Старовойт З. П. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА – МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ – ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Старовойт Зоя Петрівна,

викладач основ ритміки і хореографії з методикою,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист

ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка"

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА – МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ – ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

 

Найприємніше – творити для його величності

Студента, – того, що буде Вчителем.

В. Андрущенко,

ректор НПУ імені М.П. Драгоманова

 

Актуальність теми. Питання творчого розвитку особистості в сучасному світі є одним із центральних. На початку нового тисячоліття перед суспільством особливо гостро постає завдання виховання особистості нового типу – гармонійно розвиненої, творчо збагаченої, соціально активної. Необхідно "формувати не лише носія знань, а й творчу особистість, здатну використовувати отримані знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері життя" [1]. Такі завдання окреслені в національній доктрині розвитку освіти в Україні.

Творча особистість здатна генерувати нові ідеї, робити відкриття, розвивати науку, мистецтво, освіту. На творчу особистість суспільство покладає великі надії.

Унікальний потенціал для розвитку творчих якостей майбутнього вчителя містить хореографічне мистецтво, яке виступає одним із кращих і ефективних напрямів творчої самореалізації молоді. Це зумовило перехід дисциплін хореографічного циклу у вищих навчальних педагогічних закладах до обов’язкової складової державного стандарту професійної підготовки вчителів. Хореографічне мистецтво здатне наповнити внутрішній світ студента високими, світлими, духовними почуттями і, в той же час, ефективно впливає на всебічний розвиток особистості: культурний, творчий, національний. Отже, в умовах сучасної освіти вивчення питання творчого розвитку вчителя початкових класів засобами хореографічного мистецтва є винятково актуальним.

Аналіз публікацій. Про особливу красу українського танцю і його особливу мову писав видатний хореограф, композитор і музичний діяч В. Верховинець у своїй знаменитій книзі "Теорія українського народного танцю" (перше видання 1919р., остання редакція 1980р.). Його дослідження зберегли для нащадків справжні скарби народної танцювальної творчості [3].

Вітчизняна та зарубіжна хореографічні школи мають ґрунтовні видання з розвитку теорії і практики хореографічного мистецтва. Відомий український балетмейстер К. Василенко у книзі "Лексика українського народно-сценічного танцю" першим розкрив низку методичних питань, які цікавлять викладачів народно-сценічної хореографії, майстерно описав особливості чоловічих та жіночих рухів в українському танці [2].

Громадянське, духовне, національне та естетичне збагачення несе стаття "Павло Вірський" Ю. Станішевського, відомого танцювального теоретика [7].

У методичній збірці "Ритміка і танець" Л. Бондаренко подано рекомендації щодо проведення занять з ритміки і танцю в 1-4 класах загальноосвітньої школи [6].

В зв’язку з тим, що хореографія стала частиною професійної підготовки студентів педагогічних вишів, викладачі-хореографи на сучасному етапі все більше спрямовують увагу на пошуки нових форм і методів творчого розвитку майбутніх вчителів. Автор О. Ліманська [5], зокрема, у своїй публікації розкриває художньо-творчу діяльність аматорського студентського ансамблю танцю в контексті розвитку хореографічного мистецтва; В. Богута досліджує формування хореографічних творчих здібностей майбутніх вчителів на основі танцювального фольклору рідного краю [8].

Разом з тим, аспект ролі хореографічного мистецтва у системі творчого розвитку студентів вищого педагогічного навчального закладу залишається ще малодослідженим.

Постановка завдання. Мистецтво є фактором виховання і складовою духовного життя суспільства. Мета статті полягає у розгляді перспектив хореографічного мистецтва у творчому вихованні молоді, дослідженні сучасних підходів та методів у формуванні творчих якостей майбутнього вчителя початкових класів.

