Опалко К. С., Ніколюк Н. П. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В КОЛЕДЖІ

УДК 004(075.8)

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В КОЛЕДЖІ

Опалко К. С., Ніколюк Н. П.

Уманський агроколедж відокремленийструктурний підрозділ національного університету садівництва, Україна, Умань

 

У статті розглядаються питання оцінювальних підходів до якості вищої освіти. Пропонуються деякі першочергові заходи щодо модернізації системи оцінки якості вищої освіти. Завданням цієї статті є з'ясування сучасних європейських стандартів якості вищої освіти через роботу методичного кабінету, аналіз домінуючих оцінювальних підходів в освітньому просторі, а також проектування отриманих даних на визначення першочергових заходів в модернізації оцінки якості вищої освіти.

Ключові слова: якість освіти, методична робота, методкабінет.

 

Опалко К.С., Ніколюк Н.П.. Організація методичної роботи в коледжі

Уманський агроколедж відокремленийструктурний підрозділ національного університету садівництва ,Україна, Умань

В статье рассматриваются вопросы оценивающих подходов к качеству высшего образования в Украине. Предлагаются некоторые первоочередные меры относительно модернизации системы оценки качества высшего образования. Целью этой статьи является выяснение современных европейских стандартов качества высшего образования через работу методического кабинета, анализ доминирующих оценивающих подходов в образовательном пространстве, а также проектирование полученных данных на определение первоочередных мер в модернизации оценки качества высшего образования.

Ключевые слова: качество образования, методическая работа, методкабинет.

 

Опалко К.С., Николюк Н.П .. Организация методической работы в колледже

Уманский Агроколледж обособленное структурное подразделение национального университета садоводства, Украина, Умань

In the article the questions of the estimating going are examined near quality of higher education in Ukraine. Some primary measures are offered in relation to modernization of the system of estimation of quality of higher education. The task of this article is finding out of the modern European standards of quality of higher education through the analysis of dominant estimating approaches in European educational space, and also planning of findings on determination of primary measures in modernization of estimation of quality of higher education.

Keywords: quality education, methodical work, methodology department.

Opalko KS, Nikolyuk NP .. Organization of methodical work in College

Umansky ahrokoledzh a separate unit of the National University of Horticulture, Ukraine, Uman

 

Вступ

Засоби діагностики якості вищої освіти - методики, призначені для кількісного та якісного оцінювання ступеня досягнення особами, які навчаються у вищому навчальному закладі, цілей вищої освіти. Шлях, який веде до знань – це діяльність. Роль методичної роботи відчутно зростає сьогодні в зв’язку з необхідністю раціонально та оперативно використовувати інноваційні форми та методи навчання та виховання, тому що методична робота – найвагоміший засіб підвищення педагогічної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів. Вона зв’язує в єдине ціле всю систему роботи коледжа.

Організаційним та об'єднуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет коледжу. Він організовує і забезпечує діяльність та координацію всіх структурних підрозділів системи методичної роботи в коледжі. Основними напрямами роботи методичного кабінету є впровадження в навчально-виховний процес досягнень педагогічної науки і практики, поширення кращого педагогічного досвіду, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Навчально-методична робота агротехнічного коледжу направлена на вдосконалення підготовки фахівців згідно вимог стандартів вищої освіти (ГСВО) третього покоління на принципах застосування компетентнісного підходу. Кардинально змінилися навчальні плани підготовки молодших спеціалістів. За короткий час проведено колосальну роботу з розробки складових ГСВО: засобів діагностики якості вищої освіти, варіативної частини освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики. Розроблені нові навчальні програми з дисциплін всіх циклів. Всі викладачі коледжу працюють над створенням і вдосконаленням комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін, які вони викладають.

Випущено підручники з грифом МОН України, монографії; підручники, посібники рекомендовані для використання в навчально-виховному процесі коледжу.

З використанням у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікативних технологій навчання, цифрових освітніх ресурсів викладачі працюють над розробкою комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін: електронних підручників, посібників, комп’ютерних презентацій, які на сьогоднішній день освітніх технологій є необхідним засобом навчання у становленні високопрофесійних спеціалістів. В коледжі закінчується розробка електронної бібліотеки, яка наповнюється методичними матеріалами, розробленими викладачами: навчальними посібниками, конспектами лекцій, методичними вказівками для підготовки і виконання лабораторних робіт, практичними роботами, самостійними роботами студентів, курсовими роботами, дипломними роботами.

Над підвищенням професійної майстерності викладачів, впровадженням інноваційних технологій навчання на відділеннях Уманського агротехнічного коледжу працює Бесараб М.М. Велика роль у становленні роботи методичного кабінету коледжу належить директору Кужелю В.В.

З метою вироблення єдиного підходу до вирішення освітніх проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації в коледжі проводяться педагогічні ради. Вирішення педагогічних проблем, розповсюдження системи роботи кращих педагогічних працівників, заслуховування доповідей з окремих питань педагогічної теорії та практики відбувається на науково-практичних конференціях:

Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації. В коледжі проводяться педагогічні ради, методичні ради, працюють циклові комісії, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школа педагогічної майстерності.

