Нечипор Н. М. БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

УДК 378: 355.1

 

БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Нечипор Н. М.

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна, Львів

 

У даній статті розкрито зміст понять „професійна підготовка” та „якість професійної підготовкиˮ; проаналізовано підходи щодо тлумачення терміну „якість професійної підготовки”; проведено аналіз нормативно-законодавчих актів стосовно проблеми професійної підготовки військових фахівців Збройних Сил України; наведено показники інтегральної якості професійної підгоовки військовослужбовців; виявлено зв’язок між безпекою освітнього середовища та якістю професійної підготовки у вищому військовому навчальному закладі.

Ключові слова: безпечне освітнє середовище, вищий військовий навчальний заклад, якість, професійна підготовка

 

Нечипор Н. М. Безопасная образовательная среда высшего военного учебного заведения и профессиональная подготовка военнослужащих / Академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Украина, Львов

В данной статье раскрыто содержание понятий "профессиональная подготовка" и "качество профессиональной пидготовкиˮ; проанализированы подходы к толкованию термина "качество профессиональной подготовки"; проведен анализ нормативно-законодательных актов по проблеме профессиональной подготовки военных специалистов Вооруженных Сил Украины; приведены показатели интегрального качества профессиональной подготовки военнослужащих; выявлена связь между безопасностью образовательной среды и качеством профессиональной подготовки в высшем военном учебном заведении.

Ключевые слова: безопасная образовательная среда, высшее военное учебное заведение, качество, профессиональная подготовка

 

Nechypor N. M. The safe educational environment in Higher Military Educational Establishment and military professional training / Hetman Petro Sahaidachnyi Army Academy, Ukraine, Lviv

This article deals with the meaning concept of „trainingˮ and „professional training qualityˮ; analyzed approaches to the interpretation of the term „professional training qualityˮ; regulatory and legal framework concerning the problem of professional training of the Ukrainian Armed Forces military men are analyzed; the integrated quality indices of military professional training are determined; the relation between the safe educational environment and the professional training quality in the higher military educational establishment is revealed.

Keywords: safe educational environment, Higher Military Educational Establishment, quality, professional training

 

Вступ. Засвоєння і формування знань, умінь та навичок, оволодіння якими дає змогу працювати у певному виді діяльності, є завданням професійної підготовки, яка є складовою загальної системи освіти держави [2, с. 59; 3; 8, с. 286].

Система вищої освіти України формується як одна з найголовніших базових цінностей державності, спрямованих на досягнення новітнього рівня якості підготовки фахівців, приведення системи у відповідність до сучасних потреб суспільства і держави [8, с. 286 ].

За роки незалежності українська освіти зазнала чимало змін та перетворень: перехід від радянської системи до формування своєї національної, постійні реформування з боку держави, інтеграція освітніх процесів у рамках Болонського процесу і т.д.

Єдність системи військової освіти та системи національної освіти зумовлена інтеграцією військової освіти у державну систему освіти на засадах єдиної законодавчої та нормативно-правової бази, яка забезпечує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрових військових фахівців та офіцерів запасу різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для Збройних Сил України. Усі положення щодо інтеграції системи військової освіти, принципів, завдань та напрямків розвитку військової освіти та системи кадрової політики у ЗС України викладені у „Концепції військової освіти в Україніˮ та „Концепції кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2017 рокуˮ [4; 5].

Інтеграція військової та цивільної освіти задовольняє потребу в модернізації системи військової освіти, розробку єдиної державної системи стандартів освіти, потребу приведення освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступеневості освіти відповідно до міжнародних вимог, наближення до вимог європейського та світового освітнього простору.

Головною метою інтеграції військової і цивільної систем освіти, вважають дослідники, є підвищення якості фундаментальної та загальнокультурної підготовки військових фахівців із залученням висококваліфікованих цивільних викладачів та науковців, збагачення науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу з використанням потенціалу цивільних ВНЗ та зменшення витрат на підготовку військових кадрів.

У результаті інтеграції реалізуються усі види військового і військово-професійного (військово-спеціального) навчання, виховання, розвитку, психологічної підготовки, особистісного та професійного (військово-професійного) становлення громадян згідно з прийнятими в державі освітньо-кваліфікаційними (військово-освітніми) рівнями; фундаментальні наукові (військово-наукові) і прикладні дослідження, розробки в інтересах обороноздатності країни, її Збройних Сил; інтелектуально-креативний процес створення та використання матеріальної продукції відповідно до потреб ЗС України і самої системи військової освіти; інноваційні здобутки, що є результатом продуктивної взаємодії військової освіти із зовнішнім середовищем [8, с. 628].

