кандидат економічних наук, Штанько О. Д., Фролов О. В. АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОБЧИСЛЕННЯ ПОКАЗНИКА ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

УДК: 339.9

 

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОБЧИСЛЕННЯ ПОКАЗНИКА ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

кандидат економічних наук, Штанько О. Д., Фролов О. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна, Дніпропетровськ

 

Проаналізовані теоретико-методологічні основи глобальної конкурентоспроможності. Визначені міжнародні рейтингові дослідження що вивчають глобальну конкурентоспроможність. Досліджений показник глобальної конкурентоспроможності України 2006-2015рр., а також виявлено його невідповідність з реальними економічними показниками. Вказано на недосконалість міжнародних досліджень з глобальної конкурентоспроможності на прикладі України. Запропонована альтернативна абсолютно прозора методика визначення показника конкурентоспроможності на основі об’єктивних економічних показників та даних міжнародних організацій з послідуючим рейтингом досліджуваного кола країн.

Ключові слова: глобальна конкурентоспроможність, Wоrld Есоnоmiс Fоrum, Institutе оf Mаnаgеmеnt Dеvеlоpmеnt, Dоing Businеss, Wоrld Bаnk,Glоbаl Соmpеtitivеnеss Indеx, Clusters of competitiveness.

 

Кандидат экономических наук, Штанько О. Д., Фролов А. В. Альтернативный подход к вычислению показателя глобальной конкурентоспособности / Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Украина, Днепропетровск

Проанализированы теоретико-методологические основы глобальной конкурентоспособности. Определены международные рейтинговые исследования изучающие глобальную конкурентоспособность. Исследован показатель глобальной конкурентоспособности Украины 2006-2015 гг., а также выявлено его несоответствие с реальными экономическими показателями. Указано на несовершенство международных исследований по глобальной конкурентоспособности на примере Украины. Предложена альтернативная абсолютно прозрачная методика определения показателя конкурентоспособности на основе объективных экономических показателей и данных международных организаций с последующим рейтингом исследуемого круга стран.

Ключевые слова: глобальная конкурентоспособность, Wоrld Есоnоmiс Fоrum, Institut оf Mаnаgеmеnt Dеvеlоpmеnt, Dоing Businеss, Wоrld Bаnk, Glоbаl Соmpеtitivеnеss Indеx, Clusters of competitiveness.

 

PhD in Economics, Shtanko O. D., Frolov A. V. Alternative approach to the calculation of the index of global competitiveness / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine, Dnipropetrovsk

We analyzed the theoretical and methodological foundations of global competitiveness. Determined by international rating studies studying global competitiveness. Studied indicator of global competitiveness of Ukraine, 2006-2015., аnd also revealed its incompatibility with the real economic indicators. Indicated on the imperfection of international research on the global competitiveness of the example of Ukraine. Indicated on the imperfection of international research on the global competitiveness of the example of Ukraine. It was offered an alternative, absolutely transparent method of determining the index of competitiveness on the basis of objective economic indicators and data of international organizations, followed by a rating of the test range of countries.

Key words: global competitiveness, Wоrld Есоnоmiс Fоrum, Institut оf Mаnаgеmеnt Dеvеlоpmеnt, Dоing Businеss, Wоrld Bаnk, Glоbаl Соmpеtitivеnеss Indеx, Clusters of competitiveness.

 

Вступ. В наш час в умовах стрімкого розвитку процесів інтеграції та глобалізації досить гостро стоїть питання глобальної або міжнародної конкурентоспроможності, тому важливо правильно визначати як визначення, так і показник цього питання. І найголовніше, щоб отримані дані не розходилися з визначенням та метою, яку перед собою ставили, адже в такому випадку дослідження не буде мати жодного сенсу і усі зусилля будуть марні.

В Останні роки поняття конкурентоспроможності стало часто вживаним терміном. На тлі міжнародної відкритості розвинених економік і глобалізації економічних відносин не було практично жодного уряду, який би не проголосив підвищення конкурентоспроможності одним з основних завдань своєї економічної політики [1]. Сьогодні практично немає розвинених країн, які б не створили у себе спеціальних комісій для аналізу стану конкурентоспроможності своєї економіки і не шукали б шляхів її вдосконалення. У той же час концепція конкурентоспроможності досі виглядає досить невизначеною.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Shtanko-Frolov.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.