Корольова Ю. І., Погоріла О. С. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

УДК: 336.2

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

студенти, Корольова Ю. І., Погоріла О. С.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, м. Чернівці

 

Місцеві податки та збори у високорозвинених країнах виступають важливим джерелом наповнення бюджетів. В Україні вони відіграють незначну роль, оскільки існує низка проблем, пов’язаних зі структурою місцевих податків і зборів, а також з процесом їх справляння. З прийняттям Податкового кодексу України ситуація дещо покращилась, проте необхідно і далі проводити реформування у сфері оподаткування для забезпечення місцевих органів влади власними фінансовими ресурсами.

Ключові слова: місцеві податки і збори, проблеми оподаткування, місцеві бюджети, органи місцевого самоврядування, Податковий кодекс України, бюджет Тячівського району.

Королёва Ю. И., Погорелая Е. С. Проблемы и перспективы усовершенствования местного налогообложения в Украине / Буковинский государственный финансово-экономический университет, Украина, г. Черновцы

Местные налоги и сборы в высокоразвитых странах выступают важным источником наполнения бюджетов. В Украине они играют незначительную роль, поскольку существует ряд проблем, связанных со структурой местных налогов и сборов, а также с процессом их взимания. С принятием Налогового кодекса Украины ситуация несколько улучшилась, однако необходимо и дальше проводить реформирование в сфере налогообложения для обеспечения местных органов власти собственными финансовыми ресурсами.

Ключевые слова: местные налоги и сборы, проблемы налогообложения, местные бюджеты, органы местного самоуправления, Налоговый кодекс Украины, бюджет Тячевского района.

Korolova Y. I., Pogorila O. S. Problems and prospects for improving local taxation in Ukraine / Bukovyna state university of finance and economics, Ukraine, Chernivtsi

Local taxes and fees in developed countries is an important source of budgets. In Ukraine they play a minor role since there are a number of problems related to the structure of local taxes and fees, as well as the process of collecting . With the adoption of the Tax Code of Ukraine the situation is somewhat improved, but must continue to carry out reform in taxation for local governments own financial resources.

Key words: local taxes and fees, tax problems, local governments, local authorities, the Tax Code of Ukraine, the Tyachiv district’s budget.

 

Вступ

Досвід високорозвинених країн світу доводить, що децентралізація влади має визначальне значення у сприянні економічному розвитку регіонів, ефективному наданні соціальних послуг населенню, покращенню життєвого рівня та благополуччя широких верств населення. Для забезпечення самостійності місцевих органів влади необхідним є створення самостійних бюджетів для фінансування основних функцій та заходів місцевої влади. На жаль, в Україні більшість регіонів є дотаційними і велика частка у кожному місцевому бюджеті залежить саме від трансфертів з Державного бюджету України та трансфертів з бюджетів інших рівнів, тому постає потреба у виявленні та використанні всіх можливих резервів збільшення власних доходів бюджетів.

В Україні частка місцевих податків і зборів як важливого джерела поповнення місцевих бюджетів в середньому становить 2%, що свідчить про неефективний механізм справляння місцевих податків і зборів, а також про недостатню фіскальну децентралізацію в країні. Саме тому актуальним є визначення проблем їх справляння та основних шляхів підвищення фіскальної спроможності місцевих податків та зборів.

Дані дослідження

До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад [1].

В Україні до кінця 2010 року налічувалось 14 місцевих податків і зборів, більша частина яких після прийняття нового Податкового кодексу вже не стягується з платників.

З метою практичного аналізу ролі надходжень від місцевих податків та зборів, а також їх структури нами було проаналізовано звіти про виконання місцевих бюджетів Тячівського району за 2010-2012 роки.

В табл. 1 наведено інформацію про динаміку частки місцевих податків і зборів в загальній сумі запланованих доходів бюджету Тячівського району та в фактичній сумі податкових надходжень.

Таблиця 1

Динаміка місцевих податків і зборів у надходженнях бюджету району загалом та податкових надходженнях зокрема за 2010-2012 роки

тис. грн.

Роки

Загальна сума надходжень бюджету

Фактична сума податкових надходжень

Фактична сума надходжень місцевих податків та зборів

Частка місцевих податків і зборів у надходженнях бюджету, %

Частка місцевих податків і зборів у податкових надходженнях бюджету, %

2010

46177,8

42465,1

684,7

1,5

1,6

2011

58531,9

46736,4

4485,9

7,7

9,6

2012

72665,4

61479,5

10720,5

14,6

17,4

 

Як видно з даних табл. 1, протягом останніх трьох років частка місцевих податків і зборів стрімко зростає і цей показник значно перевищує середній по Україні. Перш за все, це пов’язано зі зміною переліку місцевих податків і зборів, що призвело до різкого збільшення їх частки у надходженнях у 2011 році, насамперед, у зв’язку з зарахуванням до місцевих податків такого важливого джерела доходів, як єдиний податок. Проте, у 2012 році також відбулося збільшення частки місцевих податків і зборів майже у два рази, що свідчить про ефективну діяльність податкової служби в районі, підвищення рівня свідомості громадян щодо сплати податків та зборів, поступове підвищення ролі їх у формуванні доходів бюджету та зміцнення фінансової самостійності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування Тячівського району.

