Островерхова А. В. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ

УДК 336.784.3(477)(045)

 

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ

Островерхова А. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця

 

У статі розглянуто теоретичні аспекти поняття валютного курсу, паритету купівельної спроможності та зазначено класифікацію факторів, що впливають на їх формування. Також, проведено аналіз взаємозалежності обсягів ВВП, експорту та імпорту товарів, рівня інфляції, дефіциту державного бюджету, обсягів грошових коштів на рахунках банків країни з формуванням клімату на валютному ринку. Розглянуто їх вплив на валютний курс в Україні.

Ключові слова: валютний курс, паритет купівельної спроможності, платіжний баланс, валовий внутрішній продукт, валютний ринок.

 

Островерхова А. В. Оценка современного состояния факторов, которые влияют на валютний рынок Украины/ Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, г.Винница.

В статье рассмотрены теоретические аспекты понятия валютного курса, паритета покупательной способности и указано классификацию факторов, которые влияют на их формирование. Также, проведен анализ взаимозависимости объемов ВВП, экспорта и импорта товаров, уровня инфляции, дефицита государственного бюджета, объемов денежных средств на счетах банков страны с формированием климата на валютном рынке. Рассмотрено их влияние на валютный курс в Украине.

Ключевые слова: валютный курс, паритет покупательной способности, платёжный баланс, валовый внутренний продукт, валютный рынок.

 

Ostroverkhova A. Assessment of the current state of the factors that influence the currency market of Ukraine/ Vinnitsa institution of trade and economics of Kyiv National university of trade and economics, Ukraine, Vinnitsa.

The article deals with theoretical aspects of the concept of the exchange rate, purchasing power parity and stated a classification of the factors influencing their formation. Also, the article includes analysis of the interdependence of GDP, exports and imports, inflation, budget deficit, the volume of funds in the accounts of banks in the country with the climate in the foreign exchange market. Consider their impact on the exchange rate in Ukraine.

Key words: exchange rate, purchasing power parity, balance of payments, gross domestic product, foreign exchange market.

 

Вступ. Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в Україні, наразі, поступово досягають своєї максимальної поширеності та повноти. Безумовна більшість країн світу будуть свою економіку на принципах відкритості, взаємодопомоги та вигідних умов співпраці. В зв’язку з цим, питання формування валютної політики держави є на часі. Основним і найбільш відчутним для пересічного громадянина індикатором побудови державної стратегії у цій сфері є валютний курс.

Серед науковців та дослідників, які цікавилися формуванням валютного курсу та клімату на валютному ринку можна виділити Бабенко В., Єршова М., Карачадаг Ч., Маневич В., Шпенюк О., Петрик О., Шпингель Ш., Круш П., Михайловську І.М., Ларіонову К.Л., Оришечко-Бартоху Т., Якуб’як І., Цюп’як М. та багато інших.

Перш за все, валютний курс – це вартість грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни або в міжнародних розрахункових одиницях [1].

Даний еквівалент є необхідним під час купівлі та продажу валюти у зв'язку з експортом та імпортом товарів чи послуг, для порівняння цін на світових та національних ринках, а також вартісних показників різних країн, виражених у національних або іноземних валютах, для надання кредитів та здійснення інших зовнішньоекономічних операцій.

Паритет купівельної спроможності є співвідношенням вартості товару в одній країні до вартості аналогічного товару в іншій країні. Тобто, це і є вираженням валютного курсу. Вплив на нього мають численна низка факторів, які слід розділити на дві групи: кон'юнктурні та структурні (довгострокові) чинники [2].

Загалом на формування валютного курсу впливають як зміна обсягу ВВП, так і зниження схильності до заощадження у населення певного регіону. Зважаючи на таку чисельність факторів, вважаю доцільним розглянути ті, вплив яких є достатньо вагомим (рис.1).

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Ostroverhova.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.