Трухан М. А. ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук Трухан М. А.,

Хмельницький Національний Університет, Україна, м. Хмельницький

 

ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОНФЛІКТІВ

 

Завданням освіти є ефективне перенесення теоретичних знань у свідомість студентів та розвиток вміння успішно їх застосувати у всіх сферах життя. У зв’язку з цим щораз більша увага приділяється саме активним методам навчання. На сьогоднішній день, як для теоретиків так і для практиків очевидним є те, що головними факторами розвитку особистості є предметно практична діяльність. Тому, неабияке значення у процесі підготовки спеціалістів соціально-педагогічної сфери відіграють активні методи навчання.

Саме забезпечення високого професійного рівня підготовки майбутніх соціальних педагогів, формування в них навичок осмислювати і аналізувати конфліктні ситуації, відбирати і систематизувати важливу інформацію залежить від якісного впровадження системи активних методів навчання, створених у відповідності до етапів підготовки спеціалістів і розвитку в них творчої діяльності в процесі вирішення тих чи інших професійних задач.

Особливості використання активного навчання в контексті фахового вдосконалення та розвитку професійної компетентності розглядаються в роботах : Л. Вавилової, А. Вербицького, В. Кузьменка, В. Лозової, Н. Мойсеюк, Т. Паніної, Н. Софій, П. Щедровицького. Однак, аналізуючи стан методологічної і теоретичної бази активного навчання соціальних педагогів можна відзначити, що спеціальних досліджень, які б стосувалися їх використання для цієї категорії працівників нами не виявлено.

Метою статті є розкриття активних методів навчання та наведення фрагментів їх комплексного використання у процесі підготовки соціальних педагогів до розв’язання професійних конфліктів.

Проблема активізації пізнавальної діяльності, розвитку самостійності та вмотивованості тих хто навчається була і залишається однією із актуальних завдань педагогічної науки. Сучасна орієнтація освіти на формування готовності майбутніх фахівців до самостійної професійної діяльності передбачає використання активних методів навчання, в ході яких той, хто навчається може виявити не лише інтелектуальну і пізнавальну активність, але і власну соціальну позицію, свою індивідуальність, виявити себе в якості суб’єкта навчання.

При активному навчанні студент у більшій мірі стає суб’єктом навчальної діяльності, вступає в діалог з викладачем, бере активну участь в пізнавальному процесі, виконуючи творчі, пошукові, проблемні завдання. Ряд дослідників (Б. Бадмаев, В. Кузьменко, А. Смолкін, М. Ярошенко) виділяють активні методи навчання, розуміючи під ними «...ті методи, котрі реалізують установку на більшу активність суб’єктів в навчальному процесі» [7, с. 42]. Активні методи навчання – це способи взаємодії учасників навчання, при якій викладач і студенти взаємодіють один з одним, а ті, хто навчаються, не пасивні об’єкти, а активні учасники процесу навчання. Якщо в пасивних методах основною дійовою особою є педагог, то тут він і студенти знаходяться на рівних правах.

Зміст і умови навчально-пізнавальної діяльності майбутніх соціальних педагогів повинні охоплювати і відтворювати умови їх безпосередньої професійної діяльності, сприяти розумовому розвитку і свідомому, мотивованому формуванню практичних вмінь. Активних результатів на нашу думку можна досягти завдяки забезпеченню взаємозв’язків між лекційними та практичними формами навчання.

І хоча лекція – найбільш часто вживана форма навчання, під час якої викладач повідомляє майбутнім соціальним педагогам максимальну кількість інформації в обмежений період часу, використання активних методів навчання дозволяє змінити характер лекційних занять. Так, на лекційних заняттях дисциплін циклу професійної підготовки на наш погляд варто використовувати проблемні управлінські ситуації, як один із шляхів підвищення готовності майбутніх соціальних педагогів до діяльності з розв’язання професійних конфліктів. Використання проблемних ситуацій дозволить виявити в студентів розбіжності в поглядах, теоретичних позиціях щодо вирішення конфліктів, подолати упередженість до конфліктних ситуацій, сформувати потребу в отриманні нових знань та умінь для розв’язання професійних конфліктів. Завданням викладача є не лише створення проблемної ситуації і визначення шляхів її розв’язання, а й забезпечити логічне спрямування вибору правильних підходів, альтернативних їх варіантів, формулювання проблем, які потребують колективного вирішення. Розвиток творчого підходу проявляється саме у вмінні виявляти проблему, пропонуванні конструктивних вирішень і критичному осмисленні ситуацій [1]. Такий підхід дозволить вивести лекцію з площини простого джерела знань, надасть їй консультативної та орієнтувальної функції, а також дозволить однаковою мірою ознайомити всіх студентів із комплексом необхідних теоретичних знань для розв’язання конфліктів у процесі реалізації професійної діяльності на високому фаховому рівні.

