Удот А. В. ПОНЯТТЯ МОДАЛЬНОСТІ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

УДК 81’33

 

ПОНЯТТЯ МОДАЛЬНОСТІ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

Удот А. В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ

 

У статті «Поняття модальності та засоби реалізації модальності в англомовних рекламних текстах» розглянуто поняття модальності, а також узагальнено основні підходи щодо її типологізації в вітчизняній та зарубіжній науковій думці. Особлива увага приділяється аналізу фонетичних, лексичних, лексико-граматичних та граматичних засобів вираження модальності на прикладі рекламних гасел. У статті також наведено ілюстративний матеріал англійською мовою у вигляді рекламних слоганів.

Ключові слова: модальність, засоби вираження модальності, англомовні рекламні тексти

 

Удот А. В. Понятие модальности и средства реализации модальности в англоязычных рекламных текстах/ Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Украина, Киев

В статье рассмотрено понятие модальности, а также обобщены основные подходы к ее типологизации в отечественных и зарубежных научных работах. Особое внимание уделяется анализу фонетических, лексических, лексико-грамматических и грамматических средств выражения модальности на примере рекламных лозунгов. В статье также приведен иллюстративный материал на английском языке в виде рекламных слоганов.

Ключевые слова: модальность, средства выражения модальности, англоязычные рекламные тексты

 

Udot A. V. The concept of modality and means of its representation in English advertising texts/ National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine, Kyiv

The article dwells on the notion of modality, and summarizes the main approaches to its typology in papers of Ukrainian and foreign scholars. Particular attention is paid to the analysis of phonetic, lexical, grammatical and lexical and grammatical means of expressing modality. Advertising slogans are analyzed as an example. The article also shows the illustrative material in English in the form of advertising slogans.

 

Вступ

На сьогоднішній день модальність є однією з найбільш досліджуваних явищ в лінгвістиці. Як і більшість лінгвістичних понять визначення модальності є неоднозначним, і трактується науковцями по-різному. В першу чергу така тенденція зумовлена тим, що модальність є поняттям міждисциплінарним. Так, наприклад, як зазначає Л.П. Войналович, поняття модальності застосовувалося Арістотелем, в логіці [1, с. 28]. Це твердження підтримує і К.О. Ралдугіна, яка зазначає, що перше трактування поняття «модальність» було знайдено в праці Арістотеля під назвою «Метафізика», в якій було виокремлено три основні модальні поняття, а саме: необхідність, можливість та реальність. Модальність розглядали також і як філософське явище, наприклад, в поглядах схоластів Теофаста та Евдема Родоського. В філософії поняття модальність визначають як спосіб існування будь-якого об'єкта або протікання якогось явища (онтологічна модальність) або ж спосіб розуміння, судження про об'єкт, явище чи подію (гносеологічна, або логічна модальність) [1, с. 29].

В сучасному лінгвістичному енциклопедичному словнику модальність (від лат. modus – міра, спосіб) – це функціонально - семантична категорія, що виражає різні види відношення вислову до дійсності, а також різні види суб’єктивної кваліфікації повідомлення [2, с. 303]. В англомовному глосарії лінгвістичних термінів Юджина Е. Лооса, порівнюючи mood (спосіб дії) та modality (модальність), дається наступне визначення досліджуваного поняття: «Модальність є межею іллокутивної сили, яка визначається граматичними засобами (наприклад, способами дії), що відображають іллокутивну точку зору або загальний намір мовця, або вираження правдоподібності, бажаності, обов’язковості чи реальності його судження». В глосарії також зазначається, що модальність є синонімом illocutionary force (іллокутивна сила) [3]. Іллокутивна сила – це тип мовленнєвого акту, який мовець має намір здійснити у момент вимови висловлювання: наказ, питання, прохання, твердження, обіцянка тощо [4, с. 355].

Зважаючи на тенденцію неоднорідності поглядів щодо визначення модальності, слід зазначити, що відповідно існують різні типи модальності. Класичним підходом до визначення типів модальності у вітчизняній лінгвістичній думці є підхід В.В. Виноградова, а саме поділ модальності на об’єктивну та суб’єктивну, який визначає зв'язок модального вислову з реальністю та мовцем.

 

Повний текст статті за посиланням stattya_Udot.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.