кандидат економічних наук, Бондарчук Л. В., Гусак М. В., Заболотна В. А. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДИ

УДК: 35.072.6(045)

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДИ

Гусак М. В., Заболотна В. А.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, Бондарчук Л. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця

 

Динаміка змін у владно-громадських відносинах, що відбуваються в Україні протягом років незалежності, свідчить про невпинне віддалення влади від її першоджерела – народу. в умовах розбудови в Україні демократичної, соціальної, правової держави громадський контроль є невід'ємною складовою системи публічного управління та незамінним чинником розвитку соціуму, який забезпечує підтримку владно-громадських відносин у стані стабільності й рівноваги.

Ключові слова: місцеве самоврядування, громадський контроль,

державно - громадський контролінг.

Гусак М. В., Заболотная В. А. Эффективность осуществления контроля результатов органов исполнительной власти представителями общества / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, г. Винница

Динамика изменений во властно-общественных отношениях, которые происходят в Украине за годы независимости, свидетельствует о неуклонном удаления власти от ее первоисточника – народа. В условиях развития в Украине демократического, социального, правового государстваобщественный контроль является неотъемлемой составляющей системы публичного управления и незаменимым фактором развития социума, который обеспечивает поддержку властно-общественных отношений в состоянии стабильности и равновесия.

Ключевые слова: местное самоуправление, общественный контроль,

государственно-общественный контроллинг

Gusak M. V., Zabolotna V. A. Efficacy results of implementation of control executive community representatives / Vinnitsya Trade and Economic Institute KNTEY, Ukraine, Vinnitsya

Dynamics of changes in government and public relations occurring in Ukraine during the years of independence demonstrates the continual removal of power from the source - the people. In conditions of Ukraine's democratic and social constitutional state social control is an integral part of public administration and an essential factor in the development of society, which provides support for imperative and public relations in a state of stability and balance.

Key words: local government, social control, public сontrolling.

Вступ

У сучасному світі громадський контроль є потужним засобом захисту прав громадян і вироблення на цій основі науково обґрунтованих пропозицій щодо подальшого розвитку громадської участі в управлінні задля підвищення ефективності діяльності як органів публічної влади, так і підприємств, установ й організацій, що надають соціальні послуги.

Громадський контроль органів виконавчої влади є досить актуальним, яке знайшло відображення у багатьох працях. Серед вітчизняних авторів, які торкаються у своїх дослідженнях теми громадського контролю, можна перш за все назвати тих, хто досліджує питання локальної демократії, і зокрема такі її форми, як діяльність органів самоорганізації населення та інших громадських об'єднань, місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори, звернення громадян тощо. Це Баймуратов М., Батанов О., Лазор О. Я., Лазор О. Д., Лисяк О., Мішина Н., Орловський О., Саханенко С., Яременко Т. та інші.

Інституційну базу громадського контролю складають чотири основні компоненти: суб'єкт, об'єкт, предмет та процедура його здійснення. Суб'єктами громадського контролю виступають громадяни та громадські об'єднання – неорганізована та організована громадськість.

У якості об'єктів громадського контролю можуть бути органи публічної влади, державні та комунальні підприємства, установи та організації, а також недержавні суб'єкти будь-яких організаційно-правових форм, що вирішують соціальні завдання.

Предметом громадського контролю є діяльність вказаних об'єктів з реалізації прав і свобод громадян, задоволення їх потреб та інтересів.

Головною метою громадського контролю є усунення та попередження причин, які породжують цю невідповідність, забезпечення додержання об'єктами контролю відповідних норм – писаних та неписаних. Завдання громадського контролю полягає у тому, щоб не допустити дій контрольованих суб'єктів за межами законності й правопорядку, попередити можливі відхилення від намічених цілей, а також інтересів суспільства та його суб'єктів, а у разі появи цих відхилень усунути їх негативні наслідки.

Викладення проблематики досліджень

Ефективність громадського контролю залежить від чіткості встановлення завдань, обґрунтованості еталонних норм та якості розробки і додержання процедур його здійснення.

На цей час в Україні немає спеціального закону про громадський контроль. Його нормативну базу складають окремі норми Конституції та інших законів. Так, згідно із статтями 5 і 38 Конституції, народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні, яку він здійснює безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами [2, с. 337].

Оскільки розвиток суспільства відбувається за умов єдності та боротьби протилежностей – між соціумом та державою, між прагненням до необмеженої свободи та необхідністю обмежень в ім'я організації суспільного життя, своє основне завдання громадська еліта бачить у приборканні автократичної експансії держави, а державна еліта – у приборканні охлократичних тенденцій соціуму. Шляхом збалансування цієї системи стримувань та противаг забезпечується сталий розвиток суспільства.

Одним з принципів демократичної правової держави, який забезпечує зв'язок державного управління із суспільством та громадянами, є публічність. Публічність включає доступність державного управління для громадян через право вибору відповідних органів виконавчої влади та участь в їх діяльності; прозорість їх функціонування; громадський контроль за діяльністю органів публічного управління та їх посадових осіб, за дотриманням конституційно закріплених інтересів суспільства, прав і свобод громадян [1, с. 352].

