Ісар І. В., к. е. н., Корбутяк А. Г. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

УДК 658.15

 

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Ісар І. В., к. е. н., Корбутяк А. Г.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, м.Чернівці

 

У статті досліджено наукові погляди вітчизняних та зарубіжних вчених щодо визначення сутності фінансового стану; розкрито поняття комплексної оцінки фінансового стану підприємства; визначено існуючі особливості щодо здійснення оцінювання фінансового стану суб’єктів малого господарювання, визначено напрямки удосконалення методики його проведення на малих підприємствах.

Ключові слова: фінансовий стан, оцінка фінансового стану, комплексна оцінка фінансового стану, методи оцінки, інструментарій комплексного аналізу.

 

Исар И.В., Корбутяк А.Г., Особенности оценки финансового состояния предприятий малого бизнеса / Буковинский государственный финансово-экономический университет, Украина,г. Черновцы

В статье исследованы научные взгляды отечественных и зарубежных ученых по определению сущности финансового состояния; раскрыто понятие комплексной оценки финансового состояния предприятия; определено существующие особенности по осуществлению оценки финансового состояния субъектов малого хозяйствования, определены направления совершенствования методики его проведения на малых предприятиях.

Ключевые слова: финансовое состояние, оценка финансового состояния, комплексная оценка финансового состояния, методы оценки, инструментарий комплексного анализа.

 

Isar I.V., Korbutyak A.G., Features evaluating the financial condition of small businesses / Bukovynskiy State Finance and Economics University, Ukraine, Chernivtsi

This article explores the scientific views of domestic and foreign scientists to determine the nature of the financial condition; The concept of a comprehensive assessment of the financial condition of the company; Existing features to implement evaluation of the financial condition of small entities, and the direction of improving his technique in small businesses.

Keywords: financial position, financial condition assessment, comprehensive assessment of the financial condition, evaluation methods, tools, complex analysis.

 

Постановка проблеми. Становлення і розвиток вітчизняної ринкової економіки суттєво змінюють як зовнішнє, так і внутрішнє середовище функціонування підприємств різних організаційно-правових форм, зміст їх господарської діяльності. Вагомим явищем став розвиток малого підприємництва, що впливає на всі сторони суспільного життя завдяки гнучкості та чутливості до ринкової кон’юнктури, сприйняттю технологічних інновацій, здатності розширювати обсяг своєї діяльності відповідно до попиту за незначних інвестицій, сприяє зайнятості населення. У світі малі підприємства забезпечують від 40 до 70 відсотків валового внутрішнього продукту, тоді як в Україні їх вклад складає до 15 відсотків. При цьому значна їх кількість є збитковими протягом ряду років майже за всіма видами економічної діяльності [1].

На сьогодні малі підприємства відіграють вагому роль в економіці України. Розвинений малий бізнес забезпечує платоспроможний попит та сприяє зниженню соціального напруження. Наразі відсутні спеціальні стандарти та методики проведення аналізу фінансового стану суб'єктів малого підприємництва. Сучасні методики розроблені переважно для великих виробничих підприємств. Разом із тим, кількість українських малих організацій зростає. Таким чином, відсутність методичних положень щодо аналізу фінансового стану малих підприємств визначає практичну затребуваність та актуальність теми дослідження.

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти малого підприємництва розглянуті в працях багатьох вітчизняних вчених-економістів: О. Ареф'євої, М. Білик, І. Бланка, Л. Буряка, З. Варналія, Б. Валуєва, О. Данілова, М. Дем'яненка, Н. Герасимчук, І. Запатріної, О. Орлова, А. Поддєрьогіна, П. Каблука, А. Соколовської, В. Сизоненка, В. Федосова, І. Чугунова та інших. У науковій літературі питання аналізу фінансових результатів досліджували О. В. Єфімова, А. Д. Сайфулін, Н. А. Русак, О. В. Павловська, Ю. С. Цал-Цалко, В. В. Іванієнко та інші.

Метою статті є узагальнення існуючих методики аналізу фінансового стану та розробка практичних рекомендацій і методичних положень проведення фінансового аналізу малих підприємств.

Виклад основного матеріалу. В умовах трансформації ринкових відносин суттєвим недоліком малих підприємств як суб’єктів господарювання є обмежені фінансові можливості: фінансова діяльність будується з урахуванням постійного фактора недостатності ресурсів для інвестиційного розвитку з огляду на незначний загальний обсяг господарського обороту та неможливість залучення коштів інвесторів, які не є власниками підприємства. Разом з тим, ефективна фінансова діяльність малого підприємства неможлива без постійного залучення коштів, що уможливлює більш ефективне використання власного капіталу, розширює обсяг господарської діяльності підприємства, прискорює формування цільових фондів, і, в кінцевому результаті, підвищує загальну ринкову вартість підприємства. Чим більша перевага в сторону залучених коштів, тим більший ризик підприємства втратити фінансову незалежність. З огляду на це, мале підприємство обережно підходить до позик капіталу і орієнтується на самофінансування. Необхідність самофінансування за рахунок власного прибутку в умовах обмеженості зовнішнього фінансування обумовлює стратегію постійного підвищення рентабельності бізнесу. При цьому головною метою фінансової діяльності малого підприємства є дотримання фінансової рівноваги.

