Тісова О. Ю., науковий керівник: к. е. н., доц. Рєліна І. Є. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ДОСВІДІ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН

УДК 336.61

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ДОСВІДІ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН

Тісова О. Ю.,

науковий керівник: к. е. н., доц. Рєліна І. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна, Дніпропетровськ

 

У статті розглянуто проблеми фінансування вищої освіти в незалежній Україні. Досліджено джерела фінансування закладів вищої освіти, а саме, державного і недержавного фінансового забезпечення. Визначені основні тенденції у фінансуванні вищої освіти в Україні. Обґрунтована необхідність удосконалення фінансування вищої освіти в Україні. Окреслено основні напрями удосконалення процесу фінансування вищої освіти в Україні.

Ключові слова: вища освіта, державне фінансування, недержавне фінансування, недоліки фінансування, витрати.

 

Тисова Е. Ю., научный руководитель: к. э. н., доц. Релина И. Е. Модернизация финансирования высшего образования в Украине / Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Украина, Днепропетровск

В статье рассмотрены проблемы финансирования высшего образования в независимой Украине. Исследованы источники финансирования высших учебных заведений образования, а именно, государственного и негосударственного обеспечения. Определены основные тенденции в финансировании высшего образования в Украине. Определены основные направления усовершенствования процесса финансирования высшего образования в Украине.

Ключевые слова: высшее образование, государственное финансирование, негосударственное финансирование, недостатки финансирования, затраты

 

Tisova O. Y., Scientific Adviser: PhD in Economic, Docent Relina I. E. Modernization of higher education financing in Ukraine / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine, Dnipropetrovsk

The article deals with the problem of financing of higher education in the independent Ukraine. We investigate the source of funding of higher education institutions, namely, public and private security. The main trends in the financing of higher education in Ukraine. The main directions of improvement of the financing of higher education in Ukraine.

Key words: higher education, government funding, public funding, funding gaps, costs

 

Вступ. Удосконалення розгалужених механізмів функціонування вітчизняної вищої освіти є одним з основних напрямків освітньої політики України, який, нормативно визначено стратегічною програмою розвитку освіти країни.

Вирішення даного завдання потребує впровадження сучасних моделей фінансування, пошуку нових джерел ресурсів, як матеріальних так і інтелектуальних. При цьому виникає одразу декілька проблем: по-перше, необхідно вирішити, за рахунок яких джерел здійснювати фінансування освіти; по-друге, як найбільш ефективно використовувати ресурси, які залучені для отримання позитивних результатів у фінансуванні вищої освіти. Як забезпечити одночасно і високий рівень якості вищої освіти України і її загальну доступність.

Фінансування освіти – це безоплатний та безповоротний процес надходження коштів з державного та місцевих бюджетів на виконання державою своїх функцій у галузі освіти, тобто забезпечення освітньої галузі грошовими коштами, необхідними для її функціонування та забезпечення громадян України правом на освіту (за Конституцією України).

Фінансування вищої освіти в Україні регулюється такими нормативно-правовими актами, як Бюджетний кодекс, Закон «Про освіту», Закон «Про вищу освіту», Закон «Про наукову та науково-технічну діяльність», Закон про Державний бюджет України на поточний рік, Постановами Кабінету Міністрів України. Загальною ознакою фінансування вищої освіти інших країн із ринковою економікою стала різноманітність його джерел та використання, у тому числі залучених, кредитних ресурсів. [1, с. 70].

В умовах трансформаційних перетворень економіки розвинутих країн та обмежених доходів більшості сімей, переважають форми державного фінансування, які роблять вищу освіту загальнодоступною. Структура форм фінансування вищої освіти в Україні зображена у таблиці 1.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Tsova.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.