Узагальнення і пропаганда передового педагогічного досвіду, для використання його в роботі викладачів, з метою підвищення їх професійного рівня та якості навчання і виховання студентів проводиться на методичних семінарах. Тут, також, розглядаються освітні технології навчального закладу у підготовці кваліфікованого робітника, молодшого спеціалістаю. Аналізуються нові ідеї, шляхи вирішення актуальних проблем освіти, розвиток педагогічних технологій навчання, їх особливості в залежності від можливостей і потреб розвитку суспільства, науково-технічного прогресу.

Викладач вищої категорії Цяпута В М. на семінарі ознайомив викладачів з мультимедійним обладнанням для презентацій, роботою з проектором та програмним забезпеченням для створення презентацій. Ознайомив з використанням комп’ютерних програм при вивченні радіотехнічних дисциплін в системі підготовки молодшого спеціаліста.

Практико – орієнтоване навчання молодших спеціалістів на основі глибоких теоретичних знань, застосування найновіших можливостей комп’ютерних технологій навчання на заняттях впроваджує викладач вищої категорії Метелиця О.М.

Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність студента, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської, моралі закликає викладач вищої категорії Ніколюк Н.П. Доповідь викладача Марун Л.М. «Європейські цінності» прийшли послухати, навіть, викладачі інших навчальних закладів.

Викладач вищої категорії Мельник Н.М. у виступах на семінарах наголошує на базових знаннях фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань і здатності використовувати математичні методи в обраній професії. І, звичайно, детально розглядаються на методичних семінарах питання адаптації системи вищої освіти України в європейський освітній простір.

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створені циклові комісії. Керівництво роботою циклових комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів. Члени циклових комісій відповідають за стан методичної роботи з дисциплін, що входять до складу комісії, стан роботи навчальних аудиторій (лабораторій), розробку заходів щодо підвищення успішності студентів в процесі навчання з дисциплін та впровадження їх у навчально-виховний процес.

Голови циклових комісій на спільних засіданнях вирішують нагальні проблеми, які виникають у навчально-виховному процесі підготовки молодших спеціалістів. На засіданні циклових комісій розглядаються також методи підвищення ефективності знань студентів.

В коледжі працює «Школа педагогічної майстерності», до якої залучено 8 малодосвідчених викладачів. Викладачі, які мають вищі категорії, а також звання викладачів-методистів є наставниками і надають методичну допомогу цим викладачам.

На відкритих заняттях, які є прикладом впровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес через застосування інформаційно-комунікативних технологій відбувається вивчення і впровадження викладачами нових форм, методів і технологій навчання, передового досвіду організації навчального процесу, що забезпечує максимальну самостійність навчання студентів. Для популяризації та закріплення інтерактивних методів навчання викладачами проводяться відкриті заняття.

Досконале володіння інноваційними освітніми методиками і технологіями на заняттях демонструє викладач Соколовська Н.О.

Постійно модернізовує зміст, форми, методи і засоби навчання на заняттях викладач Сегеда В.М.

З метою формування образу фахівця, необхідних якостей щодо здатності приймати рішення, системно мислити, розвивати самостійність та ініціативність, уміння працювати з інформацією студенти та викладачі - наукові керівники студентів, залучались до участі у студентських науково-практичних, науково-технічних конференціях та олімпіадах. Активні учасники цих конференцій, переможці та призери олімпіад нагороджені преміями, грамотами, подяками.

В коледжі працює методична рада, яка здійснює оцінку результатів методичної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників, проводить науково-методичні експертизи навчальних планів підготовки фахівців, робочих програм дисциплін, комплексного методичного забезпечення дисциплін, сприяє впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Висновки:

Здійснення повноцінних результативних змін в діяльності нашого агроколеджу неможливе без високого рівня науково-методичного забезпечення і стабільно творчо працюючих педагогічних працівників. Система підвищення професіоналізму педагогічних працівників – це цільовий комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених організаційно-змістовних компонентів. Методична робота – основний компонент цієї системи, так як здійснюється практично постійно і найбільш повно враховує запити та потреби педагогічних працівників, більш динамічно реагує на потреби педагогічної практики.

 

Література:

1. Закон України «Про освіту» //Освіта. – 1996. – 25 квітня.

2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка . – К.: Знання – Прес, 2003.

3. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Лекції із загальної педагогіки: Навч. посібн. – 5-е видання – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка , 2008.

4. Буркова Л. Технології в освіті // Рідна шк. — 2011. — № 2. — С. 18—19.

5. Вишневська Н. Головні тенденції реформування шкільної освіти в країнах Європи (80—90 роки XX ст.) // Нова педагогічна думка. — 1999. — № 1. — С. 71—75.

 

References:

1.The Law of Ukraine "On Education" // Education. - 1996. - 25 April.

2. Kuzminskyy AI Omelianenko VL Pedagogy. - K .: Knowledge - Press, 2003.

3. Martynenko SM, Khoruzhaya LL Lectures of general pedagogy: Training. posibn. - 5th Edition - K .: KMPU named after BD Hrinchenko 2008.

4. Burkov LA Technology in Education // Mother HQ. - 2011. - № 2. - P. 18-19.

5. N. Vishnevskaya main trends reform school education in Europe (80-90 years of XX century.) // New pedagogical ideas. - 1999. - № 1. - P. 71-75.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.