Зайнуліна Ю. С. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

УДК 336.225.3:334.012.64

 

Зайнуліна Ю. С.

Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

 

Анотація. У статті розглянуто умови та особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктами малого бізнесу в Україні.

Ключові слова: податки, спрощена система оподаткування, прибуток, єдиний податок, суб'єкт малого бізнесу.

Зайнулина Ю.С. Особенности налогообложения малого бизнеса

Рассмотрены действующие условия и особенности применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектами малого бизнеса в Украине.

Ключевые слова: налоги, упрощенная система налогообложения, прибыль, единый налог, субъект малого бизнеса.

Zainulina Y.S. Features of taxation of small business

In this article the author examines existing conditions and features of a simplified system of taxation, accounting and reporting of a small business in Ukraine.

Keywords: taxes, simplified tax system, profit, flat tax, subject of small business.

 

Вступ. Малий бізнес є невід'ємним елементом сучасної ринкової системи господарювання, без якого неможливий подальший соціально-економічний розвиток. В сучасних умовах малий бізнес зайняв міцні позиції в економіці більшості розвинених країн світу. Разом з тим, зростання національної економіки, створення конкурентного середовища та забезпечення ефективної зайнятості населення висувають на передній план проблему створення необхідних умов для підвищення підприємницької активності та інноваційного розвитку малого бізнесу.

Постановка проблеми. Мале підприємництво відіграє значну роль у розвитку економіки: воно стимулює економічну конкуренцію, структурну перебудову економіки, формування нової соціальної верстви – підприємців, які складають соціальну базу економічної реформи, забезпечують стабільність суспільства. В Україні, на противагу закордонній практиці, протягом останніх років мале підприємництво влада розглядає виключно з позиції його економічного значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми побудови ефективної системи оподаткування для суб'єктів малого підприємництва належить до кола наукових інтересів таких українських дослідників, як М. Азаров, Л. Бабич, А. Базилюк, Ф. Бутинець, О. Василик, В. Вишневський, М. Вдовиченко, А. Возняк, А. Гальчинський, В. Геєць, І. Д'яконова, Ю. Ємченко, В. Завгородній, Ю. Іванов, В. Кравченко, А. Крисоватий, М. Крупка, М. Кучерявенко, Ю. Лисенков, В. Литвиненко, О. Лобанов, В. Люткевич, І. Лютий, В. Приймак, А. Соколовська, Ф. Ярошенка, а серед закордонних дослідників варто відзначити П. Бернса, Й. Ворста, П. Друкера, П. Равантлоу, Д. Сторея, П. Хейне, Й. Шумпетера. Однак, попри значну кількість наукових праць в цьому напрямі, малодослідженими залишаються сучасні особливості застосування спрощеної системи оподаткування у сфері малого бізнесу в умовах значної мінливості податкового законодавства, а також питання щодо наукового обґрунтування економічної та соціальної ефективності створення спеціальних режимів оподаткування для малих підприємств в Україні, що й зумовлює актуальність цього дослідження в умовах українського сьогодення.

Мета дослідження. Основною метою цього дослідження є з'ясування особливостей застосування в Україні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктами малого бізнесу, як фізичними, так і юридичними особами.

Виклад основного матеріалу. Існування будь-якої складної системи, і економіки зокрема, неможливе без дієвого виконання своїх функції підсистемами, які належать до її структури. У такому випадку можна цілком правомірно вважати малий бізнес однією з підсистем у загальній структурі української економіки, а впровадження та вдосконалення спрощеної системи оподаткування обліку та звітності малого бізнесу – однією з основних передумов ефективного виконання його специфічних функцій та активного розвитку в перспективі. Адже від розвитку малого підприємництва залежить відродження вітчизняного товаровиробника, активізація внутрішнього ринку товарів і послуг, створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів внаслідок розширення кола платоспроможних осіб.

Стабільні темпи зростання національної економіки України – запорука для гарантованого стабільного розвитку малого підприємництва. Адже суттєва активізація діяльності малого підприємництва спостерігається в процесії його залучення до виробничо-інфраструктурних зв’язків із великим (та середнім) виробництвом, а також як відповідь на зростання доходів та збільшення платоспроможного попиту населення на товари та послуги [6, с.95].

Спрощена система оподаткування для суб'єктів малого бізнесу була запроваджена як альтернативна загальній системі в 1999 р., її основною метою була активізація та легалізація підприємницької діяльності, підвищення рівня зайнятості населення. Завдяки своїй простоті та зрозумілості, мінімізації адміністрування, звільнення фонду оплати праці від нарахування внесків до фондів соціального страхування, ця система набула популярності серед підприємців і швидко поширилась.

З моменту прийняття 2 грудня 2010 р. Верховною Радою ПКУ [2], він стає основним нормативно-правовим актом, що регулює сферу оподаткування. Згідно з його положеннями, було внесено зміни до всіх податків.

