кандидат економічних наук, Каличева Н. Є. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КООПЕРАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

УДК 334.78:656.07

 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КООПЕРАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

кандидат економічних наук, Каличева Н. Є.

Українська державна академія залізничного транспорту, Україна, м. Харків

 

У статті розкриті питання взаємодії виробничої та транспортної складової логістичної системи. Визначено, що надійна, злагоджена та ефективна робота логістичної системи залежить від тісної співпраці всіх її елементів: виробництво формує транспортну мережу, яка відображає особливості виробництва та споживання на певній території. Сформовано основні переваги вітчизняної транспортної системи на ринку транспортних послуг.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, логістичний ланцюг, транспортний ринок, взаємодія, виробнича сфера, управління, система

 

Каличева Н.Е., Пути оптимизации кооперации элементов логистической системы/ Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Украина, г. Харьков

В статье раскрыты вопросы взаимодействия производственной и транспортной составляющей логистической системы. Определено, что надежная, слаженная и эффективная работа логистической системы зависит от тесного сотрудничества всех ее элементов: производство формирует транспортную сеть, которая отражает особенности производства и потребления на определенной территории. Сформированы основные преимущества отечественной транспортной системы на рынке транспортных услуг.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, логистический цепь, транспортный рынок, взаимодействие, производственная сфера, управление, система

 

Kalicheva N.E. Ways of optimization of the cooperation of the elements of the logistics system / Ukrainian state academy of railway transport, Ukraine, Kharkov

The article considers the issues of cooperation between the production and the transport component of the logistics system. Determined that reliable, coordinated and effective work of the logistics system depends on close cooperation of all its components: production forms the transport network, which reflects the features of production and consumption in a particular area. Main advantages of the domestic transport system in the market of transport services.

Keywords: transport infrastructure, logistics, transport, market, communication, manufacturing, management, system

 

Вступ. Сучасна динамічність ринку диктує нові умови для товаровиробників і на сьогоднішній день, транспорт виступає не лише, як елемент зв’язку між споживачем та виробником, але і – в якості повноправного учасника логістичного ланцюга, котрий забезпечує ефективне функціонування системи «виробництво – споживання». Розвиток логістики вніс значні зміни в транспортну політику підприємств, змусив їх переглянути відношення до процесу перевезень. Так транспортні компанії отримали відносну свободу на ринку транспортних послуг, в наслідок чого змогли вести конкуренту боротьбу за клієнтів за рахунок забезпечення якості постачання вантажів, впровадження прогресивних форм перевезень тощо, що призвело до зміни зв'язків в логістичному ланцюзі, до певних зрушень у структурі перевезень та до більш новітніх підходів у роботі всього транспортного сектору. Головним завданням при цьому виступає злагоджена взаємодія роботи транспорту та виробництва у господарській діяльності фірми.

Якісне функціонування виробничого сектору залежить від кількісного та якісного складу підприємств на певній території. Якщо ж брати до уваги територію, наприклад, однієї держави, то стає очевидним, що виробництво продукції залежить від надійних виробничих зв’язків між підприємствами, які в певній мірі і формують транспортну мережу країни. Причому протягом тривалого часу вважалося, що сфера виробництва продукції виступає первинною ланкою у формування ринку перевезень, а от сфера обігу, тобто реалізації товарів, – вторинною і мало залежною від виробництва. Та сучасні ринкові умови диктують власні правила. Коли ринок перевантажений різноманітною продукцією, на перший план виходить споживач. І кожен товаровиробник, якщо бажає залишитися на ринку, веде боротьбу за споживача, що призводить до необхідності створювати такі умови, щоб клієнт при наявності побідного по ціні та якості товару вибрав саме його товар. А транспортне обслуговування може виступити саме таким чинником. Тому, створення сучасної транспортної інфраструктури виступає важливим фактором модернізації економіки за рахунок:

- розвитку міжрегіональної кооперації, збільшення підприємницької діяльності та торгівлі в регыонах;

- створення у великих містах регіональних транспортно-логістичних центрів, з розміщенням їх представництв у приміських районах для розвантаження міст від транспортних потоків та для повноцінного розвитку приміських територій;

- «відродження» деяких районних та обласних центів за рахунок економічних та соціальних змін на їх територіях;

- забезпечення розвитку вітчизняної промисловості за рахунок потреби у техніці, сировині, матеріалах, додатковій робочий силі тощо;

- створення логістичних систем, стратегічних альянсів, партнерств, що призведе до зростання конкурентоспроможності регіонів, розвитку інтермодальних перевезень та ін.;

- зростання рівня участі регіонів в розвитку економіки країни, континенту і виходу їх на світовий ринок.

Особливості сучасного нестабільного економічного становища світових країн в цілому та нашої конкретно, ставлять перед транспортної сферою нові задачі по підвищенню конкурентоспроможності перевізних компаній в логістичній системі за рахунок вибору нових стратегічних пріоритетів, а саме:

- застосування змішаних перевезень;

- оптимізації логістичних процесів;

- адаптації до змін у зовнішньому середовищі;

- інформаційного забезпечення;

- автоматизації основних процесів;

- налагодження взаємодії між логістичними провайдерами та клієнтами тощо.

Варто зазначити, що для забезпечення ефективного функціонування логістичної системи в сучасних умовах підприємства транспортного та виробничого секторів маються тісно взаємодіяти. Адже стратегічна взаємодія в межах логістичного ланцюга забезпечує високу ефективність та оперативність доставки товарів та послуг від виробника до споживача з використанням спільних ресурсів.

