к. е. н., доцент, Скосир Ю. М. СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА В ОПОДАТКУВАННІ

УДК 657

 

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА В ОПОДАТКУВАННІ

к. е. н., доцент, Скосир Ю. М.

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

 

Досліджено особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи в діяльності підприємств. Розглянуто питання, які виносяться на вирішення судово-бухгалтерської експертизи, які пов’язані з оподаткуванням діяльності підприємств. Проаналізовано особливості її проведення та відмінності від ревізії та аудиту. Визначено основні обов’язки експерта-бухгалтера при проведенні експертизи.

Ключові слова: контроль, перевірка, аудит, оподаткування, експертиза.

 

Скосырь Ю.Н. Судебно-бухгалтерськая експертиза в налогообложении / Черниговский национальный технологический университет, Чернигов, Украина

Исследованы особенности проведения судебно-бухгалтерской экспертизы в деятельности предприятий. Рассмотрены вопросы, которые выносятся на решение судебно-бухгалтерской экспертизы, связанные с налогообложением деятельности предприятий. Проанализированы особенности ее проведения и отличия от ревизии и аудита. Определены основные обязанности эксперта-бухгалтера при проведении экспертизы.

Ключеві слова: контроль, проверки, аудит,експертиза, налогообложение.

 

Skosyr Y. M. Forensic accounting expertise in taxation /Chernigiv National Technological University, Chernigiv, Ukraine

The features of forensic accounting in the enterprise. Questions submitted to solve forensic accounting related to the taxation of enterprises. The features of its conduct and differences of audit and audit. The main duties of the expert accountant during the examination.

Key words: control, audit, taxation, examination.

 

Вступ. На сьогоднішній день предметом судово-бухгалтерської експертизи є процеси утворення та обліку інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємства у бухгалтерському обліку та податкових розрахунках за господарськими операціями в справах, що перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду.

Текст тези. Об'єктами бухгалтерської експертизи є документи бухгалтерського обліку та податкових розрахунків, а також інші документи (прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи), які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань.

Судово-бухгалтерська експертиза — це дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, яке в межах чинного законодавства здійснюється особою, котра володіє спеціальними знаннями в галузі бухгалтерського обліку (експертом-бух¬галтером), з метою подання висновку стосовно кола питань, поставлених органами дізнання, попереднього слідства чи суду.

Оподаткування — законодавчо врегульований процес встановлення та утримання податків у країні, визначення їхніх розмірів і ставок, відповідних об'єктів та кола юридичних і фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податків.

Орієнтовний перелік питань, що можуть виноситися на вирішення судово-бухгалтерської експертизи:

1) Чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації нестача або надлишки грошових коштів на суму, що зазначена в акті перевірки на підприємстві за період, який перевірявся ?

2) Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та заповнення податкових розрахунків могли спричинити або покривати виникнення матеріальних збитків (нестачі грошових коштів, необґрунтоване списання товарно-матеріальнихцінностей) і яка посадова особа зобов'язана забезпечувати дотримання законодавчих вимог?

3) Чи підтверджуються документально виявлена перевіркою нестача сировини, готової продукції або інших товарно-матеріальних цінностей на підприємстві за період роботи певної матеріально відповідальної особи ?

4) Чи підтверджується документально виявлена перевіркою нестача основних засобів або неналежне їх утримання, що призвело до збитків?

5) Чи підтверджується розмір виявленої перевіркою безпідставно виплаченої заробітної плати з урахуванням даних слідства та висновків почеркознавчої експертизи про те, що підписи в платіжних документах про одержання заробітної плати вчинені іншими особами?

6) Чи підтверджується документально виявлене перевіркою відшкодування витрат на відрядження, що списано на витрати підприємства по авансовим звітам за перевіряє мий період?

7)Чи підтверджується документально необґрунтоване списання будівельних матеріалів з урахуванням висновків будівельно-технічної експертизи або інших технологічних експертиз?

8)Чи підтверджується документально зазначене в акті перевірки зниження розміру об'єкта оподаткування і донарахування до сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету ?

9) Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та заповнення податкових розрахунків призвели до несплати податків та обов'язкових платежів внаслідок заниження об'єктів оподаткування?

Дослідження закономірностей утворення та відображення інформації у банківському обліку і звітності, у т.ч. операцій з видачі, використання та погашення кредитів; інформації щодо фінансово-економічних та планових показників діяльності підприємств, формування їх статутних та інших фондів, акціонування, паювання, банкрутства та ліквідації підприємств, розрахунків з використанням цінних паперів, орендних відносин, цільового використання бюджетних коштів та грошових коштів підприємств, кошторисної вартості будівництва, оцінки майна при приватизації; інформації щодо визначення розміру завданих матеріальних збитків; інформації щодо правових підстав здійснення господарських операцій, оцінки дій осіб, їх відповідальності та вини; інформації щодо правильності проведення аудиту, ревізії, документальної перевірки тощо є компетенцією кваліфікованих фахівців з інших галузей знань.

Визначення таких показників експертом-бухгалтером самостійно виходить за межі його компетенції. Експерт-бухгалтер не може вирішувати правові питання, що стосуються "фіктивності" підприємств чи документів, правомірності правочинів. Для вирішення поставлених ініціатором експертизи вищезазначених питань експертові необхідно надати рішення суду про визнання підприємств або документів недійсними, а також матеріали проведеної додаткової ревізії або перевірки з урахуванням цих рішень. Якщо слідчий або суд зазнають труднощів у формулюванні питань або визначенні документів, які необхідні для надання експертного висновку, їм слід звернутися за консультацією до спеціаліста.