У зв’язку з тим, що до аналізу взято періоди, протягом яких діяли різні переліки місцевих податків та зборів, ми провели аналіз структури за 2011 та 2012 роки, протягом яких, згідно з новим Податковим кодексом України, стягувалось 5 місцевих податків і зборів, з яких на території Тячівського району справлялись лише 4, оскільки впровадження податку на нерухоме майно відбулося лише в 2013 році (табл. 2).

Таблиця 2

Структура місцевих податків і зборів у 2011 та 2012 роках

тис. грн.

Найменування податку чи збору

Фактичне значення за 2011 рік

Фактичне значення за 2012 рік

Частка у загальній сумі місцевих податків і зборів за 2011 рік, %

Частка у загальній сумі місцевих податків і зборів за 2012 рік, %

Єдиний податок

3719,3

9748,7

82,9

90,9

Збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності

737,2

938,3

16,5

8,8

Туристичний збір

10,4

12,2

0,2

0,1

Збір за місця для паркування транспортних засобів

19,0

21,3

0,4

0,2

Всього

4485,9

10720,5

100

100

 

З даних табл. 2 очевидно, що основну частку серед місцевих податків та зборів займає єдиний податок, надходження від якого у 2012 році порівняно з 2011 зросли в абсолютному значенні на 6029,4 тис. грн., або в 2,6 разів. Стрімке збільшення сум надходжень від єдиного податку свідчить про ефективну діяльність суб’єктів підприємницької діяльності на території району, кількість яких становить 6232 ( з них 817 юридичних осіб та 5415 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) [7].

Низькою залишається частка надходжень від туристичного збору при великому рекреаційному потенціалі району (більша частина району знаходиться в гірській чи передгірській місцевості, наявні термальні, геотермальні та мінеральні джерела), що вказує на недостатню розвиненість та тінізацію туристичного сектору економіки.

Основними проблемами системи місцевого оподаткування в Україні є:

 невеликий перелік місцевих податків та зборів порівняно з іншими країнами, де їх кількість сягає 50-100, що супроводжується також проблемами високого рівня тінізації економіки і складністю адміністрування податків і зборів, наприклад, збору за місця для паркування транспортних засобів, що значно зменшує фіскальну ефективність місцевого оподаткування;

відсутність права органів місцевого самоврядування на встановлення власних податків і зборів на своїй території. Так, у зв'язку з відсутністю права органів місцевого самоврядування на встановлення власних податків та зборів досить часто не враховуються певні регіональні особливості, що призводить до втрати багатьох фіскальних можливостей, які можна було б ефективно реалізувати. Встановлення переліку обов’язкових платежів та ставок по них на рівні центральної влади призводить до виникнення ряду інших проблем;

відсутність зацікавленості представників місцевої влади у додатковому залученні коштів шляхом стягнення місцевих податків і зборів. Місцеві органи влади не зацікавлені в стягненні всіх можливих сум податків та зборів, оскільки мають можливість звинуватити центральну владу в низькій якості послуг, навіть якщо причина криється в некомпетентності місцевих органів влади;

відсутність взаємозв’язку між рівнем суспільних послуг, що надаються на певній території, з податковим навантаженням на населення;

неефективність окремих податкових ставок, що не дозволяє забезпечити стабільність надходжень до місцевих бюджетів;

незначна фіскальна роль місцевих податків та зборів у зведеному бюджеті України [2, 17].

Невміння місцевих органів влади реалізовувати прихований податковий потенціал та ефективно регулювати економічну діяльність на місцях, непрозорість в адмініструванні окремих податків призводять до недовикористання наявних можливостей оподаткування [3]. Внаслідок значного обсягу тіньової діяльності та зайнятості поза увагою фіскальних органів залишаються персональні доходи громадян, підприємницька діяльність незареєстрованих суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу. Зокрема, йдеться про втрати бюджету від недоотриманого збору за запровадження окремих видів підприємницької діяльності, плати за землю та єдиного податку; невикористання туристичного потенціалу, що знаходиться у тіньовому секторі економіки – туристичного збору.

Вітчизняна практика місцевого оподаткування свідчить про те, що система місцевих податків і зборів виконує у країні допоміжну роль щодо державного оподаткування, торкаючись об’єктів, які або не становлять інтересу для державного справляння, або за своєю природою не можуть бути охоплені державними податками [5].

Для вдосконалення існуючої системи місцевого оподаткування слід не лише забезпечити максимальне надходження вже існуючих податків і зборів, чого можна досягти за рахунок створення більш прозорої процедури справляння податків, зацікавлення місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у реалізації всіх фіскальних можливостей шляхом надання їм більших повноважень у цій сфері, але й доповнити перелік тими податками і зборами, які відносяться до загальнодержавних, хоча фактично повністю зараховуються до місцевих бюджетів.

