Броніцька А. В. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИКА

УДК: 368

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИКА

магістр, Броніцька А. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна

 

У статті розглянуто проведення аналізу фінансової надійності страхової компанії, послідовність визначення типу та запасу фінансової стійкості. Було визначено місце і роль фінансової стійкості і платоспроможності, власного капіталу та тарифів, а також перестрахування і страхового портфеля у забезпечені надійності страховика. Визначені основні показники за допомогою яких можна визначити фінансову надійність страховика.

Ключові слова: фінансова надійність, фінансова стійкість, тип фінансової стійкості, запас фінансової стійкості, платоспроможність страховика.

 

Броницкая А.В. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ НАДЕЖНОСТИ СТРАХОВЩИКА / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина г.Винница

В статье рассмотрены проведения анализа финансовой надежности страховой компании, последовательность определения типа и запаса финансовой устойчивости. Было определено место и роль финансовой устойчивости и платежеспособности, собственного капитала и тарифов, а также перестрахования и страхового портфеля в обеспечении надежности страховщика. Определены основные показатели с помощью которых можно определить финансовую надежность страховщика.

Ключевые слова: финансовая надежность, финансовая устойчивость, тип финансовой устойчивости, запас финансовой устойчивости, платежеспособности страховщика.

 

Bronitska A.V. RELIABILITY ANALYSIS OF FINANCIAL INSURANCE COMPANY/ Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

The article deals with the analysis of financial stability of the insurance company, consistency, determination of type and stock financial stability. It was the place and role of financial stability and solvency, equity and tariffs, as well as reinsurance and insurance portfolio in ensuring the reliability of the insurer. The basic parameters by which to determine the financial soundness of the insurer.

Keywords: Financial stability, financial stability, type of financial stability, financial stability margin, solvency of the insurer.

 

Вступ

Актуальною проблемою страхового ринку, яка найбільше впливає на всі показники ринку, є відсутність довіри населення догосподарських суб’єктів, до фінансових установ і до страхових компаній зокрема, яка до цих пір не відновлена повною мірою. Важливою проблемою є також те, що низький рівень капіталізації страховиків не дає змоги забезпечити відповідальність за великі застраховані ризики, а це призводить до перестрахування їх частини за кордоном та до необгрунтованого витоку грошових коштів з України. Роль і місце вітчизняного страхування залишаються дуже незначними та не відповідають тим завданням, які стоять перед економікою. Це все спричинено низьким рівнем фінансової надійності вітчизняних страховиків.

Метою даного дослідження є визначення механізму проведення аналізу фінансової надійності страховика.

Виклад досліджуваного матеріалу

Фінансова надійність підприємства - одна з найважливіших характеристик його фінансового стану, що визначає стабільність діяльності підприємства у довгостроковій перспективі[5,c.271].

Вона пов'язана з загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Фінансова стійкість підприємства - це надійно гарантована платоспроможність, незалежність від випадків ринкової кон'юнктури і поводження партнерів.

Щоб проаналізувати фінансову на дійність страховика потрібно визначити показники фінансової стійкості:

1.показники, які характеризують стан оборотних засобів: забезпеченість матеріальних запасів власними оборотними коштами; коефіцієнт маневреності власних коштів;

2.показники, які характеризують стан основних засобів: індекс постійного активу;

3.показники, які характеризують структуру капіталу: коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт автономії (коефіцієнт концентрації власного капіталу), коефіцієнт фінансової залежності і коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (коефіцієнт капіталізації)[3,c.270].

Сідуючим етапм в аналізі фінансової надійності визначення типу фінансової стійкості.Існує чотири типи фінансової стійкості:Абсолютна { ΔНв (Надлишок чи нестача власних оборотних засобів) ≥ 0; ΔНвд (Надлишок чи нестача власних та довгостроково залучених джерел ) ≥ 0; ΔЗВ (Надлишок чи нестача загальної величини формування запасів і витрат) ≥ 0}, яка позначається { +; +; + }; Нормальна {ΔНв < 0; ΔНвд ≥ 0; ΔЗВ ≥ 0 }, яка позначається{ -; +; + }; Нестійкий фінансовий стан {ΔНв < 0; ΔНвд <0; ΔЗВ ≥ 0 } (позначається{ -; -; +}). Кризовий фінансовий стан {ΔНв < 0; ΔНвд <0; ΔЗВ < 0 } (позначається{ -; -; -})[4,c.311].

