Крюковська О. В. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

магістр, Крюковська Олександра Владиславівна

Миколаївський національний аграрний університет, Україна, Миколаїв

 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Вступ

Конкурентоспроможність   підприємства виражається в його порівняльній характеристиці, яка відображає ступінь переваг над конкурентами по сукупності оціночних показників діяльності.

Міжнародна конкурентноспроможність будь-якого  аграрного підприємства  складається з цілого ряду конкурентних переваг, що виявляються на  світовому ринку  шляхом  зіставлення  з  відповідними  показниками  закордонних  підприєимств-конкурентів. До важливих конкурентних переваг варто віднести:

- характер інноваційної діяльності;

- ефективність стратегічного планування і керування фірмою;

- адаптивність (здатність швидко реагувати  на  мінливі  вимоги  й умови ринку).

Поняття «конкурентоспроможність аграрних підприємств» має свої особливості, трактується неоднозначно та набагато складніше ніж термін «конкурентоспроможність». М. Малік та О. Нужна вважають, що конкурентоспроможність аграрного підприємства  – це здатність суб’єктів економічної діяльності аграрної сфери пристосовуватись до нових умов господарювання використовувати свої конкурентні переваги і перемагати в конкурентній боротьбі на ринках сільськогосподарської продукції та послуг, максимально ефективно використовувати земельні ресурси, якомога повніше задовольняти потреби покупця шляхом аналізу структури ринку і гнучко реагувати на зміну його кон’юнктури. Тобто ефективно використовувати фактори, що впливають на підприємство вцілому.

Рівень конкурентоспроможності аграрного підприємства в окремі моменти часу визначається впливом ряду факторів. Фактори відрізняються за характером, походженням і рівнем впливу, відповідно до цього ефективне управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства можливо за умови виявлення факторів і науково обґрунтованої класифікації.

Різноманіття факторів формують конкурентоспроможність. Існують десятки класифікацій, багато з яких не має практичного вживання. Розглянемо класифікацію  Ліфіца (табл.1) [1].

Таблиця 1

Класифікація факторів, що формують конкурентоспроможність

 

Ознаки класифікації

Фактори

1.Сфера дії

1. Макроекономічні

2. Мікроекономічні

2. Характер дії

1. Позитивні

2. Негативні

3. Етапи забезпечення

1. Виробничі

2. Збутові

3. Сервісні

4. Ринкові

4. Спеціалізація

1. Загальні

2. Спеціалізовані

5. Соціально-економічна природа

1. Ресурси

2. Інфраструктура

7. Походження

1. Природні

2. Штучні

 

Необхідно відзначити, що у всіх класифікаціях факторів конкурентоспроможності аграрного підприємства можна виділити одну загальну особливість, а саме: їх ділення на внутрішні і зовнішні.

Внутрішніми чинниками конкурентоспроможності аграрне підприємство здатне повністю управляти. Їх наявність залежить лише від системи управління на підприємстві та ставлення його власників.

Існують різні підходи до виокремлення внутрішніх чинників конкурентоспроможності. Зокрема Н.Грицишин до внутрішніх чинників зараховує такі:

– діяльність керівництва та апарату управління підприємства, організація та виробнича структура, професійний та кваліфікований рівень керуючих кадрів;

– система технологічного оснащення. Оновлення устаткування та технологій, заміна їх на сучасні забезпечує підвищення конкурентоспроможності підприємства, підсилює внутрішню гнучкість виробництва;

– сировина, матеріали. Якість сировини, комплектність її перероблення та величина відходів впливають на конкурентоспроможність підприємства. Зменшення виходу готової продукції із сировини приводить до збільшення витрат виробництва, і відповідно до зменшення прибутку;

-     збут продукції. Для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно здійснювати ефективний збут продукції, завойовувати нові ринки, стимулювати здійснення продажу, вживати маркетингові заходи [2].

Зовнішні чинники конкурентоспроможності є або умовами, до яких повинно пристосовуватися підприємство, або лише частково підконтрольні підприємству. До зовнішніх чинників, що визначають конкурентоспроможність підприємства при виході на зовнішній ринок О.Г. Нефедова зараховує:

- економічні – податкова політика держави, інфляційні процеси;

- соціальні – рівень кваліфікованості робочої сили, її чисельність;

- політичні – міжнародні конфлікти;

- природні фактори – вичерпність запасів окремих видів ресурсів;

- техногенні чинники – глобальне потепління;

- зовнішні чинники мезорівня – підприємства-конкуренти, підприємства-контрагенти, споживачі та кредитно-фінансові установи [3].

 

Повний варіант тексту за посиланням Tezi_Kryukovska.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.