Македонська Г. В. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

Македонська Г. В.

ВП «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету»

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

 

Головне завдання викладача – це пробудження та розвиток інтересу. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання.

Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним і цікавим.

Досвід використання комп’ютерних технологій на заняттях з математики показав, що найбільш ефективно проходять заняття з геометрії, стереометрії, алгебри при вивченні функцій та графіків, а також заняття, присвячені матеріалу, що виходить за рамки підручників.

Комп’ютер забезпечує інтенсифікацію діяльності викладача і студентів на занятті, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, посилює міжпредметні зв’язки.

Зараз для розвитку інтересу студентів до навчання на занятті недостатньо лише особистісних якостей викладача. Необхідно створити і нові технічні умови навчання. Тому ми, викладачі математики технікуму, і звернули увагу на використання новітніх інформаційних технологій на заняттях з математики.

Використання комп’ютерних технологій змінює цілі і зміст навчання: з’являються нові методи і форми. Найбільш поширені варіанти застосування інформаційних комп’ютерних технологій в навчальному процесі ми намагаємось використати під час своєї роботи, а саме:

- Заняття з мультимедійною підтримкою – в аудиторії стоїть один комп’ютер, їм користується не тільки викладач в якості «електронної дошки» для демонстрації малюнків, схем, формул та ін., але і студенти для демонстрації власних проектів.

Позитивними моментами використання мультимедійних засобів є:

1. Покращення сприйняття предмета, що вивчається; образи без надмірних зусиль запам'ятовуються.

2. Мультимедійні засоби дають можливість відтворювати різні процеси, про які можна лише говорити, звертаючись лише до уяви студентів, спираючись на їхнє абстрактне мислення.

3. Є можливість доповнювати, корегувати, змінювати, повторювати деякі епізоди, завдяки використанню можливостей комп'ютерної техніки.

4. Використання мультимедійних засобів сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації.

- Заняття з комп’ютерною підтримкою – декілька комп’ютерів (переносних або в комп’ютерному класі), за ними працюють всі студенти одночасно або по черзі виконують завдання, тести, тренувальні вправи. Широке використання тестової перевірки знань при вивченні математики підвищує ефективність навчально-виховного процесу через створення атмосфери довіри, відкритості, об'єктивності, забезпечує оперативний зворотний зв'язок, дозволяє проводити миттєвий аналіз та корекцію процесу навчання. З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана кількість питань. Таким чином, кожен студент одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію і об'єктивність оцінки.

- Заняття, інтегроване з інформатикою – проходить в комп’ютерному класі і виконує дві основні функції: відпрацювати навчальний матеріал з математики, користуючись комп’ютером для складання графіків, таблиць, схем, кросвордів тощо, та вивчення можливостей різних комп’ютерних програм для застосування їх у математичних діях і операціях, демонструючи можливість опрацювання, зберігання, передавання, подання різноманітної інформації, заміни виконання рутинних, технічних, нетворчих операцій, пов’язаних із дослідженням різних процесів і явищ або їх моделей, розкривають широкі можливості щодо істотного зменшення навчального навантаження і водночас інтенсифікації навчального процесу, надання навчально-пізнавальній діяльності творчого, дослідницького спрямування;

- Робота з електронним підручником – де традиційні заняття з дисципліни замінюються самостійною роботою студентів з електронними інформаційними ресурсами. Бажана перспектива – використання домашнього комп’ютера в якості навчального засобу, самостійна навчальна діяльність, активне втручання викладача в домашню освіту через персональний комп’ютер при дистанційному навчанні.

Таким чином можна виділити позитивні особливості роботи з комп’ютерною технікою:

• скорочення часу вироблення технічних навичок учнів;

• досягнення оптимального темпу роботи учня;

• перетворення учня на суб’єкт навчання (так як програма вимагає від нього активного управління);

• застосування в навчальній діяльності комп’ютерного моделювання реальних процесів;

• забезпечення навчання матеріалами із віддалених баз даних, використовуючи засоби телекомунікацій;

• набуття діалогу з програмою характеру навчальної гри, що у більшості студентів підвищує мотивацію навчальної діяльності.

Недоліків у комп’ютерного навчання не менше, ніж переваг. Відмовлятися від комп’ютера в навчанні не можна, але не можна і зловживати комп’ютеризацією. При використанні навчальних програм потрібно враховувати слабкість комп’ютерного опитування – не прослідковується хід розв’язування задачі, відсутня можливість перевірки графічних навичок і навичок проведення доведень. Отже, не можна вважати комп’ютерні тести переважаючою формою контролю. Однак для багатьох студентів робота з комп’ютерними тестами буде значно більш значущою, ніж при традиційній формі опитування. До таких дітей відносяться інтелектуально обдаровані діти, які, до того ж часто відчувають серйозні труднощі у спілкуванні із викладачем, що пов’язане із низькою комунікативною культурою. До таких відносяться і невстигаючі студенти. Для них не надто складний тест на комп’ютері може стати засобом самоствердження. На уроках з комп’ютерною підтримкою не слід принижувати значення традиційного робочого зошита. При вивченні будь-якого матеріалу за допомогою комп’ютера потрібні означення, правила, властивості та теореми необхідно записувати в зошит, як на традиційному занятті.

Заняття з математики з комп’ютером в аудиторії – це зовсім не означає, що комп’ютер лише замінює дошку, і студенти змушені постійно вдивлятися в екрани моніторів. Роль комп’ютера на занятті більш складна: його використання у навчальному процесі допомагає викладачу зробити заняття динамічним, цільовим насиченим. Комп’ютер – це необхідний помічник викладача, але не панацея, він ні в якому разі не замінить традиційної книжки та не замінить живого спілкування.

 

Литература:

1. Пєхота О.М., Кіктенко А.З. та ін. Освітні технології.// Київ, «Видавництво А.С.К.», 2004.

2. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. — М.: Академия, 2007.

3. Помету О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.// Київ, «Видавництво А.С.К.», 2004.

4. Шафрин Ю. Информационные технологии: Москва. Бином. Лаборатория знаний, 2003г.

5. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. (Метод проектів, комп’ютерні технології, розвивальне навчання).//Х.: Основа, 2007.

6. Верещагина Н. Н. Преподавание математики в классе с компьютерной подержкой [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/centen fio.ru/

7. Чашук И.В. Компьютерные технологии на уроках математики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ito. bitpro.ru/1998-1999/c.html

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.