кандидат психологічних наук, Попик Ю. В. СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛУХАЧІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СЛУЖБІ

УДК 378.14

 

СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛУХАЧІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СЛУЖБІ

кандидат психологічних наук, Попик Ю. В.

Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький

 

У статті розглянуто поняття сутності професійної компетентності слухачів системи професійно-технічної освіти у закладах пенітенціарної служби, визначено завдання процесу ресоціалізації у пенітенціарних закладах, основними з яких є: професійне навчання, або підвищення виробничої кваліфікації; забезпечення можливості і надання допомоги у встановленні і підтримці соціально корисних зв’язків, підготовка до звільнення. Узагальнено роль навчального процесу у пенітенціарній системі та виділено його особливості.

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, пенітенціарні заклади, ресоціалізація, компонент.

 

кандидат психологических наук, Попик Ю. В. Сущность профессиональной компетентности слушателей системы профессионально-технического образования в пенитенциарной службе / Хмельницкий национальный университет, Украина, Хмельницкий

В статье рассмотрено понятие сущности профессиональной компетентности слушателей в системе профессионально-технического образования учреждений пенитенциарной службы, определены задачи процесса ресоциализации в пенитенциарных заведениях, основными из которых являются: профессиональное обучение, или повышение производственной квалификации; обеспечение возможности и оказания помощи в установлении и поддержании социально полезных связей, подготовка к освобождению. Осуществлено обзор роли учебного процесса в пенитенциарной системе и выделены его особенности.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, пенитенциарные учреждения, ресоциализация, компонент.

 

PhD in Psychology, Popyk Y. V. The essence of the professional competence of students of vocational and technical education in the prison service / Khmelnitsky National University, Ukraine, Khmelnitsky

In the article the essence of the concept of professional competence of students in the system of vocational education and training institutions of the penitentiary service, defined the tasks of the process of re-socialization in prisons, the main ones are: vocational training, or improving production skills; Software capabilities and assist in establishing and maintaining socially useful links, preparation for release. Realized review of the role of the educational process in the prison system and highlighted its features.

Keywords: competence, professional competence, penal institutions, resocialization component.

 

Вступ. Метою державної системи охорони правопорядку України є не тільки покарання за вчинений злочин, а й виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними нових злочинів. У боротьбі зі злочинністю значну роль відіграють місця позбавлення волі, котрі виконують завдання перевиховання правопорушників. А, отже, актуальними є проблеми ресоціалізації засуджених. Більшість науковців звертає увагу на вивчення соціально-психологічних та педагогічних аспектів цього процесу і питань превентивної діяльності, у той час як питання професійно-творчого розвитку засуджених у системі закладів освіти залишаються поза увагою фахівців. Малодослідженими на сьогодні можна вважати й питання, що висвітлюють педагогічний потенціал освітнього процесу у пенітенціарних установах в сфері ресоціалізації.

Аргументовано доведено той факт, що залучення засуджених, які відбувають покарання до освітньої діяльності є досить перспективним. З метою повернення суспільству повноцінної та працездатної людини, засуджені під час відбування покарання повинні мати можливість здобути робітничу професію та отримати практичний професійний досвід для подальшого працевлаштування після виходу на волю.

Вивчення проблем вітчизняної пенітенціарної педагогіки беруть свій початок із напрацювань А. Макаренка. На сьогодні у наукових педагогічних колах увагу переважно приділено питанням постановки завдань пенітенціарної педагогіки (О. Бец, О. Васильченко, С. Замула, І. Куриляк, В. Льовочкін, О. Пташинський, Д. Ягунов); дослідженню практичних підходів до ресоціалізації засуджених та підготовку персоналу пенітенціарної установи до психолого-педагогічної діяльності (В. Борисов, Р. Ващенко, Н. Краснова, О. Третяк); розробці організації діяльності навчальних закладів при пенітенціарних установах (А. Байлов, В. Бебенін, О. Безносюк, Т. Бутенко, О. Караман, Н. Тюгаєва). Лише опосередковано порушувалися питання формування професіоналізму кваліфікованих робітників у засуджених: педагогічні аспекти управління підготовкою кваліфікованих робітників у системі професійно-технічної освіти (І. Лікарчук); зміст науково-методичного забезпечення діяльності професійно-технічних навчальних закладів у історичному контексті (Н. Михайловська, Н. Падун).

