Заліско О. В., Ісар І. В. СТРАТЕГІЧНІ КАРТИ ЯК ІНФОРМАЦІЇ НОСІЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 658.14

 

СТРАТЕГІЧНІ КАРТИ ЯК ІНФОРМАЦІЇ НОСІЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

магістрант, Заліско О. В.

асистент кафедри фінансів, Ісар І. В.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, Чернівці

 

В статті досліджуються сутність та значення стратегічних карт. Розглянуто етапи формування та особливості застосування стратегічних карт на підприємстві. Визначено переваги та заходи, пов’язані із впровадженням використання стратегічних карт на підприємстві.

Ключові слова: стратегічні карти, система збалансованих показників, стратегічне управління.

 

Залиско А. В. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАРТЫ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ / Буковинский государственный финансово-экономический университет, Украина, Черновцы.

В статье исследуются сущность и значение стратегических карт. Рассмотрены этапы формирования и особенности применения стратегических карт на предприятии. Определены преимущества и мероприятия, связанные с внедрением использования стратегических карт на предприятии.

Ключевые слова: стратегические карты, система сбалансированных показателей, стратегическое управление.

 

Zalisko O. V. STRATEGIC CARD AS INFORMATION MEDIA FOR STRATEGIC ACTIVITY ENTERPRISE / Bukovina State Finance and Economic University, Ukraine, Chernivtsi.

The article deals with the nature and significance of strategic maps. The stages of formation and features of strategy maps in the enterprise are considered. Advantages and activities related to the implementation of the use of strategy maps in the enterprise are grounded.

Keywords: strategic map, balanced scorecard and strategic management.

 

Вступ. Формування збалансованої системи показників підприємства спрямоване на формування нової, або вдосконалення діючої стратегії його діяльності. В свою чергу, розробка стратегічно спрямованості підприємства потребує узгодження між внутрішнім та зовнішнім середовищем діяльності підприємства, тобто співвідношення між внутрішнім потенціалом та зовнішніми впливами. Визначення внутрішнього потенціалу полягає в дослідженні окремих складових діяльності та їх причинно-наслідкових зв’язків, визначенні тактичних та оперативних цілей і засобів їх досягнення. Все це відображається в стратегічних картах підприємства, які дозволяють згрупувати основні показники за відповідними характеристиками і деталізувати аналіз діяльності підприємства.

На вітчизняних підприємствах використання системи збалансованих показників та стратегічних карт знаходить тільки на початковому етапі впровадження. Це зумовлено недостатньою обізнаністю керівництва вітчизняних підприємств із суттю та особливостями використання даних інструментів стратегічного управління підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сутності та структури стратегічних карт, а також методами їх впровадження займалися багато зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких варто виділити: Кудирко О. В. [1], Каплан Роберт С. [2], Кизим М. О., Зінченко В. А. [3], Пилипенко А. А. [4], Мальцева Г.И. [5], Дорошкевич К. О. [7], Малярець Л. М., Штереверя А. В. [8], Лісова Н. О., Свірська Г. С. [9], Кузьмін О. [10]. Вони присвятили свої праці дослідженням впровадження стратегічного управління за допомогою інструментів системи збалансованих показників та стратегічних карт.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення сутності, структури та особливостей стратегічних карт як складової системи збалансованих показників та їх ролі в стратегічному управлінні.

Виклад основного матеріалу. Будь-яка компанія повинна мати дві системи показників. Одна з них відображає модель підприємства і дозволяє керувати операційною діяльністю. Інша відображає модель стратегії і служить для управління діяльністю інвестиційної, тобто розвитком компанії, такою є система СЗП. На сьогоднішній день система BalancedScorecard (BSС) являє собою стратегічну систему управління, яка дозволяє організації пов'язати бачення та стратегію з повсякденними функціями, а також здійснювати постійний контроль за реалізацією стратегічних цілей.

На основі системи збалансованих показників розробляємо стратегічну карту, яка представляє собою модель, що демонструє, як стратегія об'єднує нематеріальні активи та процеси створення вартості. Стратегічна карта описує логіку стратегії, чітко показуючи найважливіші внутрішні процеси, які створюють вартість, і визначаючи нематеріальні активи, необхідні для їх підтримки.

Система збалансованих показників пропонує системний підхід до визначення цілей і показників, які описують стратегію, в той час як стратегічна карта - це певне наочне зображення стратегії, яка комплексно показує, як інтегровані і скомбіновані мети чотирьох складових складаються в єдину стратегію. Кожна компанія пристосовує модель стратегічної карти для вирішення своїх специфічних завдань[1, c.338].

У науковій літературі існує низка досліджень, що присвячені розробленню стратегічних карт.

Згідно з Р. Капланом, Д. Нортоном, формування стратегічних карт полягає у: формалізації цілей; визначенні блоків показників і розподілі цілей за ними; визначенні завдань, вирішення яких необхідне для досягнення цілей; встановленні причинно-наслідкового зв’язку і чинників впливу між цілями і задачами; визначенні вимірників цілей (показників) і погодженні їх із керівниками; розробленні програми (ініціатив) із досягнення цілей і завдань; інтегруванні стратегічної карти у систему управління; перегляді стратегічної карти [2, с.223]. М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, В. А. Зінченко пропонують формуватистратегічні карти за трьома етапами: формування причинно-наслідкових зв’язків; зосередження настратегічно важливих причинно-наслідкових зв’язках; документування причинно-наслідкових зв’язків і побудова «історії стратегії» [3, с.45],[4, с.208]. За А. А. Пилипенко, Ярошенко, формування стратегічної карти полягає у: розробленні стратегічної карти верхнього рівня, визначенні кількості і граничного рівня стратегічних карт, виборі показників, установленні причинно-наслідкових зв’язків, нормуванні індикаторів ключових показників ефективності стратегічних карт [5, с. 88]. Г. И. Мальцева, Р. А. Луговой, Ю. А. Солдатова пропонують здійснити процес побудови і впровадження стратегічних карт згідно з моделлю, яка складається із трьох кроків: розроблення цілей, розроблення показників для вимірювання рівня досягнення кожної цілі, запровадження стратегічних карт в операційну діяльність. До останньої стадії формування стратегічних карт, а саме до впровадження стратегічних карт до операційної діяльності автори віднесли: розроблення і реалізацію плану заходів щодо впровадження стратегічних карт; навчання принципам роботи із стратегічними картами; регламентацію контролю за реалізацією заходів; моніторинг показників; інтеграцію стратегічних карт iз підсистемою мотивації [6, с. 97].

Узагальнюючі існуючі моделі, можна виділити такі етапи формування стратегічних карт: стратегічний аналіз, формування місії, стратегії підприємства; визначення функціональних цілей та ключових факторів успіху; досягнення консенсусу за цілями; формування і впровадження стратегічної карти [7].

Стратегічна карта – це документ, що містить показники, які згруповані за чотирма складовими: фінансовою, клієнтською, внутрішніх бізнес-процесів і складовою навчання та розвитку. Спеціалісти із СЗП Р. Каплан, Д. Нортон, а також практики-економісти А. Гершун, М. під стратегічною картою фізично розуміють діаграму або рисунок, що описує стратегію у вигляді набору стратегічних цілей і причинно-наслідкових зв'язків між ними. З урахуванням ступеня та характеру впливу факторів, стратегічну карту необхідно розуміти як аналітичну модель у метричних величинах, що відображає співвідношення стратегічних цілей підприємства із засобами та методами їх досягнення [8, c.91].

 

Повний варіант статті за посиланням Stattya_Zalsko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.