Суть нововведень, полягає в тому, що суб'єктів спрощеної системи оподаткування розділили на кілька груп. Фізичних осіб-підприємців, залежно від специфіки діяльності, поділили на 3 групи, а для юридичних осіб створили окрему групу:

● до І та ІІ віднесли власників бізнесу, які надають послуги населенню (наприклад, перукарні, салони краси, майстерні, ринкові торговці, власники невеличких крамничок та інші дрібні підприємці), які займають близько 65-70 % від всіх підприємців на спрощеній системі оподаткування;

● до ІІІ групи відокремили підприємців, які працюють з підприємцями та юридичними особами, що оподатковуються на загальній системі оподаткування;

● до ІV групи віднесли юридичних осіб – платників податку на спрощеній системі оподаткування.

З прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" [2], було запроваджено ще дві групи для платників єдиного податку:

● до V групи віднесено фізичних осіб – підприємців, у яких протягом календарного року чисельність працівників (як і для групи ІІІ) одночасно не перевищує 20 осіб, а обсяг доходу не перевищує 20 млн грн;

● до VІ групи віднесено юридичних осіб – суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року середньооблікова чисельність працівників (як і для групи ІV) не перевищує 50 осіб, а обсяг доходу не перевищує 20 млн грн.

Також зміни до ПКУ [2], які набули чинності з 1 січня 2013 р., справляють значний вплив на роботу підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування. По-перше, в Україні перестав існувати фіксований податок, єдиного податку. По-друге, свідоцтво про сплату єдиного податку тепер зробили безтерміновим. При цьому у підприємця залишилося право раз на рік міняти систему оподаткування. По-третє, змінилися ставки податків для різних груп, які тепер залежать від річного обороту, кількості найманих працівників та сфери діяльності.

Ще одна зміна – покращено соціальний захист підприємців, яким тепер надали право йти у відпустку або на лікарняний. І найголовніша зміна – підприємцям-фізичним особам дозволено працювати з ПДВ, а також скасовано заборону для юридичних осіб відносити послуги спрощенців на витрати [4].

Оцінюючи недоліки та недосконалість чинної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва представникам влади необхідно доопрацювати положення ПКУ [2], в якому доцільно усунути перепони на шляху розвитку та співпраці різних за розмірами підприємств задля динамічності та випереджального розвитку не лише суб'єктів малого підприємництва, але й економіки загалом.

Як наслідок, частина малих підприємців багатьох видів діяльності, що користувалися спрощеною системою оподаткування, тепер сплачуватимуть виплати як великі у розмірі іноді більшому за їх прибуток. Така політика неадекватного економічній ситуації поповнення державного бюджету не лише не вирішить проблеми тінізації економіки, а навіть поглибить. До того ж, суб’єкти малого підприємства почнуть масово закриватися, оскільки зникають головні стимули підприємництва – прибуток та заробітна плата як атрибут матеріального добробуту.

Економіка України залишається високо монополізованою, оскільки умови податкового законодавства спрямовані більшою мірою на підтримку великого бізнесу, що характеризується дисциплінованістю у виплаті значного обсягу податків та частково надає фінансову допомогу в важливих проектах державного і регіонального значення [5, с. 10].

Висновки. За умови чинного податкового законодавства в Україні спрощена система оподаткування є оптимальним способом стягнення податків з малого бізнесу, оскільки загальна система оподаткування є надто складною й обтяжливою. Економічні показники розвитку малих підприємств в Україні свідчать про те, що вони не можуть ефективно виконувати фіскальну функцію. Створення широкої мережі малих підприємств у всіх галузях господарства сприятиме демонополізації та розвитку конкуренції. Для ефективного розвитку малого підприємництва в Україні необхідно, щоб держава стимулювала розвиток зазначеного сектора, за допомогою більш м’якої регламентації його діяльності, запровадження відповідних фінансових заохочень та гнучких механізмів регулювання ринку праці.

Важливим кроком у розвитку підприємств малого бізнесу має стати стимулювання інвестицій та інновацій у цьому секторі, починаючи від податкового стимулювання та закінчуючи державними закупівлями та дослідженнями, які фінансуватимуться державою.

Отже, на сьогодні основним завданням податкової політики в Україні залишається формування умов для розвитку малого бізнесу, що сприятиме подальшому розвитку підприємницької діяльності в Україні, збільшенню надходжень до бюджету, створенню конкурентного середовища та усуненню схем зловживання спрощеною системою.

 

Література:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р., № 2456-VI. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

2. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Клименко О. Новий Податковий кодекс: знищення малого та середнього бізнесу чи перехід його "в тінь" / О. Клименко. [Електронний ресурс]. Доступний з http://www.politika.cn.ua/list/ua/news/0/3697.html.

5. Жмурков В. Почуйте нас. Малий і середній бізнес вже за межею виживання / В. Жмурков // Голос України. - 2012. - №85. - С. 14.

6. Ляшенко В. І. Вплив Податкового Кодексу України на розвиток малого підприємництва: експертні оцінки на етапах обговорення, прийняття та внесення змін / В.І. Ляшенко, А. А. Просуленко // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 93-111.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.