Ткаченко Н. С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК: 330.1

 

Ткаченко Н. С.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Україна, м. Черкаси

У статті висвітлюються основні методи формування іміджу готельного підприємства, обґрунтовується поняття іміджу та його вплив на конкурентоздатність готельного підприємства.

Ключові слова: імідж, конкурентоздатність.

Ткаченко Н. С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ОТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ/ Восточноевропейский университет экономики и менеджмента, Украина, Черкассы

В статье высвечиваются основные методы формирования имиджа отельного предприятия, обосновывается понятие имиджа и его влияние на конкурентоспособность отельного предприятия.

Ключевые слова: имидж, конкурентоспособность.

Tkachenko N. S. PROPERTIES OF IMAGE FORMATION IN HOTEL ENTERPRISE/ East European university of economics and management, Ukraine, Cherkassy

The article displays the basic methods of image formation in hotel enterprise, settles the concept of image and it’s influence on the competitiveness of hotel business.

Key words: image, competitiveness.

 

За останні роки в індустрії гостинності відбулися суттєві зміни. Споживачі очікують від готельних підприємств високих стандартів обслуговування. У зв'язку з цим керівники готелів, чия основна увага донедавна була зосереджена на оперативному керуванні виробництвом, повинні виконувати нові завдання, по-іншому підходити до розробки й підтримки конкурентоспроможного стану готельної інфраструктури, оскільки на неї покладена основна відповідальність за створення ефективного бізнесу. Дохід і успіх готелю суттєво пов'язаний з його іміджем. Останнім часом стало приділятися багато уваги корпоративному іміджу – образу готельного підприємства в уяві споживачів. Він безпосередньо впливає на конкурентоспроможність, а також прискорює і збільшує обсяги продажів. [2]

Імідж – сформований образ, покликаний надати емоційно-психологічний вплив на будь кого з метою популяризації або реклами, тобто імідж – це загальне враження, яке створюється у людей про ту чи іншу компанію або організацію. Імідж завжди соціально обумовлений, роблячи активний вплив на громадську думку і кардинально впливаючи на результати ділової активності. Імідж – це образ організації, який формується у свідомості людей. Можна навіть сказати, що у будь-якій організації існує імідж поза залежністю від того, хто над ним працює, і чи працюють над ним узагалі. У випадку відпускання питання іміджу на самоплив він складеться у споживачів стихійно, і немає ніякої гарантії, що він буде адекватним і сприятливим для готельного підприємства, а тому формування сприятливого іміджу для організації – процес більш вигідний і менш трудомісткий, ніж зміна спонтанно сформованого несприятливого образу. [4]

Імідж формується з ряду складових, з гостинності, а гостинність є детермінантом сфери послуг і задоволення потреб споживача, а для того, щоб задовольнити потреби споживача, потрібно надавати якісні послуги. Отже, імідж готельного підприємства формується з якості послуг. Якість послуг це дотримання стандарту та норм, що вимірюють якість послуг.

На сьогоднішній день готельна індустрія представляє собою галузь з високим рівнем конкуренції. Майже щодня з’являються все нові повідомлення про створення чи відкриття готелю. Нові концепції створюються з метою максимально повного задоволення потреб визначених груп споживачів. Готельні підприємства створюються, а через деякий час частина з них не витримує конкуренції і виходить з бізнесу. В цих умовах, якщо підприємства хочуть вижити, вони повинні мати послідовну, відповідну до обставин стратегію обслуговування, а також добре сформований імідж.[4]

Позитивний імідж має колосальне значення для будь-якого готельного підприємства. Сильний корпоративний імідж стає необхідною умовою досягнення готелем стійкого і тривалого ділового успіху. І цьому є цілком розумне пояснення. По-перше, сформований сильний імідж дає ефект придбання підприємством певної ринкової сили, в тому сенсі, що призводить до зниження чутливості до ціни. По-друге, сильний імідж зменшує замінність послуг, а значить, захищає готель від атак конкурентів і зміцнює позиції щодо товарів-замінників. І, по-третє, сильний імідж полегшує доступ підприємства до ресурсів різного роду: фінансових, інформаційних, людських. [1]

Виділяють наступні, найбільш важливі завдання іміджу готелю:

- підвищення престижу підприємства, тому що розробка фірмового стилю свідчить про увагу організації не тільки до питань виробництва;

- підвищення ефективності реклами і різних заходів щодо просування послуг готельного підприємства. Полегшення введення на ринок нових товарів та послуг, так як підприємству із сформованим іміджем вивести товар на ринок легше;

- підвищення конкурентоспроможності компанії;

- формування та реформування громадської думки про готельне підприємство.

Формування образу, своєрідного «обличчя» готельного підприємства – справа не тільки фахівців в цій області (маркетологів, рекламістів). Імідж організації формується не тільки спрямованими на це акціями і заходами. Якість вироблених товарів і послуг, ставлення персоналу до свого роботодавця, клієнтури і власної діяльності має значення для іміджу не менш важливе, ніж реклама та презентація. З іншого боку, імідж тільки частково «належить» підприємству – у вигляді візуальної атрибутики фірмового стилю, інша його частина створюється засобами PR і живе в масовій свідомості споживача.

