Владечак Т. В., доктор економічних наук, професор, Вишневська О. М. ЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І СКЛАДОВІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

УДК: 338.2:620.9(477)

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І СКЛАДОВІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Владечак Т. В., доктор економічних наук, професор, Вишневська О. М.

Миколаївський національний аграрний університет, Україна, м.Миколаїв

 

В статті розглянуто сутність енергетичної безпеки як функціональної складової економічної безпеки. Розкрито поняття енергетичної безпеки як частини зовнішньої політики держави та здійснено аналітичну оцінку процесів і явищ. Обґрунтовано і проаналізовано загрози енергетичній безпеці на рівні держави. Наведено пріоритетні напрями забезпечення енергетичної безпеки держави та доведено тісний зв'язок із факторами зовнішнього середовища.

Ключові слова: енергетична безпека, економічна безпека, держава, загрози, енергетика.

 

Владечак Т. В. Теоретические аспекты и составляющие энергетической безопасности государства / Николаевский национальный аграрный университет, Украина, г. Николаев

В статье рассмотрена сущность энергетической безопасности как функциональной составляющей экономической безопасности. Раскрыто понятие энергетической безопасности как части внешней политики государства, осуществлено аналитическую оценку процессов и явлений. Проанализированы угрозы энергетической безопасности на уровне государства. Приведены приоритетные направления обеспечения энергетической безопасности государства.

Ключевые слова: энергетическая безопасность, экономическая безопасность, государство, угрозы, энергетика.

 

Vladechak T. Theoretical aspects and components of energy security, Mykolayiv national agrarian university, Ukraine, Mykolayiv

The article discusses the nature of energy security as a functional component of economic security. The concept of energy security as part of foreign policy, conducted analytical assessment processes and phenomena. Analysis of threats to energy security at the state level. Shows the priority areas to ensure energy security.

Keywords: energy security, economic security, state, threat, energy.

 

Вступ

Енергетична безпека є невід’ємною складовою економічної і національної безпеки, необхідною умовою існування і розвитку держави, окремих галузей економіки. У сучасному розумінні гарантування енергетичної безпеки - це досягнення стану технічно надійного, стабільного, економічно ефективного та екологічно прийнятного забезпечення енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери країни, а також створення умов щодо формування і реалізації політики захисту національних інтересів у сфері енергетики.

Енергетичний комплекс являє собою складну систему - сукупність виробництв, процесів, матеріальних пристроїв з видобутку енергетичних ресурсів, їх перетворення, транспортування, розподілу і споживання як первинних, так і перетворених видів енергоносіїв, є найважливішою структурною складовою, базовою умовою розвитку економіки. Достатність енергетичних ресурсів впливає на безперебійне забезпечення усіх потреб виробничої та соціальної інфраструктури.

Окремі питання, які пов’язано з економічною та енергетичною безпекою розглянуто у працях зарубіжних та українських вчених, з-поміж них: Л. Абалкін, І Бенько, О. Власюк, В. Гавриш, А. Михайленко, В. Сенчанов, В. Гейць, В. Гобулін, Я. Жаліла, А. Качинський, С. Пирожков, А. Сухоруков, А. Шидловський, В. Шлемко. Питання енергетичної безпеки у контексті економічної безпеки держави потребує подальшого дослідження, у тому числі у напряму її гарантування на перспективу.

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних аспектів і складових енергетичної безпеки держави, чинників впливу та потенційних загроз, обґрунтування напрямів щодо зниження енергетичної залежності та розвитку альтернативної енергетики з метою гарантування енергетичної безпеки та реалізації довгострокових національних інтересів у енергозабезпеченні економіки держави.

Енергетична безпека є невід’ємною складовою економічної і національної безпеки, необхідною умовою існування і розвитку держави. У сучасному розумінні гарантування енергетичної безпеки - це досягнення стану технічно- надійного, стабільного, економічно ефективного та екологічно прийнятного забезпечення енергетичними ресурсами галузей економіки і соціальної сфери регіонів країни, а також створення умов щодо формування і реалізації політики захисту національних інтересів у сфері енергетики.

Під енергетичною безпекою України розуміють спроможність держави забезпечити ефективне використання власної паливно-енергетичної бази, здійснити оптимальну диверсифікацію джерел і напрямів постачання енергоносіїв для забезпечення життєдіяльності населення та функціонування національної економіки у режимі звичайного, надзвичайного та воєнного стану, попередити різкі цінові коливання на паливно-енергетичні ресурси, створити умови щодо дієвої адаптації національної економіки до нових цін на ці ресурси [1].

Опрацьовані літературні джерела надають можливість стверджувати, що енергетична безпека є поняттям, яке вивчає стан захищеності країни, її громадян, суспільства, держави та економіки від загрози дефіциту щодо забезпечення потреб в енергії економічно доступними енергетичними ресурсами прийнятної якості за нормальних умов і надзвичайних обставин, а також від загрози порушення стабільності енергопостачання.

Головними цілями забезпечення енергетичної безпеки в держави є:

надійне забезпечення енергетичними ресурсами потреб національної економіки і населення в об’єктивно необхідних обсягах; 

надійне та ефективне функціонування і розвиток галузей і підприємств паливно-енергетичного комплексу; 

забезпечення на державному рівні соціальної спрямованості енергетичної політики щодо енергозабезпечення населення та працівників;

зменшення шкідливого впливу від діяльності об’єктів енергетичного комплексу на навколишнє середовище й населення відповідно до внутрішніх та міжнародних вимог.

Головні принципи діяльності суб’єктів енергетичної безпеки у сфері енергетики:

пріоритет прав людини та верховенство права; 

баланс інтересів особи, суспільства, національного господарства і держави, їх взаємна відповідальність та адекватність заходів захисту їх інтересів реальним і потенційним загрозам в енергетичній сфері; 

пріоритет вітчизняних цінностей у галузях енергетики та пов'язаних з нею сферах [3].

Важливим для енергетичної безпеки країни є питання власності енергетичних об’єктів. У державній власності необхідно зберегти атомні та гідроелектростанції, підземні сховища газу, магістральні і міждержавні електромережі, нафто-, газопроводи, тобто, усі стратегічні об’єкти галузі.

Потрібно вдосконалювати управління та регулювання енергетики на засадах чіткого розмежування функцій органів виконавчої влади, що має створити відповідні умови і правила функціонування об’єктів енергетичного комплексу, запровадити справедливу конкуренцію на ринках енергоносіїв і на цих засадах збалансувати інтереси держави, енергетичних компаній та споживачів енергоресурсів.

 За даними Міжнародного енергетичного агентства основним первинним джерелом енергії до 2035 року залишиться викопане паливо: кам’яне вугілля, нафта та газ. За прогнозами Агентства частка нафти у світовому  енергетичному балансі первинних енергоносіїв залишиться найбільшою (табл.1). Частка твердого палива буде зменшуватися, а частка газу, як первинного джерела енергії, буде збільшуватися. За прогнозами профільного Міністерства частка відновлювальних видів енергії буде мати тенденцію до зростання.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.