Виклад основного матеріалу. Творчість відзначається особливими ознаками діяльності: новизною, оригінальністю, нестандартними підходами до виконання професійних завдань. "Творчість – людська діяльність, здатна народжувати якісно нові матеріальні і духовні цінності. Найвищим проявом творчих здібностей є талант і геній", – зазначено в українській енциклопедії [10, с. 365]. Френк Баррон, американський психолог, письменник і поет, піонер у дослідженні психології творчості, стверджував, що "задатки творчих здібностей властиві кожній людині"; що "творча особистість більш культурна, більш конструктивна, більш здорова, чим середня людина" [11]. Вітчизняні та зарубіжні психологи переконливо довели, що творчі можливості та творчий потенціал особистості розвивається впродовж всього життя і передбачає досягнення нею більш високих результатів у певному виді діяльності.

Навчання 15-19-річних юнаків і дівчат у вищому педагогічному навчальному закладі є сприятливим періодом для розвитку творчих якостей майбутніх фахівців. Саме у цьому віці виникає гостра потреба не тільки в отриманні знань, а й в активному самовираженні особистості, розкритті її талантів та здібностей. Процес творчого виховання студентів нерозривно пов'язаний з їх професійним спрямуванням. Випускники педагогічного коледжу повинні бути готовими працювати творчо. Це складова їх професійної підготовки, одна з умов успішної педагогічної діяльності.

Вивчення "Основ ритміки і хореографії з методикою" в педагогічному коледжі спрямовано на досягнення навчальних, виховних та розвиваючих завдань, відповідно до державних освітніх стандартів підготовки вчителів початкових класів. Послідовне засвоєння студентами навчальної програми дасть можливість успішно застосовувати набуті знання та мистецьку компетентність в подальшій творчій педагогічній діяльності, реалізовувати свої творчі здібності в сучасному світі.

Хореографічне мистецтво постійно розвивається, змінюється, збагачується. Життя сприяє успішному розвитку хореографії, ставить перед нею нові завдання у вищих педагогічних навчальних закладах. І все ж існують певні суперечності між зростаючою необхідністю хореографічної підготовки майбутнього вчителя і неповним використанням потенціалу хореографічного мистецтва в цій підготовці. Недостатність аудиторних занять змушує ущільнювати навчальний матеріал, підвищувати темп його вивчення. Самостійна робота за таких обставин викликає у студентів серйозні труднощі. У цьому зв'язку виникає необхідність пошуку оптимальних педагогічних рішень, спрямованих на досягнення гармонійної єдності аудиторних і поза аудиторних форм занять.

Хореографічне виховання молоді в сучасному педагогічному коледжі має декілька напрямів: навчальні заняття з хореографії, факультативні заняття, індивідуальні заняття, самодіяльні танцювальні колективи. Кожен із них сам по собі дає блискучі можливості для творчого виховання студентської молоді. Та найпершим джерелом розвитку творчої особистості засобами хореографічного мистецтва повинно стати ефективне використання потенціалу навчальної дисципліни. По-перше, заняттями охоплюється велика кількість студентів, по-друге, сам процес навчання вимагає від юнаків та дівчат мобілізації творчої активності.

Вирішальну роль у розвитку творчого потенціалу студентів відіграє світогляд і компетентність педагога. Викладач хореографічного мистецтва повинен бути людиною високої культури та глибоких знань, досконало володіти основами професійної майстерності, володіти сучасними методами викладання, гармонійно поєднувати поетичність мови з талантом переконання, безмежно любити свою справу. Від його світогляду та естетичних позицій залежить мистецька підготовка майбутнього вчителя.

Ключовим фактором стимулювання творчого потенціалу студентів на заняттях з хореографічних дисциплін є музичний супровід – акомпаніаторський чи фонограмний. Професійному акомпаніатору притаманний творчий підхід до підбору та обробки музичних творів для навчально-практичних занять зі студентами. Великий французький балетмейстер і реформатор 18 ст. Жан-Жорж Новер у своїх "Листах про танець і балет" підкреслював, що "вже в музиці повинна бути закладена драматургія, яку постановник розкриє в танці" [4]. Лише у творчій співпраці викладача з акомпаніатором можлива єдність музики та хореографії. Оскільки творчі здібності проявляються у новизні, і музичний супровід, і хореографічний матеріал на заняттях з основ ритміки та хореографії з методикою неодмінно мають бути цікавими і сучасними, зрозумілими для молоді, відповідати їх віку і духовним потребам.

