кандидат економічних наук, Лозовський О. М., Сіренко Я. О. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА РИНКУ

УДК: 331.104:658.3(045)

 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА РИНКУ

кандидат економічних наук, Лозовський О. М., Сіренко Я. О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця

 

У статті досліджено сутність корпоративної культури підприємства, охарактеризовані основні складові елементи корпоративної культури, обґрунтовано вплив корпоративної культури на ефективність та конкурентоспроможність діяльності підприємства на ринку. Проведено комплексне дослідження факторів, чинників та інструментів, які формують корпоративну культуру в організації. Доведено, що співробітники компанії з високою корпоративною культурою працюють з повною самовіддачею і високою продуктивністю, що робить компанію більш компетентною та конкурентоспроможною на ринку.

Ключові слова: корпоративна культура, ефективність, управління, персонал, конкурентоспроможність.

 

Кандидат экономических наук, Лозовский А. Н., Сиренко Я. А. Корпоративная культура как инструмент повышения эффективности деятельности организации на рынке / Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического Университета, Украина, Винница.

В статье исследована сущность корпоративной культуры предприятия, охарактеризованы основные составляющие элементы корпоративной культуры, обосновано влияние корпоративной культуры на эффективность и конкурентоспособность деятельности предприятия на рынке. Проведено комплексное исследование факторов и инструментов, которые формируют корпоративную культуру в организации. Доказано, что сотрудники компании с высокой корпоративной культурой работают с полной самоотдачей и высокой производительностью, что делает компанию более компетентной и конкурентоспособной на рынке.

Ключевые слова: корпоративная культура, эффективность, управление, персонал, конкурентоспособность.

 

PhD in Economic, Lozovsky О. M., Sirenko Y. A. Corporate culture as a tool to increase efficiency of business activity in the market / Vinnitsa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine, Vinnitsa

The author focuses on analyzing the company's corporate culture. The effect of corporate culture on company's efficiency and competitiveness and the main elements of corporate culture are reached. Corporate culture forming factors and tools are analyzed from different points. The fact that employees with high corporate culture are constantly devoted to their work and have high efficiency is proved.

Key words: corporate culture, efficiency, management, staff, competitiveness.

 

Вступ. На сьогоднішній день існуюча корпоративна культура у більшості українських підприємств увійшла в протиріччя із завданнями адаптації до ринкових вимог, прискореного економічного зростання та розвитку інновацій. Проблеми та недоліки у формуванні корпоративної культури негативно впливають на організаційну поведінку керівників, мотивації персоналу до продуктивної праці, стані соціально-трудових відносин, що, у свою чергу, стає однією з суттєвих перешкод у забезпеченні ефективної діяльності підприємств. Саме тому дослідження особливостей корпоративної культури на вітчизняних підприємствах на даному етапі розвитку економіки України набуває особливого значення та потребує проведення відповідних наукових досліджень.

Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що все ще недостатньо вивченою залишається сутність організаційної культури, концепція її становлення та розвитку, спостерігаються суперечливі погляди на трактування ролі організаційної культури та її впливу на організаційну поведінку керівників, стан соціально-трудових відносин.

Корпоративна культура відіграє важливу роль у визначенні і реалізації управлінської діяльності, здійсненні ефективної політики підприємства. Проблемам формування та розвитку корпоративної культури значна увага приділена у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як І. Ансофф, М. Портер, С. Адамс, А. І. Наумов, К. С. Камерон, Воронкова В. Г., І. В. Мажура, О. Є. Кузьмін, Хаєт Г. Л., Балабанова Л. В., Виноградський М. Д. та інші. Проте, враховуючи економічну ситуацію країни, високий рівень конкуренції серед підприємств можна стверджувати, що питання вивчення корпоративної культури і надалі залишається актуальним.

Метою статті є визначення поняття корпоративної культури, її ролі в системі управління персоналом та визначення шляхів її удосконалення на підприємстві.

Корпоративна культура в тій чи інакшій формі існує майже в будь-якій компанії. Тільки відмінність полягає у тому, що в одній організації вона виникає, формується і розвивається стихійно, а в іншій усвідомлено і цілеспрямовано. На сьогоднішній день все більше керівників і менеджерів по роботі з персоналом замислюються про необхідність цілеспрямованого формування в організації корпоративної культури.

Вдало сформована корпоративна культура забезпечує ефективне досягнення цілей організації, а також підвищує авторитет організації, збільшуючи її привабливість для співробітників, партнерів по бізнесу та інвесторів [1, c. 12].

Необхідно вміти розрізняти сильну та слабку корпоративну культуру. Підприємства, які тільки вийшли на ринок чи підприємства, що характеризуються постійною ротацією думок (понять) серед колективу, мають слабку культуру. Члени таких підприємств мають недостатньо спільного досвіду для формування загальноприйнятих цінностей. Проте, слід відмітити, що не всі зрілі підприємства зі стабільними кадрами характеризуються сильною корпоративною культурою: головні цінності підприємства повинні постійно підтримуватися.

Процес формування та реформування корпоративної культури відбувається під впливом зовнішніх ринкових факторів (рис.1), діючих як основний аргумент перетворень, спрямованих на вдосконалення як внутрішньої взаємодії з персоналом, так і зовнішньої взаємодії з партнерами, клієнтами та конкурентами, а також з потенційними співробітниками компанії [2, c. 230].

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Srenko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.