доктор медичних наук Білай І.М., кандидат фармацевтичних наук Остапенко А.О., кандидат медичних наук Красько М.П., кандидат фармацевтичних наук Демченко В.О. ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ СЛУХАЧАМ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

УДК: 378.016:615.03]:615.15-057.85

 

ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ СЛУХАЧАМ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

доктор медичних наук Білай І.М., кандидат фармацевтичних наук Остапенко А.О., кандидат медичних наук Красько М.П., кандидат фармацевтичних наук Демченко В.О.

Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя

 

У роботі наведені особливості викладання клінічної фармації на факультеті післядипломної освіти провізорам-курсантам зі спеціальності «Загальна фармація». Відображено актуальність та необхідність викладання данної дисципліни провізорам на курсах підвищення кваліфікації. Стаття надає можливі шляхи оптимізації проведення курсів підвищення кваліфіакції.

Ключові слова: клінічна фармація, викладання, провізори-курсанти.

 

Белай И. М., Остапенко А. А., Красько Н. П., Демченко В. О. Преподавание клинической фармации слушателям курсов повышения квалификации / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г. Запорожье

В работе приведены особенности преподавания клинической фармации на факультете последипломного образования провизорам-курсантам по специальности «Общая фармация». Отражена актуальность и необходимость преподавания данной дисциплины провизорам на курсах повышения квалификации. Статья предоставляет возможные пути оптимизации проведения курсов повышения квалифиакции.

Ключевые слова: клиническая фармация, преподавания, провизоры-курсанты.

 

Bіlay І. M., Ostapenko A. O., Krasko M. P., Demchenko V. O. Teaching clinical pharmacy for students at the specialty "pharmacy" / Zaporozhye State Medical University, Ukraine, Zaporozhye

The paper presents the features of teaching pharmacists of clinical pharmacy at the faculty postgraduate education It is reflected the relevance and necessity of teaching the discipline for pharmacists in training courses. Article provides possible ways of optimizing training courses.

Keywords: clinical pharmacy, teaching, pharmacist-student.

 

Вступ

Раціональне використання лікарських засобів на сьогодні є актуальною проблемою охорони здоров'я, що призводить до збереження здоров'я нації, збільшення тривалості життя населення та поліпшення якості життя хворих. Гарантувати пацієнтові належну якість лікарняної допомоги можливо лише при об'єднанні зусиль лікаря та провізора. Для цього провізор повинен в повному обсязі володіти знаннями з клінічної фармації.

На початку 90-х років Всесвітня організація охорони здоров'я визначила стратегічний напрямок розвитку охорони здоров'я у всьому світі трьома словами: «спрямування на пацієнта».

Система післядипломної підготовки - невід'ємна складова концепції безперервної фармацевтичної освіти, яка дозволяє ефективно використовувати досягнення науково-технічного прогресу в області фармації та інших галузях для підвищення рівня професійної підготовки, удосконалення знань, умінь, особистісних і професійних якостей фахівців фармації.

Передатестаційні цикли зі спеціальності «Загальна фармація» проводиться з метою визначення рівня теоретичної та практичної підготовки провізора відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик другої, першої та вищої кваліфікаційної категорій. Метою передатестаційних циклів є також поглиблення професійних знань, умінь та навиків, ознайомлення з основними досягненнями у галузі фармації, надання допомоги провізорам у підготовці до атестації на кваліфікаційні категорії.

Метою клінічної фармації є підготовка спеціалістів-провізорів, котрі мають знання та практичні навики для проведення разом з лікарем роботи зі забезпечення раціональної лікарської терапії окремого хворого, які володіють методологією вибору лікарських засобів та їх комбінацією, враховуючи індивідуальні особливості організму, клінічної форми, важкості захворювання та наявності супутньої патології для рекомендацій лікарям; які володіють методологією проведення сумісно з лікарем клінічних випробувань лікарських засобів.

Завданнями клінічної фармації для підготовки провізорів зі спеціальності «Загальна фармація» є:

1. Знання принципів медичної деонтології.

2. Облік основних видів медичної документації.

3. Знання загальної синдромології захворювань.

4. Вміння та навики збору, аналізу інформації про лікарські засоби.

5. Знання та облік побічних ефектів лікарських засобів, профілактика ускладнень фармакотерапії.

6. Фармацевтична опіка пацієнтів.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань і практичних навиків, необхідних провізору певної кваліфікаційної категорії для проведення самостійної фармацевтичної роботи.

Для виконання даної програми в процесі навчання проводяться такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, а також передбачена самостійна робота слухачів.

На передатестаційному циклі провізорам-курсантам пропонується лекція на тему: «Клінічні прояви негативного впливу лікарських засобів. Механізми виникнення та методи прогнозування можливого розвитку негативного впливу лікарських засобів. Профілактика та шляхи корекції негативного впливу лікарських засобів.»

