Фурман Т. Ю., Загоруйко М. О. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

доц. Фурман Т. Ю., Загоруйко М. О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

 

Статистичні методи контролю якості продукції в даний час набувають все більшого визнання і поширення у різних видах економічної діяльності. Найчастіше статистичні методи контролю якості використовуються серед виробництва та сфери надання послуг (фінансових, комунальних тощо).

Об’єктом статистичного контролю якості є товар (продукт, послуга, робота), який продавець передає покупцю. Основним завданням статистичних методів контролю якості є забезпечення виробництва придатної до вживання продукції і надання корисних послуг з найменшими витратами, що обумовлюється не просто підвищенням якості продукції, а збільшенням кількості такої продукції, яка була б придатною до вживання.

Рівень якості продукції – це відносна характеристика її якості, яка ґрунтується на порівнянні значень показників якості продукції, що оцінюється, з базовими значеннями.

Визначення числових значень показників якості є одною з найважливіших операцій оцінки рівня якості продукції і вимагає використання статистичних методів, за допомогою яких вирішують наступні задачі:

 визначається надійна межа і інтервали для параметрів розподілу показника якості, що оцінюється;

 порівнюються середні значення досліджуваного показника якості для двох або кількох сукупностей одиниць продукції з метою встановлення їх випадкової чи закономірної відмінності;

 визначається коефіцієнт кореляції між двома показниками якості;

 визначається параметри залежності досліджуваного показника якості від інших числових характеристик факторів, що впливають на досліджений показник якості;

 визначається вплив досліджуваних факторів на зміну показника якості, що оцінюється.

Особливістю використання статистичних методів є те, що вони ґрунтуються на знанні методів та інструментів математичної статистики. Саме це ускладнює їх використання персоналом недостатньої професійної компетентності. Ми пропонуємо статистичні методи контролю якості за складністю математичного апарату об’єднати в три групи: елементарні статистичні методи, проміжні статистичні методи, передові статистичні методи. Відомий японський спеціаліст з якості професор К. Ісікава запропонувала включити сім найбільш простих і доступних методів, які не потребують глибокої математичної підготовки працівника і можуть бути використані в місцях первинного аналізу:

 Карта Парето — це діаграма, яка ілюструє появу різних причин невідповідності, впорядкованих за частотою (рангом) виникнення певної причини. За допомогою діаграми Парето визначають основні причини успіхів і широко пропагандують ефективні методи роботи. При використанні діаграми Парето для контролю найважливіших факторів найбільш розповсюдженим методом аналізу є так званий ABC-аналіз. Її використовують для вирішення таких проблем, як поява браку, несправність обладнання, контроль деталей на складах будується у вигляді стовпчастого графіка, стовпчики якого відповідають окремим факторам, які є причинами виникнення проблеми:

 Причинно-наслідковий аналіз;

 Групування даних за загальними ознаками;

 Контрольний лист;

 Гістограма. Метод гістограм є ефективним інструментів обробки даних і призначений для поточного контролю якості в процесі виробництва, вивчення можливостей технологічних процесів, аналізу роботи окремих виконавців і агрегатів. Гістограма-це графічний метод подання даних, згрупованих на частоті потрапляння в певний інтервал;

 Діаграма розкиду (аналіз кореляції через визначення медіани);

 Графіки контролю, або контрольні карти — це графічне зображення результатів процесу у часі. Їх використовують для визначення того, чи перебуває процес «під контролем», тобто чи відмінності у результатах спричинені випадковими відхиленнями, а чи виникли непередбачені події, які мають бути ідентифіковані та скориговані. Якщо процес контролюється, він не повинен змінюватися.

Графіки контролю можуть використовуватися для відстежування вихідних змінних будь-якого типу. Їх можна використовувати для моніторингу вартісних і планових відхилень, змін обсягу і частоти змін змісту проекту, похибок у проектній документації або в інших процесах проекту, аби визначити, чи перебуває під контролем управління проектом.

Ці принципи повинні застосовуватися усіма без винятку – від менеджерів найвищої ланки до простого робітника. Ними користуються не тільки у виробничих структурах, але і в управлінні (планування, маркетингу, матеріально - технічного постачання).

На сьогодні у світовій практиці ці методи, набули широкого застосування, стандартизовані та рекомендуються для використання в роботі направлені на підвищення якості, що знаходить своє відображення у міжнародному стандарті ІСО 9004-4: 1993. В Україні з метою контролю якості прийнятий ДСТУ ІСО 9004-4-98 "Управління якістю та елементи системи якості. Частина 4. Настанови щодо поліпшення якості". Професор К.Ісікава зазначає: "Базуючись на досвіді своєї діяльності, можу сказати, що 95% усіх проблем фірми можуть бути вирішені за допомогою цих семи прийомів"[2].

Проміжні методи контролю якості передбачають застосування: теорії вибіркових досліджень; статистичний вибірковий контроль; різні методи проведення статистичних оцінок і визначення критеріїв; методу застосування сенсорних перевірок; методу розрахунку експериментів. Ці методи розраховані на інженерів і фахівців в галузі управління якістю.

Передові (з використанням ЕОМ) статистичні методи передбачають використання: передових методів розрахунку експериментів; багатофакторного аналізу; різних методів дослідження операцій.

Цим методам навчається обмежена кількість інженерів і техніків,оскільки вони застосовується при проведенні дуже складних аналізів процесу і якості.

Із вступом України в Світову організацію торгівлі, питання контролю якості набули особливої актуальності. З метою вирішенні цієї проблеми в Україні прийнято ряд законодавчих і нормативно-правових актів: Закони України: «Про захист прав споживачів» [4], «Про метрологію та метрологічну діяльність» [5], «Про стандартизацію» [6], «Про безпечність та якість харчових продуктів» [7], Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики» [8]. Управління якості на державному рівні має здійснюватися з дотриманням основних ознак, як представлені на рис.1.

Рис1. Головні ознаки державного управління в системі управління якістю За: [1, С. 33]

Все більше освоєння нової для нашої країни економічного середовища відтворення, тобто ринкових відносин, диктує необхідність постійного поліпшення якості з використанням для цього всіх можливостей, всіх досягнень прогресу в області техніки й організації виробництва.

Найбільш повне та всебічне оцінювання якості забезпечується,коли враховані всі властивості аналізованого об'єкта, які виявляються на всіх етапах його життєвого циклу: при виготовленні, транспортуванні, зберіганні,застосуванні, ремонті, тех. обслуговуванні.

Статистика якості продукції сприяє подальшому розвитку і удосконаленню економічної теорії, оскільки вона не лише інформативно інтерпретує дефініцію теорії, а й вивчає закономірності та тенденції, підтверджуючи або заперечуючи висунуті припущення.

Оцінка якості продукції в статистичних дослідженнях відображаються у вигляді кількісних характеристик і вартісних показниках на мікрорівні, тоді як на мезо- і макрорівні ці дані майже відсутні і потребують методологічних підходів до їх відображення.

 

Повний варіант тексту за посиланням stattya_-Zagoruyko-Furman.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.