к. е. н., Савицька О. М., Дерипапа А. С. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ ВИТРАТ

УДК 336.5.02

 

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ ВИТРАТ

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Савицька О. М.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», Україна, м. Київ,

магістр Дерипапа А. С.,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», Україна, м. Київ

 

Досліджено сутність поняття «контролінг витрат» та встановлено його значення для процесу управління стратегічним розвитком підприємства. Згруповано чинники впливу на стратегічну концепцію контролінгу витрат підприємства. Виявлено теоретико-методологічний інструментарій, який доцільно використовувати у процесі здійснення контролінгу витрат в контексті стратегічного управління розвитком підприємства. Виявлено та сформовано основний методологічний інструментарій фінансового контролінгу в управлінні стратегічним розвитком підприємств.

Ключові слова: стратегія розвитку підприємства, контролінг витрат, стратегічний контролінг, оперативний контролінг, фінансовий контролінг, стратегічні цілі підприємства, концепція стратегічного контролінгу.

 

Савицкая Е. Н., Дерипапа А. С. Управление стратегическим развитием предприятия на основании контроллинга затрат / Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Украина, г. Киев.

Исследована сущность понятия учета затрат и установлено его значение для процесса управления стратегическим развитием предприятия. Сгруппированы факторы влияния на стратегическую концепцию учета затрат предприятия. Выявлено теоретико-методологический инструментарий, который целесообразно использовать в процессе осуществления контроллинга затрат в контексте стратегического управления развитием предприятия. Выявлено и сформировано основной методологический инструментарий финансового контроллинга в управлении стратегическим развитием предприятий.

Ключевые слова: стратегия развития предприятия, контроллинг затрат, стратегический контроллинг, оперативный контроллинг, финансовый контроллинг, стратегические цели предприятия, концепция стратегического контроллинга.

 

Savytska O. M., Derypapa A. S. Management of strategic development of the company based on controlling of costs / National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnical Institute», Ukraine, Kiev.

The essence of the concept of cost accounting was the topic of research and its value to the management of the strategic development of the company was set. The factors of influence of the strategic concept of cost accounting of the enterprise were grouped. The theoretical and methodological tools were identified that should be used in the process of controlling costs in the context of the strategic management of the company. Identified and formed the main methodological tools of fіnancial controlling of the management of company's strategic development.

Key words: enterprise development strategy, controlling of costs, strategic controlling, operational controlling, financial controlling, strategic goals of the enterprise, the concept of strategic controlling.

 

Вступ

На сучасному етапі еволюції економічних відносин, управління стратегічним розвитком підприємств в рамках контролінгу витрат є новітнім поняттям для більшості суб’єктів господарювання України, на відміну від США та країн Західної Європи, де цей науковий напрям вже активно використовується ще з 70-х років, зокрема у сукупності таких складових, як: по-перше, контролінг як філософія та спосіб мислення керуючих, а по-друге, як інструмент, зорієнтований на досягнення цілей стратегічного розвитку підприємств.

Як наукова категорія, поняття стратегічного розвитку підприємства являє собою не просто його ефективну адаптацію до змін бізнес-середовища, але і включає раціональне поєднання розуміння зовнішніх можливостей і небезпек з розвитком внутрішнього потенціалу, пошуком шляхів його максимального вираження і задоволення, прагнення змінити своє ділове оточення. Головною метою стратегічного розвитку сучасних підприємств в Україні є забезпечення їх активності щодо виконання усіх господарських функцій та досягнення високого рівня успішності за основними напрямами діяльності.

Досягнення стратегічних цілей будь-якого підприємства не є можливим без ефективного процесу управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, його підсистеми управління витратами, підсистеми управління прибутковістю та підсистеми управління ризиками. На думку Т. М. Одінцової, контролінг витрат – це система, що забезпечує інформаційну, методичну та організаційно-координуючу підтримку процесу управління витратами всіх функціональних видів діяльності підприємства, спрямовану на досягнення його основних цілей [1, с. 107; 2].

К. В. Капіцька вважає, що контролінг витрат виступає як інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення управлінням витратами на підприємстві і є тим інструментом, який дозволяє оптимізувати рівень витрат на виробництві та збільшити рівень ефективності від їх здійснення [2].

А. Паскалова наполягає, що контролінг витрат – методична, організаційна, координаційна, консультаційна підтримка процесів планування, обліку, контролю й аналізу витрат з метою забезпечення керівників усіх рівнів управління необхідною інформацією для ефективного керування підприємством [3, c. 58].

