кандидат економічних наук, Туржанський В. А. ХАРАКТЕРИСТИКА МИТНИХ ПРОЦЕДУР В РОЗРІЗІ ЕТАПІВ ПОСТ-МИТНОГО АУДИТУ

УДК: 339.5:657.6

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИТНИХ ПРОЦЕДУР В РОЗРІЗІ ЕТАПІВ ПОСТ-МИТНОГО АУДИТУ

кандидат економічних наук, Туржанський В. А.

Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

 

У статті визначені митні процедури в організаційно-інформаційній моделі пост-митного аудиту. Виділено етапи пост-митного аудиту: розробка стратегії та планування; підготовчий етап; етап здійснення; завершальний етап. Охарактеризовано митні процедури в розрізі етапів організації та здійснення пост-митного аудиту. Узагальнено методи, інформаційні ресурси та документацію пост-митного аудиту.

Ключові слова: митні процедури, пост-митний аудит, документальні перевірки.

 

Туржанский В. А. ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР В РАЗРЕЗЕ ЭТАПОВ ПОСТ-ТАМОЖЕННОГО АУДИТА / Государственный научно-исследовательский институт таможенного дела, Украина, г. Хмельницкий.

В статье определены таможенные процедуры в организационно-информационной модели пост-таможенного аудита. Выделены этапы пост-таможенного аудита: разработка стратегии и планирования; подготовительный этап; этап осуществления; завершающий этап. Охарактеризованы таможенные процедуры в разрезе этапов организации и осуществления пост-таможенного аудита. Обобщены методы, информационные ресурсы и документацию пост-таможенного аудита.

Ключевые слова: таможенные процедуры, пост-таможенный аудит, документальные проверки.

 

Turzhanskyi Vitaliy. CHARACTERIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES IN THE CONTEXT OF THE STAGES OF POST-ENTRY AUDIT / State Research Institute of Customs Affairs, Ukraine, Khmelnitsky.

In this article the customs procedures in the organizational and the information model of post-entry audit. Highlight stages of post-entry audit: development strategy and planning; preparatory stage; stage of implementation; final stage. Characterized in terms of customs procedures and implementation phases of the post-entry audit. Generalized methods , information resources and documentation of post-entry audit.

Key words: customs procedures, post-entry audit, documented verification.

 

Вступ

Ефективність документальних перевірок з додержання законодавства України з питань державної митної справи залежить від ефективних митних процедур на кожному етапі організації та здійснення пост-митного аудиту. Результати проведеного нами дослідження теоретичних розробок та практичного досвіду з питань організації та проведення аудиту свідчать про неоднозначність думок щодо виокремлення основних стадій аудиторського процесу. На думку С. М. Бичкової та Т. Ю. Фоміної аудиторська перевірка має складатися з трьох етапів: ознайомчий, основний та заключний [2, с. 111], а М. Т. Білуха визначає три стадії: організаційна, дослідницька, узагальнення та реалізації результатів [1, с. 103]. Порядок організації та здійснення митного аудиту досліджує О. М. Вакульчик [3], Л. М. Івашова, В. Ю. Єдинак, Т. С. Єдинак [5]. Проте їх дослідження безпосередньо не присвячені митним процедурам в розрізі етапів підготовки та здійснення пост-митного аудиту в Україні. При цьому організаційно-правові засади здійснення митних процедур на морському транспорті досліджував С. А. Трофімов [6], а Л. М. Давиденко [4] – організаційно правові аспекти забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур.

Пост-митний аудит суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – складний і тривалий процес. І від того наскільки він законодавчо регламентований та методично забезпечений залежить якість та ефективність здійснення митних процедур при здійсненні документальних перевірок з дотримання законодавства України з питань державної митної справи.

Одним з основних методів наукового дослідження, який дозволяє дослідити процес організації та проведення пост-митного аудиту у взаємозв’язку й взаємозалежності його етапів, митних процедур та інших складових елементів, є моделювання. Використовуючи знакове (інформаційне) моделювання можна побудувати комплексну модель пост-митного аудиту, що характеризуватиме митні процедури при здійснені митних документальних перевірок. В результаті узагальнення теоретичних підходів і практичного досвіду організації та здійснення пост-митного аудиту в Україні нами було сформовано організаційно-інформаційну модель (рис. 1). Організаційно-інформаційна модель містить узагальнену інформацію щодо етапів пост-митного аудиту, основних митних процедур, інформаційних ресурсів, що перевіряються, робочої документації, яка складається за результатами виконання кожного з етапів..

Доцільно детальніше розглянути основні типи митних процедур, що слід застосовувати на кожному етапі пост-митного аудиту.

На етапі розробки стратегії та планування пост-митного аудиту посадові особи органів доходів і зборів здійснюють оцінку та аналіз ризиків щодо можливих порушень митного законодавства підприємствами, формують запити до уповноважених органів іноземних держав. При цьому важливим інформаційним ресурсом для відбору об’єктів пост-митного аудиту є відомості щодо країни походження, вартісних, кількісних або якісних характеристик, які мають значення для оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон, правильності класифікації згідно УКТ ЗЕД товарів, щодо яких проведено митне оформлення, отримані від органів доходів і зборів, інших державних органів або уповноважених органів іноземних держав. На даному етапі досліджуються митні декларації, декларації митної вартості, рішення митниць Міндоходів щодо визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або визначення митної вартості товарів, інші документи, що були надані під час митного оформлення.

 

Повний варіант статті за посиланням Stattya_Turzhanskiy.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.