кандидат економічних наук, Рябчик А. В. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

УДК: 339.138

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

кандидат економічних наук, Рябчик А. В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ

 

Досліджено окремі аспекти формування інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства. Розглянуто визначення інтегрованих маркетингових комунікацій та узагальнено сутність даного поняття. Наведено елементи маркетингових комунікацій та запропоновано комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій. Визначено основні чинники та фактори впливу на формування структури комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства. Наведено принципи і процес планування інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства та управління ними.

Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, елементи маркетингових комунікацій, підприємство, фактори впливу, комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій, планування маркетингових комунікацій.

 

кандидат экономических наук, Рябчик А. В. Научно-практические основы формирования интегрированных маркетинговых коммуникаций предприятия / Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина, Киев

Исследованы отдельные аспекты формирования интегрированных маркетинговых коммуникаций предприятия. Рассмотрены определения интегрированных маркетинговых коммуникаций и обобщенно сущность данного понятия. Приведены элементы маркетинговых коммуникаций и предложен комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций. Определены основные факторы влияния на формирование структуры комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций предприятия. Приведены принципы и процесс планирования интегрированных маркетинговых коммуникаций предприятия и управления ими.

Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, элементы маркетинговых коммуникаций, предприятие, факторы влияния, комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций, планирование маркетинговых коммуникаций.

 

PhD in Economic, Riabchyk A.V. Scientific and practical bases of formation of integrated marketing communications company / National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine, Kiev

Studied some aspects of integrated marketing communications company. Definition of integrated marketing communications and summarized the essence of this concept. Elements of marketing communication and proposed a set of integrated marketing communications. The main factors of influence on the structure of complex integrated marketing communications company. An principles and process of planning integrated marketing communications company and management.

Key words: integrated marketing communications, marketing communication elements, enterprise, factors of influence, a set of integrated marketing communications, marketing communications planning.

 

Вступ. В сучасних умовах загострення конкуренції інтегровані маркетингові комунікації вважаються найбільш дієвим та ефективним методом просування товарів і послуг на ринках, забезпечують збільшення обсягів збуту продукції, сприяють підвищенню конкурентоспроможності товару та підприємства. В теорії і практиці сучасного маркетингу поняття інтегрованих маркетингових комунікацій з’явилося в 90-х рр. ХХ ст. і в останні роки набуло широкого розповсюдження. Вагомий теоретичний внесок у розвиток інтегрованих маркетингових комунікацій внесли американські вчені, які вперше запропонували застосовувати системній підхід до практичного використання різних засобів маркетингових комунікацій.

Інтегровані маркетингові комунікації – це оптимальне поєднання і застосування в сукупності взаємопов’язаних та узгоджених між собою різних засобів маркетингових комунікацій з метою максимізації ефекту їх дії та досягнення комунікаційних цілей підприємства. Не дивлячись на широке практичне застосування інтегрованих маркетингових комунікацій, в літературних джерелах немає єдиного підходу до трактування сутності даного поняття. Науковці розглядають і визначають інтегровані маркетингові комунікації, зокрема, як: «комунікаційну стратегію, сутність якої полягає в одночасному застосуванні набору інструментів на основі їх оптимізації» [1, с. 18]; «комплексну концепцію, яка допомагає успішно здійснювати економічну діяльність підприємства з метою забезпечення відповідної норми прибутку та капіталізації компанії» [2, с. 195]; «об’єднання маркетингових комунікацій та комплексний процес, який забезпечує поєднання інтересів, потреб, властивостей та характеристик споживачів із «потребами» життєвого циклу товарів/послуг/ТМ для отримання взаємовигідного синергетичного ефекту» [3]; «концепцію планування маркетингових комунікацій, що виходить із необхідності оцінки стратегічної ролі кожного з її елементів у стратегії просування, пошуку їх оптимального сполучення для забезпечення чіткого й послідовного впливу комунікаційних програм компанії для просування конкретної марки» [4]; як «процес, який включає в себе узгодження різних рекламних елементів та інших маркетингових заходів, які підтримують зв'язок з клієнтами фірми» [5, с. 10]. З іншої точки зору, зокрема практики, інтегровані маркетингові комунікації – це комплекс інтегрованих між собою засобів маркетингових комунікацій, використання якого забезпечує підприємству отримання економічного та комунікаційного ефекту синергії.

Аналіз літератури з маркетингу та маркетингових комунікацій показав, що комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій може складатися з різних елементів маркетингових комунікацій. Такими елементами можуть бути: реклама, прямий маркетинг, інтерактивний/Інтернет маркетинг, стимулювання збуту, паблік рилейшнз, пабліситі, персональний продаж. поштові розсилки, реклама по електронній пошті, мобільний маркетинг, промо-заходи, система корпоративної ідентифікації, благодійність, «вірусний маркетинг», POS-матеріали, непряма реклама, мерчандайзинг та ін. Ми пропонуємо в комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій включати «класичні маркетингові комунікації», а також, які завдяки широкості використання та ефективності дії, виділися із «класичних» (рис. 1). Всі інші – поштові розсилки, телемаркетинг, промо-акції, електронна торгівля, корпоративна культура тощо є засобами, елементами чи видами виділених нами маркетингових комунікацій. За різними класифікаційними ознаками елементи маркетингових комунікацій поділяються на групи: основні і синтетичні, формальні і неформальні, масові і індивідуальні, основні, підтримуючі і допоміжні, ATL- та BTL-заходи [5, с. 15; 6; 7, с. 86].

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Ryabchik.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.