Білик А. В., к. е. н. Богацька Н. М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

УДК: 339.137.2(045)

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

студентка Білик А. В., к.е.н., доцент Богацька Н. М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

У статті досліджено основні методи оцінки конкурентоспроможності підприємств, проаналізовано переваги та недоліки кожного з них. Було відзначено, що багато методів в оцінці конкурентоспроможності підприємств ґрунтуються на дуже складних ідеалізованих будівництвах. Було показано що в деяких випадках не тільки неможлива зробити точну кількісну оцінку запропонованого опціону, і досить важкий дати йому чітке визначення. Узагальнено підходи до їх використання.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, методи оцінки, критерії, підходи.

Билык А. В., Богацкая Н. М., Теоретические аспекты методов оценки конкурентоспособности предприятий, Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, г. Винница

В статье исследованы основные методы оценки конкурентоспособности предприятий, проанализированы преимущества и недостатки каждого из них. Было отмечено, что многие методы в оценке конкурентоспособности предприятий основываются на очень сложных идеализированных стройках. Было показано что в некоторых случаях не только невозможна сделать точную количественную оценку предложенного опциона, и довольно тяжелый дать ему четкое определение. Обобщены подходы к их использованию.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, методы оценки, критерии, подходы.

Bilyk A. V., Bogatskaya N. M., Theoretical aspects of evaluation methods of competitiveness of the entities, Vinnytsia trade and economic institute KNTEU, Ukraine, Vinnytsia

In article the main evaluation methods of competitiveness of the entities are researched, benefits and shortcomings of each of them are analysed. It was noted that many methods in an assessment of competitiveness of the entities are based on very difficult idealized buildings. It was shown that in certain cases not only is impossible to make an exact quantitative assessment of the offered option, and quite heavy to give it accurate definition. Approaches to their use are generalized.

Keywords: business competitiveness, evaluation methods, criteria, approaches.

 

Вступ

Актуальність проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств зростає в результаті інтеграції України в міжнародні організації і подальшого розвитку ринкової економіки. Проблема оцінки конкурентоспроможності підприємства передбачає визначення основних функцій конкуренції, до яких належать: визначення ринкової вартості товару у процесі конкурентної боротьби; стимулювання впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво як засобу підвищення життєздатності підприємства та отримання переваг над конкурентами; сприяння вибору найефективніших форм власності та господарювання; формування високоефективних конкурентних структур ринку. Мінливі конкурентні умови потребують від підприємств вчасного відповідного реагування на зміни, що відбулися [3, с. 67]. Конкуренція є визначальним фактором впорядкування цін, стимулом інноваційних процесів (запровадження у виробництво нових винаходів та технологій). Вона сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, запобігає диктату виробників монополістів по відношенню до споживача.

Дослідженню теоретичних проблем конкуренції, конкурентоспроможності, конкурентних переваг підприємств та методів їх оцінки присвячені праці відомих закордонних і вітчизняних вчених зокрема, Д.Аакера, Г.Азоєва, О.А. Амоші, У.Бролля, Дж. Ванека, А. Гальчинського, В. Гейця, А.Градова, Д. Довганя, К Ерроу, П. Забеліна, О. Зозульова, Ю. Іванова, Т. Комісарової, І. Кравіса, Ж.-Ж. Ламбена, Т. Льовітта, В. Немцова, М. Перлітца, М. Познера, М. Портера, В. Прем'єра, Р. Фатхудінова.

Оцінка конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта необхідна з метою:

• розробки заходів по підвищенню конкурентоспроможності;

• вибору контрагентів для спільної діяльності;

• складання програми виходу підприємства на нові ринки збуту;

• здійснення інвестиційної діяльності;

• здійснення державного регулювання економіки.

Основним завданням кожного економіста, який вивчає проблему оцінки конкурентоспроможності підприємств, є відшукання критеріїв конкурентоспроможності, її джерел і чинників. Аналіз економічної літератури з даної тематики дозволяє виділити кілька підходів до вирішення сформульованої задачі.

Графічний метод оцінки конкурентоспроможності базується на побудові так званої «Радіальної діаграми конкурентоспроможності» або «Багатокутника конкурентоспроможності». На (рис. 1) співставлено багатокутники конкурентоспроможності чотирьох підприємств (умовні назви – Х1, Х2, Х3, Х4 ) по дев’яти критеріях. Побудова багатокутників здійснювалася наступним чином: коло було поділене радіальними оціночними шкалами на рівні сектори, кількість яких дорівнювала кількості обраних критеріїв (у даному випадку – 9); шкали на радіальних прямих було градуйовано так, щоб всі значення критеріїв знаходилися всередині оціночного кола; значення критеріїв збільшувалися по мірі віддалення від центра кола; на кожній вісі з використанням відповідного масштабу вимірювання було позначено точки, що відповідали значенням критеріїв; по точках відповідно для кожного з підприємств проведено ламану лінію, яка і сформувала багатокутник. З (рис. 1) видно, як відрізняються підприємства одне від одного за окремими критеріями [8, с. 284].

 

Повний текст статті за посиланням Zayavka_Blik.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.