кандидат технічних наук Кіт Ю.В., кандидат технічних наук Комаров В.І., Корж Г.І. ЧИ ПОТРЕБУЮТЬ МАЙБУТНІ «БІЛІ КОМІРЦІ» ПОГЛИБЛЕНОГО НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВНЗ

УДК 378.016:331.45

 

ЧИ ПОТРЕБУЮТЬ МАЙБУТНІ «БІЛІ КОМІРЦІ» ПОГЛИБЛЕНОГО НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВНЗ

кандидат технічних наук Кіт Ю. В., кандидат технічних наук Комаров В. І., Корж Г. І.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів.

 

Навчання та постійне підвищення кваліфікації є життєво важливими складовими успішної та ефективної програми з безпеки праці, без яких будь-які заходи щодо запобігання нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві втрачають сенс.

Навчальні плани закладів освіти всіх рівнів, незалежно від їх галузевого спрямування, повинні передбачати вивчення питань охорони праці не зважаючи на напрям підготовки майбутніх спеціалістів. Обсяги навчання з питань охорони праці для спеціальностей гуманітарного спрямування не повинні бути меншими за обсяги для технічних спеціальностей.

Ключові слова: охорона праці, навчання, заклади освіти, нещасні випадки, професійні захворювання.

 

Кит Ю. В., Комаров В. И., Корж Г. И. Необходимо ли будущим «белым воротничкам» углубленное изучения охраны труда в ВУЗах / Национальный университет «Львовская политехника», Украина, Львов.

Обучение и повышение квалификации являются жизненно важными составляющими успешной и эффективной программы по безопасности труда, без которых любые меры по предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве теряют всякий смысл.

Учебные планы учебных заведений всех уровней, независимо от их отраслевой направленности должны предусматривать изучение вопросов охраны труда несмотря на направление подготовки будущих специалистов. Объемы обучения по вопросам охраны труда для специальностей гуманитарного направления не должен быть меньше объема для технических специальностей.

Ключевые слова: охрана труда, обучение, учебные заведения, несчастные случаи, профессиональные заболевания.

 

Kit Y. V., Komarov V. I., Corzh G. I. Is it necessary to future "white-collar worker" depth study of occupational safety at work in universities / National university «Lviv polytechnic», Ukraine, Lviv

Education and training are vital components of a successful and effective program for safety at work, without which any measures to prevent accidents and occupational diseases to lose all meaning.

The curricula of schools at all levels, regardless of their sectoral focus should explore the issues of labor protection regardless of the direction of training of future specialists. The volume of training on occupational safety and health for the disciplines humanities should not be less than the amount for technical specialties.

Keywords: occupational health and safety, training, education, accidents, occupational diseases.

 

Вступ

Аналізуючи навчальні програми вищих навчальних закладів із нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» було звернуто увагу на певне послаблення у викладанні курсу для «гуманітарних» спеціальностей по відношенню до «технічних». Це помітно у зменшенні лекційних годин, при підсумковому контролі знань заміна іспиту заліком, інколи збільшення годин самостійної роботи студентів за рахунок аудиторних та ін. Сумніви щодо необхідності поглибленого навчання з охорони праці майбутніх офісних працівників можна почути і в освітніх кулуарах, тобто у викладацькому середовищі. Дійсно, робота майбутніх службовців – працівників апарату управління, менеджерів, економістів, інженерно-технічних працівників, комп’ютерщиків відбуватиметься біля комп’ютера, у комфортних офісних приміщеннях, тому про якісь небезпеки не варто і думати. Яка там охорона праці? Де знайдеш більш комфортні та безпечні умови, ніж в офісах? Це ж не будівельники, енергетики і не хіміки!

Все більше і більше теперішня молодь прагне знайти застосування своїх можливостей не в аграрному секторі або виробництві, а в офісі, ставши «білими комірцями». Плануючи вступити до вищих навчальних закладів, абітурієнт придивляється, в основному, до тих спеціальностей, які передбачають роботу в офісі. Останнім часом робота в офісі набула статусу особливого престижу і ваги в суспільстві. Адже офіс це – зручне м’яке крісло, кондиційоване повітря (влітку не гаряче, взимку не холодно). Але, тут варто зробити відступ і розглянути цей офісний затишок і комфорт зсередини, тобто направити свій пильний погляд на захворювання, які можуть спіткати працівника у такому «райському місці».

Виклад основного матеріалу

Дійсно, в офісах ризик отримати травму суттєво менший ніж, наприклад, на будівництві, у шахті або на металургійному комбінаті. А як бути з професійними захворюваннями? Що з цього приводу каже світова статистика?

З 11 по 15 вересня 2011 року в Стамбулі (Туреччина) відбувся XIX Всесвітній конгрес з охорони праці, організований спільно Міжнародною організацією праці (МОП) та Міжнародною організацією соціального забезпечення (МАСО).

Цей найбільший світовий форум експертів з охорони праці обговорив доповідь МОП «Глобальні тенденції та виклики в галузі охорони праці» [1]. Автори доповіді вказують, що в період з 2003 по 2008 рік загальна кількість смертельних нещасних випадків і хвороб, пов’язаних із трудовою діяльністю, зросла. При цьому згідно з даними доповіді, в зазначений період, при загальному скороченні числа смертельних нещасних випадків з 358 тис. до 321 тис., кількість смертельних захворювань збільшилася з 1,95 млн. до 2,02 млн. Це означає, що щорічно від пов’язаних із трудовою діяльністю нещасних випадків і захворювань гине 2,34 млн. людей і лише 321 тис. – внаслідок нещасного випадку (рис.1). Причина решти 2,02 млн. смертельних випадків – різні види професійних захворювань. Тобто, щодня відбуваються 6300 смертельних випадків, пов’язаних із трудовою діяльністю, з яких 5500 стаються внаслідок професійних захворювань!

 

Повний текст статті за посиланням stattya_Komarov.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.