сполучення педагогічних тестів із традиційними методами контролю.

ТДН дають можливість організації СР майбутніх економістів на якісно новому рівні, яка покликана забезпечити творче, повне і глибоке засвоєння знань, формування як професійних, так і загальноосвітніх, фундаментальних навичок і умінь – тим самим забезпечити формування КСР майбутнього спеціаліста.

Дослідивши специфіку організації СР на засадах застосування ТДН з метою формування КСР майбутніх економістів, ми маємо підстави стверджувати, що така СР буде ефективною та педагогічно доцільною, оскільки: 1) при застосуванні ТДН враховуються як зовнішні умови навчання, так і внутрішні властивості студента, що надає процесу формування КСР індивідуального, особистісного характеру; 2) ТДН виконують організаційні та адміністративні функції, які дозволяють знайти оптимальні шляхи організації та опосередкованого управління СР, надаючи їй більш вільний характер, тим самим формують самостійність студента, яка є характерною ознакою КСР; 3) ТДН дозволяють студентам самостійно обирати засоби, місце та час навчання, виконувати завдання самостійно, що робить студента суб’єктом СР тим самим формує основні складові КСР: саморегуляцію та мотивацію до самостійної навчальної діяльності.

Перспективу подальших досліджень убачаємо у розробці педагогічної моделі формування культури самостійної роботи майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання та її впровадженні у навчально-виховний процес ВЕНЗ.

 

Література:

  1. Дидактика : навчальний посібник / укл. І.В.Малафіїк. – К.: Кондор, 2009. – 406с.
  2. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні: затверджено Постановою МОН України (В. Г. Кремень) 20 грудня 2000 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html
  3. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Матеріали до першої лекції / Уклад. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Лемківський, Ю. В. Сухарніков; Відповід. редактор М. Ф. Степко. – К.: НМЦВО, 2004. – С.15
  4. Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах освіти / Освіта України. Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. – С.382-399.

References:

  1. Didactics. Textbook / edited by. І. V. Malafiik. – К.: Коndor, 2009. – 406 p.
  2. Conception of distance education development in Ukraine : approved by Directive of Ministry of Education of Ukraine (V. G. Kremen) 20 December 2000. [electronic resource] – Access mode:  http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html
  3. Modernization of Higher Education in Ukraine and Bologna process: Materials for the first lecture / Edited by M. F. Stepko, Y. Y. Boliubash, К. M. Lemkivskyi, Y. V. Sukharnikov; Edited by M. F. Stepko. – K.: NMCVS, 2004. – P.15
  4. Statement on education process organization in Higher Schools / Education of Ukraine. Normative and legal documents. – К.: Millennium, 2001. – P.382-399.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.