Брунько П. В. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

УДК 336.64

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

аспірант кафедри фінансів підприємств, Брунько П. В.

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Україна, Київ

 

У статті розглянуто сутність поняття фінансів підприємств з точки зору вітчизняних науковців. Запропоновано власне визначення поняття фінансів підприємств будівельної галузі. У рамках дослідження було висвітлено підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо окремих особливостей здійснення будівельної діяльності підприємствами. У статті було виявлено та систематизовано особливості фінансів підприємств будівельної галузі.

Ключові слова: будівельні підприємства, фінанси підприємств, особливості фінансів будівельних підприємств, здійснення будівельної діяльності, управління фінансами будівельних підприємств, фінансування будівництва

 

Брунько П. В. Особенности финансов предприятий строительной отрасли / Киевский национальный экономический университет имени им. В. Гетьмана, Украина, г. Киев

В статье рассмотрена сущность понятия финансов предприятий с точки зрения отечественных ученых. Предложено собственное определение понятия финансов предприятий строительной отрасли. В рамках исследования были отражены подходы отечественных и зарубежных ученых относительно отдельных особенностей осуществления строительной деятельности предприятиями. В статье было выявлено и систематизировано особенности финансов предприятий строительной отрасли.

Ключевые слова: строительные предприятия, финансы предприятий, особенности финансов строительных предприятий, осуществления строительной деятельности, управления финансами строительных предприятий, финансирование строительства

 

Brunko P. V. Features of construction companies finance / The Kyiv National Economic University, named after Vadym Hetman, Ukraine, Kiev

The essence of the concept of Corporate Finance is considered from the point of view of domestic scientists in the article. Proposed own definition of the construction industry Finance. The survey reflects the approaches of national and foreign scientists on particular features of construction enterprises. This article has identified and systematized features of Finance of the construction industry.

Keywords: construction companies, corporate Finance, construction industry Finance, construction activity, the financial management of construction enterprises, construction financing

 

Вступ.

Будівельна галузь, в якій тільки за офіційною статистикою 2 мільйона працюючих, 65,0 тисяч підприємств (разом із сукупними послугами: Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям у 2012 році за даними [17]), є однією із потенційних галузей швидкого зростання. За оцінками спеціалістів одна гривня інвестована в будівництво дає 2,5 - 3 гривні ВВП. А додатково створене робоче місце в будівельній галузі забезпечує роботою 5-6 робочих місць інших галузей. [10, ст. 14]

Теоретичні аспекти фінансів підприємств будівельної галузі та їх особливостей аналізуються у працях таких вітчизняних науковців: Тройніковою О. стосовно економіко-фінансової діяльності будівельних організацій [13]; Буряком К. в аспекті особливостей фінансів малих будівельних підприємств [3]; Момот Т. [10], Бобулевич В. [2] в аспекті фінансово-економічної безпеки підприємств будівельної галузі; Лесько М. [9] дослідження щодо фінансових ресурсів будівельних організацій та їх формування; Котенко Т. [12], Рожкова К. О., Клименко А. [7], стосовно специфіки формування витрат та бюджетування на будівництві.

Незважаючи на існування досліджень присвячених будівельним підприємствам, питання особливостей фінансів будівельних підприємства не є достатньо висвітленим у вітчизняній літературі. Враховуючи важливе місце будівельної галузі у сучасній економіці та необхідність якісного аналізування фінансового стану та управління компаніями будівельного сектору, актуальність дослідження особливостей фінансів будівельних організацій є значною.

Виклад основного матеріалу. Науковців, що досліджують проблеми фінансів підприємств, можна поділити на дві основні групи. Представники першої, наприклад Г. Вознюк, А. Єпіфанов, А. Загородній [5], вважають, що в основі фінансів лежать грошові відносини щодо формування, розподілу та використання грошових доходів та ресурсів у процесі відтворення. Інша група – О. Василик [4], М. Білик [1], С. Мочерний [11] – визначають фінанси як частину розподільчих економічних відносин, які опосередковуються грошима, оскільки фінанси є похідною від товарно-грошових відносин і відображають лише їх певну сферу – обслуговування конкретних видів руху грошових фондів, що включаються до фінансових ресурсів..

Відповідно, можна визначити, що фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин, які опосередковують процес формування, розподілу та використання фінансових ресурсів. Такий підхід підтримують й вітчизняні економісти, зокрема О. Василик [4, с. 4], С. Мочерний [11, с. 16-22], Г. Вознюк [5, с. 468] та ін. [28]

Будівельні підприємства створюються для спорудження нових об’єктів нерухомості різного призначення. В першу чергу, діяльність будівельних організацій пов’язана зі здійсненням виробництва будівельних матеріалів, матеріально-технічним забезпеченням, організацією роботи трудового колективу, тощо. Проте, в сучасних економічних умовах будь-яке підприємство спирається на фінансову складову, яка створює основу для реалізації головної мети компанії та дає можливість адекватно спланувати та оцінити результати діяльності.

На основі вищезазначеного фінанси будівельних організацій можна визначити як сукупність економічних відносин, що пов’язані з рухом фінансових ресурсів, в процесі їх формування та використання для здійснення будівельної діяльності. Розглянемо детальніше, в чому полягає специфіка будівельної діяльності, що безпосередньо впливає на фінанси будівельних підприємств.

У вигляді товару підрядна будівельна організація пропонує покупцю (замовнику) певний комплекс виробничих послуг (покрівельні, оздоблювальні роботи, утеплення, водо- та газозабезпечення, ремонтні роботи тощо) і виступає на конкретному сегменті будівельного ринку як сервісне підприємство. Таким чином приходимо до висновку, що має місце дуалістичний характер товару будівельної організації, що спричинює неоднакову систему розрахунків результату діяльності підприємства. [12]

Будівельна організація також має свою фінансову структуру, яка відрізняється від такої торговельного або промислового підприємства. Це спричинене тим, що великі будівельні організації мають у своєму складі одиниці, що здійснюють проектування, інженерні дослідження, тощо. Також, окремі будівельні підприємства можуть займатися виготовленням будівельних матеріалів, діючи в такому випадку як промислові підприємства.

Будівництво відрізняється від інших галузей економіки і такими технологічними, організаційними та економічними особливостями, які впливають на фінанси будівельних підприємств, а саме:

• специфічний будівельний процес, який проводиться на нерухомих об'єктах за рухомого характеру роботи робітників, будівельних машин та механізмів;

• тривалість операційного циклу. Якщо на багатьох виробництвах він становить кілька годин, днів або місяців, то спорудження будівлі може тривати рік, два, а то й більше;

• великий обсяг інвестиційних вкладень і тривалі строки їхньої окупності вимагають підвищеної уваги до економічного обґрунтування спорудження нових об'єктів;

• залежність від рельєфу місцевості, кліматичних, сейсмологічних умов та особливостей ґрунту;

• застосування вахтового методу ведення робіт, лінійний характер об'єктів знижує оперативність управління будівництвом об'єкта; [на основі 15, ст. 309, 13, ст. 24]

Будівельні підприємства часто потребують значних обсягів фінансових ресурсів на тривалий термін. Джерела формування фінансових ресурсів будівельного підприємства через специфіку даного виду діяльності тісно пов’язані зі зв’язками будівельних організацій із оточуючими суб’єктами господарювання.

Відносини будівельних підприємств із контрагентами з приводу формування та розподілу фінансових ресурсів формують сукупність фінансових відносин будівельного підприємства. (див. рис. 1)

 

Повний варіант статті за посиланням Stattya_Brunko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.