к. і. н., Годун Н. І. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПІДЛІТКІВ РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ

УДК 611.1-053.6

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ

СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПІДЛІТКІВ РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ

к. і. н., Годун Н. І.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький

 

В статті висвітлена роль серцево-судинної системи в адаптаційних реакціях організму за різних функціональних станів, охарактеризовано морфо-функціональні особливості серцево-судинної системи в пубертатний період, вмотивована важливість врахування функціонального стану серцево-судинної системи при різних фізичних навантаженнях дітей-підлітків.

Ключові слова: підлітки, серцево-судинна система, функціональний стан, адаптація, соматотип, організм.

Годун Н. И. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ / ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды», г. Переяслав-Хмельницкий

В статье освещена роль сердечно-сосудистой системы в адаптационных реакциях организма при различных функциональных состояний, охарактеризованы морфо-функциональные особенности сердечно-сосудистой системы в пубертатный период, мотивирована важность учета функционального состояния сердечно-сосудистой системы при различных физических нагрузках детей-подростков.

Ключевые слова: подростки, сердечно-сосудистая система, функциональное состояние, адаптация, соматотип, организм.

Godun N.I. FEATURES FUNCTIONAL STATUS CARDIOVASCULAR ENGINE ADOLESCENTS SOMATOTYPOV / Pereyaslav-Khmelnitsky State pedagogical university of Hrygorij Skovoroda, Pereyaslav-Khmelnitsky

In article osveschena role of the cardiovascular system in аdaptation reactions in the organism different functional sostoyanyy, oharakteryzovanы morpho-functional features of the cardiovascular system in pubertatnыy period, motyvyrovana importance auditing status functional cardiovascular system with load different fyzycheskyh children-adolescents.

Key words: teenager, cardio-sosudystaya system, funktsyonalnoe condition, adaptation, somatotype, an organism.

 

Вступ

Однією з проблем сьогодення, що вимагають пильної уваги, є вивчення функціонального стану серцево-судинної системи в період статевого дозрівання. Саме в цьому віковому періоді відбуваються інтенсивні зміни всієї серцево-судинної системи, що характеризуються випереджаючими морфологічними перебудовами серця, великих судин та мікроциркуляції [6]. Це необхідно враховувати при організації занять з фізичного виховання.

Серцево-судинна система з її багаторівневим регулюванням являє собою функціональну систему, кінцевим результатом діяльності якої є забезпечення заданого рівня функціонування цілісного організму. Перебуваючи під складним нервово-рефлекторними і нейрогуморальними механізмами регуляції, система кровообігу забезпечує своєчасне адекватне кровопостачання відповідних структур. За інших рівних умов можна вважати, що будь-якому заданому рівню функціонування цілісного організму відповідає еквівалентний рівень функціонування системи кровообігу [1].

Кровообіг - один з найважливіших фізіологічних процесів, який підтримує гомеостаз, що і забезпечує безперервне постачання всіх органів і клітин організму необхідними для енергозабезпечення поживними речовинами і киснем, видалення вуглекислого газу та інших продуктів обміну, процеси імунологічного захисту та гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму [6].

В наукові літературі подана характеристика особливостей діяльності серцево-судинної системи дітей і підлітків. Проте залишається поза увагою вивчення діяльності ССС підлітків з різним соматотипом.

Роль серцево-судинної системи в адаптаційних реакціях до стресових впливів виключно велика. При помірних фізичних навантаженнях необхідне підвищення хвилинного об’єму забезпечується збільшенням частоти серцевих скорочень. При більшому навантаженні великий приплив крові призводить до збільшення діастолічного тиску і розмірів шлуночків. В умовах максимального навантаження хвилинний об’єм крові збільшується як за рахунок ЧСС, так і за рахунок ударного об’єму. Зовнішня робота серця забезпечується інтенсивністю функціонування структур, які припадають на одиницю маси міокарда. При фізичному навантаженні поряд з реакцією міокарда реалізується кілька екстракардіальних факторів, що забезпечують економну діяльність серця:

дилатація артеріального м’яза, обумовлена зменшенням констрикторної симпатичної імпульсації; на початку навантаження можуть активуватися холінергічні судинорозширювальні нерви, потім тканинні вазодилятатори типу хініну, аденозину і можливо дію механічного фактора стиснення артеріол, що перешкоджає поширенню потенціалу дії;

розширення судин шкіри і зниження опору (відбувається зміна звуження-розширення під впливом фізичних навантажень, зростає активність адрено-енергічних нервових волокон і внаслідок цього збільшується опір кровотоку в судинному руслі органів і тканин за межі активних м’язів);

збільшення ХОК і відповідно припливу крові до тканин в 3-4 рази супроводжується збільшенням доставки кисню до тканин в 12-19 разів. М’язова тканина працюючого органу отримує з припливаючої крові набагато більше кисню, ніж у спокої. При цьому мітохондрії тканин інтенсифікують процес окислення і відповідно споживають у багато разів більшу кількість кисню;

резервні адаптивно-компенсаторні можливості серцево-судинної системи визначаються максимальною швидкістю доставки кисню тканинам, основою чого служать ХОК і ступінь засвоєння кисню з крові (артеріо-венозна різниця по кисню). Продуктивність міокарда визначається величиною коронарного кровоприливу та артеріального коронарного резерву.

Одним з найважливіших ознак конституції є статура, за якою можна прогнозувати індивідуальні особливості людини, включаючи його психічні та фізичні здібності і можливості [3]. У ряді досліджень було доведено, що статура - важлива ознака, що відображає індивідуальні особливості організації нейромоторних і метаболічних процесів в організмі [5]. Знання особливостей будови тіла дитини, які багато в чому визначають темпи фізичного розвитку та рухових можливостей дітей і підлітків, мають важливе прикладне значення, оскільки їх необхідно враховувати при раціональній організації не тільки спортивно-тренувального процесу, але і занять оздоровчою фізичною культурою.

Останні дослідження вказують на значущість морфо-функціонального типу людини, який зумовлює відносно постійні морфологічні, функціональні, психологічні біоритмологічні його якості. Морфофункціональна конституція людини визначається спадковим кодом. В.П. Казначеєв і С.В. Казначеев [2] підкреслюють, що конституція визначає наступні якості організму, що досить важливі як для розуміння його особливостей при наявному здоров’ї так і в умовах можливої патології:

індивідуальна будова тіла, специфічна сприйнятливість до зовнішніх факторів і здатності реагувати на них;

цілісність морфологічних і функціональних ознак (спадкових або набутих), що детермінують реактивність організму;

біоритміку організму;

здатність до регенерації;

функціональні особливості центральної нервової системи

Вся різновидність конституціональних класифікацій пов’язана з комбінацією трьох основних ознак розмірів тіла, типу обміну речовин та способом реагування на зовнішні впливи.

Відомі три основні типи нормостенічний, гіперстенічний, астенічний. Важливо, що належність людини до певного типу забезпечує особливості життєдіяльності. Знаючи конституційну будову підлітків, можна правильно організувати фізичне навантаження і виключити вплив можливих факторів ризику з боку серцево-судинної системи.

Метою нашого дослідження було вивчення функціональних показників серцево-судинної системи підлітків, які мають різний соматотип.

Практично функціональна оцінка серцево-судинної системи є обов’язковою при про¬веденні будь-яких фізіологічних досліджень. Це дає можливість своєчасно виявити донозологічні і патологічні стани. Вивчаючи реакцію серцево-судинної системи дітей підліткового віку з різним соматотипом при фізичних навантаженнях, як навантаження проводили пробу з 20 присіданнями [4].

Практично систолічний, діастолічний, пульсовий тиск та ЧСС не виходили за межі норми в стані спокою. Після фізичного навантаження результати досліджень показали, що в найбільшій мірі зросли показники пульсового тиску та ЧСС по всім групах.

