Гордієць В. В., Римарева Л. М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

УДК: 338.3

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Гордієць В. В., Римарева Л. М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

На основі аналізу наукових праць та нормативно-правової бази розглянуто сутність толінгових операцій; мотиви вітчизняних підприємств, які спонукали їх до такої форми діяльності; сучасний вплив толінгових операцій на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, позитивні та негативні наслідки здійснення операцій з давальницькою сировиною. Також було розглянуто особливості здійснення операцій з переробки давальницької сировини.

Ключові слова: толінг, толінгер, толінгові операції, давальницька сировина, переробка давальницької сировини, толінгові схеми переробки давальницької сировини.

 

Гордиец В. В., Рымарева Л. Н. Теоретико-методологические основы реализации толлинговых операций в Украине в современных условиях/ Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, г. Винница

На основе анализа научных работ и нормативно-правовой базы рассмотрена сущность толлинговых операций; мотивы отечественных предприятий, которые побудили их к такой форме деятельности; современное влияние толлинговых операций на конкурентоспособность отечественных предприятий, положительные и отрицательные последствия осуществления операций с давальческим сырьем. Также были рассмотрены особенности осуществления операций по переработке давальческого сырья.

Ключевые слова: толлинг, толингер, толлинговые операции, давальческое сырье, переработка давальческого сырья, толлинговые схемы переработки давальческого сырья.

 

Hordiiets V.V., Rymareva L. N. Self-appraisal of tolling operations in Ukraine in modern conditions/ Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

Based on the analysis of scientific papers and regulatory framework the essence tolling operations; reasons of domestic enterprises, which prompted them to this form of activity; modern tolling operations impact on the competitiveness of domestic enterprises, the positive and negative effects of operations tolling. It was also the peculiarities of transactions with tolling.

Keywords: tolling, tolinger, tolling operations, raw material, tolling, tolling scheme.

 

Вступ

Операції з переробки давальницької сировини в сфері зовнішньоекономічної діяльності відіграють важливу роль, оскільки функціонування суспільства на сучасному етапі розвитку неможливе без взаємного обміну сировиною, товарами, послугами, технологіями, інформацією тощо. Повною мірою це стосується України, яка як незалежна, економічно самостійна держава займає певне місце у світовій системі поділу праці. Також вона має вагомий експортний потенціал у багатьох галузях економіки та сприятливі фактори для розвитку таких зовнішньоекономічних операцій, як толінгові операції.

Через кризову ситуацію в економічній сфері пострадянського простору, а також внаслідок руйнування єдиної загальнодержавної системи суспільного виробництва та поділу праці, операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності набули широкого застосування. Однак, як показує досвід, вплив давальницьких операцій на становище України не є однозначним, що зумовлює необхідність їх регулювання, контролю та вдосконалення.

В наш час механізми управління толінговими операціями недостатньо відпрацьовані, особливо щодо оцінювання їхнього впливу на рівень конкурентних переваг підприємства на ринку. Зазвичай, толінгери не зацікавлені у збільшенні статутного капіталу підприємств-переробників чи у їх науково-технічному розвитку. Тому за певних умов такі операції можуть негативно впливати на виробничий потенціал українських підприємств, що здійснюють операції з давальницькою сировиною.

Дослідження такого явища як толінг здійснювали як вітчизняні так і зарубіжні науковці, зокрема М.Ю. Барна, К.К. Богомазова, Н.М. Гарбар, Ю.В. Гончаров, О.А. Горбач, О.І. Лабурцева, Г.О. Партин, В.В. Розенталь, Н.М. Стрельченко, П.А. Фісуненко, З.Я. Шацька. Проте дана тема, все ж таки, залишається недостатньо вивченою.