Сиcтeмa управління витратами підприємства в загальному механізмі контролінгу може ввaжaтиcя досить ефективною лише в тому разі, коли вона надає змогу не тільки рaціoнaльнo викoриcтoвувaти наявний рecурcний потенціал, a й зaбeзпeчувaти активний cиcтeмний пoшук мoжливocтeй пoдaльшoгo знижeння витрaт і, відповідно, зaбeзпeчувaти розвиток підприємства [4] як на поточний момент часу, так і у довгостроковій перспективі.

Пoбудoву тa вдocкoнaлeння cиcтeми упрaвління витратами прoпoнуєтьcя здійcнювaти шляхом (4):

– виділення ocнoвних пoнять і прoцeдур cиcтeми упрaвління витрaтaми в системі контролінгу;

– виявлeння іcнуючих прoблeм фoрмувaння тa кoнтрoлю витрaт нa підприємcтві;

– формування мoдeлі упрaвління витрaтaми на етапі процедури/процесу

бюджетування в системі контролінгу;

– пoбудoви інфoрмaційнoї інтегрованої системи контролінгу для загального використання управлінцями на підприємстві;

– aдaптaції існуючого дoкумeнтooбігу дo oбрaнoї інтегрованої інфoрмaційнoї системи контролінгу на підприємстві;

– рoзпoділу відпoвідальності зa фoрмувaння тa удосконалення мeхaнізму мотивації персоналу та cтимулювaння співробітників до раціонального використання ресурсного потенціалу підприємства в умовах його стратегічного розвитку.

Контролінг витрат посідає чи не найважливіше місце в системі управління стратегічним розвитком підприємства, а тому слід наголосити на важливості базових аспектів стратегічного управління витратами, а саме [5, с. 259]:

1. Усі види витрат розглядаються як змінні, але при цьому проводиться робота з вивчення основ змінного характеру витрат. Витрати у стратегічному аспекті розглядаються як функція складної взаємодії різних чинників. При цьому розрізняють дві групи чинників, що формують конкретну стратегічну позицію підприємства: структурні чинники, функціональні чинники.

2. Не усі витратоутворюючі чинники одночасно є однаково важливими. У кожному конкретному випадку необхідно визначати який-небудь один критичний або невелику кількість основних чинників впливу, які є найбільш важливими для підприємства у конкретний момент часу.

3. Для кожного витратоутворюючого чинника повинна існувати конкретна система аналізу витрат, необхідна для розуміння позиції фірми щодо фактору впливу на рівень цих витрат.

Характеристики груп чинників впливу на стратегічну концепцію контролінгу витрат підприємства (сформовано на основі [5, с. 259-260]) представлено в табл. 1, де виявлено структурні чинники впливу та функціональні чинники впливу на стратегічну концепцію контролінгу витрат.

Таблиця 1

Характеристика груп чинників впливу на стратегічну концепцію контролінгу витрат підприємства (сформовано на основі [5, с. 259-260])

 

№ з/п

Структурні чинники впливу

Функціональні чинники впливу

1

2

3

1

Масштаб – обсяг інвестицій, необхідних для виробництва, науково-дослідні витрати, маркетинг, технології післяпродажного обслуговування продукції і т. д.

Організацію залучення робочої сили в процес управління, що може виражатися, наприклад, у перейманні працівниками на себе обов’язків з

постійного удосконалення виробничого процесу. З точки зору організації відповідного обліку особливу важливість при цьому має забезпечення доступності даних, які відповідним чином характеризують необхідні аспекти діяльності підприємства виконавцями.

 

2

Діапазон – міра вертикальної інтеграції

Впровадження комплексного управління якістю - ситуація, коли усі бізнес-функції спрямовані на забезпечення постійного підвищення якості. Увага контроллера (економіста, бухгалтера-аналітика) в цьому випадку має бути спрямована на  забезпечення зацікавлених осіб інформацією, що

відноситься: до якості продуктів і послуг, а також до видів діяльності, які вимагають їх створення і  забезпечення.

 

3

Досвід – скільки разів у минулому підприємство вже робило теж, що і зараз

Оптимальне використання потужностей, тобто уміння приймати правильне рішення про вибір міри і черговості завантаження виробничих потужностей, враховуючи вплив степеня використання потужності на витрати;

 

4

Технологія – на кожній стадії ланцюжка витрат підприємства

Ефективність планування виробництва на основі оптимізації логістичних транспортно-виробничих витрат.

 

5

Складність – широта асортименту

Використання зв'язків з постачальниками або замовниками у відповідності до вимог концепції ланцюжка створення вартості (цінності).

 

6

-

Впровадження калькулювання вартості продукції підприємства на основі управління витратами за бізнес-процесами

7

-

Створення і вимір величини синергетичного ефекту діяльності і т.д.