Згідно з Законом України "Про захист прав споживачів", держава підтримує діяльність об'єднань споживачів (ст. 24), які мають право одержувати від органів влади інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; вносити їм пропозиції щодо розроблення нормативних документів, які встановлюють вимоги до якості продукції; представляти і захищати інтереси споживачів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (ст. 25) [3, с. 53].

Останнім часом в органах публічної влади набувають все більшого поширення такі форми контролю, як адміністративний аудит та контролінг. Але, на думку, сучасних дослідників державного управління, у транзитивному суспільстві слід використовувати не лише комплексний адміністративний аудит, а й демократично зорієнтований аудит, до проведення якого мають залучатися широкі кола громадськості.

Таке поєднання методів державного і громадського контролю формує новий управлінський метод – державно-громадський контролінг (ДГК). Запровадження цього методу в органах публічної влади сприяє їхньої демократизації, підвищує скоординованість та ефективність здійснення державної політики на місцевому рівні та створює багатоканальну систему інформаційного забезпечення управлінського процесу.

ДГК поділяють на внутрішній і зовнішній. Внутрішній контролінг здійснює служба державно-адміністративного контролінгу (СДАК) у вигляді аудиту економічності, ефективності та результативності використання державно-управлінським органом суспільних ресурсів (бюджетних коштів) під час виконання своїх функціональних обов'язків.

Зовнішній контролінг здійснює служба громадського контролінгу (СГК) силами легалізованих інституцій громадянського суспільства через надання ними відповідної інформації, на основі чого розробляються узгоджені із СДАК проекти відповідних управлінських рішень. Отже, зовнішній контролінг у системі державної адміністрації – це, як правило, громадський контроль діяльності влади та її соціальної ефективності, зокрема якості адміністративних послуг.

Найважливішою умовою підвищення ефективності громадського контролю є відкритість та прозорість діяльності органів влади, зокрема шляхом поширення доступу до інформації про діяльність цих органів, комунальних та інших підприємств, установ та організацій через Інтернет. Дослідження співвідношення розвитку Інтернету і демократизації суспільства дозволяє зробити висновок, що всесвітню мережу варто визнати важливим інструментом суспільно-політичної мобілізації, яка може спрямовувати політичну активність мас у конструктивне русло, орієнтувати її на зміцнення і розвиток демократії [4, с. 254].

Висновки

Спираючись на наведені вище аргументи, можна зробити висновок, що на шляху розвитку в Україні демократичної, соціальної, правової держави громадський контроль є не тільки невід'ємною складовою державного управління та місцевого самоврядування, але й найважливішим чинником розвитку громадянського суспільства. Він потрібен перш за все самій публічній владі, щоб підвищити ефективність своєї діяльності та забезпечити додаткові заходи її захисту від захоплення впливовими політичними й економічними групами.

Крім того, для свого успішного функціонування і розвитку влада гостро потребує постійного узгодження своїх дій із суспільними потребами та інтересами, які виражаються населенням як безпосередньо, так і через інститути громадянського суспільства. І громадський контроль є одним з основних засобів такого узгодження.

Результати громадського контролю повинні регулярно розглядатись Уповноваженим з прав людини відповідного рівня, а щорічна доповідь за наслідками громадського контролю – представлятися на розгляд відповідної місцевої ради. Саме системний характер організації громадського контролю та чітке визначення його процедур забезпечить його максимальну корисність та запобігання можливій деструктивності.

 

Література:

1. Мучник А. Г. Комментарий к Конституции Украины. – 2-е изд., исправ. и доп. – Кн. 1. – 400 с.

2. Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посіб. – Луцьк: Ред. – вид. від. "Вежа" Вол. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2012. – 558 с.

3. Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – Монографія. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2009. – 724 с.

4. Сушинський О. І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти: Монографія. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2010. – 468 с.

 

References:

1. Muchny`k A. G. Kommentary`j k Konsty`tucy`y` Ukray`nы. – 2-e y`zd., y`sprav. y` dop. – Kn. 1. – 400 s.

2. Maly`novs`ky`j V. Ya. Derzhavne upravlinnya: navch. posib. – Lucz`k: Red. – vy`d. vid. "Vezha" Vol. Derzh. un-tu im. Lesi Ukrayinky`, 2012. – 558 s.

3. Selivanov V. M. Pravo i vlada suverennoyi Ukrayiny`: metodologichni aspekty`. – Monografiya. – K.: Vy`davny`chy`j Dim "In Yure", 2009. – 724 s.

4. Sushy`ns`ky`j O. I. Kontrol` u sferi publichnoyi vlady`: teorety`ko-metodologichni ta organizacijno-pravovi aspekty`: Monografiya. – L`viv: LRIDU UADU, 2010. – 468 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.