к. е. н. Мирончук З. П., к. е. н., Андрушко Р. П., к. т. н., Лиса О. В. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА СТВОРЕННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЕБ-САЙТА ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 657.1(477)

 

к. е. н. Мирончук З. П., к. е. н., Андрушко Р. П., к. т. н., Лиса О. В.

Мирончук З.П., Андрушко Р.П., Лиса А.В.

Myronchuk Z.P., Andrushko R.P., Lisa O.V.

Львівський національний аграрний університет, Україна, м.Львів

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА СТВОРЕННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЕБ-САЙТА ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Досліджено проблеми обліку витрат на створення та експлуатацію веб-сайта як нематеріального активу підприємства. Запропоновано рекомендації зазначених витрат залежно від ролі веб-сайту в діяльності підприємства.

Ключові слова: нематеріальний актив, веб- сайт, Інтернет, доменне ім’я.

Исследованы проблемы учета затрат на создание и эксплуатацию веб-сайта как нематериального актива предприятия. Предложены рекомендации указанных расходов в зависимости от роли сайта в деятельности предприятия.

Ключевые слова: нематериальный актив, сайт, Интернет, доменное имя.

The problems of the cost of establishing and operating the website as intangible assets. The recommendations of these costs, depending on the role of a website in the enterprise.

Keywords: intangible asset, website, internet domain name.

 

Зростання конкурентоспроможності підприємств передбачає ефективне використання природних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Водночас дедалі більшу роль відіграють нематеріальні активи, частка яких у структурі активів суб'єктів підприємницької діяльності постійно зростає. Наявність нематеріальних активів у складі ресурсів підприємства збільшує ринкову вартість підприємств, підвищує інвестиційну привабливість та забезпечує захист їхніх прав.

В сучасному світі дуже важко уявити існування простої людини і суб’єкта господарювання без Інтернету. Оскільки суб’єкти господарювання використовують у своїй діяльності можливості цього ресурсу такі як веб-сайт, питання обліку залишається досить актуальним та дискусійним. Зокрема тому, що в українському законодавстві відсутні чіткі рекомендації щодо цього питання, а грошові кошти пов’язані із створенням та використанням веб-сайтів досить вагомі.

Інтернет-сайт (веб-сайт) — сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет [1] .

Основними складовими веб-сайту є:

- програмні засоби, які забезпечують функціонування сайту. Права власності на ці засоби, як правило, не належать власникові сайту;

- адреса в мережі Інтернет, якою є доменне ім’я , яке може повністю або частково співпадати з фірмовою назвою чи торговельною маркою суб’єкта господарювання;

- інформаційне наповнення, яке представляє собою різноманітні види інформації про господарюючого суб’єкта, його діяльність, продукцію, послуги тощо.

Українське законодавство в частині регулювання обліку поки жодним чином не визначає порядок обліку витрат на створення та користування веб-сайтом. Практикуючим бухгалтерам вітчизняних підприємств не заборонено користуватись міжнародною законодавчою базою, яка містить дуже вагомий нормативний документ щодо цього питання, а саме Тлумачення 32 Постійного комітету з тлумачень «Нематеріальні активи — витрати на Інтернет сайт». Відповідно до зазначеного документа веб-сайт, який з’явився в результаті розробки, буде визнаватись нематеріальним активом, якщо відповідатиме всім ознакам нематеріального активу.

Найважчим щодо відповідності із критеріїв є генерування економічних вигід. Саме тому в даному тлумаченні 32 наведено приклад яким чином підприємство може отримувати зазначені вигоди: веб-сайт виконує функції Інтернет- магазині. Зазначений документ розмежовує процедуру обліку залежно від етапів створення веб-сайту. Витрати понесені при етапі планування, який включає в себе вивчення комерційної необхідності, визначення параметрів та цілей, оцінку альтернатив і вибір остаточного варіанту та прирівнюється до етапу дослідження , будуть включені до складу поточних витрат. Всі наступні етапи, які включають одержання доменного імені, розробку програмного забезпечення, встановлення розроблених додатків; дизайн зовнішнього вигляду Інтернет - сторінок та розробку змісту (створення, закупівля, підготовка й завантаження інформації текстового і графічного характеру на Інтернет-сайт), прирівнюються до етапу розробки нематеріального активу та формують первісну вартість такого активу. Витрати понесені для реклами та просування продукції не можуть бути складовою вартості веб-сайта як нематеріального активу [2] .

Всі витрати протягом етапу розробки веб-сайту обліковуються на рахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», а в момент введення сайту в експлуатацію будуть переведені з капітальних інвестицій в нематеріальні активи по дебету рахунку 12 «Нематеріальні активи». Але Тлумачення 32 Постійного комітету з тлумачень «Нематеріальні активи — витрати на Інтернет сайт» містить один недолік – він регулює питання лише створеного власними силами об’єкта нематеріального активу — Інтернет-сайту. Отже, питання щодо обліку Інтернет-сайту створеного на замовлення залишається неврегульованим. Але якщо подумати, то можна розмежувати витрати на стадії дослідження, яку як правило підприємство проводить власними силами; витрати на розробку (витрати сплачені розробнику сайту), виділивши витрати, які можна прирівняти на рекламу та просування продукції на ринок. Останні як правило будуть понесені при підготовці інформації, яка надається підприємством-замовником розробнику з метою розміщення на сайті.

Визначивши веб-сайт об’єктом нематеріальних активів бухгалтер повинен визначитись із групою нематеріальних активів. Можна сказати, що веб –сайт найбільше відповідає сутності твору як об’єкта авторського права. Закон України «Про авторське право і суміжні права» не містить визначення веб-сайту, проте перелік творів є невичерпним —пункт 17 статті 1 визначає наявність інших творів. [3] Отже підприємство може обліковувати право на веб-сайт у групі об’єктів авторських прав на рахунку 125 «Авторське право та суміжні з ним права».

Пунктом 18 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» визначено, що первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищення їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод. [4]

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Виходячи з вище викладеного можна зробити висновок, що облік витрат на створення та експлуатацію веб-сайту, як нематеріального активу для підприємства, необхідно вести враховуючи наступні рекомендації:

- Інтернет-сайт буде визнаватись нематеріальним активом, якщо відповідатиме всім критеріям визнання цього виду активу, і оприбутковуватиметься за первісною вартістю, яку становлять витрати на розробку сайту;

- витрати на обслуговування в період експлуатації веб-сайту повинні обліковуватись відповідно до вимог П(С)БО 8. В іншому випадку це будуть витрати поточного року.

 

Література:

1. Кучерак Д. Інтернет- сайт в обліку / Д. Кучерак //Школа бухгалтера.-2006.-№22.- С.5-7.

2.Криштова І.І. Класифікація нематеріальних активів / І.І. Криштова // Держава та регіони.-2009.-№3.-С.76-82.

3.Закон України «Про авторське право і суміжні права» / від 06.01.2004 (електронний ресурс).- режим доступу: zakon.rada.gov.ua

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затв. наказом Мінфіну України від 18.10.1999. №242. (електронний ресурс).- режим доступу: zakon.rada.gov.ua

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.