До позитивних зрушень призвело зарахування єдиного податку до числа місцевих, проте це лише перший крок у формуванні ефективної системи місцевого оподаткування. До місцевих податків і зборів також доцільно віднести плату за землю, екологічний податок, податки, які стягуються з господарюючих суб’єктів. Такі зміни призведуть не лише до додаткового наповнення місцевих бюджетів, але й позитивно вплинуть на діяльність господарюючих суб’єктів. Так, запровадження екологічного податку, що буде стягуватись з продукту, буде суттєво впливати на ціну товару і змусить підприємства переходити на більш екологічні, матеріало- та енергозберігаючі технології [6].

У більшості країн ефективним джерелом наповнення місцевих бюджетів виступає податок на нерухомість. Запровадження в Україні такого податку стало ще одним вагомим кроком до збільшення власних надходжень місцевих бюджетів. В той же час необхідним є вдосконалення механізму справляння цього податку, запровадження диференційованих ставок, які б залежали від реальних факторів впливу на вартість та, відповідно, впливали б на розмір податкового тягаря для різних верств населення.

Важливим також є питання запровадження адекватних заходів відповідальності платників місцевих податків і зборів за порушення ними законодавства та створення дієвого механізму контролю за платниками податків, вчасністю сплати податків, тощо [4]. Вирішення цього питання призведе до зменшення тіньового сектору, зниження кількості фактів ухиляння від сплати податків, що позитивно позначиться як на доходах місцевих бюджетів так і на економіці регіонів та країни загалом, створить позитивний імідж держави на міжнародному рівні та, в подальшому, дасть змогу якісно трансформувати економіку, підвищити якість послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, суттєво вплинути на благоустрій та рівень життя населення.

Висновки

Отже, існуюча система місцевого оподаткування в Україні має значну кількість недоліків та потребує негайного їх усунення для якісної модернізації національної економіки. В найближчому майбутньому слід розглянути такі питання як надання більшої самостійності місцевим органам влади у визначенні переліку місцевих податків та зборів і ставок по них, запровадження нових місцевих податків та зборів, які б не лише призвели до збільшення власних надходжень місцевих бюджетів, але й позитивно вплинули на діяльність суб’єктів господарювання, рівень життя населення, економіку загалом. Також варто приділити увагу таким питанням, як запровадження справедливих санкцій за порушення податкового законодавства та формування механізму контролю за платниками податків, об’єктами оподаткування і своєчасністю та повнотою сплати податків.

 

Література:

1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI

2. Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України / І.О. Луніна // Фінанси України. – 2010. – №9. – С. 14-19.

3. Ніколаєва О. М. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О. М. Ніколаєва, А. С. Маглаперідзе – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 354 с.

4. Бондаренко Д. П. Місцеві податки та збори у контексті Податкового кодексу України: теоретико-порівняльний аспект/ Д. П. Бондаренко // – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elkniga.info/book _373_glava_5_M%D0%86S%D0%A1EV%D0%86_PODATKI_TA_ZBORI_U_.html

5. Гнип І. П. Перспективи розвитку системи місцевих податків і зборів в Україні / І. П. Гнип // – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=344

6. Соловей М. М. Перспективи вдосконалення системи місцевого оподаткування в Україні / М. М. Соловей, Ю. В. Ходирєва // – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.taxation.lg.ua/index.php?option =com_content&view=article&id=71:2010-10-30-09-44-19&catid=41:scientific-conference

7. Офіційний сайт Тячівської районної державної адміністрації [сайт http://tyachiv-rda.gov.ua/]

 

References:

1. Tax Code of Ukraine on December 2, 2010 № 2755-VI

2. Lunina I. O. Formuvannya miscevy`x byudzhetiv na osnovi pry`ncy`pu ekvivalentnosti: shlyax do efekty`vnoyi byudzhetnoyi sy`stemy` Ukrayiny` / I. O. Lunina // Finansy` Ukrayiny`. – 2010. – № 9. – S. 14-19.

3. Nikolayeva O. M. Miscevi finansy`: navch. posib. / O. M. Nikolayeva, A. S. Maglaperidze – K.: «Centr uchbovoyi literatury`», 2013. – 354 s.

4. Bondarenko D. P. Miscevi podatky` ta zbory` u konteksti Podatkovogo kodeksu Ukrayiny`: teorety`ko-porivnyal`ny`j aspekt/ D. P. Bondarenko // – [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: http://elkniga.info/book _373_glava_ 5_M%D0%86S%D0%A1EV%D0%86_PODATKI_TA_ZBORI_U_.html

5. Gny`p I. P. Perspekty`vy` rozvy`tku sy`stemy` miscevy`x podatkiv i zboriv v Ukrayini / I. P. Gny`p // – [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: http://libfor. com/index.php?newsid=344

6. Solovej M. M. Perspekty`vy` vdoskonalennya sy`stemy` miscevogo opodatkuvannya v Ukrayini / M. M. Solovej, Yu. V. Xody`ryeva // – [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: http://www.taxation.lg.ua/index.php?option =com_content&view=article&id=71:2010-10-30-09-44-19&catid=41:scientific-conference

7. Oficijny`j sajt Tyachivs`koyi rajonnoyi derzhavnoyi administraciyi [sajt http://tyachiv-rda.gov.ua/]

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.