Завдання викладача – максимально активізувати творчу діяльність студентів. Загальне визнання сьогодні отримує особистісний підхід, який створює всі умови для творчого розвитку юнаків і дівчат. Особистісний підхід передбачає такий напрям в організації навчальних занять, в якому особистість студента була б в центрі уваги педагога. Зміст навчання являє собою середовище, в якому студент усвідомлює себе особистістю і вчиться бачити особистість в інших. Це середовище гуманістичних взаємостосунків. Саме такий підхід допомагає кожному унікальному студентові реалізувати свої творчі здібності. Виховання на основі особистісно-орієнтованого підходу може здійснювати лише педагог, який сам сповідує гуманістичні ідеї, бачить особистісні якості в студентові, уміє його зрозуміти, розкрити, і будувати з ним спільну творчу співпрацю.

Однією з ефективних сучасних технологій – невід’ємною складовою навчальних занять з хореографії, є педагогічна технологія "створення ситуації успіху", коли студент переживає емоційне піднесення від своїх досягнень. Танець сам по собі несе емоцію радості. За умов, коли студент переживає успіх, радість подвоюється. Завдання викладача – створити найсприятливіші педагогічні умови для досягнення студентом особистісних творчих успіхів, виходячи з його індивідуальних можливостей. В таких обставинах активізується бажання знову добиватись позитивних результатів. Студент відчуває впевненість, гордість, ставить мету, якої прагне досягти і наполегливо працює. Це паростки його майбутньої конкурентноспроможності у професійній діяльності.

Висновки. Отже, творчий розвиток можливий лише у творчому середовищі. Лише у середовищі максимальної уваги до особистості студента можливе максимальне розкриття його обдарувань. Такими покликані бути заняття з мистецтва танцю.

Сучасні педагогічні технології з розвитку творчих здібностей студентів засобами хореографічного мистецтва дозволяють підняти рівень професійної підготовки вчителів початкових класів у вищому педагогічному навчальному закладі.

 

Література:

1. Про Національну доктрину розвитку освіти: Президент України; Указ, Доктрина від 17.04.2002 № 347/2002.

2. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю: навч. посіб./ К. Василенко. – К.: Мистецтво. 1971. – 220 с.

3. Василь Верховинець – етнограф [Текст] / Я. Верховинець // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 5. – 82-91.

4. Ж. Жорж Новерр. Письма о танце и балетах [Электронный ресурс]. – Режим доступа]: http://www.elementdance.ru/headings

5. Ліманська О. В. Трансформація святкового простору і функції обрядової атрибутики в сучасному святотворенні / О.В. Ліманська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. праць / За ред. Даниленка В. Я. – Харків: ХДАДМ, 2007. – № 10. – С. 56–65.

6. Ритміка і танець у 1-3 класах загальноосвітньої школи [Текст] : [метод. збірка] / Л. Бондаренко. – К. : Муз. Україна, 1972. – 159 с.

7. Станішевський Ю. О. Павло Павлович Вірський / Ю. Станішевський. – К., 1962.

8. Творчий розвиток особистості молодшого школяра засобами хореографічного мистецтва / Ст. Богута // Збірник наукових праць Полтавського держ. педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – 05/2008. – Вип.3:Педагогічні науки. – С.224-229 .

9. Теорія українського народного танцю [Текст] / В. М. Верховинець. – 5-те вид., доп. – К. : Муз. Україна, 1990. – 150 с.

10. Український радянський енциклопедичний словник / [в трьох томах]. – Т. 3. – К.: Вид-во головної редакції УРЕ, 1987. – С. 365.

11. Фрэнк Баррон – пионер исследования психологии творчества [Электронный ресурс]. – Режим доступа]: http://geniusrevive.com/ru

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.