Сприятливий імідж повинен бути адекватним, оригінальним, пластичним і мати точну адресу. Бути адекватним – значить відповідати реально існуючому образу чи специфіці готельного підприємства. Бути оригінальним – значить відрізнятися від образів інших готелів, особливо однотипних. Бути пластичним – значить не застарівати, не виходити з моди, змінюючись, здаватися незмінним. [1]

Мати точну адресу – значить бути привабливим для визначеної цільової аудиторії, тобто для справжніх і потенційних замовників.

Формування іміджу виробляється у відповідності з майстер-планом, який складається з 4 основних частин:

- Створення фундаменту;

- Створення зовнішнього іміджу;

- Створення внутрішнього іміджу;

- Створення невловимого іміджу.

Кожна з частин спрямована на досягнення трьох головних завдань:

1. Досягнення високого рівня компетенції й ефективна робота зі споживачем.

2. Підтримка іміджу успішної компанії, який змушує споживача повірити у вас.

3. Встановлення емоційного зв'язку зі споживачем і суспільством.

Майстер план допоможе побудувати міцний фундамент формування ефективного внутрішнього і зовнішнього іміджу.

Відчутний імідж – те, що споживач може побачити, понюхати, почути, помацати, і спробувати, тобто, по суті справи товар або продукція компанії.

Невловимий імідж – відповідна реакція покупця на відчутне, на обслуговування і ставлення до нього співробітників компанії, сервіс.

Невловимий імідж – це також ставлення персоналу до роботи і його емоційний настрій, які впливають на репутацію готельного підприємства так само, як і більш відчутні, видимі елементи іміджу. Саме співробітники компанії представляють її перед покупцем, створюють найважливіше – міцний емоційний зв'язок компанії з клієнтами. [3]

Внутрішній імідж – атмосфера усередині компанії, позитивне і негативне ставлення співробітників до керівників і політики компанії, яка виражається насамперед в ступені відданості співробітників своїй роботі.

Зовнішній імідж – вплив перших трьох факторів плюс громадська думка, що формується рекламною компанією, якістю продукції, зв'язками із засобами масової інформації та громадською роботою.

Створення позитивного іміджу – щось більше, ніж просто хороша рекламна компанія, це – складний і багатосторонній план, всі частини якого взаємопов'язані і взаємозалежні. План найбільш ефективний тоді, коли всі його розділи працюють разом. Таким чином, Майстер-план допоможе оцінити ситуацію, що склалася в готельному підприємстві. [3]

Основні засоби формування іміджу:

1. Фірмовий стиль - основа іміджу, головний засіб його формування.

2. Візуальні засоби - дизайнерські прийоми формування іміджу, які

включають оформлення вітрин, офісів, виставок, розробку макетів оголошень.

3. Оригінал-макети можуть бути різними, але один елемент (деталь), постійно присутній у всіх позиціях, робить цілу серію макетів пізнаваними, не менш важливу роль грає обраний компанією колір.

4. Вербальні (словесні) засоби – спеціально підібрана стилістика, орієнтована на споживача.

5. Рекламні засоби – використані в кожному конкретному випадку рекламні засоби, що сприяють формуванню сприятливого відношення.

6. PR-заходи - продумані, сплановані, постійні зусилля по встановленню і зміцненню взаєморозуміння між підприємством і громадськістю. Це виставки, презентації, прес-конференції, спонсорські заходи. При проведенні PR-компаній необхідно, щоб специфіка організації відповідала специфіці проведеного заходу. Важливе ставлення цільових груп до проведених PR-акцій, а також масштаб аудиторії спонсорованої акції. [2]

Отже, імідж готельного підприємства у цілому складається з місцеположення готелю, пропонованих послуг і зручностей, зовнішнього сприйняття, внутрішньої атмосфери готелю, рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу.

 

Література:

1. Браун Л. Імідж - шлях до успіху / Л. Браун. - Спб.: Пітер. 2001. - 192 с.

2. Джанджугазова Є. А. Маркетинг в індустрії гостинності /

Є. А. Джанджугазова. - М.: Академія. 2003. - 224 с.

3. Звіринців А. Б. Формування іміджу / А. Б. Звіринців / / Комунікаційний менеджмент. - 2000. - С. 10-14.

4. Почепцов Г. Г. Іміджелогія / Г. Г. Подчепцов. - М.: Рефл-бук. 2001. - 704с.

 

References:

1. Braun of L. Image is a way to success / L. Braun. it is Mcode..: Piter. 2001. - 192 p.

2. Dzhandzhugazova E. A. Marketing in industry of hospitality / E. And.

Dzhandzhugazova. - M.: Academy. 2003. - 224 p.

3. Zverincev A.B. Forming of image / A. B. Zverincev / / Of communication management. - 2000. - P. 10-14.

4. Pochepcov G. G. Imidzhelogiya / Podchepcov. - M.: Ref-beech. 2001. – 704p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.