 

Багато у чому автори статті погоджуються з висловленою позицією науковця Д. С. Лозовицького про те, що концепція контролінгу витрат є стержнем, навколо якого мають бути об’єднані основні елементи управління стратегічним розвитком підприємств, а саме [5, c. 16-17]:

– усі категорії бізнес-процесів і їх витрати;

– центри відповідальності підприємства;

– системи планування і бюджетування, що формуються на основі центрів відповідальності;

– система управлінського і стратегічного обліку, побудована на основі центрів відповідальності;

– система стратегічного управління, заснована на аналізі ланцюжка цінностей, аналізі стратегічного позиціонування і аналізі витратоутворюючих чинників;

– інформаційні потоки (документообіг, електронний банк даних), що дозволяє оперативно фіксувати поточний стан виконання бюджетів центрів відповідальності;

– моніторинг і аналіз результатів протікання процесів і фінансово-господарської діяльності в цілому;

– виявлення причин відхилень і формування дій, що управляють, у рамках центрів відповідальності;

– створення унікальних та водночас ефективних і оптимальних для конкретного підприємства предметних технологій вирішення управлінських завдань, що складають основу його адаптивності до умов діяльності.

Вважаємо за доцільне, що для процесу управління стратегічним розвитком підприємства пріоритетними в системі контролінгу має бути теоретико-методологічний інструментарій стратегічного менеджменту у взаємозв’язку із розвитком та удосконаленням інтегрованої системи контролінгу, у тому числі стратегічного контролінгу, оперативного контролінгу, підсистем фінансового контролінгу та контролінгу витрат. Основним інструментарієм контролінгу витрат за пропозиціями А. Паскалової можна віднести [3, c. 60]:

I. Інструментарій стратегічного контролінгу: розрахунок життєвого циклу продукції; функціонально-вартісний розрахунок витрат (АВС-метод); таргет-костинг; кайзен-костинг; бенчмаркінг; аналіз накладних витрат; нуль-базис бюджетування.

II. Інструментарій оперативного контролінгу витрат: директ-костинг, стандарт-костинг, СVР-аналіз.

III. Методи аналізу та оцінювання втрат: порівняння, групування, структурно-динамічний та коефіцієнтний методи.

Розширений перелік методології контролінгу пропонує Д. А. Баталов, а саме: аналіз сильних і слабких сторін підприємства, виникаючих можливостей і загроз (SWOT (SOFT)-аналіз), аналіз ринку, облік і аналіз витрат по всіх стадіях життєвого циклу продукції, управління за цільовими витратами, функціонально-вартісний аналіз, аналіз впливу розвитку підприємства на екологічний стан регіону, портфельний аналіз, аналіз стратегічних розривів, розроблення сценаріїв, інструментарій логістики, аналіз потенціалу, управління якістю, аналіз і планування цінності капіталу, аналіз конкуренції, система збалансованих показників, аналіз вузьких місць, аналіз завантаження потужностей, аналіз рішень «власне виробництво – постачання зі сторони», аналіз об’ємів замовлень, аналіз витрат по центрах відповідальності, аналіз знижок, аналіз конкурентних сил по Портеру, стратегічний аналіз витрат, планування і розрахунок виробничого результату, аналіз ризиків, ціноутворення, визначення показників ефективності по підрозділам, бюджетування [6, c. 3].

Вважаємо за доцільне те, що чим більшим теоретико-методологічним інструментарієм володітиме на підприємстві фахівець з контролінгу, тим необхідними є інформаційні ресурси для керівництва в умовах прийняття ними управлінських рішень, які можуть бути використані не тільки для формування планів та системи бюджетів на підприємстві в контексті стратегічного розвитку у перспективі, але й формувати напрями раціонального використання ресурсного потенціалу суб’єктів підприємництва. Оперативний і своєчасний обмін інформаційними потоками в умовах сучасного розвитку менеджменту (на засадах концепції І. Адізеса) у поєднанні з розвитком стратегічного та оперативного контролінгу на підприємстві дозволить ефективно організовувати управління стратегічним розвитком підприємства та удосконалювати аналітично-консультаційну роботу співробітників підрозділу контролінгу в підсистемах фінансового контролінгу та контролінгу витрат.

 

Висновки. За результатами проведеного дослідження визначено, що управління стратегічним розвитком підприємства полягає в умінні моделювати ситуацію на основі отриманих підрозділом контролінгу аналітичних результатів діяльності підприємства, здатності виявляти необхідність змін, розробленні самої стратегії розвитку, а також у здатності втілювати обрану стратегію суб’єкта господарювання у життя. Разом з тим, стратегічне управління являє собою систему дій, необхідних для досягнення поставлених цілей, найчастіше в умовах обмеженості ресурсів. Таким чином, контролінг витрат є одним із важливих складових загальної системи управління стратегічним розвитком сучасного підприємства в Україні.

