Шекеряк В. А. ВІДМІННОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО І ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

УДК 657.004

 

ВІДМІННОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО І ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

студентка, Шекеряк В. А.

Науковий керівник: старший викладач кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу, Кравчук В.С.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна,

м. Чернівці

 

Розкрито сутність бухгалтерського та податкового обліку витрат платників податку на прибуток підприємств, проаналізовано відмінності їх ведення та наведено напрямки усунення розбіжностей. Визначено основні проблеми бухгалтерського та податкового обліку витрат платників податку на прибуток підприємств в Україні та розглянуто перспективи його подальшого вдосконалення.

Ключові слова: податок на прибуток підприємств, витрати, бухгалтерський облік, податковий облік, податкова декларація.

Шекеряк В.А. Отличия бухгалтерского и налогового учета расходов плательщиков налога на прибыль предприятий / Буковинский государственный финансово-экономический університет, Украина, г. Черновцы

Раскрыта сущность бухгалтерского и налогового учета расходов плательщиков налога на прибыль предприятий, проанализированы различия их ведения и приведены направления устранения разногласий. Определены основные проблемы бухгалтерского и налогового учета расходов плательщиков налога на прибыль предприятий в Украине и рассмотрены перспективы его дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова : налог на прибыль предприятий, расходы , бухгалтерский учет, налоговый учет, налоговая декларация.

Shekeryak V. A . Differences in accounting and taxation expnses of the corporate income tax / Bukovyna State University of Finance and Economics, Ukraine, Chernivtsi

Revealed the essence of accounting and taxation of taxpayers corporate income tax, analyzed the differences in their driving and directions are closing the gap. Discovered the main problems of accounting and taxation costs taxpayers corporate income tax in Ukraine and the prospects for its further improvement.

Key words: corporate income tax , expenses , accounting , tax accounting, tax return.

 

Вступ

Велике значення у податковій системі України, формуванні дохідної частини бюджету країни має податок на прибуток підприємств, який є основним індикатором прояву успішної діяльності вітчизняних та іноземних підприємств, що провадять свою діяльність на території України. Розбіжності в бухгалтерському та податковому обліках пояснюються різною спрямованістю і різними цілями фінансової (надання достовірної інформації про фінансовий стан підприємства) та податкової звітності (виконує фіскальний і регулятивні функції), а результат застосування обох обліків вимагає збільшення обсягів роботи бухгалтерів і податкових аудиторів.

Проблематика обліку витрат податку на прибуток підприємств досліджувалась багатьма як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. Так, необхідність та шляхи адаптації податкового обліку до потреб бухгалтерського обліку, економічну суть витрат та їх місце в управлінському обліку розглянули Лепетан І.М., Косовська С.В. [3], Петрук Н.М. [4], Шевчук С.В. [5] та багато інших науковців. Розрізненість систем бухгалтерського та податкового обліку ускладнює контроль за оподаткуванням прибутку підприємства, а досить складний порядок визначення податку на прибуток підприємств є недоліком як для платників, так і для контролюючих органів, оскільки надає значні можливості щодо ухилення від сплати. Передумовами організації обліку на підприємстві є обґрунтування складу витрат за кожним місцем виникнення, уточнення класифікаційних ознак постійних та змінних витрат; обґрунтування параметрів виділення центрів виникнення витрат; за дотримання яких несе відповідальність кожен центр, розробка порядку складання звітів про використання бюджетів та аналіз відхилень від норм [3]. В основу податкового обліку покладено визначальні принципи бухгалтерського обліку, тому в окремих випадках ПКУ посилається на положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), а класифікацію витрат наближено до стандартів бухгалтерського обліку. Варто зазначити, що склад прямих матеріальних витрат та витрат на оплату праці в бухгалтерському і податковому обліку на сьогодні є ідентичним, але разом з тим існують розбіжності в складі витрат, які наведено в табл. 1.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Shekeryak.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.