к. е. н., Кульганік О. М., Натальченко К. М. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТУТІНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

УДК 338.3.01

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТУТІНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

к. е. н., Кульганік О. М., Натальченко К. М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Аналіз ефективності виробничого потенціалу підприємства проводився на прикладі Публічного акціонерного товариства «Ватутінський хлібокомбінат», що знаходиться в м. Ватутіне, Черкаської області за 2011-2013 роки. Було проаналізовано ефективність основних складових елементів виробничого потенціалу цього підприємства, таких як основні засоби, трудові ресурси, матеріальні ресурси та фінансові ресурси. Розраховувались такі показники, як коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт необхідного обороту, коефіцієнт надмірного обороту, коефіцієнт обороту зі звільнення, коефіцієнт обороту з прийняття, коефіцієнт постійності, матеріаломісткість, матеріаловіддача, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт оборотності власного капіталу, коефіцієнт фінансової стійкості.

Ключові слова: виробничий потенціал, аналіз ефективності, основні засоби, трудові ресурси, матеріальні ресурси, фінансові ресурси.

 

Натальченко К. М. Анализ эффективности производственного потенциала предприятия хлебопекарной отрасли на примере Открытого акционерного общества "Ватутинский хлебокомбинат" / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница.

Анализ эффективности производственного потенциала предприятия проводился на примере Открытого акционерного общества «Ватутинский хлебокомбинат», что находится в г.Ватутино Черкасской области за 2011-2013 годы. Были проанализированы эффективность основных составляющих элементов производственного потенциала этого предприятия, как основные средства, трудовые ресурсы, материальные ресурсы и финансовые ресурсы. Рассчитывались такие показатели, как коэффициент износа, коэффициент годности, фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, коэффициент необходимого оборота, коэффициент избыточного оборота, коэффициент оборота по увольнению, коэффициент оборота по приему, коэффициент постоянства, материалоемкость, материалоотдача, удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент оборачиваемости собственного капитала, коэффициент финансовой устойчивости.

Ключевые слова: производственный потенциал, анализ эффективности, основные средства, трудовые ресурсы, материальные ресурсы, финансовые ресурсы.

 

Natalchenko K. Analysis of the effectiveness of the production potential of the enterprise baking industry as an example of the Open Joint Stock Company "Vatutinsky Bakery" / Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU, Ukraine, Vinnitsa.

Analysis of the efficiency of the production potential of the company held by the example of Open Joint Stock Company "Vatutinsky Bakery" that is g.Vatutino Cherkassy region for 2011-2013. Analyzed the effectiveness of the principal components of the productive capacity of the enterprise, as fixed assets, human resources, material resources and financial resources. Calculated indicators such as wear rate, coefficient of life, capital productivity, capital intensity, capital-labor ratio, the ratio required turnover rate excessive turnover, turnover ratio for the dismissal, turnover ratio for reception, constant coefficient, material consumption, materialootdacha, the share of material costs in the cost of production, absolute liquidity ratio, turnover ratio of equity capital, the coefficient of financial stability.

Keywords: manufacturing capacity, efficiency analysis, fixed assets, human resources, material resources and financial resources.

 

Вступ

Рівень господарювання підприємств в Україна в умовах ринкової економіки в деякій мірі визначається ефективністю використання їх виробничого потенціалу

Проблему оцінки ефективності виробничого потенціалу підприємства досліджували такі вчені, як Авдеенко В.Н., Котлов В.А., Анчишкін А.І., Ареф'єв О.В., Герасимчук З.В., Краснокутська Н.С. та інші.

Метою статті є аналіз ефективності виробничого потенціалу підприємства хлібопекарської промисловості на прикладі ПАТ «Ватутінський хлібокомбінат».

Ефективність використання виробничого потенціалу підприємства має ґрунтуватись на результатах аналізу діяльності цього підприємства. Важливу роль виробничого потенціалу підприємства в покращенні економіки галузі й держави в цілому визначає необхідність управління процесом його використання, що в свою чергу потребує оцінити ефективність використання основних елементів виробничого потенціалу.

В статті проаналізовано ефективність виробничого потенціалу підприємства на прикладі ПАТ «Ватутінський хлібокомбінат». Аналіз результатів використання виробничого потенціалу підприємства було проведено за 2011-2013 рр.

Першим елементом виробничого потенціалу підприємства прийнято вважати основні фонди. Проведемо оцінку ефективності використання основних виробничих фондів ПАТ «Ватутінський хлібокомбінат» за 2011-2013 рр.

Надамо оцінку формування основних засобів підприємства та проаналізуємо їх структуру (табл.1.1.).

 

Повний текст статті за посиланням Stattya-2-_Natalchenko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.