Однак, ми змушені констатувати, що на сучасному етапі реформування пенітенціарної системи проблема формування у засуджених професійної компетентності за допомогою системи навчальних центрів при кримінально-виконавчих установах закритого типу залишається недостатньо вивченою. У тому числі, на нашу думку, не до кінця розкритим є поняття сутності професійної компетентності слухачів системи професійно-технічної освіти у закладах пенітенціарної служби, що є темою нашої статті.

Для осіб, які перебувають у пенітенціарних установах освітня діяльність має стати вагомим чинником у процесі ресоціалізації, оскільки освіта засуджених є могутнім засобом їх перевиховання та подальшого входження у соціум. Завдання процесу ресоціалізації у ході освітньої діяльності в пенітенціарних закладах передбачають: підвищення загальноосвітнього рівня засуджених; професійне навчання, або підвищення виробничої кваліфікації; охорону здоров’я, привчання до порядку, встановленого в установах; нейтралізацію негативних соціально-психологічних явищ, властивих концентрованому середовищу правопорушників, надмірного звикання до умов ізоляції від суспільства; забезпечення можливості і надання допомоги у встановленні і підтримці соціально корисних зв’язків, підготовка до звільнення.

Таким чином, у місцях позбавлення волі існує реальний шанс для засуджених підвищити свій освітній рівень та зберігається можливість отримання ними конкретної робітничої спеціальності у професійно-технічних навчальних закладах. Зазначимо, що освіта засуджених являє собою різновид освітньої діяльності, та їх професійна діяльність не тільки розвивають психічні процеси (пам’ять, мислення, уяву), а й позитивно впливають на формування особистісних якостей засудженого. Отже, одержання засудженими загальної освіти та їх професійна підготовка є потужним та ефективним засобом ресоціалізації.

Розглянемо, як поняття "компетентність", "професійна компетентність" визначається в науковій літературі стосовно системи професійно-технічної освіти.

Так, поняття "компетентність" експертами програми Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations розглядається як складна система дій, що включає уміння та інші компоненти дії, які забезпечують можливість досягнення бажаного результату і відповідають вимогам суспільства. Згідно цієї програми компетентності притаманні наступні характеристики:

1) виявляється тільки в реальних діях, що здійснюється в певній ситуації. Зовнішні вимоги (контекст ситуації) входять до компетентності поряд із індивідуальними здібностями і схильностями;

2) включає когнітивні та некогнітивні компоненти (рухові та розумові навички, знання, мотивацію, ціннісні та етичні орієнтації, установки та інші соціальні й поведінкові компоненти), тобто все те, що може бути мобілізовано самою особистістю для ефективної діяльності;

3) формується та розвивається протягом усього життя через практичні дії і безпосередню взаємодію в різноманітних формальних і неформальних освітніх ситуаціях та інститутах;

4) ключові компетентності істотні для професійного успіху в самих різних сферах життя будь-якої людини і суспільства. Саме тому вони потрібні кожній людині і всьому соціуму у цілому;

5) щоб справлятися зі складними вимогами сучасного життя, людині необхідно досягти певного рівня критичного мислення, рефлексії та цілісного бачення життя [11].

Вітчизняні науковці, що безпосередньо працюють у сфері професійно-технічної освіти, трактують поняття "компетентності" як: сукупність знань, умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності [7]; досягнення майстерності та можливості здійснювати продуктивні дії – створювати і виконувати алгоритми нетипової діяльності [3]; систему, що включає в себе обсяг повноважень особи, характерні риси і особливості, знання, досвід, обізнаність, авторитетність [9]; ндикатор, що дає змогу визначити готовність випускника професійно-технічного навчального закладу до життя і його подальшого особистісного розвитку [6]; здатність особистості до виконання професійних обов’язків через сформовані знання, вміння, навички, досвід діяльності [5].

Узагальнюючи наукові напрацювання стосовно компетентності випускників системи професійно-технічної освіти, ми підходимо до висновку, що компетентний робітник – це фахівець, який оволодів ґрунтовними знаннями в певній робітничій спеціальності, уміє виконувати конкретні види діяльності в межах своєї професії, повинен бути готовим до виготовлення виробів, технологія яких вимагає творчого підходу, а також може самостійно обрати оптимальний варіант їх виготовлення [10].

