Алмосова В. Г., Коваль В. Д. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ

Алмосова В. Г., Коваль В. Д.

ВТЕІ КНТЕУ

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ

 

Економіка нашої країни пройшла нелегкий шлях становлення за останні роки – від різкого падіння показників зростання ВВП (1991-1999 роки) до незначного та нетривалого зростання. Однак, на сьогодні, в Україні, на жаль, не вдалось ще подолати стрімкий економічний спад і досягти значних темпів зростання реального ВВП, та, як, наслідок економічного добробуту громадян. Досить високий темп зростання валового внутрішнього продукту, що був досягнутий у 2004 році (12,1%), значно скоротився у наступні роки. У зв’язку з цим виникає питання, що ж було стимулом та джерелом настільки стрімких темпів збільшення у 2004 році і чому їх не вдалось зберегти у подальші роки.

Таким чином, актуальною проблемою, якій присвячена дана стаття, є загальний статистичний аналіз обсягів реального ВВП в Україні за останні роки, а також оцінка впливу окремих факторів та чинників на темпи його зростання і скорочення за період незалежності.

Проблемам дослідження статистики зростання ВВП та причин і факторів, що його зумовлюють присв’ячені наукові праці вчених В. Геєця, А. Гальчинського, О. Дзюблюка, І. Багратяна, В. Литвицького, М. Савлука, А. Савченка, М. Швайка І. Манцурова, А. Ревенка, Л. Петкову, М. Лизуна та інших вітчизняних вчених.

Метою статті є проведення загального статистичного макроекономічного дослідження показників реального ВВП за останні роки. Аналіз окремих макроекономічних показників, які є соціальними орієнтирами успіхів економіки України, можливо, не є чимось новим. Чимало дослідників і науковців звертали на це увагу у своїх працях. Враховуючи наведене, ми маємо на меті – на підставі дослідження показників зростання ВВП за 2000-2012 рр. виявити основні тенденції розвитку та фактори, які дозволять зробити обґрунтовані прогнози щодо розвитку української економіки на майбутньє.

За чотири роки (1996-1999рр.) вдалось значно уповільнити падіння вітчизняної економіки і отримати у наступному – 2000 році – суттєве покращення ситуації, що підтверджується першими в історії незалежної України темпами зростання ВВП на рівні 105,9 %.[4]. В подальші роки динаміка зростання валового внутрішнього продукту та темп росту мала наступний вигляд (табл. 1).

Таблиця 1

Показники обсягу та темпу росту ВВП в Україні за 2000-2012 роки*

Роки у фактичних цінах

Валовий внутрішній продукт Валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу Темп росту (ланцюговим методом)

млрд. грн. тис. грн. %

2000 170070 3436 -

2001 204190 4195 122,08

2002 225810 4685 111,68

2003 267344 5591 130,08

2004 345113 7273 119,38

2005 441452 9372 127,91

2006 544153 11630 128,86

2007 720731 15496 133,24

2008 948056 20495 132,25

2009 913345 19832 96,76

2010 1082569 23600 118,99

2011 1302079 28488 120,71

2012 1304064 28627 100,48

*таблиця побудована за даними Держкомстату України

До 2000 року економіка нашої держави залишалась досить розбалансованою, для неї було характерним високе падіння виробництва та постійно зростаюче безробіття. Досягнення позитивних темпів збільшення валового внутрішнього продукту – супроводжувалось несприятливими явищами: збільшенням у 3,5 рази рівня безробіття та зменшенням занятості ьа , як наслідок уповільненням темпів зростання доходів населення та зростаючим зубожінням громадян.

Починаючи з 2000 року спостерігається більш сприятлива ситуація: достатньо високі темпи зростання реального ВВП. Загалом, антиінфляційна політика та заходи виконавчої гілки влади дозволила досягти прийнятних результатів: з 2001 по 2003 р. індекс споживчих цін не перевищував 110 %, а 2002 рік взагалі відмічено дефляцією (99,4 %), хоча в подальшому індекс споживчих цін не знижувався менше 110 %.[4]

Враховуючи позитивні тенденції останніх років, неможливо не відмітити, що бурхливий розвиток економіки початку 2000-х років змінюється поступовим зменшенням темпів зростання основних показників. Про це свідчать статистичні показники ВВП за 2009-2012 роки, які дозволяють стверджувати, що початковий потенціал зростання економіки, на сьогодні, вичерпує себе.

Проводячи аналіз темпів зростання реального ВВП, що наведені у таблиці 1, можна помітити певну циклічність, яка спостерігається протягом наведених років. Стрімке зростання обсягу ВВП протягом першого та другого років певною мірою змінюється досить меншими темпами зростання в наступному третьому році. Дана ситуація свідчить про циклічність динаміки зростання обсягів ВВП в Україні за остані 12 років.

Так. проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні узагальнення та висновки щодо збільшення показників обсягу зростання валового внутрішнього продукту.

1. Досить значні темпи збільшення реального ВВП, що спостерігалися на початку 2001-2005 років залишились у минулому. Статистичні показники останніх років вказують на значне уповільнення росту валового внутрішнього продукту вітчизняної економіки. Основними причинами даного явища є збільшення цін на енергоносії, погіршення кон’юнктури на міжнародних ринках, популістські дії ряду урядів, відсутність кардинального реформування економічних відносин в нашій державі.

2. Аналіз темпів зростання ВВП за останні 11 років вказує на існування

певної циклічності зростання обсягів. Так, досить помітне зростання ВВП протягом перших двох років змінюється досить незначними темпами зростання в наступному році.

3. На сьогодні, основним чинником зростання, вітчизняної економіки продовжує залишатись експорт металопрокату та продукції металургійного комплексу. Так, якщо у 2004 році (темпи зростання в цьому році залишаються рекордними) основна питома вага чистого експорту у ВВП склала 11 %.[4]. Відповідно основними темпами економічного зростання національної економіки залежать від ситуації на світових металургійних ринках.

В даному аспекті важливим стимулом для зростання валового внутрішнього продукту в нашій державі повинна стати структурна перебудова. Реалізація основних її цілей повинна бути здійснена по наступним напрямкам:

- формування продуманої та зваженої макроекономічної політики, яка повинна забезпечити сприятливі умови для підвищення темпів зростання ВВП як основного показника та ефективного його використання в таких сферах, як кінцеве споживання, інвестиції та зовнішня торгівля[3,с.43].

- формування галузевої структури виробництва ВВП, наближеної до структури розвинених країн. Це потребує високих темпів розвитку сфери послуг;

- досягнення ефективнішого використання ВВП за рахунок збільшення частки споживання населенням матеріальних благ і послуг, нарощування експортного потенціалу та формування позитивного сальдо торгового балансу[3,с.43].

Розглянувши ВВП як головний показник соціально-економічного розвитку нашої країни та можливості реструктуризації економіки, можна зробити висновок про те, що він відіграє надзвичайно важливу роль у визначенні економічного здоров’я суспільства. Він створює базу дослідження та аналізу соціально-економічного потенціалу країни в цілому.

 

Література:

1.Наукова дискусія з проблем пріоритетів національного економічного розвитку / А. Мазаракі, В. Лагутін, Т. Мельник // Економіка України. — 2009. — № 5. — С. 93–95.

2.Дослідження структури ВВП: матеріали дослідницького відділу Action Data Group, лютий 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http: //www.actiondatagroup.com/ua.

3. Тертична К.О. Валовий внутрішній продукт в оцінці внутрішнього потенціалу//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012-№2- с.42-48

4.Офіційний сайт Державного комітету статистики України[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http: //www. www.ukrstat.gov.ua

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.