В таких умовах надзвичайно важливим є формування стійкого фінансового стану підприємства в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Разом із тим, сучасна нормативно-методична база з даної проблематики орієнтується, насамперед, на повну фінансову звітність у складі п’яти форм [2].

Фінансовий стан підприємства є комплексним поняттям і відображає рейтинг підприємства на фінансовому ринку, його кредито- і платоспроможність.

Під час проведення фінансового аналізу малих підприємств можуть виникнути проблеми організаційного характеру: фінансова звітність малого бізнесу не є ідентичною зі звітністю середніх та великих підприємств за рахунок обраних систем оподаткування, отже, відповідно впливає на визначення фінансових результатів. Як наслідок, фінансовому спеціалісту необхідно провести аналіз фінансового стану на основі наявних даних, а для цього необхідно провести ряд коригувань [3]. Велика кількість показників фінансового стану підприємства призводить до ускладнення проведення аналізу, що не дозволяє зробити висновки щодо стану організації через важке зіставлення їх результатів.

Для комплексної оцінки фінансового стану підприємства використовуються кількісні і якісні критерії. Для кількісної оцінки застосовуються абсолютні та відносні показники, які розраховуються за даними балансу і звіту про фінансові результати [4].

До абсолютних показників включаються:

- показник чистих оборотних активів як різниця між оборотними активами і поточними зобов’язаннями, що характеризує обсяги фінансування поточної діяльності власним і довгостроковим позичковим капіталом, і відображає можливості розширення операційної діяльності підприємства, а, відповідно, збільшення прибутковості;

- показники прибутковості (чистий прибуток, прибуток до оподаткування, прибуток від операційної діяльності, чистий грошовий потік, чистий грошовий потік від операційної діяльності).

Відносні показники діяльності підприємства характеризують:

- стан активів підприємства (показники ліквідності, платоспроможності, майнового стану підприємства);

- задовільність структури капіталу підприємства (показники фінансової стійкості);

- достатність рівня прибутковості (показники рівня рентабельності та самофінансування);

- ефективність використання оборотних активів (показники ділової активності).

При оцінці фінансової стійкості підприємства використовують низку якісних показників, а саме:

- надійність підприємства в поверненні попередніх кредитів;

- перспективи діяльності на ринку з позицій конкурентоспроможності продукції;

- оцінка стабільності внутрішнього середовища підприємства;

- якість кадрового та виробничого менеджменту.

З огляду на багатофакторність фінансових процесів, значну кількість показників фінансової стійкості, а також особливості організації фінансів малого підприємства (простота і прозорість визначення основних показників фінансово-господарської діяльності, мінімізація процедур обліку, їх доступність для професійно непідготовленої людини, а також спрощеність процедури контролю), виникає потреба в застосуванні для оцінки фінансового стану малого підприємства інтегрального показника, що має грунтуватися на оцінці комплексу деталізованих показників, які перебувають у взаємозв’язку і взаємозалежності з урахуванням впливу на них певних факторів.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства повинна враховувати як всі основні показники фінансової діяльності підприємства, що обчислюються за даними звітності, так і особливості малого підприємства як субєкта господарювання. Така вимога робить оцінку прозорою, дозволяє проводити всебічну оцінку стану і тенденцій зміни фінансової стійкості підприємства та визначення наявних потенційних можливостей і резервів підвищення фінансової стійкості та стабільності підприємства [5].

Більшість авторів, які займаються проблематикою комплексного аналізу фінансового стану, в основу дослідження покладають інформацію Національних та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. У сучасній науці існує велика кількість способів проведення аналізу та коефіцієнтів, які б характеризували діяльність підприємств, проте їх надлишок призводить до значних втрат часу та зниження оперативного аналізу, а також до неоднозначності у ході їх узагальнення. Визначені показники, які розробляються для підприємства, слід скорегувати для суб'єктів малого підприємництва, а це, в свою чергу, передбачає їх скорочення [5], адже звітність малих суб'єктів господарювання скорочена та має значно менші масштаби даних, аніж великі промислові організації. Так, на відміну від великих підприємств, у малому бізнесі показники відрізняються один від одного. Наприклад, значення показника ліквідності зазвичай менше, а оборотності – більше, оскільки у зв'язку з малою чисельністю і високою оборотністю для малого підприємства характерна: висока продуктивність праці, високий рівень кредиторської, низький рівень дебіторської заборгованості. При цьому треба враховувати, що отримані позики часто є коштами власника бізнесу, що також може відобразитися на розрахунках показників.