Професійну компетентність у робітничих професіях науковці визначають як: складний і тривалий процес, який органічно пов’язаний із розвитком професійної самосвідомості, що обумовлена професійними інтересами, рівнем домагань, ідеями та фаховими ціннісними орієнтаціями, емоційними установками і рівнем розвитку вольових якостей, а також практичним досвідом і відповідними знаннями, уміннями та навичками [8]; інтегральну характеристику ділових якостей спеціаліста, які відображають рівень знань, умінь, який є достатніми для здійснення цілі даного роду діяльності. Професійна компетентність робітника включає систему ключових (надпредметних), загальнопредметних і предметних компетенцій. Причому ключові компетенції формуються на метапредметному рівні, загальнопредметні – визначаються навчальними предметами, а предметні мають конкретний характер, який зумовлений особливостями конкретної робітничої професії [1]; складне явище, яке поєднує у собі всі етапи професійної діяльності кваліфікованого робітника з урахуванням безпосередньої специфіки його професії [4]. Вона передбачає володіння професійними знаннями та досвідом організації діяльності, здатність доводити професійні знання до рівня творчого застосування у кожному конкретному випадку в умовах, що змінюються; характеристику, що поєднує в собі фундаментальні спеціальні наукові знання, практичні уміння, навички особистості, а також внутрішню мотивацію до якісного виконання професійних завдань [2]. Вона визначається рівнем професійної освіти, досвідом та індивідуальними здібностями людини, її вмотивованим прагненням до безперервної самоосвіти та самовдосконалення, творчим і відповідальним ставленням до справи.

Отже, аналізуючи та узагальнюючи наведені трактування, які стосуються сутності професійної компетентності майбутніх робітників, ми робимо висновок, що професійна компетентність кваліфікованого робітника передбачає єдність теоретичної та практичної готовності до здійснення конкретної професійної діяльності. Адаптуючи отриманий результат відповідно до навчальних закладів системи професійно-технічної освіти пенітенціарної служби, професійну компетентність слухачів розглядаємо як результат професійної освіти, що передбачає досягнення належного рівня професійної самосвідомості, сформованість цілісної системи потреб, здібностей до самовизначення й самореалізації в професійній діяльності.

У нашому баченні, професійна компетентність засуджених, що навчаються у навчальних центрах при кримінально-виконавчих установах закритого типу трансформується в професіоналізм, що передбачає високий рівень майстерності та творчості на основі умінь здійснювати діяльність на робочому місці у відповідності до професійного стандарту конкретної робітничої спеціальності. А сутність професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти Державної пенітенціарної служби ми розглядаємо як композицію трьох положень, а саме як: підґрунтя цілеспрямованої діяльності ресоціалізації та її регуляції; спонукання до активності особистості у сфері конкретної професійної діяльності; особистісну якість, що визначає установки на розв’язання професійних ситуацій й задач.

Підсумовуючи вищесказане, можна констатувати, що освітній процес у пенітенціарній системі виступає у якості: одного із важливих факторів зниження криміногенності в суспільстві, а також запобігання рецидиву злочинів, сприяння ресоціалізації та адаптації засуджених у суспільстві після їх звільнення; альтернативи праці для засуджених і має позитивний виправний вплив на забезпечення засуджених роботою у виправних установах; позитивного чинника, що допоможе та полегшить засудженому працевлаштуватися після звільнення.

Педагогічний процес в пенітенціарних навчальних закладах має свої особливості: об’єкти впливу характеризуються відхиленнями в моральній і правовій свідомості, з порушенням соціальних ролей; реалізується в умовах ізоляції в педагогічно несприятливому середовищі та регламентується кримінально-виконавчим законодавством; більшість заходів сприймається засудженими як примусові; результати освітнього процесу не завжди можна проаналізувати.

Висновки. Відповідно до завдань та специфіки освітнього процесу коригується і сутність поняття професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти Державної Пенітенціарної служби України. На наше переконання, вона має бути дуальною та охоплювати як професійний (технічний) аспект, так і соціальний, що впливає на якість ресоціалізації. Саме такий підхід забезпечить слухачам професійну мобільність, майбутню професійну адаптацію та більш комфортне входження у загальне соціальне середовище у подальшому.

 

Література:

1. Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика / Г. Н. Жуков, П. Г. Матросов. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2013. – 448 с.

2. Кисла О. Г. Формування професійної компетентності майбутніх технологів харчової промисловості / Оксана Георгіївна Кисла // Професійно-технічна освіта. – 2009. – №4. – С.11-13.

3. Кругликов Г. И. Методика профессионального обучения с практикумом: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Григорий Исаакович Кругликов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с.

4. Мілохіна М. О. Структурний аналіз професійної компетентності майбутніх операторів комп’ютерного набору / Маргарита Олександрівна Мілохіна // Професійно-технічна освіта. – 2012. – №4. – С.37-39.