Від типу фінансової стійкості суб’єкта господарювання залежать:

1.Його платоспроможність; Можливість виконати зобов’язання як внутрішнього так і зовнішнього характеру.

До умов платоспроможності належать:

1. наявність сплаченого статутного фонду та гарантійного фонду страховика;

2. створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;

3. перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності[1,c.148].

Послідовні етапи визначення типу фінансової стійкості представлено у табл. 1:

Таблиця 1

Розрахунок типу фінансової стійкості.

 

Назва

показника

Джерело розрахунків

 
 

1.Джерела Власних засобів

ф.1.р.380 + р.430

(р.1495 + р.1530)

 

2.Необоротні активи

ф.1. р.080(1095)

 

3.Наявність власних оборотних засобів

показник1(п.1)- показник 2(п.2)

 

4.Довгострокові зобов’язання

 ф.1. р. 480 (р.1500-1525)

 

5.Наявність власних довгостроково залучених джерел

п.3 + п. 4

 

6.Короткострокові кредити та займи

р.500+ р.510(1600+р.1610)

 

7.Величина основних джерел

п.5- п. 6

 

8. Величина запасів і витрат

ф.1. р.100(1100)-р.140 (1004) + р.270(1170)

 

9. ΔНв    («+» або «-»)

п.3- п. 8

 

10. ΔНвд («+» або «-»)

п.5- п.8

 

11.ΔЗВ(«+» або «-»)

п.7- п.8

 

12.Тип фінансової стійкості

Комбінація типу стійкості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В табл.1 відображена схема визначення типу фінансової стійкості, за допомогою аналізу власного оборотного капіталу (ВОК). Отже, якщо страхова компанія має абсолютну стійкість(комбінація{ +; +; + }), тобто її поточна діяльність фінансується переважно за рахунок ВОК, а тому, не залежить від банківських кредитів, має абсолютну ліквідність і забезпечує поточну та перспективну платоспроможність.

Не можна не погодитись з Говорушко Т.А. про те, що важливими показниками фінансової стійкості страховика, її надійності, є платоспроможність, тарифна політика, управління страховим портфелем, прийнята система перестрахування, яка полягає у тому, що на відповідальності страховика залишаються тільки ті ризики, за якими можна виконувати зобов’язання, виходячи зі своїх фінансових можливостей[2,c.5].

Визначення запасу фінансової стійкості у грошовому та відсотковому вираженні відображено в таб.2

Таблиця 2

Розрахунок запасу фінансової стійкості

 

Назва показника

Інформація для розрахунку

1.Чистий дохід (виручка)

Ф.2 р.035 (2000)

2.Витрати

Ф.2 р.280 (2550)

3.Прибуток

Показник 1 – показник 2

4.Сума умовно-змінних витрат

Ф.2:  р.230 + 0,5*р.270

За звітністю 2013 р. (р.2500 + 0,5*р.2520)

5.Сума умовно-постійних витрат

Ф.2: р.240+р.250+р.260+ 0,5*р.270

 За звітністю 2013 р. (р.2505+р.2510+р.2515+ 0,5*р.2520)

6.Сума маржинального доходу

Показник 3 + показник 5

7.Частка маржинального доходу у виручці,%

Показник 6/показник 1

8.Поріг рентабельності

Показник 5/ показник 7

9.Запас фінансової стійкості:

 

у %

(показник 1- показник 8) / показник 1*100%

в  тис. грн.

Показник 1- показник 8

 

 

 

Як видно з табл.2 запас фінансової стійкості показує скільки потрібно коштів мінімально, щоб продовжувати свою діяльність, покриваючи свої видатки і зобов’язання. Даний показник зростає в міру зростання обсягів страхової діяльності.