Слід підкреслити, що для малих підприємств найбільш характерна мобільність даного бізнесу, а тому їх частка у всіх активах менша, ніж у середнього або великого підприємства такого ж виду виробництва. Тому розроблення методики має спиратися на такі етапи:

1) вибір об'єкта аналізу – обирається підприємство для дослідження, вивчаються особливості його діяльності, формується напрям аналізу та визначається вихідна інформація;

2) обробка вхідної інформації – проводиться обробка інформації та визначається форма її обробки;

3) формування методики – розробляються показники, за допомогою яких за нетривалий час можна якісно оцінити фінансовий стан підприємства, та які б відповідали вимогам комплексної характеристики стану малого бізнесу.

Тому , на нашу думку, оцінку фінансового стану малого підприємства варто проводити за наступними показниками поданими у таблиці

Таблиця 1

Показники оцінки фінансового стану малих підприємств

Показник

 

Методика розрахунку

Аналіз майнового стану

Коеф. реальної вартості майна

(Основні засоби +оборотні активи) / Активи

Коеф. забезпечення власними оборотними коштами

 

Власні обігові кошти / Оборотні активи

Всласні оборотні кошти

Оборотні активи – Короткострокові зобов'язання

Аналіз фінансової стійкості

Коеф. фінансової стабільності

Власний капітал / Позиковий капітал

Коефіцієнт фінансової залежності

Позиковий капітал / Валюта балансу

Коеф. Фінансового левериджу

Позиковий капітал / Власний капітал

Коеф. автономії

Власний капітал / Валюта баланса

Аналіз рентабельності

Рентабельність активів

Чистий прибуток / Активи організації

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток / Середньорічний розмір власного капіталу

Рентабельність послуг

Прибуток від продажу / Виручка

Рентабельність основної діяльності

Прибуток від продажу / Повна собівартість

Аналіз ліквідності та платоспроможності

Аналіз абсолютної ліквідності

Найбільш ліквідні активи / Найбільш термінові зобов'язання

Аналіз швидкої ліквідності

Найбільш ліквідні активи + деб. заборгованість /

Найбільш

термінові зобов'язання

Аналіз поточної ліквідності

Оборотні активи / Найбільш термінові зобов'язання

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Рівень деб. заборгованості

Деб. заборгованість / Оборотні активи

Рівень кред. заборгованості

Кред. заборгованість / Оборотні активи

 

Оцінка фінансового стану малого підприємства за зазначеними показниками дасть змогу найбільш об’єктивно визначити фінансовий стан.

Висновки. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства повинна враховувати як всі основні показники фінансової діяльності підприємства, що обчислюються за даними звітності, так і особливості малого підприємства як суб’єкта господарювання. Така вимога робить оцінку прозорою, дозволяє проводити всебічну оцінку стану і тенденцій зміни фінансової стійкості підприємства та визначення наявних потенційних можливостей і резервів підвищення фінансової стійкості та стабільності підприємства.

 

Література:

1. Білик М. Д. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування. / М. Д. Білик, Т. О. Білик // Монографія. – Київ: ТОВ «ПанТот», 2012. – 280 с.

2. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства/ Затверджено наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. №14, зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

3. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций / Л.Т. Гиляровская, A.B. Ендовицкая. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 159 с.

4. Шафранська Т. Ю. Методологічні аспекти аналізу фінансового стану малих підприємств [Електронний ресурс] / Т. Ю. Шафранська // Економічні науки – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Economics/64772.doc.htm.

5. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Г.В. Савицька. – К.: Знання, 2004. – 302 с.

References:

1. Bilyk M. D. Finansovi rezuljtaty dijaljnosti malykh pidpryjemstv: ocinka ta proghnozuvannja. / M. D. Bilyk, T. O. Bilyk // Monoghrafija. – Kyjiv: TOV «PanTot», 2012. – 280 s.

2. Metodychni rekomendaciji shhodo vyjavlennja oznak neplatospromozhnosti pidpryjemstva ta oznak dij z prykhovuvannja bankrutstva, fiktyvnogho bankrutstva ta dovedennja do bankrutstva/ Zatverdzheno nakazom Ministerstva ekonomiky Ukrajiny vid 19.01.2006 r. № 14, zi zminamy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua.

3. Ghyljarovskaja L.T. Analyz y ocenka fynansovoj ustojchyvosty kommercheskykh orghanyzacyj / L.T. Ghyljarovskaja, A.B. Endovyckaja. M.: JuNYTY-DANA, 2006. - 159 s.

4. Shafransjka T. Ju. Metodologhichni aspekty analizu finansovogho stanu malykh pidpryjemstv [Elektronnyj resurs] / T. Ju. Shafransjka // Ekonomichni nauky – Rezhym dostupu do resursu: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Economics/64772.doc.htm.

5. Savycjka Gh.V. Ekonomichnyj analiz dijaljnosti pidpryjemstva: navch. posib. / Gh.V. Savycjka. – K.: Znannja, 2004. – 302 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.