 

Термін “операції з давальницькою сировиною” в зовнішньоекономічній діяльності підприємств, які займалися переробкою сировини вживався до прийняття нового Митного кодексу України. Поняття “давальницької сировини” було закріплено в Законі України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” №327/95-ВР від 15.09.1995 р., який став основним документом в частині регулювання операцій з давальницькою сировиною з іноземними контрагентами. Документ втратив чинність від 13.03.2012 р., новий Митний кодекс України перебрав на себе функції регулювання операцій з переробки на митній території України, проте він не закріплює терміну “давальницька сировина”. Разом з тим кодекс регулює процес митного оформлення сировини, яка ввозиться на територію України з метою переробки, із обов’язковим реекспортом вже готової продукції протягом визначеного періоду часу. В Митному кодексі поняття “сировина для переробки” вживається як “товари, розміщені у митний режим переробки” або “товари для переробки” [1].

Впродовж останніх років набуло поширення таке поняття, як толінг, дискусії навколо якого активно розгортаються на сторінках вітчизняних видань.

“Толінг” походить від англійського “tolling”, що дослівно означає оплату за послугу з перероблення давальницької сировини готовою продукцією. Толінг набув поширення у світовій економічній практиці й узаконений Всесвітньою торговельною організацією як одна із форм міжнародного поділу праці. Передумовами тому слугували супутні толінгу економічно привабливі фактори, зокрема гнучкість варіантів розрахунків під час перероблення давальницької сировини [2, c. 244-245].

У німецькій мові поняттю “толінг” відповідає позначення “Lohnveredelung” (переробка давальницької сировини), а також “neue internationale Arbeitsteilung” (новий міжнародний розподіл праці), в англомовних країнах – “International Subcontracting” (міжнародний субпідряд) або “Offshore Assembly / Production” (переробка / виробництво в іншій країні), а іспанською мовою толінгові операції позначаються як “maguila” [3].

В українському законодавстві не визначено поняття “толінг”. У Митному кодексі України толінгові операції визначаються як операції “з товарами, розміщеними у митний режим переробки”. Якщо підприємство, яке надає послуги з переробки товарів, є українською стороною, а постачальник – іноземний контрагент, то використовується режим переробки на митній території України [1]. При цьому взаємодія між замовником і виробником встановлюється, змінюється або припиняється укладеним зовнішньоекономічним договором, який повинен відповідати “Положенню про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”, затвердженому Наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України №201 від 06.09.2001 р. [4]. Також такі відносини регулюються Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” №959-XII від16.04.1991 зі змінами і доповненнями від 11.08.2013 р., Митним кодексом України, Податковим кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України “Про деякі питання перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України, обмеження і заборони щодо розміщення окремих товарів у зазначений митний режим та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України” №295 від 27.03.2012 р., Наказом Міністерства фінансів України “Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму” №657 від 31.05.2012 р. та іншими нормативними актами.

Згідно із Митним кодексом України, переробка на митній території – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки [1].

У Податковому кодексі України визначено поняття “операції з давальницькою сировиною”, що є синонімом терміна “толінгові операції”. Проте ці терміни в податковому законодавстві належать до діяльності підприємств-резидентів, оскільки в статтях, які стосуються зовнішньоекономічної діяльності, вони замінені на “товари, призначені для переробки” [5]. Зокрема “операції з давальницькою сировиною” визначаються як “операції з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій) з метою одержання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі її переробки становить не менш як 20 % загальної вартості готової продукції”. Під час обчислення частки давальницької сировини у собівартості готової продукції враховують вартість усієї ввезеної / вивезеної давальницької сировини та витрати на перевезення цієї сировини до виконавця робіт. Обов'язковою умовою є попереднє постачання давальницької сировини до підприємства-переробника. Усі перелічені вище умови мають виконуватись одночасно. Термін перероблення сировини залежить від особливостей виробничого процесу і розпорядження продукцією перероблення, однак не може перевищувати 90 днів [5].