Актуальність і необхідність призначення бухгалтерської експертизи виникає у випадках, коли результати ревізії не відповідають іншим матеріалам справи; виявлені протиріччя у висновках первинної і повторної документальних ревізій або перевірок; обвинувачений обґрунтовано наполягає на проведенні бухгалтерської експертизи при незгоді його з результатами ревізії або перевірки; ревізором використані методи, що викликають сумнів, тощо.

Специфічність бухгалтерської експертизи полягає в дослідженні виявлених ревізією або перевіркою негативних явищ, які мають документальне підтвердження в бухгалтерському обліку та при заповненні податкових розрахунків підприємства і які стають в подальшому предметом експертного бухгалтерського дослідження.

Хоча аудитори, ревізори, експерти-бухгалтери у своїй діяльності використовують однакові методичні прийоми при дослідженні однакових джерел інформації, проте існує ряд суттєвих відмінностей. Ревізія - це метод державного документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. Проведення ревізій та перевірок не входить до обов'язків бухгалтерів-експертів.

Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Істотні відмінності між бухгалтерською експертизою, аудитом і ревізією фінансово-господарської діяльності зумовлені юридичною природою, їх цілями і завданнями, які вони вирішують. Якщо ревізія комплексно досліджує фінансово-господарську діяльність підприємства з метою подальшого її удосконалення, то бухгалтерська експертиза вивчає окремі недоліки, виявлені ревізією для документального обґрунтування позовних вимог, пред'явлених у слідчі або судові органи до конкретних матеріально відповідальних та інших осіб. Аудит досліджує лише ті питання, які на його вирішення поставив за договором замовник або які передбачено законодавством в обов'язковому порядку. При цьому одним із завдань аудитора є створення атмосфери найбільшого сприяння замовнику.

На відміну від ревізора експерт-бухгалтер не має права самостійно збирати документи та іншу інформацію, яка є доказом по кримінальній справі. Збирання, формування, оцінка доказів та інші процесуальні дії, у тому числі витребування документів, відбирання пояснень, одержання, фіксація доказової інформації, а також залучення спеціаліста з відповіднихгалузей знань - це прерогатива слідчого, врегульована чинним законодавством. Тому у разі недостатності наявних матеріалів експерт порушує клопотання про надання додаткових та нових матеріалів, необхідних для вирішення поставлених перед ним питань. Якщо надані матеріали недостатні для дачі висновку, експерт у письмовій формі повідомляє орган, що призначив експертизу, про неможливість дати висновок. Питання, що ставляться експертові і його висновок по них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта, а також не можуть бути експертами особи, які раніше були ревізорами в справі. Від правильного та повного надання на дослідження об'єктів судово-бухгалтерської експертизи залежать строки виконання експертизи, якість і доказовість експертного висновку. Особливо ретельно необхідно підбирати первинні документи, що підтверджують факт здійснення господарських операцій. Якщо ведення бухгалтерського обліку на досліджуваному підприємстві здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експертові повинні надаватися документи на машинних носіях або роздруковані та обов'язково завірені в установленому порядку. Документи мають бути систематизованими, підшитими, пронумерованими, прошнурованими, скріпленими печатками та підписами ініціаторів експертизи. Якщо отримані матеріали оформлені з порушеннями, керівник експертної установи терміново в письмовій формі повідомляє про це ініціатора експертизи. При невжитті ініціатором експертизи належних заходів для усунення цих перешкод, керівник установи по закінченні одного місяця з дня направлення повідомлення повертає йому матеріали без виконання. На дослідження експертам надаються, як правило, оригінали документів, вилучених на підприємствах, в організаціях і закладах, але можливе надання і засвідчених відповідним чином копій документів, про що зазначається у висновку .За необхідності врахування висновків інших видів експертиз (будівельно-технічної, товарознавчої, почеркознавчої, інших), останні мають бути проведені до призначення бухгалтерської експертизи, а документи по них – надаватися експерту-бухгалтеру. Передчасність призначення бухгалтерської експертизи, не з’ясування усіх обставин справи, котрі потребують проведення додаткових перевірок, у т.ч. зустрічних, відсутність або недостатність необхідних документів збільшують терміни проведення експертизи або взагалі її унеможливлюють.

Висновок: таким чином судово-бухгалтерська експертиза в оподаткуванні є особливим видом дослідження дільності підприємства, і не є подібною з ревізією або аудитом. Вона є наступним етапом перевірки діяльності підприємства після вже проведених інспекцій, перевірок, ревізій.

 

Література:

1. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: Підручник. – К.: Видавнича компанія “Воля” – 2004. – 656 с.

2. Гордійчук М.І. Судово-бухгалтерська експертиза: погляд в минуле /М.І. Гордійчук // Вісник ЖІТІ. – 2002. − № 22. – С. 69-78.

3. Костров А.И. Судебная бухгалтерия: учебно-методический комплекс / А.И. Костров. – Мн.: Изд-во МИУ, 2007. – 240 с.

4. Малюга Н.М. Чи є судово-бухгалтерська експертиза методом контролю? / Н.М. Малюга // Вісник ЖІТІ. – 2002. – С. 180-182.

 

References:

1. Biluha M.T. Accounting Forensic examination/ M.T.Biluha – Publishing company "Wolya" - 2004. - 656.

2. Gordiychuk M.I. Forensic accounting expertise: Looking Back / M.I.Gordiychuk // Bulletin ZHITI. - 2002. - № 22. - 69-78.

3. Kostrov A.I. Sudebnaya Accounting: Training and methodical complex / А.I. Kostrov – Мn.: Izd. MIU, 2007. – 240.

4. Malyuga N.M. Is forensic accounting expertise control method? / N.M. Malyuga // Bulletin ZHITI. - 2002. - 180-182.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.