Система військової освіти покликана забезпечувати підготовку військових фахівців із високим рівнем професіоналізму, компетентності, конкурентоспроможності, моральних якостей, військово-професійної та загальної культури. Такі фахівці здатні високоефективно виконувати поставлені завдання щодо оборони держави, розвитку власної особистості та повноцінного засвоєння нових знань протягом військової служби.

Проблемою підготовки військовослужбовців ЗС України займалися Бойко О. В., Нещадим М. І., Ягупов В. В., Іщенко Д. В., Телелим В. М., Ніколаєнко С. М., Приходько Ю. І. та інші. Згадані автори у своїх дослідженнях констатують, що професійна підготовка військовослужбовців – це формування високоякісних військових професіоналів, головним завданням яких, є оборона держави.

Система військової освіти передбачає якісну професійну підготовку військових фахівців, де якість виступає результатом діяльності багатьох складових системи військової освіти. А тому, якісна сторона є визначальною у процесі діяльності військових навчальних закладів.

Безсумнівним є те, що на цю сторону позитивно і суттєво впливає безпечне освітнє середовище (БОС) навчального закладу, яке є однією з вирішальних складових системи військової освіти. Тому варто дослідити яким чином і наскільки БОС вищого військового навчального закладу (ВВНЗ) впливає на якість професійної підготовки військовослужбовців.

Існують різноманітні підходи щодо тлумачення терміна „якість професійної підготовки”. Вони різняться один від одного повнотою врахування окремих характеристик фахівця: якість ототожнюється з однією, головною, професійно важливою характеристикою фахівця за умовного абстрагування від решти його характеристик [1, с. 1647]; якість розглядається з погляду відповідності вимогам державних стандартів вищої освіти [6, с. 183]; якість підготов¬ки фахівців характеризується з погляду сформованості всього комплексу окремих властивостей, що складають поняття якості підготовки, із введенням в обіг комплексного, або інтегрального показника якості підготовки [9, с. 71].

Найбільшу увагу дослідники зосереджують на проблемі забезпечення якості підготовки фахівців, серед них виділимо Безпалько В. П. (розробка й використання критерію якості засвоєння знань), Одерій Л. П. (система контролю якості навчання), Субетто А. І. (категорія якості ефективності в теорії педагогічних систем), Лігоцький А. О. (стандарти якості), Ничкало Н. Г. (управління якістю професійної освіти), Курлянд З. Н. ( передумови підвищення якості професійної підготовки), Сисоєва С. О. (критеріїв ефективності професійної підготовки), Ягупов В. В. (оцінювання якості підготовки військовослужбовців), Нещадим М.І. (якість підготовки військових фахівців) та інші.

Відповідно до нормативної документації ЗС України, професійна підготовка військових фахівців включає в себе військово-спеціальну за фаховим спрямуванням, бойову (оперативно-тактичну), стройову, правову, гуманітарну, мовну, методичну, фізичну, психологічну та інші складові в залежності від профілю.

Характеризуючи міру сформованості професійно важливих якостей військового фахівця, Нещадим М. І. виділяє чотири основні складові, або показники інтегральної якості: рівень освітньо-професійної підготовки; рівень сформованості фізичних якостей (сила, швидкість, спритність, витривалість); рівень виконання вимог військового законодавства і статутів ЗС України у повсякденній діяльності; рівень сформованості морально-психологічних та ділових якостей (сумлінність, чесність, порядність, врівноваженість, відповідальність, почуття обов’язку, мужність, патріотичність, компетентність у своїй справі, організаторські здібності, наполегливість, повага, вольовий характер, дисциплінованість тощо) [8, с. 571].

Окрім згаданих, є багато інших якостей особистості, але ми звернули увагу на ті, які забезпечують можливість успішного виконання професійних обов’язків військовослужбовця.

Вищезгадані складові інтегральної якості професійної підготовки військовослужбовців формуються завдяки навчально-виховному процесі ВВНЗ, а цей процес, в свою чергу, повинен реалізовуватись в такому освітньому середовищі, яке б гарантувало ефективність, надійність його функціонування та сприяло б формуванню складових інтегральної якості. А тому, виникає потреба у безпечному освітньому середовищі, яке виступає гарантом надійності та захищеності освітнього середовища, його успішного функціонування, що, в свою чергу, забезпечує якісну професійну підготовку військових фахівців. Отже, БОС впливає на якість професійної підготовки. І вплив цей є позитивним, оскільки, в даному випадку, БОС виступає плацдармом для якісної професійної підготовки.