Іноземні товари, які переміщуються через митний кордон України і оформляються в митному режимі переробки з дотриманням всіх умов згідно із заявленим режимом, вважаються сировиною переробки на давальницьких умовах. Попри виключення терміну “давальницька сировина” з нормативно-правових актів України, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність, в практиці це поняття надалі вживається в значенні, що закріпилося міжнародними правилами і традиціями ведення підприємницької діяльності.

На думку О.І. Лабурцевої, толінг – це послуги з перероблення імпортної сировини, що ввозиться на митну територію держави без оподаткування і передачі прав власності вітчизняному підприємству, яке її переробляє, із подальшим вивезенням готової продукції за межі держави [2]. В свою чергу, толінгер – компанія-власник сировини, що передає її на перероблення. В ролі толінгера може бути будь-яка компанія, здатна забезпечити фінансування поставок сировини, і яка розраховує отримати прибуток від різниці між вартістю кінцевого продукту та вартістю сировини і витратами на її перероблення на виробничих потужностях підприємств країни-партнера.

У широкому змісті, під толінговими операціями розуміють порядок організації виробництва з переробки давальницької сировини, умови й форми розрахунків за послуги з переробки, способи реалізації готової продукції, виготовленої з давальницької сировини.

Однак, поняття “давальництво” ширше за поняття “толлінг”. Поняття “переробка давальницької сировини” є загальним, а поняття “толлінг” є частковим по відношенню до загального і входить до поняття “переробка давальницької сировини”.

В економічній літературі виділяють два види толінгу: внутрішній та зовнішній. Внутрішній толінг передбачає придбання іноземною фірмою сировини в Україні, а зовнішній – ввезення сировини з-за кордону. За кордоном толінгові операції здійснюються з активною і пасивною переробкою. Активною вважають перероблення наданих ресурсів іноземними партнерами (толінгерами) на підприємствах країні-переробниці, а пасивною – за якої перероблення сировини здійснюють підприємства країни-переробниці для іноземного замовника [4].

Учасниками толінгових операцій, окрім замовників і підприємств-переробників, можуть бути додаткові посередники, постачальники, консультанти, які в процесі підприємницької діяльності не тільки взаємодіють, але й конкурують між собою.

Серед основних мотивів здійснення толінгових операцій для замовника може бути пошук шляхів зниження собівартості продукції за рахунок скорочення витрат на оплату праці або ж відсутність у країні замовника необхідних технологій та потужностей для організації виробничого процесу чи нестача коштів на їх придбання. Для прикладу, в середньому українська швея отримує заробітну плату від 1900 до 4560 грн (100-240 євро) за місяць, а німецька – у 9 разів більше (900-2000 євро залежно від виконуваної роботи). Тому вигода від постачання своєї сировини в Україну для німецьких виробників очевидна. Отож, країни з високими витратами на оплату праці давно звернули увагу на необхідність розміщення замовлень на перероблення сировини в інших країнах, де рівень оплати праці є значно нижчим. Своєю чергою, для підприємств-переробників мотивами здійснення толінгу може бути прагнення завантажити власні виробничі потужності або нестача власних обігових коштів для закупівлі сировини і забезпечення виробничого процесу. Підприємство-виробник має можливість перенести на вартість продукції, виготовленої з давальницької сировини, частину своїх постійних витрат та покращити фінансові результати. Водночас, робота на давальницькій сировині зменшує потребу підприємства у кредитних ресурсах для формування запасів сировини, забезпечує зайнятість і гарантований збут продукції.

Використання толінгових схем дає можливість підприємству-переробнику за відсутності коштів на придбання сировини одержати її безоплатно від замовника, а також через нагромадження прибутку скоротити потребу в кредитних ресурсах для фінансування обігового капіталу.