У більшості дітей ЧСС зросла до 90-100 уд./хв. Це закономірний вплив фізичного навантаження на діяльність серця.

Звертає на себе увагу, що серед групи підлітків з астенічною конституцією 30% мали незадовільну реакцію кровообігу на навантаження. А в групі школярок нормостенічної та гіперстенічної тілобудови таких було 5% та 10%. Очевидно це пов’язане з генетично обумовленими морфофункціональними особливостями серцево-судинної системи різного соматотипу.

При визначенні соматотипу було виявлено, що серед підлітків найбільш розповсюджений нормостенічннй тип конституції - 50%, астенічний тип мали 20% дівчат та гіперстенічний - 30%.

ВИСНОВКИ

Результати досліджень показали, що підлітки одного віку, але різної саматотипологічної належності мають різну реакцію серцево-судинної системи на фізичне навантаження. Визначення соматотипу важливо для планування фізичних навантажень. При організації фізичного виховання потрібно враховувати індивідуально-типологічні особливості підлітків.

 

Література:

1. Баевский Р. М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / Р. М. Баевский. - М.: Медицина, 1979. - 294 с.

2. Казначеев В.П., Казначеева СВ. Адаптация и конституция человека. - Новосибирск: Наука, 1986. - 119 с.

3. Квак О.В., Ізмайлова О.В. Фізичний і функціональний розвиток учнів 14-16 років в умовах загальноосвітньої школи / Формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчально-виховного закладу: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. - С, 128-131.

4. Коцур Н.І., Гармаш Л.С., Товкун Л.П. Валеологія: Навчально-методичний посібник. Видання 2-ге, доповнене / НІ. Коцур, Л.С. Гармаш, Л.П. Товкун. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - С.20-21.

5. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания. - К.: Олимпийская литература, 1999. - 232 с.

6. Сікова В. З., Устянський О. О., Ільїн В. Ю. та ін. Спланхнологія. Серцево-судинна система.. - Навч. посібн. для студ. ВМНЗ IV р.а. - Суми, 2008. - 170 с.

 

References:

1. Baevsky`j R. M. Prognozy`rovany`e sostoyany`j na grany` normы y` patology`y` / R. M. Baevsky`j. - M.: Medy`cy`na, 1979. - 294 s.

2. Kaznacheev V.P., Kaznacheeva SV. Adaptacy`ya y` konsty`tucy`ya cheloveka. - Novosy`by`rsk: Nauka, 1986. - 119 s.

3. Kvak O.V., Izmajlova O.V. Fizy`chny`j i funkcional`ny`j rozvy`tok uchniv 14-16 rokiv v umovax zagal`noosvitn`oyi shkoly` / Formuvannya zdorov’ya ditej, pidlitkiv ta molodi v umovax navchal`no-vy`xovnogo zakladu: Materialy` Vseukrayins`koyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi. - Sumy`: SumDPU im. A.S. Makarenka, 2006. - S, 128-131.

4. Koczur N.I., Garmash L.S., Tovkun L.P. Valeologiya: Navchal`no-metody`chny`j posibny`k. Vy`dannya 2-ge, dopovnene / NI. Koczur, L.S. Garmash, L.P. Tovkun. - Pereyaslav-Xmel`ny`cz`ky`j, 2010. - S.20-21.

5. Krucevy`ch T.Yu. Metodы y`ssledovany`ya y`ndy`vy`dual`nogo zdorov`ya detej y` podrostkov v processe fy`zy`cheskogo vospy`tany`ya. - K.: Oly`mpy`jskaya ly`teratura, 1999. - 232 s.

6. Sikova V. Z., Ustyans`ky`j O. O., Il`yin V. Yu. ta in. Splanxnologiya. Sercevo-sudy`nna sy`stema.. - Navch. posibn. dlya stud. VMNZ IV r.a. - Sumy`, 2008. - 170 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.