Не можна не погодитись із думкою Шакури О.О. про те, що фінансово стійкою, а отже і на дійною, можна вважати таку страхову компанію, яке за рахунок власних джерел спроможне забезпечити запаси та витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями.

Фінансову стійкість страховика характеризують такі чинники: фінансова забезпеченість безперервності діяльності; фінансова незалежність від зовнішніх джерел фінансування; здатність вільно маневрувати грошовими коштами; забезпечення покриття затрат на розширення та оновлення виробництва;стабільне перевищення доходів над витратами.

Висновки

Аналіз фінансової надійності страховика реально може показати платоспроможність, а також можливість страхової компанії здійснити страхове відшкодування та погасити свої зобов’язання перед кредиторами.

Отже, провівши аналіз фінансової надійності аналізу, можна визначити наступні показники, які допоможуть визначити рівень фінансової надійності страховика з поміж інших компаній конкурентів в галузі ризикового страхування: тип фінансової стійкості за останні три роки; рівень платоспроможності, який забезпечується власним оборотним капіталом; збалансованість страхового портфеля; адекватність тарифних ставок; дотримання державних нормативних стандартів у галузі страхування; наявність гарантійних фондів; перестрахування; тарифна політика, членство у страхових пулах.Аналіз фінансової надійності страхової компанії і його позитивні результати підвищують довіру населення до страховика і ринку страхування в цілому, негативні результати вказують компанії на її безпосередні недоліки та помилки, виправлення яких допоможе підвищити рівень діяльності даної компанії на страховому ринку України.

 

Література:

1. Бондарчук М. К. Ефективні методи діагностики фінансового стану страхової компанії та їх апробація / М. К.Бондарчук, І. Ю. Кондрат // Науковий вісник НТЛУ України.-2013.-Вип.23.15.-С.147-152.

2. Говорушко Т. А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку монографія / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 168 с.

3. Козьменко, О. В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку: монографія / О. В. Козьменко. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 350 с.

4. Сисоєва Л. В. Аналіз фінансових ресурсів та достатності власного капіталу, як рівень фінансової надійності страховика / Л. В. Сисоєва // Економічний простір. – 2010. – №43. – С. 301-312.

5. Шакура О. О. Дослідження сутності фінансової надійності страховика в умовах розвитку системи комерційного страхування в Україні// Науковий вісник НТЛУ України.-2013.-Вип.23.15.- С.270-277.

 

References:

1. Bondarchuk M. K. Efekty`vni metody` diagnosty`ky` finansovogo stanu straxovoyi kompaniyi ta yix aprobaciya / M.K. Bondarchuk, I.Yu. Kondrat // Naukovy`j visny`k NTLU Ukrayiny`.-2013.-Vy`p.23.15.-S.147-152.

2. Govorushko T. A. Upravlinnya finansovoyu diyal`nistyu straxovoyi kompaniyi z metoyu zabezpechennya yiyi efekty`vnogo rozvy`tku monografiya / T. A. Govorushko, V. M. Stecyuk, O. Yu. Tolstenko – K.: «Centr uchbovoyi literatury`», 2012. – 168 s.

3. Koz`menko, O. V. Straxovy`j ry`nok Ukrayiny` u konteksti stalogo rozvy`tku: monografiya / O.V. Koz`menko. – Sumy`: DVNZ “UABS NBU”, 2008. – 350 s.

4. Sy`soyeva L. V. Analiz finansovy`x resursiv ta dostatnosti vlasnogo kapitalu, yak riven` finansovoyi nadijnosti straxovy`ka / L. V. Sy`soyeva // Ekonomichny`j prostir. – 2010. – № 43. – S. 301-312.

5. Shakura O. O. Doslidzhennya sutnosti finansovoyi nadijnosti straxovy`ka v umovax rozvy`tku sy`stemy` komercijnogo straxuvannya v Ukrayini// Naukovy`j visny`k NTLU Ukrayiny`.-2013.-Vy`p.23.15.-S.270-277.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.