Піддубняк Н. А., Склепович М. В. МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ

Піддубняк Н. А., Склепович М. В.

Донбаський державний технічний університет, Україна, м. Алчевськ

 

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ

 

Маркетинг – це система аналізу, розповсюдження, просування, контролю за задоволенням потреб споживачів та його очікувань досягнення цілей і виконання завдань. Поняття «забезпечення маркетингу» носить значення дії результатів, процеси створення, реалізацію механізму,формування ресурсів для діяльності відділу маркетингу на підприємстві.

Ключові слова: маркетингове забезпечення, глобалізація, маркетинг – мікс, підсистеми.

Маркетинг – это система анализа, распространения, продвижения, контроля за удовлетворением потребностей потребителей и их ожидания достижения целей и выполнения задач. Понятие «обеспечение маркетинга» носит значение действия результатов, процессы создания, реализации механизма, формирование ресурсов для деятельности отдела маркетинга.

Ключевые слова: маркетинговое обеспечение, глобализация, маркетинг - микс, подсистемы.

Marketing is the system of analysis, distribution, advancement, control after satisfaction of necessities of users and their expectation of achievement of aims an implementation of tasks. A concept «Providing of marketing» is carried by the value of action of results, processes of creation, realization of mechanism, forming of resources for activity of marketing department.

Keywords: marketing providing, globalization, marketing-mix, subsystems.

Актуальність теми. Процес глобалізації має дуальний вплив на національну економіку. З одного боку, глобалізація розширює можливості країни щодо оптимального використання конфігурації різноманітних ресурсів, більш глибокої і всебічної участі в системі міжнародного поділу праці, а з іншого — глобальні процеси загострюють конкурентну боротьбу, спричиняють маніпулювання великими фінансовими і інвестиційними ресурсами, що становить реальну загрозу для країн, які значно відстають за деякими технологіями та фінансовими можливостями від провідних країн світу, до яких належить Україна. В цих умовах невід’ємною частиною ефективного розвитку та взаємодії підприємств з глобальним ринковим середовищем стає маркетингове забезпечення діяльності підприємств на зовнішньому ринку.

Мета статті. Метою роботи є визначення поняття «маркетингове забезпечення ЗЕД підприємства», аналіз підходів до його формування, обґрунтування сутності поняття «забезпечення маркетингу».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування маркетингового забезпечення діяльності підприємств привертають увагу як науковців, так і практиків. Аспекти створення маркетингової системи та забезпечення маркетингових рішень підприємств на споживчому ринку досліджувалися зарубіжними вченими та українськими науковцями: Голубков Є. [1]., Полторак В. [2]., Малхотра Н. [3]., Армстронг Гарі, Котлер Філіп[4]., Зав’ялов П. С[5]., Гаркавенко С.С. [6]., Фатхутдінов Р.А.[7]. Але питання маркетингового забезпечення не досить широко висвітлено.

Викладення основного матеріалу дослідження. Поняття «маркетингове забезпечення» має різне визначення і зміст з позиції різних вчених. Дослідники (А. Дайан, Ф. Котлер) вважають, що «маркетингове забезпечення» – це складова частина відповідних функцій маркетингового управлінського процесу.

Ф. Котлер трактує маркетингове забезпечення як систематичне визначення комплексу інформації, необхідної у зв'язку з маркетинговою ситуацією на ринку, її збір, аналіз та обробку. До функцій маркетингового забезпечення він відносить: комплексне дослідження ринку, стратегію та тактику маркетингу, товарну, цільову та збутову політику підприємств, просування товарів, контроль маркетингової діяльності підприємств.

Зав’ялов П.С. стверджує, що «маркетингове забезпечення» - систематичний аналіз даних маркетингової діяльності підприємств, у рамках яких слід прийняти ті або інші рішення, а також аналіз компонентів зовнішнього середовища, які чинять дію на маркетингову діяльність підприємств.

Структуру маркетингового забезпечення ЗЕД можна дослідити за допомогою системного підходу (рис.1). Системний підхід як методологія вивчення систем та її компонентів, використовується різними галузями діяльності людини. З цього приводу було зроблено чимало, однак застосування поняття «система» у його дослідженнях пов’язано із певною специфікою, уточненням його сутності, змісту та форм прояву.

За ствердженням Фатхутдінова Р.А., маркетингове забезпечення передбачає спрямованість підсистеми, яка управляє при вирішенні будь-яких завдань. Вибір стратегії фірми повинен здійснюватися на основі аналізу існуючих і прогнозування майбутніх стратегічних потреб в цьому виді товару або послуг, стратегічної сегментації ринку, прогнозування їх конкурентних переваг, прогнозування механізму закону конкуренції.

 

Повний варіант тексту за посиланням Stattya_Pddubnyak.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.