5. Нечіпор С. В. Компетентнісний підхід до підготовки кваліфікованих робітників швейного профілю / Світлана Володимирівна Нечіпор // Професійно-технічна освіта. – 2010. – №4. – С.27-30.

6. Паламарчук Л. Б. Професійна компетентність майбутнього екскурсовода та агента організації туризму / Лариса Борисівна Паламарчук // Професійно-технічна освіта. – 2008. – №2. – С.39-40.

7. Професійна освіта: словник: Навч. посіб. для учнів і пед. працівників проф.-техн. навч. закл. / С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 380 с.

8. Сейтешев А. П. Пути профессионального становления учащейся молодежи: Профпедагогика / Ажес Петрович Сейтешев. – М.: Высшая школа, 1988. – 336 с.

9. Харчук А. М. Атестація керівників професійно-технічних навчальних закладів як системний аналіз їх діяльності / Антоніна Михайлівна Харчук // Модернізація професійно-технічної освіти Хмельниччини: проблеми теорії та практики: Науковий збірник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – C.219-242.

10. Ягупов В. В. Ключові компетентності: поняття, сутність, зміст, кваліфікація та вимоги до випускників професійно-технічної освіти / Василь Васильович Ягупов // Науковий вісник Ін-ту ПТО НАПН України. – 2012. – №4. – С.12-19.

11. Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Research Program. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/41529556.pdf. – Заголовок з екрану. – Мова англ.

 

References:

1. Zhukov G. N. Obshchaya i professionalnaya pedagogika / G. N. Zhukov, P. G. Matrosov. – M.: Alfa-M; INFRA-M, 2013. – 448 s.

2. Kysla O. Gh. Formuvannja profesijnoji kompetentnosti majbutnikh tekhnologhiv kharchovoji promyslovosti / Oksana Gheorghijivna Kysla // Profesijno-tekhnichna osvita. – 2009. – № 4. – S.11-13.

3. Krughlykov Gh. Y. Metodyka professyonaljnogho obuchenyja s praktykumom: ucheb. posobye dlja stud. vыssh. ucheb. zavedenyj / Ghryghoryj Ysaakovych Krughlykov. – M.: Yzdateljskyj centr «Akademyja», 2005. – 288 s.

4. Milokhina M. O. Strukturnyj analiz profesijnoji kompetentnosti majbutnikh operatoriv komp'juternogho naboru / Margharyta Oleksandrivna Milokhina // Profesijno-tekhnichna osvita. – 2012. – № 4. – S.37-39.

5. Nechipor S. V. Kompetentnisnyj pidkhid do pidghotovky kvalifikovanykh robitnykiv shvejnogho profilju / Svitlana Volodymyrivna Nechipor // Profesijno-tekhnichna osvita. – 2010. – № 4. – S.27-30.

6. Palamarchuk L. B. Profesijna kompetentnistj majbutnjogho ekskursovoda ta aghenta orghanizaciji turyzmu / Larysa Borysivna Palamarchuk // Profesijno-tekhnichna osvita. – 2008. – № 2. – S.39-40.

7. Profesijna osvita: slovnyk: Navch. posib. dlja uchniv i ped. pracivnykiv prof.-tekhn. navch. zakl. / S. U. Ghoncharenko, N. Gh. Nychkalo ta in. – K.: Vyshha shkola, 2000. – 380 s.

8. Sejteshev A. P. Puty professyonaljnogho stanovlenyja uchashhejsja molodezhy: Profpedaghoghyka / Azhes Petrovych Sejteshev. – M.: Vыsshaja shkola, 1988. – 336 s.

9. Kharchuk A. M. Atestacija kerivnykiv profesijno-tekhnichnykh navchaljnykh zakladiv jak systemnyj analiz jikh dijaljnosti / Antonina Mykhajlivna Kharchuk // Modernizacija profesijno-tekhnichnoji osvity Khmeljnychchyny: problemy teoriji ta praktyky: Naukovyj zbirnyk. – Kam'janecj-Podiljsjkyj: Aksioma, 2008. – C.219-242.

10. Jaghupov V. V. Kljuchovi kompetentnosti: ponjattja, sutnistj, zmist, kvalifikacija ta vymoghy do vypusknykiv profesijno-tekhnichnoji osvity / Vasylj Vasyljovych Jaghupov // Naukovyj visnyk In-tu PTO NAPN Ukrajiny. – 2012. – № 4. – S.12-19.

11. Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Research Program. – [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/41529556.pdf. – Zagholovok z ekranu. – Mova anghl.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.