Крім того, провізори приймають участь у 5 семінарських заняттях на тему:

1. Клінічна фармація, і"ї задачі, сучасний стан і перспективи розвитку. Фармакокінетика та фармакодинаміка лікарських препаратів. Фармакологічна несумісність лікарських препаратів. Побічні ефекти дії ліків. Фармацевтична опіка при відпуску ліків, що застосовуються в терапії та профілактиці захворювань основних систем організму. Принципи сучасної фармакопрофілактики та фармакотерапії. Особливості надання фармацевтичної опіки при відпуску лікарських препаратів, що впливають на центральну нервову систему. Клініко-фармакологічна характеристика сучасних препаратів.

2. Особливості надання фармацевтичної опіки при відпуску лікарських препаратів, що застосовуються при захворюваннях серцево-судинної системи. Сучасна фармакотерапія ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби та симптоматичної артеріальної гіпертензії.

3. Особливості надання фармацевтичної опіки при відпуску лікарських препаратів, що застосовуються при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і видільної системи.

4. Особливості надання фармацевтичної опіки при інфекційних та паразитарних захворюваннях. Клініко- фармакологічна характеристика сучасних лікарських засобів, що застосовуються при цих патологічних станах. Особливості сучасної антибактеріальної, антипротозойної та противірусної фармакотерапії. Сучасні принципи фармакопрофілактики та фармакотерапії грибкових захворювань.

5. Проблема туберкульозу. Етіологія та патогенез, основні шляхи передачі, сучасні принципи фармакотерапії та профілактики. Особливості фармацевтичної опіки. Перспективи розвитку та клініко-фармацевтичні принципи сучасної імунокоригуючої фармакотерапії. Вітаміни, їх аналоги та інші біологічно активні речовини. Мікро- та макроелементи. Біостимулятори та адаптогени. Фармакологічна корекція невідкладних станів і гострих отруєнь.

Під час проведення передатестаційного циклу для виявлення рівня знань і навиків слухачів передбачено такі види контролю: оцінка базових знань, етапний контроль та заключний іспит. Для базового та заключного іспиту використовують комп'ютерну атестаційну програму, затверджену МОЗ України.

Слухачам, які успішно склали іспит, видається свідоцтво - встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.

Висновки В якості пропозицій з оптимізації курсів удосконалення провізорів - курсантів хотілося відзначити наступне:

1) Розробити навчально - методичні та навчальні посібники по всій тематиці курсів, проведених через циклову комісію з фармацевтичних дисциплін.

2) Удосконалювати лекції та практичні заняття, використовуючи мультимедійну техніку.

3) Брати участь в оформленні уніфікованої програми передатестаційних циклів за фахом «Загальна фармація», «Організація і керування фармацією», «Аналітично-контрольна фармація".

 

Література:

1. Белай И.М. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по клинической фармации для провизоров-курсантов по специальности «Общая фармация». – Запорожье, 2011. – 40 с.

2. Зіменківський А.Б., Зарума Л.Є. Клінічний провізор в системі охорони здоров`я // Вісник фармакології і фармації. – 2007. - №6. – с. 58-60.

3. Толочко В.М. На шляху гармонізації фармацевтичної освіти до європейського освітнього простору // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі: Матеріали VI національного з`їзду фармацевтів. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С.45-46.

4. Фармацевтическая опека: Курс лекцій для провизоров и семейных врачей / И.А. Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др. – Х.:Мегаполис, 2003. – 608 с.

 

References:

1. Belaj Y`.M. Uchebno-metody`cheskoe posoby`e k prakty`chesky`m zanyaty`yam po kly`ny`cheskoj farmacy`y` dlya provy`zorov-kursantov po specy`al`nosty` «Obshhaya farmacy`ya». – Zaporozh`e, 2011. – 40 s.

2. Zimenkivs`ky`j A.B., Zaruma L.Ye. Klinichny`j provizor v sy`stemi oxorony` zdorov`ya // Visny`k farmakologiyi i farmaciyi. – 2007. - #6. – s. 58-60.

3. Tolochko V.M. Na shlyaxu garmonizaciyi farmacevty`chnoyi osvity` do yevropejs`kogo osvitn`ogo prostoru // Dosyagnennya ta perspekty`vy` rozvy`tku farmacevty`chnoyi galuzi: Materialy` VI nacional`nogo z`yizdu farmacevtiv. – X.: Vy`d-vo NFaU, 2005. – S.45-46.

4. Farmacevty`cheskaya opeka: Kurs lekcij dlya provy`zorov y` semejnыx vrachej / Y`.A. Zupanecz, V.P. Chernыx, S.B. Popov y` dr. – X.:Megapoly`s, 2003. – 608 s 4. Farmacevtyčeskaja opeka: Kurs lekcij dlja provyzorov y semejnыch vračej / Y.A. Zupanec, V.P. Černыch, S.B. Popov y dr. – Ch.:Mehapolys, 2003. – 608 s 4. Farmacevtyčeskaja opeka: Kurs lekcij dlja provyzorov y semejnыx vračej / Y.A. Zupanec, V.P. Černыx, S.B. Popov y dr. – X.:Mehapolys, 2003. – 608 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.