Практичні заняття для майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери повинні бути максимально наближеними до професійної діяльності. Таким чином у процесі підготовки соціальних педагогів до розв’язання професійних конфліктів, ми пропонуємо використовувати ігрові форми підготовки. На основі аналізу наукової літератури [2; 3; 4] ми прийшли до висновку, що ігрова пізнавальна діяльність допомагає викладачеві сформувати у студентів певну систему вмінь і навичок, які сприяють підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців. Основними педагогічними завданнями на даний момент є формування пізнавальної активності, інтересу студентів до професії, залучення їх до процесу самовиховання. Тому, саме для моделювання майбутньої професійної діяльності соціального педагога необхідно програвати на практичних заняттях можливі конфліктні ситуації між: педагогічним колективом – учнем; учнем – педагогом; учнем – учнем; педагогом – педагогом; педагогом – батьками; педагогом – адміністрацією. Відзначимо, що в цілому, ігрова діяльність виконує такі функції : комунікативну (засвоєння діалектики спілкування), ігротерапевтичну (перемога труднощів, які виникають у різних видах життєдіяльності), діагностичну (сприяння самопізнанню), соціалізаційну (включення в систему суспільних відносин). Ділова гра дає можливість студентам не боятись помилок і активізувати власний творчий потенціал. Учасники гри стають конкретними носіями виробничих відносин, які складаються в колективі [6].

Таким чином використання практичних занять максимально наближених до професійної діяльності дозволяє ефективно сформувати в кожного майбутнього соціального педагога повного комплексу вмінь до розв’язання професійних конфліктів, а також перенесення їх до майбутньої професійної діяльності. У процесі підвищення професіоналізму майбутніх соціальних педагогів варто використовувати соціально-психологічний тренінг, який дозволяє сформувати у студентів практичні навички управляти стилем своєї поведінки в різноманітних конфліктних ситуаціях через усвідомлення того, як його сприймає оточення – йому симпатизують чи виявляють до нього антипатію. Виконуючи певні тренінгові вправи утверджуються навички та вміння проводити спостереження, визначати реальний стан іншої людини (навіть за невербальними методами) та коригувати свою поведінку в залежності від ситуації.

Саме тому, ефективність використання активних методів навчання у процесі підготовки соціальних педагогів до розв’язання професійних конфліктів оцінюється через: максимальну наближеність до реальної практичної діяльності соціального педагога; колективне вирішення поставлених завдань; можливість нестандартного підходу до аналізу ситуацій. Все це сприяє формуванню суб’єктної позиції студентів, розвитку професійної компетентності соціальних педагогів в процесі навчання.

Отже, на наш погляд, саме комплексне використання активних методів навчання у процесі підготовки соціальних педагогів до розв’язання професійних конфліктів може забезпечити якісну підготовку майбутніх спеціалістів. Адже, саме завдяки використанню активних методів навчання у студентів формуються усі необхідні професійні та особистісні якості.

 

Література:

1. Белов М. Т. Использование активных методов обучения при подготовке специалистов с высшим образованием / М. Т. Белов, А. В. Быкова Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка образовательных услуг. – Сб. науч. трудов ХІІІ Международной научно-методической конференции. Выпуск 11 том 1. – М : «Восход», 2007. – С. 163-166.

2. Воропаєва Т. С. Психологічні механізми стимуляції інтелектуальної активності студентів / Т. С. Воропаєва // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові засади реформування вищої освіти в Україні». – К., 1994. – С. 147-152.

3. Грехнев В. С. Культура педагогического общения : Книга для учителя / В. С. Грехнев. – М. : Просвещение, 1990. – 144 с.

4. Деловые игры и педагогические ситуации в развитии творческого потенциала педагога // Методические рекомендации для работников образования. – Запорожье : ЗОИУУ, 1993. – 22 с.

5. Психогимнастика в тренинге : каталог / [сост. С. И. Макшанов, Н. Ю. Хрящева, Е. В. Сидоренко]. – Спб., 1993. – Ч. П. – 90 с.

6. Романишина Л. М. Роль ділових ігор у процесі підвищення комунікативної компетентності студентів - психологів / Л. М. Романишина, С. М. Калаур // Педагогика. – 2003.– №4.– С. 52-58.

7. Смолкин А. М. Методы активного обучения: [науч.-метод. пособие] / А. М. Смолкин – М. : Высш. шк., 1991. – 176 с

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.