Мартиняк О. І., Оліховський В. Я. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ГОТІВКОЮ В УКРАЇНІ

Мартиняк О. І.

Науковий керівник: Оліховський В. Я.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ГОТІВКОЮ В УКРАЇНІ

 

Згідно з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.2004 № 637 «готівкові розрахунки» - це платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна [1].

Правління НБУ 06.06.2013 р. прийняло Постанову «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» № 210 (далі - Постанова №210), якою запроваджено важливі зміни та обмеження у сфері готівкових розрахунків, розглянемо їх детальніше:

1. Втратила чинність постанова НБУ «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» від 09.02.2005 р. № 32 (далі – Постанова № 32), яка була розроблена на виконання п. 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637). Згідно з Постановою № 32, гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами становила 10 000 гривень. Але цей розмір обмежень тепер містить Постанова № 210 [2].

2. Постановою № 210 передбачено розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, і обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі до 150 тис. грн., а саме:

– фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги);

– фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню.

Передбачено, що фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 150 000 грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

3. Обмеження на розрахунки встановлені не тільки для платників готівкових коштів, а і для їх отримувачів. Тобто протягом дня здійснювати розрахунки з іншими підприємствами (підприємцями) за одним чи кількома платіжними документами (одержувати або сплачувати) можливо не більше як на 10 тис. грн., а з фізичними особами (одержувати або сплачувати) – не більше як на 150 тис. грн. При цьому кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

4. З 1 вересня 2013 року платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки.

5. Розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню понад 150 тисяч гривень, здійснюють шляхом:

а) переказу коштів з поточного рахунку фізичної особи - покупця на поточний рахунок іншої фізичної особи - продавця. Фізична особа - покупець ініціює переказ коштів з поточного рахунку за допомогою платіжних інструментів, визначених Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, зокрема платіжного доручення, а також електронного платіжного засобу (платіжної картки), якщо його емітовано до цього рахунку;

б) внесення та/або переказу коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса. При такому здійсненні розрахунків кошти, які попередньо зараховані фізичною особою - покупцем на окремий поточний рахунок нотаріуса, належать фізичній особі - покупцю до завершення процедури нотаріального посвідчення договору (далі – договір купівлі-продажу). Після посвідчення договору купівлі-продажу, кошти перераховуються нотаріусом на відповідний рахунок фізичної особи - продавця. Кошти, зараховані на окремий поточний рахунок нотаріуса не можуть бути використані на інші цілі, ніж зазначені в договорі купівлі-продажу ні нотаріусом, ні фізичною особою - покупцем;

в) відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім’я іншої фізичної особи на інших умовах повернення коштів, встановлених договором (стаття 1060 Цивільного кодексу України).

Порядок відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи визначено пунктом 10.7 глави 10 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 [3].

Фізична особа - покупець має змогу відкрити в банку вкладний (депозитний) рахунок на ім’я іншої фізичної особи - продавця для зарахування на цей рахунок коштів в сумі, обумовленій договором купівлі-продажу. Розпорядження рахунком та коштами, які будуть зараховані на цей рахунок продавцем можливе лише на умовах, передбачених договором банківського вкладу, зокрема пред’явлення до банку підписаного сторонами та нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу. Умови договору банківського вкладу змінюються лише фізичною особою - покупцем, якщо не відбулось укладення та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

г) застосування акредитивної форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитиву).

Переваги такого здійснення розрахунків полягають у тому, що фізична особа - продавець має змогу розпорядитися коштами, заброньованими на рахунку за умови пред’явлення підписаного сторонами та нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу без будь-яких відкладальних умов;

ґ) внесення готівки на поточний рахунок фізичної особи - отримувача.

Якщо сума розрахунку між фізичними особами за договором купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню, перевищує 150 000 гривень, в безготівковій формі здійснюються всі розрахунки на загальну суму договору незалежно від розміру кожного платежу.

6. Дотримання обмежень щодо суми готівкових розрахунків з фізичними особами, встановлених Постановою № 210, з 01.09.2013 є обов’язковим при проведенні будь-яких розрахунків за участю фізичних осіб незалежно від дати укладення договору, за яким вони здійснюються.

7. Обмеження на готівкові розрахунки не поширюються на:

– розрахунки підприємств (підприємців) з бюджетами та державними цільовими фондами;

– добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

– використання коштів, виданих на відрядження.

8. Згідно з підпунктом 191.1.3 пункту 191.1 статті 19 і підпунктом 20.1.29 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) здійснюють органи Міністерства доходів і зборів України.

Для контролю за дотриманням підприємствами (підприємцями) установлених обмежень під час здійснення ними готівкових розрахунків між підприємствами (підприємцями) та фізичними особами перевіряються розрахункові операції конкретного підприємства (підприємця).

Для перевірки використовуються потрібні касові та розрахункові документи підприємства (підприємця) (касова книга, касові ордери, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, звіти працівників щодо витрачання підзвітних сум), а також документи, що підтверджують здійснені покупцем (замовником) витрати готівки під час придбання товарів, оплати наданих послуг та виконаних робіт (касові та товарні чеки, розрахункові квитанції, квитанції до прибуткових касових ордерів, інші розрахункові документи, а також рахунки-фактури, податкові накладні, договори на поставку продукції, надання послуг, виконання робіт, товарно-транспортні накладні тощо).

Під час перевірки підприємства (підприємця) аналізуються записи в касовій книзі, книзі обліку придбаних товарів (виконаних робіт, наданих послуг), дані касових ордерів, звітів підзвітних осіб та інших підтвердних документів.

У разі потреби здійснюються зустрічні перевірки підприємств (підприємців) з порівнянням даних (за сумами і строками) з відповідних касових документів платників і одержувачів готівкових коштів.

Відповідно до статті 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу підприємця, посадових осіб юридичної особи.

При перевищенні установленої граничної суми готівкових розрахунків, їх надлишкова сума додається розрахунково до фактичних залишків готівки в касі платника готівки одноразово ( в цей день, в який було здійснено операцію), а одержана сума порівнюється із затвердженим лімітом каси. Зазначені обмеження стосуються всіх видів операцій із готівкою.

Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недодержання встановлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, тягне за собою накладення штрафу органами Міністерства доходів і зборів України згідно з статтею 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення на фізичну особу-підприємця, посадових осіб юридичної особи від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у грошовому еквіваленті становить 1 700 грн. та 3 400 грн.). Такий штраф накладається не пізніше, ніж через два місяці з дня вчинення порушення. У разі повторного вчинення зазначених дій особою – накладення штрафу від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(від 8 500 грн. до 17 000 грн.) [4].

Отже, прийнята Постанова Правління НБУ «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013 р. № 210 обмежує граничну суму проведення розрахунків у готівковій формі до 150 тис. грн. для підприємств (підприємців) і фізичних осіб. Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та перевищення граничних сум розрахунків готівкою призводить до накладення штрафів на винних осіб.

 

Література:

1. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004року№ 637.

2.Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку: Постанова Правління Національного банку України від 06.06.2013 року № 210.

3. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492.

4. Щодо застосування штрафів за перевищення граничної суми готівкових розрахунків: Лист Міндоходів від 28.08.2013 року №16331/7/99-99-22-01-03-17/1008.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.