Залізецька Л. М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

УДК:336.77

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

Залізецька Л. М.

Національний університет харчових технологій, Україна, Київ

 

В даній статті розглянуто елементи організаційно-фінансового механізму кредитування, основні кредитні умови при надання споживчого кредиту в умовах політичної нестабільності. Розглянуті вітчизняні та світові методичні підходи до оцінки кредитоспроможності фізичних осіб та можливості їх використання в Україні з метою формування якісного кредитного портфеля. Визначені прогнозні показники подальшого розвитку кредитування населення в Україні. Визначені основні проблеми кредитування населення та розроблені шляхи подолання цих проблем.

Ключові слова: організаційно-фінансовий механізм, банківська установа, кредит, кредитування населення, споживче кредитування, фізичні особи, кредитні ризики.

 

Зализецкая Л. М. Организационно-финансовый механизм потребительского кредитования / Национальный университет пищевых технологий, Украина, Киев

В данной статье рассмотрены элементы организационно-финансового механизма кредитования, основные кредитные условия при предоставлении кредита в условиях политической нестабильности. Рассмотрены отечественные и мировые методические подходы к оценке кредитоспособности физических лиц и возможности их использования в Украине с целью формирования качественного кредитного портфеля. Определены прогнозные показатели дальнейшего развития кредитования населения в Украине. Определены основные проблемы кредитования населения и разработаны пути преодоления этих проблем.

Ключевые слова: организационно-финансовый механизм, банковское учреждение, кредит, кредитование населения, потребительское кредитование, физические лица, кредитные риски.

 

Zalizetska L. M. Organizational and financial mechanism of consumer crediting / National University of Food Technologies, Ukraine, Kyiv

In this article were considered the elements of organizational and financial mechanism of lending major credit conditions for consumer credit in conditions of political instability. Considered domestic and international methodological approaches to assess the creditworthiness of individuals and the possibility of their use in Ukraine in order to create high-quality loan portfolio. Determined the projected performance of future lending in Ukraine. The basic problem of lending to households and developed ways to overcome these problems.

Key words: organizational and financial mechanism, banking institution, loan,lending to households, consumer loans, individuals, credit risks.

 

Вступ. Займаючи провідне місце в економіці країни споживче кредитування формує передумови для ефективного розвитку суспільства, забезпечуючи сприятливі умови для високого добробуту громадян та підвищення їх купівельної спроможності.

Наявнісь потреби молодого покоління у елементарних засобах існування, зумовленої через нестачу власних коштів, є індикатором, який безопосередковано спричиняє необхідність створення концепції розвитку споживчого кредитування в Україні в умовах відродження кредитних послуг.

Вивчення організаційно-фінансового механізму споживчих кредитів та розробка заходів покращення обслуговування фізичних осіб є рушійним чинником, що зумовлює зміцнення ресурсної бази банківської установи та розширення ринків їх успішної конкурентної боротьби з небанківськими фінансово-кредитними організаціями. Проте, на сьогоднішній день існує проблема у виробленні єдиного дієвого механізму споживчого кредитування, який дозволив врегулювати відносини між кредиторами та позичальниками з метою мінімізації ризиків для обох сторін кредитного процесу.

Наукові дослідження за даною проблематикою проводили вітчизняні та зарубіжні економісти: О. І. Барановський, О.В. Васюренко, Г.М. Гамидов, В.В. Корнєєвий, А.В. Соколова, В.К. Мамутов, І.Г. Брітченко, М.І. Савлук, П. Роуз, Е. Рід, М. Шульте, К.-Д. Якоб, Р.І. Тиркало, У.В. Владичин, В.І. Капран, Дж. Сінкі та інші.

На сьогоднішній день основними видами банківського кредитування фізичних осіб є надання позики для купівлі житла (іпотека), для купівлі транспортних засобів (автомобільний) та для потреби купівлі товарів тривалого користування (споживчий).

Споживчий кредит-це кредит, який надається фізичним особам на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку. Сутнісна ознака споживчого кредиту - кредитування кінцевого споживання [1, c.48].

Головним спонукальним мотивом, що штовхає людей на користування споживчим кредитом, є потреба в предметах споживання і послугах, яка виникає за нестачі поточних доходів та власних заощаджень. Основними користувачами кредиту виступають чи особи з низькими доходами, чи громадяни, що сподіваються на збільшення своїх доходів [2, с. 60–64].

В сучасній економіці споживче кредитування набуває все більшої актуальності, що сприяє підвищенню економічного рівня життя всіх сфер суспільства та розвиток банківської інфраструктури в цілому. Зростаюче значення споживчого кредитування пояснюється також й тим, що споживчий кредит стимулює ефективність праці, одержуючи заробітну плату, недостатню для покупки за готівку товарів, зокрема предметів тривалого користування, люди мають можливість купувати ці товари в кредит.

Споживчі кредити надаються на задоволення різних потреб: речей першої необхідності, розвиток особистого господарства, оплата навчання, лікування, придбання різної техніки, в тому числі і сільськогосподарської, придбання мінеральних добрив, кормів тощо. При цьому споживчий кредит є формою допомоги торговельним закладам у реалізації товарів, кожна торговельна організація має знайти оптимальне поєднання прямого продажу товарів за гроші і продажу в розстрочку.

За даними НБУ станом на березень 2015 року частка споживчих кредитів у загальній сумі кредитування фізичних осіб склала 59,34%, тоді як у попередньому місяці -57,3%, це пов'язано із випереджанням темпів зростання іпотечних кредитів над споживчими. Тенденції споживчого кредитування населення представлено на рис.1. [3]

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Zalzecka.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.