Також необхідно відмітити, що застосування стратегії співробітництва допоможе логістичній системі вирішити такі задачі [1]:

- мінімізація витрат;

- максимізація прибутку;

- підвищення якості логістичного сервісу тощо.

У сучасних транспортних компаніях, котрі бажають залишитися в логістичних системах, є ряд проблем пов’язаних із необхідністю постійно адаптовуватися до факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Одним з основних факторів за лишається якість обслуговування клієнтів.

Якщо розглядати підприємства залізничного транспорту, як одного з основних видів сухопутного транспорту для перевезень в нашій країні та за її межами, то їх діяльність в межах логістичної системи регулюється таким рядом критеріїв:

- внутрішній стан, який впливає на можливість надавати якісні послуги з перевезень: технічні, організаційні, соціально-психологічні та економічні складові;

- зовнішні фактори, які формують вимоги до якості послуг в умовах ринку.

Відзначимо, що використання залізничного транспорту в логістичних системах зумовлено наступними його позитивними характеристиками [2]:

- велика провізна спроможність;

- доволі низька собівартість перевезень;

- регулярність перевезень;

- незалежність від погодних умов;

- висока ефективність організації навантажувально-розвантажувальних робіт.

Якщо розглядати в цілому можливості вітчизняної транспортного комплексу в логістичному ланцюгу, то маємо [3]:

- низьку якість транспортно-логістичного обслуговування вантажного потоку;

- невисокий рівень транспортно-логістичної інфраструктури;

- значні затримки при перетині кордонів, пов‘язані з роботою митниці та інших контролюючих органів;

- практична відсутність взаємодії різних видів транспорту;

- значний негативний вплив транспорту та об‘єктів логістичної інфраструктури на екологію регіонів.

Але все таки вітчизняний транспортний комплекс, не зважаючи на зазначені недоліки, має резерви для завоювання своєї ніші на ринку транспортних послуг за рахунок:

- створення ринку термінової доставки на всіх видах транспорту;

- створення спеціальних прикордонних транспортно-логістичних митних зон;

- створення регіональних логістичних центрів за межами великих міст;

- створення спеціальних наукових центрів;

- залучення держави до розробки перспективних напрямів розвитку вітчизняної транспортної системи тощо.

Висновок. Таким чином, для ефективної участі вітчизняної транспортної галузі в логістичній системі потрібно вирішити такі питання:

- зосередити увагу на координації виробництва і транспорту при виготовленні продукції та її реалізації споживачу;

- держава має бути зацікавленою у створенні надійної, якісної та безпечної транспортної інфраструктури;

- має діяти принцип партнерства для всіх учасників логістичної системи; при прийнятні управлінських рішень необхідно спиратися на єдність технічної, технологічної, економічної, інформаційної та управлінської складових тощо.

 

Література:

1. Бауэрсокс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок / [2-е изд. Пер. с англ.]/ Д.Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс. - М.: ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2005. - 640 с.

2. Каличева Н.Є. Визначення шляхів забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України/ Н.Є. Каличева// Вісник економіки транспорту та промисловості. Збірн. наук. праць. –Харків, УкрДАЗТ. - 2010. – № 34. - с.228-230.

3. Гринів Л.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності міжнародних транспортних перевезень /Л.В. Гринів, С.М. Синиця // Наука й економіка, 2010 р. - № 3 (19). – С.115-121.

4. Токмакова І. В. Перспективи розвитку транспорно-логістичного бізнесу в Україні / І.В.Токмакова //Вісник економіки транспорту та промисловості. Збірн. наук. праць. –Харків, УкрДАЗТ. – 2011. –№ 34.- с. 217- 222.

5. Гриценко С.И. Транспортно-логистические кластеры в Украине: пути становления и развития: Монография / С.И. Гриценко. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. - 2009. –218с.

6. Масенко Т.Є. Проблеми управління транспортно-логістичними системами України та перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції/ Т.Є.Масенко, С.Г. Шевченко// Науковий вісник НЛТУУ. - 2007 -№ 17.2 - с. 301-305.

 

References:

1. Bowersox D. J. Logistics. Integrated supply chain / [2nd ed. TRANS. from English.]/ D. J. Bowersox, D. J. Kloss. - M.: ZAO "OLYMPUS BUSINESS, 2005. - 640 S.

2. Kalicheva N. E. Determining ways to ensure the competitiveness of railway transport of Ukraine/ N. E. Kalicheva// Journal of transport economics and industry. SBM. scient. works. - Kharkov, UkrGAZT. - 2010.- No. 34. - S. 228-230.

3. Hryniv N. T., L. C. Ways to enhance the competitiveness of international transport /L. C. Hryniv N. T., S. M. Bird //Science and Economics. - 2010 - No. 3 (19). -S. 115-121.

4. Tokmakova I.V. Prospects of development of transport and logistics business in Ukraine / I. V.Tokmakova //Journal of transport economics and industry. SBM. scient. works. -Kharkov, UkrGaz. - 2011. - No. 34. - S. 217 - 222.

5. Gritsenko, S. I. Transport and logistics cluster in Ukraine: ways of formation and development: Monograph / S. I. Gritsenko. -SPb.: Ed-in SPb. - 2009. – 218 s.

6. Masenko I.e., problems of management of transport and logistics systems of Ukraine and prospects of development in the context of European integration/ So‡.Masenko, S., Shevchenko// Scientific Herald of NTUU, 2007-No 17.2 - S. 301 -305.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.