Контролінг витрат при правильній його організації з урахуванням особливостей функціонування промислового підприємства дозволить раціонально використовувати його ресурсний потенціал, необхідний суб’єкту господарювання для його стратегічного розвитку.

Основними стратегічними цілями промислових підприємств в Україні є: підвищення сукупного обсягу продажів; підвищення рентабельності продукції; підвищення рівня заробітної плати працівникам (без урахування впливу інфляції); створення нових видів виробів по всіх напрямах бізнесу; реструктуризація підприємства; підготовлення проектів збільшення обсягів виробництва продукції; формування власної інвестиційної політики; підвищення ефективності менеджменту, управління ризиками та управління змінами тощо. На думку авторів статті, раціональне управління витратами на підприємстві за допомогою інтегрованої системи контролінгу створює відповідний запас міцності і підвищує його ефективність, що означає те, що воно (підприємство) посилює власну здатність до захисту своїх ринкових інтересів та отримує можливість за інших рівних умов отримати більший прибуток або створити необхідний запас ресурсного потенціалу для майбутнього розвитку. Досягнення жодної із зазначених цілей не видається можливим в умовах тотальної економії усіх видів господарських ресурсів без ефективного контролінгу витрат.

 

Література:

1. Одинцова Т. М. Формування системи контролінгу витрат для забезпечення сталого збалансованого розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Т. М. Одинцова, С. В. Сорокіна // Економіка. Управління. Інновації. –2011. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2011_2_37.pdf.

2. Капіцька К. В. Суть та значення контролінгу витрат на підприємстві [Електронний ресурс] / К. В. Капіцька. – Режим доступу: http://www.bsfa.edu.ua/files/konf2013/teza_kapitska_k.pdf.

3. Паскалова А. Зміст контролінгу витрат та його роль у прийнятті фінансових рішень [Електронний ресурс] / А. Паскалова // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №7. – С. 57-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rcpu_2012_7_10.pdf.

4. Caвицькa O. М. До питання необхідності удосконалення системи управління витратами на промислових підприємствах України в контексті розвитку контролінгу [Електронний ресурс] / O. М. Caвицькa, К. C. Зaрeчнa // Електронне наукове фахове видання Житомирського державного університету ім. Івана Франка у галузі економічних наук «Економіка. Управління. Інновації». – 2014. – №2(12). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2014_2_50.pdf

5. Лозовицький Д. С. Контролінг: навчальний посібник / Д. С. Лозовицький. – Львів: Видавництво ЛьвДУВС, 2012. – 310 с.

6. Баталов Д. А. Методы и инструменты оперативного и стратегического контроллинга / Д. А. Баталов, М. С. Рыбянцева // Научный журнал КубГАУ, – 2011. – № 67(03). – С. 1-19.

 

References:

1. Odyntsova T. M. Formuvannya systemy kontrolinhu vytrat dlya zabezpechennya staloho zbalansovanoho rozvytku pidpryyemstva [Elektronnyy resurs] / T. M. Odyntsova, S. V. Sorokina. // Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi. – 2011. – № 2. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2011_2_37.pdf.

2. Kapits'ka K.V. Sut' ta znachennya kontrolinhu vytrat na pidpryyemstvi [Elektronnyy resurs] / K.V. Kapits'ka. – Rezhym dostupu: http://www.bsfa.edu.ua/files/konf2013/teza_kapitska_k.pdf.

3. Paskalova A. Zmist kontrolinhu vytrat ta yoho rol' u pryynyatti finansovykh rishen' [Elektronnyy resurs] / A. Paskalova // Rynok tsinnykh paperiv Ukrayiny. – 2012. – № 7. – S. 57-63. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rcpu_2012_7_10.pdf.

4. Savyts'ka O. M. Do pytannya neobkhidnosti udoskonalennya systemy upravlinnya vytratamy na promyslovykh pidpryyemstvakh Ukrayiny v konteksti rozvytku kontrolinhu [Elektronnyy resurs] / O. M. Savyts'ka, K. S. Zarechna // Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi. – 2014. – № 2. – Rezhym dostupu: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2014_2_50.pdf

5. Lozovyts'kyy D. S. Kontrolinh: navchal'nyy posibnyk / D. S. Lozovyts'kyy. – L'viv: Vydavnytstvo L'vDUVS, 2012. – 310 s.

6. Batalov D.A Metody i ynstrumenty operatyvnoho i stratehycheskoho kontrollynha / D. A. Batalov, M. S. Rubyantseva // Nauchnuy zhurnal KubHAU, – 2011. – № 67(03). – S. 1-19.

 

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.