Здійснення толінгових операцій може позитивно вплинути на конкурентоспроможність підприємства-виробника та країну його розташування, оскільки, з одного боку, відкриває ринки індустріально розвинених країн для виробництва і реалізації нових товарів, виготовлення яких без толінгових схем неможливе, а з іншого – зумовлює формування позитивного ефекту для інших галузей економіки країни підприємства-переробника, насамперед внаслідок придбання іноземною фірмою сировини для виробництва продукції в цій же країні. Однак, поряд з позитивними, толінг має і низку негативних сторін. Вітчизняні підприємства-переробники давальницької сировини використовують виробничі потужності та залучають робочу силу як при повноцінному виробництві, а відшкодування при цьому часто отримують тільки за проведені технологічні операції. Водночас зарубіжні партнери реалізують готову продукцію і присвоюють практично всю суму прибутку.

Отже, відбувається експлуатація ресурсу підприємств і знижуються економічні можливості до модернізації виробництва. Українські підприємства, які працюють на умовах толінгу, мають вдосконалювати підходи до формування ціни на здійснення операцій з давальницькою сировиною, а надалі поступово переорієнтуватися на самостійне виробництво конкурентоспроможної на міжнародному ринку продукції.

 

Висновок

За умови ефективної організації толінгові операції мають позитивний вплив на зростання кількості робочих місць, завантаженість виробничих потужностей підприємств, які тимчасово простоюють, сприяють зменшенню потреби в обіговому капіталі, а також збільшують доходи підприємств-переробників та держави, у якій розташовуються ці підприємства.

Ґрунтуючись на справедливій ціновій політиці, такий вид комерційних угод необхідно розглядати як позитивний для країн-учасниць та як початковий етап на шляху до підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників на зовнішніх ринках.

Толінгові операції мають взаємовигідний економічний характер та відіграють значну роль у сучасному процесі економічного розвитку України.

 

Література:

1. Митний кодекс України №4495-VI від 13.03.2012 р. зі змінами і доповненнями від 23.10.2013 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

2. Партин Г.О. Толінг як форма залучення обігового капіталу / Г.О. Партин, О.А. Горбач // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 243-248.

3. Богомазова К.К. Сутність операцій з давальницькою сировиною та їх значення [Електронний ресурс] / К.К. Богомазова // Ефективна економіка. – 2013. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2182.

4. Наказ Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України “Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)” №201 від 06.09.2001 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01.

5. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 зі змінами і доповненнями від 13.11.2013 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.4.

6. Лабурцева О.І. Маркетинг і розвиток підприємництва в легкій промисловості України: [монографія] / О.І. Лабурцева. – К.: Вид-во КНУТД, 2008. – 364 с.

7. Стрельченко Н.М. Конкурентоспроможність українських виробництв щодо толінга-нерезидента/ Н.М. Стрельченко// Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. – №1. – С. 34.

 

References:

1. Customs Code of Ukraine №4495-VI of 13.03.2012 With amendments from 23.10.2013. - Access: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (Ukrainian language)

2. Partyn G.O., Gorbach O.A., Tolling as a Form of working capital, Naukovy`j visny`k NLTU Ukrayiny`: zbirny`k naukovo-texnichny`x pracz`, Lviv, 2011. - Vol. 21.7. - P. 243-248 (Ukrainian language)

3. Bogomazova K.K., The essence of tolling operations and their importance, Efekty`vna ekonomika. - 2013. - Access:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2182 (Ukrainian language)

4. Order of the Ministry of Economy of European Integration of Ukraine "On approval of the form of foreign trade agreements (contracts)" №201 from 06.09.2001. - Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01 (Ukrainian language)

5. Tax Code of Ukraine №2755-VI of 02.12.2010 as amended and supplemented from 13.11.2013 - Access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.4 (Ukrainian language)

6. Laburceva O.I., Marketing and business development in the light industry Ukraine, - K .: KNUTD. 2008. - 364 p. (Ukrainian language)

7. Strel`chenko N.M., The competitiveness of Ukrainian enterprises concerning tolling non-resident, Zovnishnya torgivlya: pravo ta ekonomika. - 2006. - №1. - P. 34. (Ukrainian language)

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.