Національна стратегія розвитку освіти визначає актуальні проблеми, виклики та ризики, які, на нашу думку, мають певний вплив не тільки на розвиток системи освіти, але й зокрема на БОС, яке є невід’ємною частиною цієї системи. Виділимо кілька з них: недостатня відповідність освітніх послуг вимогам суспільства, запитам особистості, потребам ринку праці; зниження суспільної моралі, духовності, культури поведінки частини учнівської та студентської молоді; недосконалість системи національного моніторингу та оцінювання якості освіти; повільне здійснення гуманізації, екологізації та інформатизації системи освіти, впровадження у навчально-виховний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій; недостатній рівень соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу, відсутність цілісної системи соціально-економічних стимулів у педагогічних і науково-педагогічних працівників, невисокий рівень заробітної плати таких працівників; низький рівень фінансово-економічного, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчальних закладів; слабка мотивація суспільства та бізнесу до інвестування освіти; відсутність системи мотивацій і стимулювання інноваційної діяльності в системі освіти, нівелювання ризиків у зазначеній діяльності тощо [7].

Варто погодитись з думкою Грищенко І.М., адже проблеми в професійній освіті, які автор виділяє, існують і у військовій, серед них виділимо: вузьку орієнтацію спеціаліста, малоздатного до професійної мобільності та креативності; недостатню участь приватного капіталу в освітніх процесах; низький рівень професійної підготовки через неефективне сприяння держави в цій сфері; низький рівень матеріальної бази навчальних закладів (навчальні корпуси, комп'ютерна техніка, лабораторне обладнання, бібліотечні фонди, гуртожитки, спортивні споруди тощо) [2, с.58-59].

Висновок. Вищенаведені проблеми потребують детального вивчення та подальших досліджень якості професійної освіти та її зв’язку з БОС.

Очевидним є положення Національної стратегії розвитку освіти, яке ставить завдання створення безпечного освітнього середовища для реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти та подолання наявних проблем [7].

Сучасне суспільство потребує модернізації та розвитку освіти, які повинні набути випереджального характеру, гнучко реагувати на всі небезпеки, загрози та ризики, які мають місце в державі та світі. Тому значну роль у вирішенні цих завдань припадає на освітнє середовище, в якому особистість формується, професійно розвивається і сама формує це середовище водночас.

 

Література:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.

2. Грищенко І.М. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів // Актуальні проблеми економіки. – 2010.- №7(109).

3. Закон України „Про вищу освітуˮ // Відомості Верховної Ради України. – 2014.- №37-38.

4. Концепція військової освіти в Україні. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410.

5. Концепція кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2017 року. Затверджена наказом Міністерства оборони України від 04.12.2013 № 843

6. Лігоцький А. О. Освіта і суспільство: Монографія.– К.: НВТ Правник, 1998. – 310с.

7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013

8. Нещадим М.І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – 852 с.

9. Субетто А.И. Категория качества и эффективности в теории педагогических систем // Управление качеством підготовки cпециалистов в высшей школе. – Горький, 1989. – 127 с.

 

References:

1. Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / Uklad. i golov. red. V.T.Busel. – K.; Irpin: VTF “Perun”, 2007. – 1736 s.

2. Ghryshhenko I.M. Osvita ta profesijna pidghotovka fakhivciv u svitli jevrointeghracijnykh procesiv // Aktualjni problemy ekonomiky. – 2010.- No.7(109).

3. Zakon Ukrainy «Pro vyshhu osvitu» // Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy. – 2014.- No. 37-38.

4. Koncepcija vijskovoi osvity v Ukraini. Zatverdzhena postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15 grudnja 1997 r. No. 1410.

5. Koncepcija kadrovoi polityky u Zbrojnyh Sylah Ukrainy na period do 2017 roku. Zatverdzhena nakazom Ministerstva oborony Ukrainy vid 04.12.2013, No. 843.

6. Ligockyj A. O. Osvita i suspilstvo: Monografija.– K.: NVT Pravnyk, 1998. – 310 s.

7. Nacionalna strategija rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 25 chervnja 2013 roku No. 344/2013.

8. Neshhadym M.I. Vijskova osvita Ukrainy: istorija, teorija, metodologija, praktyka: Monografija. – K.: Vydavnycho-poligrafichnyj centr “Kyivskyj universytet”, 2003. – 852 s.

9. Subetto A.I. Kategorija kachestva i jeffektivnosti v teorii pedagogicheskih sistem // Upravlenie kachestvom pіdgotovki cpecialistov v vysshej shkole. – Gorkij, 1989. – 127 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.